Mit Lederne

Ansættelsesvilkår

Ferie

Som funktionær er du omfattet af ferieloven. Den sikrer dig retten til at holde fem ugers ferie.

Som funktionær har du ret til fem ugers ferie hvert ferieår. Ferieåret løber fra 1. maj til 30. april. Du optjener retten til at holde betalt ferie i løbet af det kalenderår, der går forud for ferieåret.

Der gælder dog nogle særlige regler, hvis du for eksempel er på barsel eller bliver syg. Hvis du er direktør, er du ikke omfattet af ferieloven, og din ret til ferie vil fremgå af din individuelle kontrakt.

Du kan læse mere om reglerne for ferie her på siden samt få et indblik i, hvad den nye ferielov, der træder i kraft i 2020, kommer til at betyde. Du kan også spørge chatbotten, HuRa, der kan svare på mere end 600 spørgsmål om den nye og gamle ferielov. 
 

Har du spørgsmål om den nye ferielov?

Chatbotten HuRa kan skriftligt besvare dine spørgsmål om den nye og gamle ferielov. I chatten får du svar på dine spørgsmål med det samme, og du kan chatte med HuRa alle ugens dage og hele døgnet rundt.

HuRa kan svare på mere end 600 spørgsmål om ferieloven. Den kan blandt andet svare på:

 • Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg i min ferie?
 • Hvornår kan jeg holde ferie?
 • Hvad er ferietillæg, og hvornår udbetales det?
 • Optjener jeg ferie under barsel?
 • Er jeg berettiget til ferie med løn?

Chatbotten HuRa kan ikke hjælpe med coronavirus-relaterede feriespørgsmål, hvor vi i stedet henviser til vores Spørgsmål og svar-side eller vores juridiske konsulenter.

Coronavirus: Spørgsmål og svar

Sådan optjener du ferie

Her i 2019 optjener du ferie efter den nugældende ferielov i 8 måneder. I perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 optjener du feriemidler, der bliver indefrosset. Det betyder, at du har 16,64 feriedage til afholdelse fra den 1. maj 2020 og frem til 31. august 2020. Du optjener retten til betalt ferie enten i form af løn under ferie og ferietillæg eller feriegodtgørelse. Den betaling, du får under ferien, kaldes feriepenge.

Du har ret til betalt ferie, hvis du i optjeningsåret har optjent ferie hos din nuværende eller tidligere arbejdsgiver. Du modtager løn fra din nuværende arbejdsgiver, mens den betaling, du får fra en tidligere arbejdsgiver, kaldes feriegodtgørelse.

Læs om reglerne for ferie

Sådan beregner du din ferie

Du optjener 2,08 feriedage for hver måned, du er ansat. Hvis du er ansat i 12 måneder, optjener du derfor 24,96 feriedage med løn, som rundes op til 25 feriedage.

Du optjener samme antal feriedage, uanset om du er på fuldtid eller på deltid. Et års ansættelse giver dig derfor stadig fem ugers ferie.

Har du været ansat i mindre end en måned, optjener du ret til 0,07 dages ferie med løn for hver dag, du har været ansat. Du kan dog maksimalt optjene 2,08 dage per måned.

Ferie under barsel, sygdom eller orlov

Du optjener ret til betalt ferie under barsel, sygdom og andet fravær, hvis din arbejdsgiver betaler dig hel eller delvis løn i de perioder. Det er altså lønudbetalingen, der er afgørende for, om du optjener ret til betalt ferie.

Du har krav på din fulde løn, når du holder ferie, som du har optjent under barsel. Det gælder også, selvom du kun fik halv løn under barselsorloven. Har du ikke modtaget hel eller delvis løn under din barsel, har du ikke optjent ret til betalt ferie. I stedet kan du ansøge om feriedagpenge.

 Læs mere om barselsorlov og ferie 

Hvis du ikke har optjent ferie

Hvis du ikke har optjent ferien hos din nuværende arbejdsgiver, skal din arbejdsgiver ikke betale dig løn, når du holder ferie. Din ferie kan i det tilfælde muligvis finansieres ved feriegodtgørelse fra din tidligere arbejdsgiver eller ved feriedagpenge fra A-kassen.

Kontakt A-kassen om feriedagpenge

Når du skal holde din ferie

Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår du holder ferie. Hvis I ikke kan blive enige, er det din arbejdsgiver, der fastlægger tidspunktet. Din arbejdsgiver skal dog under hensyn til virksomhedens drift så vidt muligt imødekomme dine ønsker.

Din hovedferie
Hovedferien er de tre første ugers ferie, du optjener. De tre ugers ferie skal du holde sammenhængende i hovedferieperioden fra den 1. maj til den 30. september.

Det betyder, at din arbejdsgiver ikke kan nægte dig at holde hovedferien i den periode. Dog har du mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at hovedferien placeres uden for hovedferieperioden, og at du kan opdele den.

Øvrig ferie
Den ferie, du har ret til ud over de tre ugers hovedferie, kaldes ifølge ferieloven "øvrig ferie". Den øvrige ferie kan du holde i sammenhæng af mindst fem dages varighed. Hvis det volder din arbejdsgiver driftsmæssige problemer, kan du dog være nødt til at holde restferien som enkeltdage.

Du kan holde øvrig ferie på et hvilket som helst tidspunkt på året. Og der er ikke noget til hinder for, at du holder den øvrige ferie før hovedferien.

Varsling af ferie
Din arbejdsgiver kan give dig besked om, hvornår du har ferie. Hovedferien skal varsles med mindst tre måneder, før ferien begynder, og øvrig ferie skal varsles med mindst en måned.

Hvis du er enig med din arbejdsgiver om, hvornår ferien holdes, så behøver varslerne ikke at være overholdt.

Aflysning af ferie
Hvis ferien først er varslet, kan din arbejdsgiver normalt ikke aflyse den.

Men arbejdsgiveren kan ændre din ferie, hvis det bliver nødvendigt af driftsmæssige hensyn. I det tilfælde kan din ferie i princippet blive ændret helt op til den dag, hvor den begynder.

Hvis din arbejdsgiver ændrer eller udskyder din ferie, skal de udgifter, du har haft i forbindelse med aflysningen erstattes. Det gælder eksempelvis udgifter til aflysning af rejser, transportudgifter og lignende. Du skal være opmærksom på, at dækning af udgifter kun omfatter dine udgifter og ikke udgifter for dem, du skulle rejse med.

Hvis din ferie er begyndt, så kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du skal afbryde den.

OBS: Ny ferielov i 2020
Den 1. september 2020 træder en helt ny ferielov i kraft. Læs mere om, hvad det kommer til at betyde for afholdelse af ferie længere nede på siden under punktet "Ny ferielov i 2020".

Hvis du er forhindret i at holde din ferie

For at kunne modtage dine feriepenge, skal du holde ferie. Der er dog forhindringer, der kan give dig ret til at få feriepengene udbetalt, selvom du ikke holder ferie.

Hvis du bliver ramt af én af de følgende situationer, har du krav på at holde din ferie på et senere tidspunkt i ferieåret. Så hvis du:

 • sygemelder dig,
 • tager barselsorlov eller adoptionsorlov,
 • flytter til udlandet og framelder dig folkeregistret,
 • overgår til selvstændigt erhverv,
 • overgår til arbejde i hjemmet,
 • bliver valgt til borgmester, udnævnt til minister eller andre tillidshverv,
 • kommer i fængsel,
 • eller deltager i lovligt varslede og afsluttede konflikter,

er der tale om en lovlig feriehindring. Der er ikke tale om en feriehindring, hvis du ikke får holdt din ferie på grund af stort arbejdspres, mange opgaver eller for få medarbejdere.

Når du skal holde din erstatningsferie

Erstatningsferien skal du holde efter ferielovens almindelige regler. Det betyder blandt andet, at du skal holde ferien inden ferieårets udløb. Hvis du på grund af sygdom ikke har mulighed for at holde erstatningsferien inden ferieårets udløb, kan ferien holdes i det efterfølgende ferieår. Du kan dog også vælge at få udbetalt ferien.

Udbetaling af feriepenge ved lovlig feriehindring

Du har i visse tilfælde krav på at få dine feriepenge udbetalt, hvis du bliver lovligt forhindret i at holde ferie.

Hvis du bliver lovligt forhindret i at holde hele eller dele af din hovedferie inden den 30. september, kan du få udbetalt hovedferien i september sammen med din løn.

Hvis du bliver forhindret i at holde den ferie, du har tilovers, inden ferieåret udløber i april, for eksempel hvis du bliver syg, kan du få feriepengene udbetalt efter ferieårets afslutning. Det kræver dog, at feriehindringen ligger op til den 30. april.

Hvis du bliver syg

Du er lovligt forhindret i at holde din ferie, hvis du bliver syg. Den ferie, du ikke får afholdt, kaldes din erstatningsferie. Din ret til erstatningsferie er dog forskellig afhængig af, om du melder dig syg, før din ferie begynder, eller om du melder dig syg i din ferie.

Hvis du melder dig syg før din ferie
Du får erstattet alle dine tabte feriedage fra første feriedag, hvis du melder dig syg før din ferie begynder.

Hvis du melder dig syg i din ferie
Du får først erstattet dine feriedage fra og med den sjette feriedag, hvis du melder dig syg efter din ferie er begyndt. Det betyder, at du ikke kan få erstattet dine første fem sygedage. Dette gælder, hvis du har optjent 25 dages ferie. Før du kan få erstatning, skal du kunne dokumentere din sygdom også for de første fem dage. Du skal dokumentere din sygdom med en lægeerklæring, med mindre du har en særskilt skriftlig aftale med din arbejdsgiver. Lægeerklæringen skal gælde fra din første sygedag, og du skal selv betale for den. Hvis du bliver syg, mens du er på ferie i udlandet, skal du gå til en læge i udlandet og få en lægeerklæring.

Hvis du har optjent færre end 25 dages ferie, har du ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage. Har du for eksempel optjent ret til 20 feriedage, har du ret til erstatningsferie efter fire sygedage på et ferieår, og har du kun optjent 15 feriedage, har du ret til erstatningsferie efter tre sygedage på et ferieår.

Når du bliver rask igen
Du skal melde dig rask hos din arbejdsgiver, når du bliver rask igen. Det skal du gøre, uanset om du meldte dig syg inden ferien eller i ferien. Når du melder dig rask, er det op til dig, om du vil holde resten af den planlagte ferie, eller om du vil møde på arbejde og holde ferien senere.

Du kan læse mere om erstatningsferie og udbetaling af feriepenge ovenfor.

Hvis du vil overføre din ferie til næste ferieår

Ferieloven giver dig mulighed for at overføre ferie fra et ferieår til et andet. Du skal aftale overførslen med din arbejdsgiver.

Du skal holde fire ugers ferie (20 feriedage), inden du kan overføre resten af din ferie til næste ferieår. Det gælder som udgangspunkt, uanset om du er ansat på en individuel ansættelseskontrakt eller er omfattet af en overenskomst. Hvis du er omfattet af en overenskomst, skal muligheden for ferieoverførsel fremgå af overenskomsten.

Den overførte ferie skal du holde, inden du kan holde anden ferie. Vi anbefaler, at du aftaler med din arbejdsgiver, hvornår ferien konkret skal holdes, allerede når du overfører den. Der er en tidsfrist for, hvornår du senest kan indgå en aftale om ferieoverførsel. Inden den 30. september efter ferieårets udløb skal du have aftalt overførslen med din arbejdsgiver. Vi anbefaler dog, at du indgår aftalen og underskriver allerede inden ferieåret udløber.

Hvis du ikke er omfattet af en overenskomst, kan du indgå en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om, at du kan overføre ferie.

Hvis du er ansat i en virksomhed under Dansk Arbejdsgiverforening
Lederne og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har indgået en aftale om ferieoverførsel for ledere i Lederaftalen. Det er en god idé at bruge aftalen, når du skal indgå en aftale om overførsel af ferie med din arbejdsgiver.

Download Aftale om ferieoverførsel (pdf)
Download Lederaftalen (pdf)

Hvis du som leder er ansat i en virksomhed under DA og er indbefattet Lederaftalen, så har du ret til at overføre feriedage, du endnu ikke har holdt, til det følgende ferieår. Det skal ske efter samme regler som ovenfor.

Lederaftalen giver også mulighed for at overføre ferie, som du har været forhindret i at holde på grund af sygdom, barsel eller andre lovlige feriehindringer. Du kan finde en liste over lovlige forhindringer ovenfor.

Feriefridage

Feriefridage er betalte fridage udover de fem ugers ferie, som ferieloven giver dig ret til. Det fremgår af enten din overenskomst eller din individuelle ansættelsesaftale, om du har ret til feriefridage.

Hvis du er ansat i en organiseret virksomhed
Hvis du arbejder i en virksomhed, som er organiseret i en arbejdsgiverforening, vil du normalt være omfattet af Lederaftalen.

Ifølge Lederaftalen har du krav på feriefridage i samme omfang som dine medarbejdere. Hvis du ikke har personaleansvar, så har du krav på feriefridage i samme omfang som medarbejdere, hvis faglige område er tættest på dit. Din ret til samme antal feriefridage som dine medarbejdere gælder dog kun, hvis der ikke beskrevet andet i personalepolitikken, eller hvis der er en særskilt aftale mellem dig og virksomheden.

Hvis du er ansat i en uorganiseret virksomhed
Hvis du arbejder i en virksomhed, der ikke er medlem af en arbejdsgiverforening, så har du kun krav på feriefridage, hvis det er aftalt i din ansættelseskontrakt eller i generelle regler i virksomheden.

Hvis du er offentligt ansat
Du har ret til fem feriefridage om året, hvis du er offentligt ansat i stat, region og kommune.


Ferieaftaler for offentligt ansatte

Her kan du finde ferieaftalerne for offentligt ansatte.

Ferieaftalen for ansatte i kommunerne fra KL
Aftale om ferie for ansatte i regioner fra OKportalen (pdf)
Aftale om ferie for ansatte i staten fra PAV

Hvis du flytter til udlandet

Du kan få udbetalt dine feriepenge, hvis du flytter til udlandet. Det gælder feriepenge, som både hører til det nuværende ferieår og til det kommende ferieår. Det kræver dog, at du framelder dig folkeregistret. Du skal ansøge om at få udbetalt dine feriepenge, senest seks måneder efter du har frameldt dig folkeregistret og forladt det danske arbejdsmarked.

Når du har frameldt dig, kan du bede din kommune om dokumentation for frameldingen. Dokumentationen skal du sende til den arbejdsgiver, hvor du har feriepenge til gode. Din arbejdsgiver skal udbetale feriepengene kontant. Hvis dine feriepenge er indbetalt til FerieKonto, skal du sende dokumentationen dertil.

Ferie og opsigelse

Hvis du er blevet opsagt, gælder der nogle særlige regler for afholdelse af ferie. Reglerne afhænger blandt andet af længden på din opsigelse, samt om du er fritstillet.

Læs mere om ferie i opsigelsesperioden

Lukket på arbejdspladsen mellem jul og nytår?

Din arbejdsplads kan holde kollektivt ferielukket mellem jul og nytår. Hvis du ikke har optjent ferie i dit nuværende job og har opbrugt al tidligere ferie eller feriepenge, har du mulighed for at få dagpenge under lukningen. Der er dog visse betingelser:

 • Du skal være dagpengeberettiget for at få dagpenge under lukning.
 • Den kollektive ferielukning skal være varslet mindst en måned før.
 • Hvis du på tidspunktet for varslingen har haft ferie tilovers, skal du gemme den til den kollektive lukning. Du kan altså ikke få dagpenge, hvis du siden varslingen har holdt den ferie, du havde tilovers. Hvis du har optjent ret til 15 dages ferie eller mindre med løn, kan du blive pålagt at holde fri mellem jul og nytår. Det gælder uanset, om du har optjent feriepengene i din nuværende eller tidligere ansættelse. Hvis du derimod har optjent ret til mere end 15 dages betalt ferie, skal arbejdsgiveren sørge for, at du reserverer nogle af feriedagene mellem jul og nytår.


Hvis du vil ansøge om dagpenge

Hvis du ønsker at søge om dagpenge, skal du være registreret som ledig på Jobcenteret i hele perioden. Hvis lukningen kun drejer sig om perioden fra og med den 24. december til og med den 1. januar, behøver du ikke at registrere dig som ledig.

Du kan kun få dagpenge på de dage, hvor du er forhindret i at arbejde som følge af den kollektive lukning.

Du skal være opmærksom på, at det kan være, at du får løn for nogle af feriedagene, selvom virksomheden holder lukket. Disse dage har du ikke ret til at modtage dagpenge. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til din ret til feriedagpenge.

Spørg os om feriedagpengeAnsøg om feriedagpengeMeld dig ledig på Jobnet.dkLæs mere om feriedagpenge

Ny ferielov 2020

Den 1. september 2020 træder en helt ny ferielov i kraft. Her får du lidt info om, hvad det har af betydning for dig.

Som det er i dag har vi forskudt ferie. Det betyder, at du optjener din ferie i kalenderåret fra 1. januar til 31. december, men at ferien først kan afholdes fra 1. maj til 30. april året efter. Der kan dermed gå op til 16 måneder før, du kan afholde den ferie, du har optjent. Det er det princip, der nu bliver lavet om.

Er du i et fast job, kommer du ikke til at mærke nogen stor forandring – det handler primært om, hvornår du optjener ferie, og hvornår du kan afholde den. Hvor du lige nu optjener ferien i kalenderåret, og først kan afholde den fra 1. maj året efter, bliver det fremover således, at du løbende kan afholde den ferie, du optjener. Det betyder eksempelvis, at den ferie, du optjener i februar måned, allerede kan afholdes i marts samme år. Du får også en længere periode at afholde ferien i, så det i stedet for 12 er 16 måneder, der fremadrettet vil udgøre ferieafholdelsesperioden.

Med det nye feriesystem optjener du som udgangspunkt – ligesom i dag – ret til fem ugers ferie pr. år (2,08 dag pr. måned).

Er du ledig eller ny på arbejdsmarkedet, vil den nye lov have den positive betydning, at du kan holde ferie med løn umiddelbart efter, du er startet i et nyt job.

Overgangsordning fra 2019
Der bliver indført en overgangsordning mellem det nuværende og det nye feriesystem allerede i 2019. Konkret betyder det, at de feriemidler, du optjener i perioden 1. september 2019-31. august 2020, ”indefryses”, indtil du forlader arbejdsmarkedet (typisk i forbindelse med overgang til pension).
Overgangsordningen skal sikre, at vi ikke alle pludselig står med dobbelte ferierettigheder (op til ti ugers ferie) i overgangsåret.

Der oprettes en særlig fond, "Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler", der får til opgave at forvalte og administrere de indefrosne feriemidler.

LÆS MERE: Ferieloven ændres: Læs hvordan det kan påvirke dine ferieplaner

Opdateret: 05.03.2020