Din ret til barselsorlov

Din ret til barselsorlov er bestemt af en række rettigheder og muligheder afhængig af, om du er offentligt eller privat ansat eller ledig. 

Hvor meget barselsorlov har jeg ret til?

Som kommende mor har du ret til fire ugers graviditetsorlov før termin. Selve terminsdatoen tæller med i de fire uger. 

Efter fødslen har du som mor ret til 2 + 9 ugers barselsorlov. De første 2 uger har du pligt til at holde lige efter fødslen. Herudover har du ret til 13 ugers barselsorlov, som det er muligt at overdrage til faren.

Hvornår skal jeg varsle graviditets- og barselsorlov?

Som mor skal du orientere din arbejdsgiver om din graviditet senest tre måneder før termin, samt om du skal afvikle graviditetsorlov forinden termin.

Såfremt du som mor ønsker at overdrage barselsorloven til far, og derved enten genoptager arbejdet eller indtræder i forældreorloven indenfor de første 10 uger efter fødslen, skal det varsles senest 4 uger før termin.

Hvordan kan jeg forlænge min orlovsperiode?

Du kan forlænge din orlov på to måder:

 • Ved at arbejde på nedsat tid efter aftale med arbejdsgiver
 • Ved ikke at arbejde, hvor du samtidig ikke kan modtage barselsdagpenge.

Har jeg mulighed for at udskyde noget af min orlov?

Den retsbaserede udskydelse

Du har mulighed for at udskyde op til 5 uger af forældreorloven. Det kaldes retsbaseret udskydelse af forældreorloven, som er en lovsikret ret begge forældre kan benytte sig af.

Det skal du være opmærksom på:

 • For at udskyde din ret til fravær skal du være i arbejde
 • Du skal holde orloven før dit barn fylder 9 år
 • Du kan udskyde op til 5 uger
 • Du skal varsle din arbejdsgiver om udskydelse af orloven senest 6 uger efter fødslen
 • De op til 5 uger skal holdes i ét stræk
 • Du skal give din arbejdsgiver besked senest 8 uger før, du ønsker at gøre brug af den udskudte forældreorlovsperiode.

Den aftalebaserede udskydelse

Som lønmodtager har du mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at du udskyder op til 32 uger af din forældreorlov. Det kaldes den aftalebaserede udskydelse af forældreorloven. Du skal være opmærksom på, at din aftale med din gamle arbejdsgiver om udskydelse af den aftalebaserede orlov kan blive ophævet, hvis du får nyt job. Din nye arbejdsgiver er nemlig udelukkende bundet af den retsbaserede udskydelse.

Begge forældre kan gøre brug af den aftalebaserede udskydelse af forældreorloven. Du kan delvist genoptage dit arbejde under din orlov, og herved kan du forlænge den.

I modsætning til den retsbaserede udskydelse af orloven, kan den aftalebaserede holdes drypvist i perioder.

Læs mere om din ret til barselsorlov

Fædreorlov

I forbindelse med morens barselsorlov har faren/medmoren ret (ikke pligt) til 2 ugers orlov i forbindelse med fødslen. Efter aftale med arbejdsgiveren kan de 2 uger afholdes på hvilket som helst tidspunkt indenfor de første 10 uger efter fødslen.

Hvornår skal du varsle om fædreorlov?
En far/medmor skal varsle afholdelse af fædreorlov og/eller overtagelse af morens barselsorlov senest 4 uger før termin

Forældreorlov

Mor og far/medmor har ret til i alt 48 ugers barsel. Som udgangspunkt er orloven efter fødslen fordelt lige mellem forældrene med 24 uger til hver. 11 af ugerne er øremærkede. Det betyder, at du ikke kan overføre de uger til fx din partner. Hvis du ikke selv holder orloven, mister du som udgangspunkt ugerne.

Vær opmærksom på, at du skal bruge den øremærkede orlov inden barnet fylder et år.

Læs mere om løn og dagpenge under barsel

Hvornår skal du varsle om orlov?

Begge forældre skal give besked om afholdelse af forældreorlov senest 6 uger efter fødslen. Hvis du som far/medmor ønsker at holde din forældreorlov indenfor de første 10 uger efter fødslen, skal du orientere din arbejdsgiver herom senest 4 uger før termin.

Barnets indlæggelse

Efter barselsloven kan forældrene ved barnets indlæggelse på hospitalet og hvis forældrene ikke genoptager arbejde, forlænge deres fravær og dagpengeperioden med antallet af indlæggelsesdage, hvis indlæggelsen finder sted inden for de første 46 uger efter fødslen. Fraværsperioden kan maksimalt forlænges med 3 måneder.

Under barnets indlæggelse kan forældrene genoptage arbejdet og udsætte fraværsperioden samt retten til barselsdagpenge til efter barnets udskrivelse. Barnet skal dog senest være udskrevet 60 uger efter fødslen.

Farens eller medmorens fravær de første to uger efter fødslen, som betegnes som fædreorloven, kan ikke forlænges som følge af barnets indlæggelse. Orloven kan derimod afbrydes og afholdes på et senere tidspunkt efter aftale med arbejdsgiver. Fædreorloven skal dog være afholdt senest 14 uger efter barnets fødsel.

Farens/medmorens indtræden i mors ret
Far eller medmor har mulighed for at indtræde i morens fravær i de første 14 uger efter fødslen, såfremt moren bliver ude i stand til at varetage barnet. For at kunne indtræde i morens fravær, skal hun have ret til barselsdagpenge og lægelig dokumentation på, at hun er ude i stand til at tage vare på barnet.

Ønsker far eller medmor at indtræde i morens barsel, skal farens eller medmorens arbejdsgiver uden ugrundet ophold orienteres.

Sorgorlov

De nye regler om sorgorlov trådte i kraft januar 2021 og omfatter forældre, som har mistet et barn efter dette tidspunkt.

Reglerne indebærer, at hvis man har mistet et barn inden dette fyldte 18. år, så har man ret til sorgorlov. En abort før den 22. uge er som udgangspunkt ikke omfattet heraf.

Sorgorlov er en ret til orlov med dagpenge i maksimalt 26 uger. Sorgorloven starter dagen efter forældrene har mistet barnet.

Der er mulighed for hel eller delvis genoptagelse af arbejdet under orloven, men det er ikke muligt at udskyde eller forlænge orloven.

Følgende beskæftigelseskrav skal være opfyldt, hvis lønmodtageren skal have ret til dagpenge under sorgorlov:

 • Lønmodtageren er ansat på den første dag i orloven eller dagen før
 • Lønmodtageren har arbejdet mindst 160 timer indenfor de seneste 4 måneder for orlovens begyndelse
 • Lønmodtageren har arbejdet i mindst 40 timer om måneden i mindst 3 af de 4 måneder

Lønmodtagere der ikke modtager løn under orloven skal senest 8 uger fra orlovens begyndelse ansøge om dagpenge, såfremt dette ønskes.

Har du spørgsmål til barselsreglerne?

Vores juridiske konsulenter sidder klar til at hjælpe dig. Ring på 3283 3283 eller skriv til os.