Om foreningen

Lederforeningen i TDC er foreningen for dig, som er leder eller særligt betroet medarbejder i TDC koncernen. Vi vil her kort fortælle, hvad vi står for:

Medlemmer
LTD er en frivillig sammenslutning, som har forhandlingsretten for ledere og særligt betroede medarbejdere i TDC koncernen. Som medlemmer optages medarbejdere, som er på LTD´s overenskomstområde, men også mange, der tidligere har været i TDC koncernen, vælger at forsætte deres medlemskab i foreningen.

Formålet
LTD´s formål er at varetage medlemmernes interesser under forhandlinger og drøftelser med selskaber og enheder i TDC koncernen indenfor emnerne løn, retslige forhold samt arbejdsmæssige og sociale spørgsmål. Det er LTD´s helt klare opfattelse, at lederstillinger primært bør besættes fra foreningens rækker. Vi arbejder for generelt at forbedre lønniveauet, men det er samtidig LTD´s opfattelse, at individuelle aflønningsformer og "bedste mand på jobbet" bør foretrækkes frem for lønstigning og automatisk avancement. Uanset ansættelsesformen ønsker vi at sikre medlemmerne de bedst mulige arbejdsforhold og den størst mulige grad af tryghed i ansættelsen. Dette sker selvfølgelig i et samarbejde med TDC koncernens ledelse og ledelserne i datterselskaberne, hvis naturlige ønsker om effektive og moderne ledelsesformer støttes af LTD til gavn for alle parter.

Samarbejde
LTD har tillige tiltrådt TDC koncernens samarbejdsaftale og har plads i koncernens hovedsamarbejdsudvalg samt ret til repræsentation i de underliggende samarbejdsudvalg, de såkaldte SU og LSU lokalt i de respektive enheder. Desuden er LTD´s formand valgt som medarbejderrepræsentant i TDC A/S bestyrelsen.

Forhandlinger
I hovedaftalen mellem LTD og TDC fastslåes personalets ret til at organisere sig og forhandle med de respektive selskaber og enheder i koncernen. En hovedaftale om reglerne herfor placerer forhandlingsretten i overensstemmelse med en grænseaftale, som LTD har indgået med Akademikernes Centralorganisation (AC) og Telekommunikationsforbundet, TKF (Nu Dansk Metal Tele). LTD kan på denne baggrund forhandle på sine medlemmers vegne direkte med de respektive personalefunktioner i TDC koncernen, og kan ved uenighed begære mægling eller voldgift. Hovedaftalen udelukker derimod strejke eller strejkelignende situationer, der betragtes som uforeneligt med vore medlemmers - og dermed LTD´s - status og omdømme.

Uddannelse
LTD prioriterer uddannelse højt og har været med til at lave aftaler om både lederuddannelser og projektlederuddannelser.

Foreningens struktur
Den daglige ledelse af LTD varetages af en bestyrelse bestående af formand, næstformand og 3 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges direkte af medlemmerne på generalforsamlingen. Der tilstræbes en bestyrelsessammensætning med så stor organisatorisk spredning og indsigt som muligt. Det daglige foreningsarbejde og kontakt til medlemmerne varetages af foreningens talspersoner, der vælges direkte af, og blandt, medlemmerne i de enkelte enheder. Talspersonerne og bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året i Talspersonkollegiet.

Medlemskontakt
Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i slutningen af marts måned. I denne forbindelse udsendes der en skriftlig beretning om arbejdet i det forløbne år, samt de økonomiske nøgletal. Der er på generalforsamlingen mulighed for vedtægtsændringer samt at foretage valg til bestyrelsen, jf. LTD´s vedtægter. Medlemsmøder afholdes efter behov og i samarbejde med talspersonerne. 

Foreningens sekretariat har åbent alle hverdage fra kl. 09.00 til kl. 16.00 og er den hurtige vej til kontakt med foreningen.

Kontingent og medlemskab
Kontingentet udgør 754 kr. per måned, inkl. A-kasse og organisation (LTD og Lederne). Kontingentet opkræves kvartalsvis via betalingsservice. Har du spørgsmål vedrørende foreningen, medlemsrabatter m.m. er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 27 22 57 eller mail info@lederforeningen.dk.

Økonomi
Foreningens økonomi er alene baseret på medlemskontingenter, og der lægges vægt på åbenhed og høj etik i anvendelsen af foreningens midler. Udgangspunktet er normalt de samme retningslinjer, som er gældende i TDC.

Foreningens formue forvaltes konservativt uden unødig risiko. Investeringerne fordeles mellem obligationer og investeringsfonde med lav risikoprofil, p.t. i PFA Bank og Danske Bank.

Foreningens valgte og ansatte aflønnes som følger:

Formand (fuldtidsansat)
Fast løn kr. 56.185,38,- (pr. måned)
Pension 14,5 %

Formandens løn reduceres med et beløb svarende til 50 % af det til enhver tid gældende honorar for deltagelse i TDC A/S-bestyrelsen. P.t. er honoraret kr. 485.000 pr. år, hvilket betyder at lønnen i LTD reduceres med kr. 20.208,33,- pr. måned.

Næstformand
Honorar kr. 6.598,44 (pr. måned, ej pensionsgivende)

Bestyrelsesmedlem
Honorar kr. 3.000,00 (pr. måned, ej pensionsgivende)

Sekretariatsleder (Fuldtidsansat)
Fast løn kr. 26.393,75
Pension 16 %
Herudover udbetales tjenestemandspension fra TDC Pensionskasse.

LTD overenskomst og funktionærloven følges.

Der findes ingen bonusaftaler, særlige fratrædelsesaftaler, aftaler om godtgørelser, eller lignende.

Af hensyn til opretholdelsen af driften, er der aftalt 3 måneders gensidigt forlænget opsigelsesvarsel med formanden.

Rejse sker efter regning og statens satser.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte foreningen, hvis du har spørgsmål.

Foreningens sekretariat har åbent dagligt mellem 9 og 16.

Lederforeningen i TDC, LTD
Teglholmsgade 1
DK59 (gangen lige før kantinen)
0900 København C

Telefon 70 27 22 57
E-mail info(at)lederforeningen.dk