Mit Lederne

Bliv klogere på den nye ferielov

Ferielov og regler ved ferie

Hvad betyder den nye ferielov for dig? Hvilke regler gælder, når du skal optjene og afholde ferie? Og hvad har du ret til, hvis du for eksempel bliver syg i din ferie eller får et nyt job? Få svar på det og meget mere her.

Sådan optjener du ferie med den nye ferielov

Som funktionær er du omfattet af ferieloven. Den sikrer dig retten til at holde fem ugers ferie hvert ferieår.

Din ferie optjener du i ferieåret, som løber fra den 1. september til den 31. august. Med den nye ferielov med samtidighedsferie får du ret til at holde dine feriedage i takt med, at du optjener dem. Du optjener 2,08 feriedage pr. måned, som du så kan afholde allerede måneden efter - og det er dét, der er grundprincippet i den såkaldte samtidighedsferie.

Her kan du se, hvordan du optjener og afholder ferie:

Der kan gælde særlige regler for ferie, hvis du for eksempel er på barsel, skifter job eller bliver syg. Du kan læse mere om reglerne for ferie her på siden og få svar på nogle af de spørgsmål, vi oftest bliver stillet om ferie.

Den nye ferielov: Spørgsmål og svar

Optjener jeg ferie, når jeg er på barsel?

Vær opmærksom på, at du kun har optjent feriemidler i den lønnede del af din orlov. Hvis du kun har fået delvis løn, skal feriebetalingen for denne periode beregnes på grundlag af din sædvanlige løn i de seneste 4 uger, inden du overgik til delvis løn. 

Hvad med bonus, der er optjent i overgangsperioden?

Vær opmærksom, hvis du efter indefrysningsperioden får udbetalt en bonus, som er helt eller delvist optjent i indefrysningsperioden. I det tilfælde skal de indefrosne feriemidler efterreguleres af din arbejdsgiver.

Eksempel: Hvis du har haft en bonusordning, som fulgte kalenderåret 2020, vil 8/12 af en eventuel bonusudbetaling skulle medregnes i feriepengegrundlaget for indefrysningsperioden. Bonusbeløbet skal således medregnes forholdsmæssigt.

Kan jeg få udbetalt de indefrosne feriemidler, hvis jeg er direktør?

Som administrerende direktør er du ikke omfattet af ferielovens regler – og dermed heller ikke af reglerne om indefrysning af feriemidler i fonden Lønmodtagernes Feriemidler, i forbindelse med overgangen til ny ferielov.

Da du ikke er omfattet af fondens dækningsområde, skal der derfor hverken indberettes, indbetales eller udbetales til og fra fonden for dit vedkommende. Du kan således ikke modtage den førtidige udbetaling af feriemidler.

Der vil blive foretaget kontrol med, at der ikke sker misbrug eller omgåelse af fonden.

Hvis der allerede er foretaget indberetning til fonden på dine vegne, skal denne indberetning således annulleres – og du må individuelt aftale med din arbejdsgiver, hvordan I håndterer din eventuelle ret til feriemidler optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Dette afhænger af, hvad du har aftalt med din arbejdsgiver omkring ferierettigheder.

Mister jeg min ’gamle’ ferie, hvis jeg ikke har nået at afholde den inden den 31. august 2020?

Nej, du mister ikke din ferie. Den ferie du havde pr. 1. maj 2020, skal afholdes senest den 31. december 2021. Hvis du ikke får ferien afholdt senest den 31. august 2020, vil al ferien automatisk blive flyttet til afholdelse efter den nye ferielov, der træder i kraft den 1. september 2020. 

Læs mere i afsnittet nedenfor: Når du skal holde din ferie

Kan jeg få udbetalt mine indefrosne feriemidler?

I efteråret 2020 blev det muligt at få udbetalt de første tre ugers feriemidler. Fik du ikke hævet pengene der, bliver det fra marts 2021 muligt at få udbetalt de sidste to uger eller hele det indefrosne beløb – altså op til fem ugers feriemidler.

Beregn hvor meget du skal have udbetalt af dine indefrosne feriemidler

Læs vores nyhed om udbetaling af de indefrosne feriemidler, og se eksempler på, hvad du kan få udbetalt her

Læs mere om udbetaling af de indefrosne feriemidler i afsnittet længere nede på siden: Indefrosne feriepenge til udbetaling

Jeg er nyuddannet, hvilke regler gælder for mig?

Hvis du er nyuddannet, eller i øvrigt indtræder på arbejdsmarkedet 1. september 2020, vil du fra starten optjene ferie, som du kan afholde næsten i takt med optjeningen.

Du kan dermed afholde ferie på lige fod med dine kolleger, som har været ansat i længere tid. Du behøver ikke længere at vente i op til 16 måneder, før du har betalt ferie, som det var tilfældet i den gamle ferielov. 

Læs mere om optjening af ferie i afsnittet nedenfor: Sådan optjener du din ferie

Jeg arbejder deltid, hvad betyder det for min ferie?

Som deltidsansat optjener du stadigvæk 2,08 dages ferie per måned, du er ansat.

Når du afholder en uges ferie, bruger du fem feriedage. Dette gælder også, selvom du er på deltid og f.eks. har fri hver mandag. 

Læs mere i afsnittet herunder: Ændring af arbejdstid

Jeg har ikke nået at optjene nok ferie til at holde efterårsferie. Hvad gør jeg nu?

Hvis du her i 2020 gerne vil holde efterårsferie i oktober, men ikke har feriedage nok, har din arbejdsgiver mulighed for at give dig ferie på forskud.

Det nye ferieår starter d. 1. september, og med samtidighedsferien vil du således optjene 2,08 feriedage i september, som du kan afholde i oktober. Men er det ikke nok, kan du altså indgå en aftale med din arbejdsgiver om, at du kan få ferie på forskud.

Læs mere om ferie på forskud i afsnittet herunder: Hvis du skal holde ferie på forskud. 
 

Læs om reglerne for ferie

Sådan optjener du din ferie

Du optjener 2,08 dages betalt ferie for hver hele måned, du er ansat. Det betyder, at du optjener 25 dages ferie, hvis du er ansat i hele ferieåret, der går fra den 1. september til den 31. august.

Hvis du ikke er ansat i en hel kalendermåned, optjener du 0,07 dages betalt ferie pr. kalenderdag. Du kan dog ikke optjene mere end 2,08 dages betalt ferie i en måned.

Du optjener samme antal feriedage, uanset om du er på fuldtid eller på deltid. Et års ansættelse giver dig derfor stadig fem ugers ferie. 

Hvis din arbejdstid ændrer sig, kan du læse mere i afsnittet Ændring af arbejdstid nedenfor.

Hvis du er på barsel, optjener du ret til betalt ferie i de perioder, hvor du modtager hel eller delvis løn.

Læs mere nedenfor i afsnittet: Ferie og barsels- og forældreorlov

Når du skal holde din ferie

Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår du holder ferie. Hvis I ikke kan blive enige, er det din arbejdsgiver, der fastlægger tidspunktet. Din arbejdsgiver skal dog (under hensyn til virksomhedens drift) så vidt muligt imødekomme dine ønsker.

Din hovedferie

Du har ret til at afholde tre ugers ferie sammenhængende i hovedferieperioden fra den 1. maj til den 30. september. Dog har du mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at hovedferien placeres uden for hovedferieperioden, og at du kan opdele den.

Øvrig ferie

Den ferie, du har ret til ud over de tre ugers hovedferie, kaldes ifølge ferieloven "øvrig ferie". Den øvrige ferie kan du holde i sammenhæng af mindst fem dages varighed. Hvis det volder din arbejdsgiver driftsmæssige problemer, kan du dog være nødt til at holde din øvrige ferie som enkeltdage.

Du kan holde øvrig ferie på et hvilket som helst tidspunkt på året.

Varsling af ferie

Din arbejdsgiver kan give dig besked om, hvornår du skal holde din ferie. Hovedferien skal i så fald varsles med mindst tre måneder, før ferien begynder, og øvrig ferie skal varsles med mindst én måned.

Hvis du er enig med din arbejdsgiver i, hvornår ferien holdes, behøver varslerne ikke at være overholdt.

Forkortet varsel

Du og din arbejdsgiver kan ved individuel aftale fravige ferielovens varslingsregler i en aktuel og konkret situation, ligesom din arbejdsgiver ensidigt kan varsle ferie med en kortere frist, hvis din arbejdsgiver grundet helt særlige omstændigheder ikke har kunnet overholde lovens sædvanlige frister. 

Fra 1. september 2020 er det ikke længere tilladt at aftale generel fravigelse af ferielovens varslingsregler som et led i din ansættelseskontrakt. Et sådant vilkår vil således være ugyldigt. 

Aflysning af ferie

Hvis ferien først er varslet, kan din arbejdsgiver normalt ikke aflyse den. 

Din arbejdsgiver kan dog i helt særlige tilfælde ændre din feries placering, hvis det bliver nødvendigt af driftsmæssige hensyn. I det tilfælde kan din ferie i princippet blive ændret helt op til den dag, hvor ferien begynder. 

Hvis din arbejdsgiver ændrer eller udskyder din ferie, skal de udgifter, du har haft i forbindelse med aflysningen, erstattes. Det gælder eksempelvis udgifter til aflysning af rejser, transportudgifter og lignende. Du skal være opmærksom på, at dækning af udgifter kun omfatter den andel af udgifterne til ferien, som vedrører dig og ikke udgifterne for dem, du skulle rejse med.    

Hvis din ferie er begyndt, så kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du skal afbryde den.

Hvis du skal holde ferie på forskud

Du har mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at du i et vist omfang afholder betalt ferie på forskud – det vil sige, at du afholder din ferie, inden du har optjent den. Det kan du gøre, fordi du har mulighed for at få fradraget de afholdte feriedage, i den ferie du efterfølgende optjener.

I tilfælde af at du fratræder din stilling hos den pågældende arbejdsgiver, inden den afholdte forskudsferie efterfølgende er optjent, har din arbejdsgiver ret til at modregne værdien af ferien i dit krav på løn og feriebetaling.     

Ved kollektiv ferielukning kan din arbejdsgiver være forpligtet til at give dig ferie på forskud. Læs mere i afsnittet Hvis din arbejdsplads holder ferielukket nedenfor.

Ferie og barsels- og forældreorlov

Der gælder særlige regler for ferie i forbindelse med orlov. Reglerne har indflydelse på din optjening af retten til betalt ferie samt din mulighed for at holde ferie under orlov.

Du optjener ret til betalt ferie under barselsorlov og forældreorlov, hvis din arbejdsgiver betaler dig hel eller delvis løn i de perioder. Det er altså lønudbetalingen, der er afgørende for, om du optjener ret til betalt ferie.

Du har krav på din fulde løn, når du holder ferie med løn, som du har optjent under barselsorlov eller forældreorlov. Det gælder også, selvom du kun fik halv løn under orloven. 

Har du ikke modtaget hel eller delvis løn under din barsel, har du ikke optjent ret til betalt ferie. I stedet kan du være berettiget til at ansøge om feriedagpenge.

Læs mere om feriedagpenge her

Har du spørgsmål til reglerne om ferie og barsels- og forældreorlov, kan du kontakte vores juridiske eksperter og få personlig rådgivning

Du kan læse mere om reglerne for barsel og dine muligheder her

Hvis du ikke har optjent ferie

Hvis du ikke har optjent ferie hos din nuværende arbejdsgiver, skal din arbejdsgiver ikke betale dig løn, når du holder ferie. Din ferie kan i nogle tilfælde finansieres ved feriegodtgørelse fra din tidligere arbejdsgiver eller ved feriedagpenge fra A-kassen.

Du kan også aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie på forskud. Læs mere ovenfor i afsnittet Hvis du skal holde ferie på forskud.

Hvis du er forhindret i at holde din ferie

For at modtage dine feriepenge skal du holde ferie, medmindre der er tale om en lovlig feriehindring. Der er tale om en lovlig feriehindring, hvis du, inden din ferie begynder, bliver ramt af én af nedenstående situationer. Der er ikke tale om en feriehindring, hvis du ikke får holdt din ferie, f.eks. på grund af stort arbejdspres eller mange opgaver. Den ferie, du ikke får afholdt, kaldes erstatningsferie.

 1. Egen sygdom og tvangsindlæggelse.
  Læs mere nedenfor i afsnittet: Hvis du bliver syg

 2. Barselsorlov og orlov til adoption.
  Læs mere ovenfor i afsnittet: Ferie og barsels- og forældreorlov
   
 3. Ophold i udlandet, forudsat at du er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven

 4. Overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet

 5. Valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv

 6. Indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner eller tilsvarende udenlandsk institution

 7. Lovligt varslede og afsluttede konflikter

 8. Aftjening af værnepligt

 9. Tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtig eller på værnepligtslignende vilkår

 10. Udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver

 11. Manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem dig og din arbejdsgiver

 12. Pasning af nærtstående syge eller døende, hvor du i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven

 13. Orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende

 14. Tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om din ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

 15. Tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold.


Når ferien skal afholdes

Ferie, som du ikke har påbegyndt på grund af feriehindring, skal du holde efter ferielovens almindelige regler. Det betyder blandt andet, at du skal holde ferien inden ferieafholdelsesårets udløb den 31. december.

Hvis du på grund af en feriehindring ikke har mulighed for at holde erstatningsferien inden ferieafholdelsesårets udløb den 31. december, skal op til fire ugers betalt ferie overføres til afholdelse i det efterfølgende ferieafholdelsesår. Hvis du har mere end fire ugers ferie, kan resten af ferien enten udbetales eller efter aftale overføres til efterfølgende ferieafholdelsesår.

Læs mere nedenfor i afsnittet: Hvis du vil overføre din ferie 

Udbetaling af feriepenge ved sygdom eller efter barselsorlov eller forældreorlov

Skyldes feriehindringen sygdom eller orlov efter barselsloven, og består feriehindringen frem til udgangen af den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, kan ferien udbetales.

Hvis du bliver syg

Du er lovligt forhindret i at holde din ferie, hvis du bliver syg. Den ferie, du ikke får afholdt, kaldes erstatningsferie. Din ret til erstatningsferie er dog forskellig afhængigt af, om du melder dig syg, før din ferie begynder, eller om du melder dig syg under din ferie.

Hvis du melder dig syg før din ferie

Hvis du er syg på tidpunktet for feriens begyndelse, vil ferien ikke kunne påbegyndes, medmindre du selv ønsker at påbegynde ferien. Du kan få erstattet alle dine tabte feriedage fra første feriedag, hvis du melder dig syg, før din ferie begynder.

Hvis du melder dig syg i din ferie

Hvis du melder dig syg i din ferie, kan du have mulighed for erstatningsferie, men du skal som udgangspunkt selv ’betale’ de første fem feriedage.  Hvis du bliver syg under din ferie, er det vigtigt, at du sygemelder dig over for din arbejdsgiver og får en lægeerklæring, som du selv skal betale for. 

Hvis du ikke er ansat hos samme arbejdsgiver i hele ferieåret, kan det have betydning for omfanget af din erstatningsferie. 

Har du spørgsmål til reglerne om, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg i din ferie, kan du kontakte vores juridiske eksperter og få personlig rådgivning

Når du bliver rask igen

Du skal melde dig rask hos din arbejdsgiver, når du bliver rask igen. Det skal du gøre, uanset om du meldte dig syg inden ferien eller under ferien. Når du melder dig rask, er det op til dig, om du vil holde resten af den planlagte ferie, eller om du vil møde på arbejde og holde ferien senere.

Hvis du vil overføre din ferie

Ferieloven giver dig mulighed for at overføre optjent betalt ferie fra et ferieafholdelsesår til det efterfølgende. Du kan overføre ferie, som går ud over fire uger. Du kan med andre ord først overføre ferie, når du har afholdt fire ugers ferie. 

Du skal aftale overførslen med din arbejdsgiver, og aftalen skal indgås skrifteligt inden ferieårets udløb den 31. december. Den overførte ferie vil som udgangspunkt skulle afholdes før anden ferie.  

Automatisk udbetaling af ferie ud over fire uger 

Når ferieafholdelsesperioden udløber den 31. december, udbetales ferie med løn (eller feriegodtgørelse eller sygegodtgørelse) for optjent ferie ud over fire uger automatisk af din arbejdsgiver, medmindre ferien er aftalt overført eller allerede udbetalt. Det er en betingelse for den automatiske udbetaling, at du har været ansat på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden hos den samme arbejdsgiver. 

Hvis din arbejdsplads holder ferielukket

Du vil som udgangspunkt ikke kunne rejse krav mod din arbejdsgiver, hvis din arbejdsplads holder ferielukket, og du ikke er berettiget til betalt ferie i alle de dage, virksomheden holder lukket. 

Din arbejdsgiver skal dog i videst muligt omfang sikre, at du har betalt ferie til gode til alle de dage, virksomheden holder lukket. Gør din arbejdsgiver ikke dette, vil denne skulle betale dig løn for de pågældende dage. 

Din arbejdsgiver skal varsle ferielukningen efter ferielovens varslingsregler. Hvis varslingsreglerne ikke er overholdt, vil du have krav på løn under ferielukningen.

Læs mere ovenfor i afsnittet: Når du skal holde din ferie

Har du spørgsmål til reglerne om, hvad du skal gøre, hvis din arbejdsplads holder ferielukket, kan du kontakte vores juridiske eksperter og få personlig rådgivning

Hvis du vil ansøge om dagpenge

Hvis du ikke har optjent ferie i dit nuværende job og har opbrugt al tidligere arbejdsgiverbetalt ferie og eventuelle feriedagpenge, har du i visse tilfælde mulighed for at få dagpenge under virksomhedslukningen. 

Hvis du ønsker at søge om dagpenge, skal du være registreret som ledig på Jobcenteret i hele perioden. Hvis lukningen kun drejer sig om perioden fra og med den 24. december til og med den 1. januar, behøver du ikke at registrere dig som ledig.

Du kan kun få dagpenge på de dage, hvor du er forhindret i at arbejde som følge af den kollektive ferielukning.

Du kan læse mere om dagpenge og kontakte vores juridiske eksperter og få personlig rådgivning. 

Ændring af arbejdstid

Hvis din arbejdstid eller arbejdsomfang hos én og samme arbejdsgiver ændrer sig i løbet af ferieåret, skal der tages højde for det, når du afholder ferie med løn. Det betyder, at du afholder det antal timers ferie, der svarer til den arbejdstid, du havde på optjeningstidspunktet. 

Lønnen på ferietidspunktet skal beregnes ud fra din aktuelle løn. 

Feriefridage

Feriefridage er betalte fridage ud over de fem ugers ferie, som ferieloven giver dig ret til. Det fremgår af enten din overenskomst eller din individuelle ansættelsesaftale, om du har ret til feriefridage.

Lederaftalen

Hvis du arbejder i en virksomhed, som er organiseret i en arbejdsgiverforening, vil du normalt være omfattet af Lederaftalen.

Ifølge Lederaftalen har du krav på feriefridage i samme omfang som dine medarbejdere. Hvis du ikke har personaleansvar, så har du krav på feriefridage i samme omfang som medarbejdere, hvis faglige område er tættest på dit. Din ret til samme antal feriefridage som dine medarbejdere gælder dog ikke, såfremt andet er aftalt i eksempelvis personalepolitikken eller din kontrakt. 

Hvis du arbejder i en virksomhed, der ikke er medlem af en arbejdsgiverforening, så har du kun krav på feriefridage, hvis det er aftalt i din ansættelseskontrakt eller i de generelle regler i virksomheden.

Hvis du er offentligt ansat

Du har ret til fem feriefridage om året, hvis du er offentligt ansat i stat, region eller kommune.

Ferie og opsigelse

Hvis du er blevet opsagt, gælder der nogle særlige regler for afholdelse af ferie. Reglerne afhænger blandt andet af længden på din opsigelse, samt om du er fritstillet.

Ifølge ferieloven kan din arbejdsgiver pålægge dig at holde ferie i din opsigelsesperiode. Det afhænger dog af længden på din opsigelsesvarsel.

Du kan læse mere om opsigelsesvarsel her

Er du fritstillet, skal du betragte din fritstilling som et automatisk pålæg om at holde ferie – dog med respekt af ferielovens varslingsregler. Læs mere om varsling af ferie ovenfor i afsnittet: Når du skal holde din ferie

Du kan læse mere om reglerne for ferie i opsigelsesperioden her

Reglerne om ferie i opsigelsesperioden er komplekse, og har du spørgsmål, kan du kontakte vores juridiske eksperter og få personlig rådgivning

Indefrosne feriepenge til udbetaling

Udbetalingen af feriepengene kan lade sig gøre, fordi vi i overgangen til den nuværende ferielov (som trådte i kraft den 1. september 2020) opsparede fem ugers ferie, der oprindeligt skulle have været indefrosset i en særlig feriefond, til du når folkepensionsalderen.

Til marts 2021 kan du altså enten søge om at få udbetalt de sidste to af de fem uger, eller alle 5 uger, som følge af en bred politisk aftale i starten af december 2020.

Udbetalingen af feriemidlerne vil som udgangspunkt være baseret på din arbejdsgivers allerede indberettede lønoplysninger i E-indkomstregistret. Hvis du modtager dagpenge eller efterløn, så bliver udbetalingen af de 3 ugers indefrosne feriepenge ikke modregnet i dine ydelser.

Læs mere og beregn hvor meget du får udbetalt her

Opdateret: 20.05.2021