Nye barselsregler vedtaget: Vi forklarer dem forfra

Folketinget har vedtaget en ny barselsmodel, som sikrer 11 ugers øremærket barsel til begge forældre. Vi folder de nye regler ud – og forklarer, hvad de økonomiske muligheder er, når du går på barsel.

04. marts 2022

Står du over for en familieforøgelse? Eller har planer om det? Så skulle du måske læse med her.

Den 2. august 2022 træder en række markante ændringer i de danske barsels- og orlovsregler nemlig i kraft. Det ligger fast, efter at Folketinget onsdag vedtog en ny barselslov.

Barselsloven implementerer et EU-direktiv, der pålægger medlemslandene at øremærke minimum to måneders barsel til hver forælder. Direktivet skal fremme ligestilling mellem kvinder og mænd i hele EU.

I efteråret fremlagde Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) deres fælles forslag til, hvordan en model med øremærket barsel konkret kunne se ud i en dansk kontekst. Og det er det forslag, der nu er blevet politisk vedtaget på Christiansborg.

Her følger en gennemgang af de nye barsels- og orlovsregler, der modsat den nuværende ordning i sit udgangspunkt stiller forældrene lige.

Hvem har ret til hvad i den nye barselslov?

I dag har forældrene til sammen ret til at holde orlov i 84 uger, hvoraf de kan modtage barselsdagpenge i 52 af ugerne. Sådan vil det fortsat være.

Lovændringen handler udelukkende om i de 48 uger med ret til barselsdagpenge, som forældrene tilsammen har ret til foruden de fire uger, der er øremærket moren før fødslen.

Med den nuværende barselsordning er 14 af de 48 uger øremærket kvinden, mens to uger er øremærket faren/medmoren i forbindelse med fødslen. De sidste 32 uger med ret til barselsdagpenge kan forældrene dele imellem sig, som de har lyst til.

I den nye barselslov er de 48 uger som udgangspunkt delt ligeligt mellem mor og far/medmoren. Hver forældre vil således kunne afholde 24 ugers orlov med ydelser.

11 af de 24 uger er øremærket og kan derfor ikke overføres til den anden forælder. De 11 øremærkede uger bortfalder, hvis den enkelte forælder ikke ønsker eller har mulighed for at afholde dem. To af de 11 øremærkede uger skal holdes i forbindelse med fødslen. De resterende ni ugers øremærket barsel skal holdes, inden barnet fylder ét år.

De sidste 13 af de 24 uger er ikke øremærkede og kan således overføres til den anden forælder.

Nedenfor ses både den kommende og den nuværende barselsmodel.

Folketinget har vedtaget en ny barselslov med markante ændringer, som træder i kraft den 2. august 2022.
Folketinget har vedtaget en ny barselsmodel, som sikrer 11 ugers øremærket barsel til begge forældre.

Vil den øremærkede barsel gælde for alle?
Nej, de øremærkede barselsuger gælder kun for lønmodtagere. Hvis du er selvstændig, ledig eller studerende, kan du vælge at overdrage op til 22 uger (9+13 uger) til den anden forælder. Altså de 22 uger, du har ret til at holde ud over de to uger, som du har til rådighed i forbindelse med fødslen.

Hvad gælder, hvis der kun er én forælder?
Familier, hvor der kun er én forælder, har ret til samme orlov som i dag – 46 uger efter fødslen. Det gælder uanset om forælderen er lønmodtager, selvstændig, ledig eller studerende.

Som noget nyt sidestilles solofædre og solomødres orlovsperiode, så begge får ret til at holde op til 46 ugers orlov. 

Derudover får soloforældre fra den 1. januar 2024 mulighed for at overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem, for eksempel bedsteforældre. Det er endnu ikke besluttet, hvor mange uger af orloven, der kan overdrages til et nærtstående familiemedlem.

Hvad gælder for LGBT+-familier?
LGBT+-familier får fra den 1. januar 2024 mulighed for, at barnets to retlige forældre kan dele den overførbare orlov med op til to såkaldte sociale forældre. Det kan være en ægtefælle eller samlevende såvel som en kendt donor med en forældrelignende relation til barnet og denne donors ægtefælde eller samlever. 

Det vil sige, at den nye orlovsmodel giver mulighed for at fordele den overførbare orlov mellem op til fire forældre.

En social forælder kan kun få orlov, hvis en retlig forælder ønsker at overføre noget af eller hele sin overførbare orlov.

Sociale forældre, der får overført orlov fra retlige forældre, skal opfylde de almindelige krav i barselsloven for at få ret til barselsdagpenge.

Hvor meget orlov kan gemmes til senere, og hvornår kan orloven senest afholdes?
Hvor mange uger af orloven, du kan vælge at gemme til at afholde, når barnet er blevet ældre, afhænger af, om du er lønmodtager.

De første to uger af orloven skal holdes i forbindelse med fødslen.

Hvis du er lønmodtager, skal de ni øremærkede uger afholdes, inden barnet fylder et år.

Du er berettiget til at udskyde 5 uger til afvikling inden barnet fylder 9 år. Det skal varsels med 8 uger. 

Udover de to ugers orlov i forbindelse med fødslen samt de 9 ugers øremærket orlov, kan du efter aftale med virksomheden, udskyde de øvrige uger, som alle (samlet 13 uger) skal afholdes inden barnet fylder 9 år.

Hvad med økonomien under barsel?
Om du har ret til løn under barsel, afhænger af dit ansættelsesforhold - herunder din kontrakt og eventuelle overenskomst. Har du ikke ret til løn under barsel, kan du få udbetalt barselsdagpenge, hvis du har optjent retten til at modtage dem.

Løn under barsel

Din ret til løn under barsel afhænger af, hvilken overenskomst, aftale eller lov, du er omfattet af som lønmodtager.

Hvis du er offentligt ansat, vil din ret til løn under orlov afhænge af, om du er ansat i staten, en region eller en kommune – dog gælder det for alle tre steder, at du som far/medmor kan holde barsel i op til 15 uger med fuld løn.

Hvis du er privat ansat, vil din løn under barsel være reguleret af funktionærloven, eventuelt en privat overenskomst samt din individuelle ansættelseskontrakt.

Som ansat under for eksempel Industriens Overenskomst kan du som far holde maksimalt 13 ugers barsel med fuld løn. Det samme antal uger med fuld løn gælder også for fædre på Industriens Funktionæroverenskomst.

Når du får løn under barsel, modtager din arbejdsgiver refusion for de dagpenge, du ellers ville have modtaget. Derved betaler arbejdsgiveren kun differencen mellem dagpengesatsen og lønnen.

Dagpenge under barsel

Hvis du ikke har ret til løn under din barsel, kan du modmodtage barselsdagpenge, hvis du, inden du går på orlov, har været ansat på den første dag i orloven eller dagen før og har arbejdet mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder og mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Er du ledig og modtager arbejdsløshedsdagpenge, har du også ret til barselsdagpenge, når du er på orlov.

Det præcise beløb, du kan modtage i barselsdagpenge, afhænger af, om du er lønmodtager, ledig, selvstændig eller studerende – samt timeantal og timeløn. Du kan dog højest modtage 4.460 kroner om ugen før skat (2021), uanset hvilken kategori du tilhører.

Det mener Lederne om den nye barselslov

Hos Lederne mener vi, at den nye barselslov med mere øremærket barsel til fædre er et skridt i den rigtige retning mod mere ligestilling – både i hjemmet og på arbejdspladsen. Vi havde dog gerne set, at der var blevet reserveret op mod 16 ugers orlov med barselsdagpenge til fædre ud over de to uger, som allerede er reserveret til fædre i dag.

De mange ugers orlov, som kvinderne holder i dag, lægger nemlig en betydelig dæmper på kvindernes karriere. Mange går efterfølgende ned i arbejdstid, skifter til den offentlige sektor og tager en langt højere del af børnenes sygedage end mændene.

Det betyder, at kvinderne i mindre grad aspirerer til lederstillinger, og dermed er det en del af forklaringen på, at kvinderne udgør under en fjerdedel af alle ledere i Danmark og under en femtedel af alle ledere i den private sektor.

16 ugers orlov med barselsdagpenge til fædre ville have sat yderligere turbo på ligestillingen – både i hjemmet og på arbejdspladsen.