Få styr på ferieloven – og beregn dine feriedage

Her forklarer vi, hvordan ferieloven fungerer. Og giver dig svar på de mest stillede spørgsmål om ferie. Du kan også beregne dine feriedage for resten af året med vores ferieberegner.


Prøv vores ferieberegner

5 grundlæggende principper i ferieloven

For at sikre dig, at du får den ferie, du har ret til, kan det være en god idé at sætte dig ind i, hvordan ferieloven fungerer.
Vi har samlet fem grundlæggende principper i loven. Og vil du dykke længere ned i reglerne, kan du nederst på siden gå på opdagelse i vores ofte stillede spørgsmål, som dækker alt fra sygdom til jobskifte, når du holder ferie.

1. Ret til fem ugers ferie. Som funktionær er du omfattet af ferieloven, der sikrer dig retten til at holde fem ugers ferie hvert ferieår.

2. Samtidighedsferie. Du kan afholde ferie med løn i næsten samme takt med, at du optjener den. Det kaldes samtidighedsferie.

3. Optjening af ferie. Du optjener ferie løbende i ferieåret, som løber fra 1. september til 31. august året efter (12 måneder).
Du optjener 2,08 dages betalt ferie pr. måned, hvilket svarer til 24,96 dages betalt ferie på et ferieår – det rundes op til 25 dages betalt ferie.

4. Afholdelse af ferie. Du skal afholde ferien i ferieafholdelsesperioden, som løber i samme periode som ferieåret – dog forlænget med 4 måneder – det vil sige frem til den 31. december – altså i alt en periode på 16 måneder.
Som lønmodtager har du ret til at holde tre ugers sammenhængende ferie (hovedferien) i perioden 1. maj til 30. september. Af de 25 dages optjent ferie, har du ret til at holde 4 ugers ferie i ferieåret – altså i de 12 måneder, som strækker sig fra 1. september til 31. august året efter.

5. Overførsel af ferie. Ferie, som ikke er afholdt, kan overføres til næste ferieår efter aftale med arbejdsgiveren. Lønmodtagere kan kun overføre ferie ud over fire uges ferie.

Har du spørgsmål? Vores juridiske konsulenter sidder klar til at hjælpe dig. Ring på 3283 3283, eller skriv til os.

Kontakt vores jurister

Lederne ferieberegner

Få svar på de mest stillede spørgsmål om ferie

Hvordan optjener jeg ferie?

Du optjener 2,08 dages betalt ferie for hver hele måned, du er ansat. Det betyder, at du optjener 25 dages ferie, hvis du er ansat i hele ferieåret, der går fra den 1. september til den 31. august.

Hvis du ikke er ansat i en hel kalendermåned, optjener du 0,07 dages betalt ferie pr. kalenderdag. Du kan dog ikke optjene mere end 2,08 dages betalt ferie i en måned. Du optjener samme antal feriedage, uanset om du er på fuldtid eller på deltid. Et års ansættelse giver dig derfor stadig fem ugers ferie.

Læs mere i nedenstående afsnit "Ferieafholdelse for deltidsansatte".

Hvis din arbejdstid ændrer sig, kan du læse mere i afsnittet "Ændring af arbejdstid" nedenfor. Hvis du er på barsel, optjener du ret til betalt ferie i de perioder, hvor du modtager hel eller delvis løn.

Læs mere nedenfor i afsnittet: "Ferie og barsels- og forældreorlov".

Hvad skal jeg vide, når jeg vil holde ferie?

Du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår du holder ferie. Hvis I ikke kan blive enige, er det din arbejdsgiver, der fastlægger tidspunktet. Din arbejdsgiver skal dog (under hensyn til virksomhedens drift) så vidt muligt imødekomme dine ønsker.

Din hovedferie
Du har ret til at afholde tre ugers ferie sammenhængende i hovedferieperioden fra den 1. maj til den 30. september. Dog har du mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at hovedferien placeres uden for hovedferieperioden, og at du kan opdele den.

Øvrig ferie
Den ferie, du har ret til ud over de tre ugers hovedferie, kaldes ifølge ferieloven ”øvrig ferie”. Den øvrige ferie kan du som udgangspunkt holde i sammenhæng af mindst 5 dages varighed. Du kan aftale med din arbejdsgiver at afholde øvrig ferie som enkeltdage, ligesom din arbejdsgiver i visse tilfælde kan pålægge dig at afholde ferien som enkeltdage.

Du kan holde øvrig ferie på et hvilket som helst tidspunkt på året.

Varsling af ferie
Hvis ferien først er varslet, kan din arbejdsgiver normalt ikke aflyse den. 

Din arbejdsgiver kan dog i helt særlige tilfælde ændre din feries placering, hvis det bliver nødvendigt af driftsmæssige hensyn. I det tilfælde kan din ferie i princippet blive ændret helt op til den dag, hvor ferien begynder. Hvis du bliver mødt med en ændring af din ferie, som du ikke ønsker, vil vi anbefale, at du kontakter os med henblik på en vurdering af, om din arbejdsgiver godt kan ændre din ferie.

Hvis din arbejdsgiver ændrer eller udskyder din ferie, er du berettiget til erstatning fra din arbejdsgiver for det økonomiske tab aflysningen påfører dig. Det gælder eksempelvis udgifter til aflysning af rejser, transportudgifter og lignende. Du skal være opmærksom på, at dækning af udgifter kun omfatter den andel af udgifterne til ferien, som vedrører dig og ikke udgifterne for dem, du skulle rejse med.   

Hvis din ferie er begyndt, så kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du skal afbryde den.

Forkortet varsel
Du og din arbejdsgiver kan ved individuel aftale fravige ferielovens varslingsregler i en aktuel og konkret situation, ligesom din arbejdsgiver ensidigt kan varsle ferie med en kortere frist, hvis din arbejdsgiver grundet helt særlige omstændigheder ikke har kunnet overholde lovens sædvanlige frister. 

Fra 1. september 2020 er det ikke længere tilladt at aftale generel fravigelse af ferielovens varslingsregler som et led i din ansættelseskontrakt. Et sådant vilkår vil således være ugyldigt. 

Aflysning af ferie
Hvis ferien først er varslet, kan din arbejdsgiver normalt ikke aflyse den. 

Din arbejdsgiver kan dog i helt særlige tilfælde ændre din feries placering, hvis det bliver nødvendigt af driftsmæssige hensyn. I det tilfælde kan din ferie i princippet blive ændret helt op til den dag, hvor ferien begynder. 

Hvis din arbejdsgiver ændrer eller udskyder din ferie, skal de udgifter, du har haft i forbindelse med aflysningen, erstattes. Det gælder eksempelvis udgifter til aflysning af rejser, transportudgifter og lignende. Du skal være opmærksom på, at dækning af udgifter kun omfatter den andel af udgifterne til ferien, som vedrører dig og ikke udgifterne for dem, du skulle rejse med.     

Hvis din ferie er begyndt, så kan din arbejdsgiver ikke kræve, at du skal afbryde den.

Hvad er vigtigt at vide, hvis jeg vil holde ferie på forskud?

Ferieloven giver mulighed for, at du og din arbejdsgiver kan aftale, at du i et vist omfang afholder betalt ferie på forskud – det vil sige, at du afholder din ferie, inden du har optjent den.

Den afholdte forskudsferie vil i så fald blive fradraget i de feriedage, du optjener efterfølgende.

I tilfælde af at du fratræder din stilling hos den pågældende arbejdsgiver, inden den afholdte forskudsferie efterfølgende er optjent, har din arbejdsgiver ret til at modregne værdien af ferien i dit krav på løn og feriebetaling.     

Ved kollektiv ferielukning kan din arbejdsgiver være forpligtet til at give dig ferie på forskud. Læs mere i afsnittet "Hvis din arbejdsplads holder ferielukket nedenfor".

Hvilke regler gælder for ferie, barsels- og forældreorlov?

Der gælder særlige regler for ferie i forbindelse med orlov. Reglerne har indflydelse på din optjening af retten til betalt ferie samt din mulighed for at holde ferie under orlov.

Du optjener ret til betalt ferie under barselsorlov og forældreorlov, hvis din arbejdsgiver betaler dig hel eller delvis løn i de perioder. Det er altså lønudbetalingen, der er afgørende for, om du optjener ret til betalt ferie.

Du har krav på din fulde løn, når du holder ferie med løn, som du har optjent under barselsorlov eller forældreorlov. Det gælder også, selvom du kun fik halv løn under orloven.

Har du ikke modtaget hel eller delvis løn under din barsel, har du ikke optjent ret til betalt ferie. I stedet kan du være berettiget til at ansøge om feriedagpenge.

Læs mere om feriedagpenge

Har du spørgsmål til reglerne om ferie og barsels- og forældreorlov, kan du kontakte vores juridiske eksperter og få personlig rådgivning

Du kan læse mere om reglerne for barsel og dine muligheder

Hvad hvis jeg ikke har optjent betalt ferie?

Hvis du ikke har optjent betalt ferie hos din nuværende arbejdsgiver, skal din arbejdsgiver ikke betale dig løn, når du holder ferie. Din ferie kan i nogle tilfælde finansieres ved feriegodtgørelse fra din tidligere arbejdsgiver eller ved feriedagpenge fra A-kassen.

Du kan også aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie på forskud. Læs mere ovenfor i afsnittet Hvis du skal holde ferie på forskud.

Hvad gør jeg, hvis jeg er forhindret i at holde din ferie?

For at modtage dine feriepenge skal du holde ferie, medmindre der er tale om en lovlig feriehindring. Der er tale om en lovlig feriehindring, hvis du, inden din ferie begynder, bliver ramt af én af nedenstående situationer. Der er ikke tale om en feriehindring, hvis du ikke får holdt din ferie, f.eks. på grund af stort arbejdspres eller mange opgaver. Den ferie, du ikke får afholdt, kaldes erstatningsferie.

 1. Egen sygdom og tvangsindlæggelse
  Læs mere nedenfor i afsnittet: Hvis du bliver syg.

 2. Barselsorlov og orlov til adoption
  Læs mere ovenfor i afsnittet: Ferie og barsels- og forældreorlov
   
 3. Ophold i udlandet, forudsat at du er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven

 4. Overgang til selvstændigt erhverv eller til arbejde i hjemmet

 5. Valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv

 6. Indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner eller tilsvarende udenlandsk institution

 7. Lovligt varslede og afsluttede konflikter

 8. Aftjening af værnepligt

 9. Tjeneste i Forsvaret eller det statslige redningsberedskab som værnepligtig eller på værnepligtslignende vilkår

 10. Udsendelse af Forsvaret eller det statslige redningsberedskab for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver

 11. Manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist mellem dig og din arbejdsgiver

 12. Pasning af nærtstående syge eller døende, hvor du i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven

 13. Orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende

 14. Tvingende familiemæssige årsager i henhold til lov om din ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager

 15. Tjeneste inden for Forsvarsministeriets eller politiets område, der er pålagt som følge af krig, katastrofetilfælde eller andre ekstraordinære forhold.

Når ferien skal afholdes
Ferie, som du ikke har påbegyndt på grund af feriehindring, skal du holde efter ferielovens almindelige regler. Det betyder blandt andet, at du skal holde ferien inden ferieafholdelsesårets udløb den 31. december.

Hvis du på grund af en feriehindring ikke har mulighed for at holde erstatningsferien inden ferieafholdelsesårets udløb den 31. december, skal op til fire ugers betalt ferie overføres til afholdelse i det efterfølgende ferieafholdelsesår. Hvis du har mere end fire ugers ferie, kan resten af ferien enten udbetales eller efter aftale overføres til efterfølgende ferieafholdelsesår.

Læs mere nedenfor i afsnittet: "Hvis du vil overføre din ferie".

Udbetaling af feriepenge ved sygdom eller efter barselsorlov eller forældreorlov
Skyldes feriehindringen sygdom eller orlov efter barselsloven, og består feriehindringen frem til udgangen af den efterfølgende ferieafholdelsesperiode, kan ferien udbetales.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg under min ferie?

Du er lovligt forhindret i at holde din ferie, hvis du bliver syg. Du kan have ret til erstatningsferie afhængigt af, om du melder dig syg, før din ferie begynder, eller om du melder dig syg under din ferie.

Hvis du melder dig syg før din ferie
Hvis du er syg på tidpunktet for feriens begyndelse, vil ferien ikke kunne påbegyndes, medmindre du selv ønsker at påbegynde ferien. Du kan få erstattet alle dine tabte feriedage fra første feriedag, hvis du melder dig syg, før din ferie begynder.

Hvis du melder dig syg i din ferie
Hvis du melder dig syg i din ferie, kan du have mulighed for erstatningsferie, men du skal som udgangspunkt selv ’betale’ de første fem feriedage.  Hvis du bliver syg under din ferie, er det vigtigt, at du sygemelder dig over for din arbejdsgiver og får en lægeerklæring, som du selv skal betale for. 

Hvis du ikke er ansat hos samme arbejdsgiver i hele ferieåret, kan det have betydning for omfanget af din erstatningsferie. 

Har du spørgsmål til reglerne om, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg i din ferie, kan du kontakte vores juridiske eksperter og få personlig rådgivning

Når du bliver rask igen
Du skal melde dig rask hos din arbejdsgiver, når du bliver rask igen. Det skal du gøre, uanset om du meldte dig syg inden ferien eller under ferien. Når du melder dig rask, er det op til dig, om du vil holde resten af den planlagte ferie, eller om du vil møde på arbejde og holde ferien senere.

Få et endnu bedre overblik over reglerne ved sygdom i ferien

Hvad gør jeg, hvis jeg vil overføre min ferie?

Ferieloven giver dig mulighed for at overføre optjent betalt ferie fra et ferieafholdelsesår til det efterfølgende. Du kan overføre ferie, som går ud over fire uger.

Du kan med andre ord først overføre ferie, når du har afholdt fire ugers ferie. 

Du skal aftale overførslen med din arbejdsgiver, og aftalen skal indgås skriftligt inden ferieårets udløb den 31. december. Den overførte ferie vil som udgangspunkt skulle afholdes før anden ferie. 

Automatisk udbetaling af ferie ud over fire uger
Når ferieafholdelsesperioden udløber den 31. december, udbetales ferie med løn (eller feriegodtgørelse eller sygegodtgørelse) for optjent ferie ud over fire uger automatisk af din arbejdsgiver, medmindre ferien er aftalt overført eller allerede udbetalt. Det er en betingelse for den automatiske udbetaling, at du har været ansat på fuld tid i hele ferieafholdelsesperioden hos den samme arbejdsgiver. 

Hvad gør jeg, hvis min arbejdsplads holder ferielukket?

Du vil som udgangspunkt ikke kunne rejse krav mod din arbejdsgiver, hvis din arbejdsplads holder ferielukket, og du ikke er berettiget til betalt ferie i alle de dage, virksomheden holder lukket. 

Din arbejdsgiver skal dog i videst muligt omfang sikre, at du har betalt ferie til gode til alle de dage, virksomheden holder lukket. Gør din arbejdsgiver ikke dette, vil denne skulle betale dig løn for de pågældende dage. 

Din arbejdsgiver skal varsle ferielukningen efter ferielovens varslingsregler. Hvis varslingsreglerne ikke er overholdt, vil du have krav på løn under ferielukningen.

Læs mere ovenfor i afsnittet: "Når du skal holde din ferie".

Har du spørgsmål til reglerne om, hvad du skal gøre, hvis din arbejdsplads holder ferielukket, kan du kontakte vores juridiske eksperter og få personlig rådgivning

Hvis du vil ansøge om dagpenge
Hvis du ikke har optjent ferie i dit nuværende job og har opbrugt al tidligere arbejdsgiverbetalt ferie og eventuelle feriedagpenge, har du i visse tilfælde mulighed for at få dagpenge under virksomhedslukningen. 

Hvis du ønsker at søge om dagpenge, skal du være registreret som ledig på Jobcentret i hele perioden. Hvis lukningen kun drejer sig om perioden fra og med den 24. december til og med den 1. januar, behøver du ikke registrere dig som ledig.

Du kan kun få dagpenge på de dage, hvor du er forhindret i at arbejde som følge af den kollektive ferielukning.

Hvilke ferieregler gælder for deltidsansatte?

Som deltidsansat optjener du stadigvæk 2,08 dages ferie per måned, du er ansat.

Når du afholder en uges ferie, bruger du fem feriedage. Dette gælder også, selvom du er på deltid og f.eks. har fri hver mandag.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis min arbejdstid bliver ændret?

Hvis din arbejdstid eller arbejdsomfang hos én og samme arbejdsgiver ændrer sig i løbet af ferieåret, skal der tages højde for det, når du afholder ferie med løn.

Det betyder, at du afholder det antal timers ferie, der svarer til den arbejdstid, du havde på optjeningstidspunktet. Lønnen på ferietidspunktet skal beregnes ud fra din aktuelle løn. 

Hvad er feriefridage?

Feriefridage er betalte fridage ud over de fem ugers ferie, som ferieloven giver dig ret til. Det fremgår af enten din overenskomst eller din individuelle ansættelsesaftale, om du har ret til feriefridage.

Lederaftalen
Hvis du arbejder i en virksomhed, som er organiseret i en arbejdsgiverforening, vil du normalt være omfattet af Lederaftalen.

Ifølge Lederaftalen har du krav på feriefridage i samme omfang som dine medarbejdere. Hvis du ikke har personaleansvar, så har du krav på feriefridage i samme omfang som medarbejdere, hvis faglige område er tættest på dit. Din ret til samme antal feriefridage som dine medarbejdere gælder dog ikke, såfremt andet er aftalt i eksempelvis personalepolitikken eller din kontrakt. 

Hvis du arbejder i en virksomhed, der ikke er medlem af en arbejdsgiverforening, så har du kun krav på feriefridage, hvis det er aftalt i din ansættelseskontrakt eller i de generelle regler i virksomheden.

Hvis du er offentligt ansat
Du har ret til fem feriefridage om året, hvis du er offentligt ansat i stat, region eller kommune.

Hvad gør jeg med min ferie, hvis jeg er blevet opsagt?

Hvis du er blevet opsagt, gælder der nogle særlige regler for afholdelse af ferie. Reglerne afhænger blandt andet af længden på din opsigelse, samt om du er fritstillet.

Ifølge ferieloven kan din arbejdsgiver pålægge dig at holde ferie i din opsigelsesperiode. Det afhænger dog af længden på din opsigelsesvarsel.

Du kan læse mere om opsigelsesvarsel

Er du fritstillet, skal du betragte din fritstilling som et automatisk pålæg om at holde ferie – dog med respekt af ferielovens varslingsregler. Læs mere om varsling af ferie ovenfor i afsnittet: "Når du skal holde din ferie".

Reglerne om ferie i opsigelsesperioden er komplekse, og har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores juridiske eksperter.

Bestil juridisk rådgivning

Hvordan får jeg udbetalt mine indefrosne feriemidler?

Din arbejdsgiver skulle senest den 31. december 2020 indberette værdien af dine indefrosne feriemidler til Fonden Lønmodtagernes Feriemidler.  

Værdien af disse beregnes ud fra din ferieberettigede løn optjent i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020.  

Det er vigtigt, at du kontrollerer, at det indberettede beløb er korrekt. Hvis du ikke er enig i din arbejdsgivers indberetning, er det vigtigt, at du reagerer hurtigst muligt. Du skal dog senest gøre indsigelse den 30. juni 2025.  

Efterregulering
Det har været muligt at ansøge om førtidig udbetaling af de indefrosne feriemidler, der oprindeligt skulle have været indefrosset i en særlig opsparingsfond kaldet Lønmodtagernes Feriemidler, til du når folkepensionsalderen.

Fristen for ansøgning om førtidig udbetaling er udløbet. 

Hvis du har søgt om førtidig udbetaling før fristens udløb og det indberettede beløb efterfølgende korrigeres i opadgående retning, bør du automatisk få udbetalt restbeløbet. Du bør holde øje med, at dette sker.

En efterfølgende korrektion kan eksempelvis skyldes en bonusudbetaling, som enten helt eller delvist er optjent i indefrysningsperioden, men som først er opgjort efter den generelle indberetningsfrist.

Har du spørgsmål til feriereglerne?

Vores juridiske konsulenter sidder klar til at hjælpe dig. Ring på 3283 3283 eller skriv til os.

Opdateret: 14.05.2024