Mit Lederne

Seksuel chikane

Seksuel chikane

Seksuel chikane kan have alvorlige konsekvenser (mistrivsel, angst, depression m.m.) for dem, det går ud over, og kan medføre mistillid, utryghed og stress på arbejdspladsen. Som leder har du en nøglerolle i forhold til at forebygge og håndtere seksuel chikane. Her på siden finder du information, relevant lovgivning samt råd og vejledning. Læs også tre medlemshistorier og få en ledelsesrådgiver og advokats vurdering af sagerne.

Seksuel chikane

Seksuel chikane er noget, alle på arbejdspladsen bør tage seriøst. Seksuelt krænkende adfærd kan nemlig have alvorlige konsekvenser for de involverede parter og selve arbejdspladsen. Heldigvis mener 96 procent af Ledernes medlemmer, at det er en del af ledelsesopgaven at håndtere seksuel chikane på arbejdspladsen.

Ledere er rollemodeller, også når det gælder forebyggelse og håndtering af seksuelt krænkende adfærd. Som leder bør du sikre en omgangstone på arbejdspladsen, som alle kan føle sig tilpas i. Det handler også om at sige fra eller gribe ind, hvis nogen bryder den acceptable omgangstone eller -form.

Men uanset hvor meget ledere og medarbejdere forebygger seksuelt krænkende adfærd, så kan det alligevel forekomme. Hos Lederne mener vi ikke, at tilfælde af seksuel chikane skal gemmes væk, men derimod frem i lyset. Ærgerlige tilfælde af chikane kan blive til gode erfaringer i forebyggelsesarbejdet. Derfor går Lederne foran med nogle eksempler på sager, som vi fagligt har været involveret i, for at udbrede kendskabet til seksuel chikane, men også de misforståelser og dilemmaer, der kan ligge i sagerne.

Alle medvirkende personer og virksomheder er anonymiseret i en sådan grad, at de ikke kan genkendes.

Medlemshistorier

Seksuel chikane, medlemshistorie
Efter en julefrokost aftaler en kvindelig afdelingsleder at dele en taxa ind til byen med sin mandlige direktør...
Seksuel chikane, medlemshistorie
En kvindelig souschef og hendes mandlige leder udvikler en småflirt, hvilket de også udtrykker på arbejdet...
Seksuel chikane, medlemshistorie
Flere medarbejdere i længere tid været påvirket af en afdelingsleders krænkende sprogbrug...

Fortæl mig mere

Hvad er seksuel chikane?

Seksuel chikane er en særlig form for krænkende handling. Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed. Det kan forekomme som uvelkommen fysisk, verbal eller ikke-verbal adfærd. 

Seksuel chikane af fysisk karakter kan være kys, berøringer eller lignende, mens den verbale chikane kan bestå af seksuelle spørgsmål, sjofle kommentarer, opfordring til seksuelt samkvem eller lignende. Ikke-verbal adfærd kan være fremvisning af pornografisk materiale, billeder med seksuelle undertoner eller lignende. Disse er blot eksempler og er ikke en udtømmende liste over seksuelle krænkelser, som kan forekomme på jobbet. 

Det, der måske starter som en flirt kan udvikle sig til krænkende adfærd. Eller det der var ment som af en joke, kan opleves som krænkende hos modtageren. Virkningen hos den krænkede afgør, om der er tale om en krænkelse eller seksuel chikane. 

Fordi traditioner, omgangsformer og opfattelser er så forskellige, er der juridisk først tale om en krænkende handling af seksuel karakter i det øjeblik, krænkeren fortsætter, selvom den krænkede har gjort opmærksom på, at handlingen er uønsket og ubehagelig. Seksuel chikane adskiller sig derfor fra almindelig og venlig omgangsform, som er ønsket af begge.

Lovgivning

Seksuel chikane på arbejdsmarkedet er forbudt jf. ligebehandlingsloven, mens seksuel chikane i det øvrige samfund er forbudt efter ligestillingsloven. Seksuel chikane af særlig grov karakter kan i visse tilfælde sidestilles med f.eks. blufærdighedskrænkelse eller voldtægt. I disse tilfælde er forholdet omfattet af straffelovgivningen og bør politianmeldes.

Seksuel chikane er ligeledes forbudt jf. arbejdsmiljøloven, og Arbejdstilsynet fører tilsyn med området. Såfremt arbejdspladsen har en kollektiv aftale på området fører Arbejdstilsynet dog ikke tilsyn, da arbejdspladsen er forpligtiget til at tage sig af det i aftalesystemet.

Arbejdsgivere er jf. arbejdsmiljøloven forpligtiget til at sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø. Det betyder, at en arbejdsgiver efter ligebehandlingsloven kan blive dømt som medansvarlig for seksuel chikane udøvet af en ansat, hvis arbejdsgiveren ikke har grebet ind, så snart denne blev bekendt med den seksuelle chikane. Dette følger af arbejdsmiljølovgivningen og ligebehandlingsloven, hvilket indebærer, at arbejdsgiver antages at have en generel forpligtelse til at sikre et chikanefrit arbejdsmiljø.

Bliver en person udsat for seksuel chikane, kan hun, eller han kræve en godtgørelse fra den person, som har udøvet chikanen. Hvis den seksuelle chikane er udøvet af en leder, sker der såkaldt juridisk identifikation mellem lederen og virksomheden og der kan kræves godtgørelse efter både erstatningsansvarsloven og ligebehandlingsloven. Det er en skærpende omstændighed, når det er en leder, der udøver sexchikanen, fordi det betragtes som udnyttelse af en magtposition. Hvis den seksuelle chikane derimod er udøvet af en kollega, kan der kræves erstatning efter erstatningsansvarsloven – og kun tillige godtgørelse efter ligebehandlingsloven, hvis virksomheden bliver dømt som medansvarlig. Selv om Ligebehandlingsnævnet kan behandle disse sager, ses det ofte, at sagerne i stedet anlægges ved domstolene, idet der ikke kan afgives partsforklaringer eller føres vidner ved Ligebehandlingsnævnet.

I Arbejdsmiljøloven er seksuel chikane reguleret i bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 9a

Hvis du vil læse Arbejdstilsynets vejledning om Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane så klik her

Her kan du læse mere om Ligebehandlingsloven, som faktisk hedder Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

 
 

Gode råd til forebyggelse af seksuel chikane


 1. Hav klare retningslinjer. Sørg for, at der er klare retningslinjer om seksuel chikane på arbejdspladsen, så alle ved, at det er forbudt. Som leder er det rart at have noget skriftligt at støtte sig til. Om det er en personalepolitik på området, et nedskrevet adfærdskodeks eller noget tredje, kan variere. Det vil også være en gode idé at have en handlingsplan for, hvordan arbejdspladsen tackler seksuel chikane, hvis det skulle opstå.

 2. Foretag løbende opfølgning på retningslinjerne. For at sikre at retningslinjerne bliver efterlevet på arbejdspladsen er det vigtigt, at du som leder instruerer medarbejderne i, at retningslinjerne eksisterer, samt hvordan de efterleves. Det er ligeledes relevant at følge op på, om de faktisk overholdes.

 3. Vær bevidst om dine signaler. Signalér som leder klart og tydeligt, at seksuel chikane er uacceptabelt og bliver taget alvorligt på arbejdspladsen. Hvis du oplever eller hører om noget der er på kanten til det uacceptable, så vær tydelig omkring, at det er social chikane og ikke bør udvikle sig. 
     
 4. Læg op til dialog. Lad dine medarbejdere vide, at du vil informeres, hvis der foregår noget, som er i strid med arbejdspladsens værdier. Vær bevidst om at skabe en åben kultur, hvor I tager jer af problemer, når de opstår i stedet for at lade dem udvikle sig til eventuelle konflikter.
   
 5. Gør det okay at sige fra. Gør det muligt for dine kollegaer og medarbejdere at sige fra, hvis de oplever noget som krænkende. Det du gør f.eks. ved at gøre såvel nye som erfarne medarbejdere opmærksomme på, at man skal sige fra, hvis ens grænser bliver overskredet. 

 6. Vær opmærksom på jeres jargon. Der er forskel på den kollegiale tone og jargon fra arbejdsplads til arbejdsplads. Det er helt naturligt og okay, men som leder er det vigtigt at sikre en ordentlig tone i teamet eller i afdelingen, som alle føler sig tilpasse i. 

Download Ledernes kodeks for seksuel chikane
Lederne har formuleret et kodeks med seks anbefalinger til forebyggelse og håndtering, som virksomheder kan bruge i arbejdet med at forebygge seksuel chikane. Som virksomhed har I mulighed for at downloade kodekset, indsætte logo, printe kodekset og hænge det op.

Læs mere og download kodekset her


Gode råd til håndtering af seksuel chikane


 1. Tag alle henvendelser om seksuel chikane alvorligt. Seksuel chikane er som regel tabubelagt. Det kan derfor være svært for den, som føler sig krænket eller den som anklages for at krænke, at sige det højt. Imødekom derfor henvendelser, der drejer sig om seksuel chikane, med respekt og forståelse.

 2. Undersøg forholdene. Gør brug af de allerede eksisterende redskaber til at håndtere seksuel chikane og søg hjælp til kortlægning i virksomheden. Der kan være allerede eksisterende redskaber som f.eks. personalepolitikker, handleplaner, APV, trivselsundersøgelser, MUS osv. at trække på. Inddrag relevante oplysninger, så du har det bedst mulige grundlag at handle ud fra. På den måde kan du forsøge at sikre dig mod falske anklager.

 3. Få hjælp. En sag om seksuel chikane kan være meget konfliktfyldt, og som leder kan du drage fordel af at søge hjælp til at løse problemerne. Hvis I har en HR-funktion, kan det være en god ide at søge hjælp til at håndtere konflikten her. Det kan også være en god ide at inddrage en ekstern mægler til konfliktløsning.

 4. Følg op. Det er vigtigt at følge op på sagen med de involverede undervejs. Det er nemlig vigtigt, at begge parter, både den krænkede og den anklagede, føler sig set og hørt i sager om seksuel chikane. Informér derfor de involverede om sagens gang - gør det med stor omhu og diskretion.

 5. Find løsninger. Er der tale om misforståelser, som ikke er blevet håndteret, kan dialog mellem de involverede være en løsning. I nogle tilfælde kan sagen løses med en undskyldning til den medarbejder, der er fejlagtigt anklaget. Hvis der derimod er tale om reelle krænkelser, kan du som leder anvende sanktioner over for krænkeren. I yderste tilfælde kan krænkeren afskediges.

 6. Brug erfaringen til forebyggelse. Sager om seksuel chikane er ikke rare, mens de står på, og selvfølgelig havde du gerne været sagen foruden. Men nu har du nogle erfaringer at trække på og kan se forløbet på afstand. Disse erfaringer er guld værd i fremtidig forebyggelse af seksuel chikane på arbejdspladsen.

Hvem kan hjælpe dig?

Lederne står klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål vedrørende seksuel chikane, hvad enten du er involveret i en konkret sag eller står overfor ledelsesmæssige spørgsmål omhandlende forebyggelse og håndtering.

Få juridisk rådgivning

Bestil en TrivselsSparring

 

Kontakt Arbejdstilsynets hotline
Arbejdstilsynets hotline kan også hjælpe dig i spørgsmål vedrørende seksuel chikane. Alle kan kontakte hotlinen, både medarbejdere, der bliver udsat for seksuel chikane, virksomheder med akutte problemer med seksuel chikane og virksomheder, der ønsker at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen.

Læs om Arbejdstilsynets  hotline for seksuel chikane

Du kan kontakte Arbejdstilsynets hotline om mobning og seksuel chikane på telefon 7022 1280. Åbningstiden er kl. 8.00-15.00 mandag til torsdag og kl. 8.00-14.00 om fredagen.Gode råd til forebyggelse og håndtering af seksuel chikane på arbejdspladsen

Få chefpsykolog, Louise Dinesens gode råd til, hvordan du som leder på en konstruktiv og respektfuld måde kan forebygge og håndtere seksuel chikane og krænkelser på arbejdspladsen.

Louise Dinesen er chefpsykolog og autoriseret arbejdsmiljørådgiver ved konsulenthuset Hartmanns A/S.

 

Opdateret: 18.09.2020