Funktionærkontrakt

Din ansættelseskontrakt er afgørende for dine vilkår i jobbet

Ansættelseskontrakten er fundamentet for dit ansættelsesforhold, uanset om du er privatansat eller offentligt ansat. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i forholdene. Se vores tjekliste med krav og anbefalinger til kontrakten nedenfor - og du kan også altid kontakte Lederne for at få juridisk rådgivning.

Din ansættelseskontrakt fastsætter dine vilkår i jobbet i forhold til løn, arbejdstid, ferie, barsel, klausuler og opsigelsesvilkår. Vi er eksperter i ansættelsesvilkår for ledere og betroede medarbejdere og kan hjælpe dig med rådgivning om dine rettigheder og muligheder.

Din ansættelseskontrakt skal selvfølgelig overholde alle de lovmæssige krav, men herudover kan du indgå særlige aftaler, som forbedrer dine vilkår.

Tjekliste: Krav og anbefalinger til kontrakten

Stillingsbeskrivelse

Du bør enten i selve kontrakten eller i et bilag have en stillingsbeskrivelse, der oplister dine ansvars- og kompetenceområder. Herudover bør det fremgå, hvem du refererer til i organisationen.

Læs mere om stillingsbeskrivelsen her

Du skal desuden have en korrekt stillingsbetegnelse i kontrakten, der sikrer, at du er ansat som leder eller betroet funktionær, og hvornår du har anciennitet fra. Hvis ancienniteten er forkert i din kontrakt, kan du risikere at få for kort varsel og miste retten til fratrædelsesgodtgørelse, hvis du bliver opsagt.

Hvis du er omfattet af funktionærloven

Det bør fremgå i din kontrakt, at du er omfattet af funktionærloven – særligt hvis du er usikker på, om funktionærloven gælder for dit ansættelsesforhold.

Du er omfattet af funktionærloven, hvis:

 Det arbejde, du udfører, er af en bestemt art – typisk handels- eller kontorarbejde, teknisk eller klinisk bistandsydelse eller ledelse. Øvrige ansættelser kan være omfattet, men det kræver ofte en individuel juridisk vurdering - det kan vi hjælpe dig med,

Du arbejder gennemsnitligt mere end otte timer om ugen,

En overordnet chef fastlægger rammerne for dit arbejde.

Du kan læse mere om fordelene ved at være omfattet af funktionærloven i det efterfølgende punkt.

Bliv omfattet af funktionærloven

Det bør fremgå af din kontrakt, at funktionærloven gælder for dit ansættelsesforhold. Det kan formuleres sådan i din kontrakt:

"Hvor andet ikke er aftalt til fordel for lederen, finder funktionærloven anvendelse."

Fordelene ved at være omfattet af funktionærloven

Der er flere fordele ved at være omfattet af funktionærloven. Hvis du er omfattet, har du:

  • Ret til et opsigelsesvarsel på én til seks måneder, hvis du bliver sagt op af virksomheden. Hvis du selv siger op, har du et opsigelsesvarsel på én måned
  • Ret til fuld løn under sygdom
  • Ret til fratrædelsesgodtgørelse, hvis du fratræder efter 12 eller 17 års ansættelse
  • Ret til at rejse krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse efter 12 måneders ansættelse
  • Ret til halv løn under barsel som kvinde
  • Ret til forholdsmæssig bonus, selvom du skulle blive syg eller opsagt
Arbejdstid

Din ugentlige eller månedlige arbejdstid skal fremgå af din ansættelseskontrakt. Der bør også stå, om arbejdstiden er fast eller fleksibel, og om du kan få overtidsbetaling, og i givet fald hvordan overtiden konkret honoreres og dokumenteres.

Hvis du ikke har indgået en aftale om udbetaling og/eller afspadsering af overarbejde, vil din arbejdstid som hovedregel blive betragtet som "jobløn". Det betyder, at du ikke har ret til afspadsering og/eller betaling for overarbejde.

Læs mere om arbejdstid

Ferie og andre fridage

Det skal indgå i din kontrakt, om du er omfattet af ferieloven, der giver dig ret til fem ugers ferie. Du kan herudover forsøge at få aftalt ret til fem feriefridage, som mange efterhånden har i dag.

Vi anbefaler også, at du aftaler, at de fem feriefridage udbetales, når du fratræder, hvis du ikke har afholdt dem inden.

Læs mere om ferie og feriefridage

Løn, personalegoder og pension

Den aftalte løn skal fremgå af din kontrakt eller eventuelle bilag. Det vil sige, ikke bare din (grund)løn, men også eventuelle pensionsbidrag, bonus/provisionsordning og løngoder som eksempelvis fri telefon, betalt bredbånd, fri bil og sundhedsordning. Det er nødvendigt for at kunne dokumentere dine rettigheder i forhold til virksomheden.  Vi anbefaler, at din arbejdsgiver indbetaler pension til dig, og at arbejdsgiverens bidrag betales ud over din aftalte løn.

Løn

Ret til lønforhandling, tidspunkt for forhandlingen og ikke mindst fra hvilken dato, en eventuel lønregulering får virkning fra, bør også altid fremgå af kontrakten. Endelig bør du sikre dig, at du bevarer retten til eventuelle løngoder som bil, telefon og lignende i en eventuel opsigelsesperiode. Det kan gøres med formuleringen:

"I opsigelsesperioden og fritstillingsperioden har lederen krav på at bibeholde alle lønandele, herunder men ikke begrænset til fri telefon og fri bil."

Læs mere om løn

Bonus/provision
Bonus- og provisionsordninger findes på mange virksomheder, men vores erfaring er, at betingelserne for disse ordninger ofte er uklare eller aldrig er blevet aftalt skriftligt. Dermed kan du risikere ikke at kunne få udbetalt den bonus, som du mener at have krav på, simpelthen fordi det ikke er muligt at bevise dit krav på bonus. Sørg derfor for, at ordningen er aftalt skriftligt og at mål, betingelser samt vilkår og tidspunkt for udbetaling er tilstrækkeligt klart beskrevet.

Læs mere om bonus og anden resultatafhængig løn

Barsel

Det skal fremgå af kontrakten, om du har ret til løn under barsel. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at du som kvinde allerede i funktionærloven har krav på halv løn i en begrænset periode, men vi anbefaler naturligvis, at du får aftalt ret til fuld løn i så lang en periode som muligt.

Som mand har du ofte alene krav på dagpenge under orlov, og du bør derfor aftale, at du har krav på fuld løn i en orlovsperiode.

Læs mere om barsel

Klausuler

Vi anbefaler, at du forsøger at undgå klausuler i din kontrakt, men hvis dette ikke er muligt, er det afgørende, at du gør dig klart, hvilke konsekvenser en sådan klausul vil kunne have for dine fremtidige jobmuligheder. Du bør derfor altid kontakte Lederne for juridisk rådgivning, inden du accepterer at blive omfattet af en klausul.

Læs mere om klausuler

Dine rettigheder ved opsigelse

Dit opsigelsesvarsel skal altid fremgå af din ansættelseskontrakt. Hvis du er funktionær, er funktionærlovens regler gældende. Alligevel er det vigtigt at være opmærksom på, om der er aftalt prøvetid eller eventuelt forlængede varsler, det vil sige længere opsigelsesvarsel end normalt.

Vær opmærksom på, om der er aftalt en bestemmelse om, at du ved mere end 120 sygedage i en løbende periode på 12 måneder kan opsiges med et forkortet varsel på en måned til udgangen af en måned. Denne aftale medfører nemlig en reduktion af dit generelle opsigelsesvarsel, og Lederne vil anbefale, at du forsøger at undgå sådan en bestemmelse i din kontrakt.

Læs mere om opsigelse

Særlige forhold i opsigelsesperioden
Hvis du ikke har aftalt andet, vil udgangspunktet være, at du skal fortsætte med at arbejde i opsigelsesperioden. Du kan ikke kræve at blive suspenderet eller fritstillet i opsigelsesperioden, men du vil naturligvis kunne forsøge at aftale dette med virksomheden – eksempelvis som et vilkår i din kontrakt.

Du kan også risikere at virksomheden pålægger dig at afholde ferie i en opsigelsesperiode, hvis dette varsles i overensstemmelse med ferielovens regler. 

Hvis virksomheden vælger at suspendere dig, betyder det, at du ikke skal møde på arbejde i virksomheden, men at du skal være til rådighed for virksomheden. Hvis virksomheden vælger at fritstille dig, er du ikke forpligtet til at arbejde i opsigelsesperioden. Til gengæld omfattes du af en pligt til at være jobsøgende og du pålægges automatisk at afvikle mest mulig ferie.

Vi anbefaler derfor, at du i kontrakten får indført en ret til at blive fritstillet i opsigelsesperioden uden modregning for andet arbejde og uden afholdelse af ferie.

Dette kan ske med formuleringen:

"Ved virksomhedens opsigelse af lederen har lederen uden afholdelse af ferie samt feriefridage og uden yderligere arbejdsforpligtelse krav på at blive fritstillet fra opsigelsestidspunktet. I fristillingsperioden kan lederen uden modregning for andet arbejde udført i fritstillingsperioden påtage sig og starte enhver form for ansættelse."

Læs mere om fritstilling og suspension
Læs mere om ferie i din opsigelsesperiode

Genplaceringsforløb i kontrakten
Når du er ved at indgå kontrakt med en ny arbejdsgiver, er det en god idé at få indskrevet et outplacement-forløb, så du er sikret et effektivt og professionelt jobsøgningforløb ved en eventuel opsigelse. Lederne tilbyder i den forbindelse et forløb, som er skræddersyet til dine behov som leder.

Læs mere om Outplacement hos Lederne

Henvisning til Lederaftalen

Vi anbefaler, at du får indføjet en henvisning til Lederaftalen i din kontrakt. Lederaftalen er en aftale mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Lederne.

Det er vigtigt, at du sikrer dig, at Lederaftalen er skrevet ind i din kontrakt, så der ikke kan opstå tvivl eller tvist om, hvorvidt du er omfattet af de goder, der er i aftalen. Det gælder især, hvis du ikke har personaleansvar eller holder op med at have personaleansvar.

Fordele ved Lederaftalen

Aftalen supplerer din ansættelseskontrakt og giver dig blandt andet ret til ferie og barsel på samme vilkår som de øvrige ansatte i virksomheden. Desuden får du mulighed for at få ekstra godtgørelse ved opsigelse, hvis du på opsigelsestidspunktet er mellem 50 og 65 år og har været leder i virksomheden i mindst 10 år.

Læs hele Lederaftalen (pdf)

Download en standard-funktionærkontrakt

Brug Ledernes standard-funktionærkontrakt, hvis din nye arbejdsgiver ikke har en. Du skal blot tilføje de nærmere aftaler og vilkår, som du aftaler med virksomheden. Resten har vi udfyldt for dig.

Download vores standard-funktionærkontrakt (Word)
Download vores standard-funktionærkontrakt på engelsk (Word)

lad lederne gennemgå din kontrakt

Send din kontrakt til gennemsyn hos vores jurister og få hjælp inden for 24 timer på hverdage.

Opdateret: 21.09.2022