Nye regler for ansættelseskontrakter og arbejdsvilkår

Starter du i nyt lederjob – eller ansætter du nye medarbejdere – skal du fremadrettet indgå en mere omfattende ansættelseskontrakt end hidtil. Få overblik over hovedlinjerne i den nye lov, der trådte i kraft lige inden sommerferien.

01. august 2023

Formålet med loven er at sikre, at lønmodtagere får større forudsigelighed i ansættelsen og større gennemsigtighed om deres arbejdsvilkår. Loven trådte i kraft den 1. juli, og er vedtaget af Folketinget med baggrund i EU’s såkaldte ”arbejdsvilkårsdirektiv”, som har til formål at sikre flere rettigheder til lønmodtagere i EU. 

Hent en ny standard-skabelon til funktionærkontrakten her

Er du eller dine medarbejdere ansat før den 1. juli i år, behøver I som udgangspunkt ikke foretage jer noget. Læs mere længere nede på siden.

Jobsamtalen | Lederne PRO

Hovedlinjerne i den nye lov

Her får du et overblik over de mest markante ændringer i den nye lovgivning:

1. Flere lønmodtagere skal have en ansættelseskontrakt
Før loven trådte i kraft havde du krav på en ansættelseskontrakt, hvis du var ansat mere end en måned og havde en ugentlig arbejdstid på mere end otte timer i gennemsnit i en fire ugers periode. Med den nye lov har du krav på en ansættelseskontrakt, hvis du forventes at arbejde – eller faktisk arbejder – mere end tre timer om ugen i gennemsnit, eller hvor der ikke på forhånd er fastsat en garanteret mængde arbejde.

2. Nye mindstekrav til arbejdsvilkårene
Loven indfører som noget nyt en række mindstekrav til arbejdsvilkår. Det omhandler bl.a. længden på prøvetid i ansættelsen, dine rettigheder til at ”bijobbe” m.m.

De nye mindstekrav betyder konkret, at din prøvetid i ansættelsen ikke må overstige seks måneder. Som funktionæransat må din prøvetid som hidtil max være på tre måneder. Men er du ansat på andre vilkår end som funktionær, kunne der, indtil den nye lov trådte i kraft, aftales længere prøvetid end seks måneder.

De nye mindstekrav betyder også, at det bliver lettere at have bibeskæftigelse ved siden af dit nuværende job. Din arbejdsgiver må efter den 1. juli nemlig kun hindre dig i at tage arbejde for andre arbejdsgivere, hvis arbejdet af saglige grunde er uforeneligt med ansættelsesforholdet.

Hvis du som lønmodtager har et arbejdsmønster, der er helt eller delvist uforudsigeligt, betyder de nye mindstekrav, at du ikke er forpligtet til at arbejde ud over fastlagte referencetimer og -dage, og at du kan få kompensation, hvis din arbejdsgiver annullerer en arbejdsopgave inden for en aftalt frist.

3. Udvidet oplysningspligt
Med den lov er der krav om, at der tilføjes en række udvidede oplysninger i din kontrakt, bl.a. oplysninger om prøvetid, ordninger for overarbejde m.m.

4. Fristen for, hvornår du skal modtage din ansættelseskontrakt, bliver forkortet
Tidligere havde du krav på at modtage en ansættelseskontrakt senest en måned efter, du er tiltrådt på dit nye arbejde. Med den nye lov skal du modtage din ansættelseskontrakt indeholdende de væsentligste oplysninger senest syv kalenderdage efter din første arbejdsdag. Visse andre oplysninger skal fortsat udleveres efter en måned. Lederne anbefaler dog fortsat, at du modtager din ansættelseskontrakt med alle relevante oplysninger inden din første arbejdsdag.

Hvilken betydning har loven for dig eller dine medarbejdere, der er ansat før den 1. juli 2023?
Er du eller dine medarbejdere ansat før den 1. juli 2023, er der i loven ikke krav om udlevering af en ny ansættelseskontrakt, og I behøver derfor ikke foretage jer noget. I har dog ret til at anmode om at få en opdateret kontrakt efter de nye regler. Den nye kontrakt skal udleveres inden for en frist på otte uger efter anmodningen.

Hvilken betydning har det for dig eller dine medarbejdere, der er ansat efter den 1. juli 2023?
Starter du selv i nyt job eller ansætter en ny medarbejder nu, hvor loven er trådt i kraft, skal I have en ansættelseskontrakt, der er i overensstemmelse med de nye regler.

Tiltræder du en stilling som direktør eller på direktørvilkår efter den 1. juli i år?
Bliver du ansat som direktør, er du ikke automatisk omfattet af de nye regler – men du kan forhandle dem ind i din kontrakt. Kontakt vores jurister for juridisk rådgivning, hvis du er på vej i et direktør-job. Læs mere om direktørkontrakter

Læs mere om direktørkontrakter

Hent en ny skabelon til standardkontrakt

Vores jurister har udarbejdet en ny skabelon til en standardkontrakt, som lever op til de nye regler. Den kan du bruge som tjekliste, hvis du starter i nyt job eller ansætter medarbejdere.

Hent skabelon til standardkontrakt

Læs mere om funktionærkontrakter

På vej i nyt job?

Få gennemgået din ansættelseskontrakt af en af vores dygtige jurister inden for 24 timer på hverdage.