Mit Lederne

Nyt lovkrav om whistleblowerordning

Nyt lovkrav om whistleblowerordning træder snart i kraft

Fra den 17. december skal en lang række virksomheder ifølge en ny lov have etableret en whistleblowerordning. Se, om det gælder din virksomhed. Og bliv klog på, hvad ordningen skal indeholde.

07. december 2021

Dame ringer til en whistleblowerordning på sin mobiltelefon

Hvis du som leder eller medarbejder oplever seksuel chikane, økonomisk svindel eller andre kritisable forhold, skal du kunne indberette forholdet gennem en sikker og tryg kanal – helt uden frygt for repressalier.

Det er formålet med en ny lov, der implementerer et direktiv fra EU, det såkaldte whistleblowerdirektiv.

Loven træder i kraft den 17. december 2021. Her skal alle private virksomheder med flere end 249 ansatte samt offentlige arbejdsgivere med flere end 50 ansatte senest have etableret en whistleblowerordning.

Fra den 17. december 2023 – altså om godt to år – vil kravet også gælde for private arbejdsgivere med mellem 50 og 249 ansatte.

Hvordan opfylder du kravet om en whistleblowerordning?

  • Ifølge den nye lov, der blev vedtaget i Folketinget i slutningen af juni, skal de omfattede virksomheder etablere en intern whistleblowerordning, som gør det muligt for alle ansatte at lave skriftlige eller mundtlige indberetninger – eller begge dele. 
    Det kan for eksempel gøres ved at stille en online-formular til rådighed og/eller oprette et telefonnummer til formålet. Hvis det er muligt at foretage en mundtlig indberetning, skal indberetning på whistleblowerens anmodning også være muligt via et fysisk møde inden for en rimelig frist.
  • Virksomheden skal etablere en såkaldt whistleblowerenhed – det kan være en upartisk person, afdeling eller tredjemand – der skal drive indberetningskanalen og modtage og følge op på indberetninger.
    Whistleblowerenheden skal modtage indberetninger og bekræfte modtagelsen af dem inden for syv dage. Whistleblowerenheden skal desuden stå for kontakten til indberetteren og give vedkommende feedback hurtigst muligt – og senest tre måneder efter, at indberetningen har fundet sted.
  • Med henblik på at beskytte whistlebloweren må vedkommendes identitet – eller identiteten på en eventuel tredjepart nævnt i indberetningen – ikke videregives. Derudover skal behandlingen af personlysninger følge GDPR-reglerne.
  • Endelig er det et krav, at whistlebloweren ikke må blive mødt med repressalier i form af forflytning, lønnedgang, afskedigelse, chikane, mv. Beskyttelsen er dog betinget af, at whistlebloweren indberetter forhold, som vedkommende er blevet kendt med i forbindelse med arbejdsrelaterede aktiviteter, og at oplysningen er omfattet af lovens anvendelsesområde.

Hvad kan der indberettes om?
Der kan indberettes om overtrædelser inden for specifikke områder af EU-retten som for eksempel offentlige udbud og forebyggelse af hvidvask. Derudover kan der indberettes om andre alvorlige lovovertrædelser og alvorlige forhold i øvrigt – som for eksempel grove seksuelle krænkelser eller anden grov chikane på arbejdspladsen.

Oplysninger om øvrige forhold, herunder overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter – såsom indtagelse af alkohol eller privat brug af kontorartikler – vil ikke være omfattet af lovens anvendelsesområde.

Hvad hvis whistlebloweren bliver mødt med repressalier?
Arbejdsgiveren må som nævnt ikke straffe en ansat, der foretager en indberetning i god tro om oplysningens rigtighed.

Hvis arbejdsgiveren alligevel udsætter den ansatte for repressalier i forbindelse med en indberetning, har den ansatte krav på godtgørelse for følgerne af repressalierne, hvis vedkommende kan bevise, at indberetningen er sket i overensstemmelse med loven.

Hvordan sørger du for, at whistleblowerordningen fungerer efter hensigten?
Her hos Lederne anbefaler vi, at ledere og virksomheder forsøger at skabe en åben og inddragende proces i forbindelse med etableringen af whistleblowerordningen. Hvis de ansatte ved, hvordan ordningen fungerer – samt hvad deres rettigheder er – vil de have større tillid til ordningen og føle, at de trygt kan bruge den.

Virksomheder og ledere kan desuden finde hjælp til etablering af whistleblowerordningen i de vejledninger, der er på vej til både privat og offentlige virksomheder. Derudover vil en vejledning rettet mod ansatte, der ønsker at bruge ordningen, være tilgængelig, inden loven træder i kraft.

Supplerende whistleblowerordning under Datatilsynet
Som supplement til de interne whistleblowerordninger vil der fra den 17. december være mulighed for at benytte en ekstern whistleblowerordning under Datatilsynet.

Arbejdsgiveren skal tydeliggøre, at den ansatte fri kan vælge, om vedkommende vil gøre brug af den interne eller den eksterne whistleblowerordning.

Arbejdsgivere skal dog opfordre deres ansatte til at indberette internt i tilfælde, hvor overtrædelsen kan håndteres effektivt på den enkelte virksomhed, og hvor whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.

Læs mere på Datatilsynets hjemmeside

Læs mere om lovkravet her