Afskaffelse af uddannelsesloftet

Lederne bakker op om en afskaffelse af det såkaldte uddannelsesloft fordi det medvirker til at sikre den fleksibilitet i uddannelsessystemet, som der i stigende grad er behov for at imødekomme på et omskifteligt arbejdsmarked, hvor nye kompetencebehov kræver, at vi uddanner os gennem hele livet.

14. december 2019

Lederne finder det samtidig afgørende at uddannelsesvalg foretages i retning mod beskæftigelse og anbefaler bl.a. initiativer som skal sikre at lempelserne ikke fører til øget aktivitet på uddannelser med lav beskæftigelsesgrad eller øger den generelle studietid.

Ledernes Hovedorganisation har den 11. december 2019 modtaget udkast til forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (afskaffelse af uddannelsesloftet). Udkastet foretager ændringer i lovbekendtgørelse nr. 1035 af 30. august 2017, som ændret ved § 11 i lov nr. 311 af 25. april 2018.

Lovudkastet udmønter aftale indgået den 2. december 2019 mellem R-geringen (Socialdemokratiet) og Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om afskaffelse af det såkaldte ud-dannelsesloft. Reglerne om begrænsning af dobbeltuddannelse (uddannelsesloftet) trådte i kraft den 1. februar 2017 og medførte, at en person, som har gennemført en videregående uddannelse, generelt ikke kunne blive optaget på en ny videregående uddannelse på samme eller lavere niveau.

Ledernes Hovedorganisation har følgende generelle bemærkninger:
Ledernes Hovedorganisation ser positivt på afskaffelsen af uddannelsesloftet. Det medvirker til at sikre den fleksibilitet i uddannelsessystemet, som der i stigende grad er behov for at imødekomme på et omskifteligt arbejdsmarked, hvor nye kompetencebehov kræver, at vi uddanner os gennem hele livet.

Afskaffelsen af uddannelsesloftet må ikke resultere i en øget aktivitet på uddannelser med lav beskæftigelsesgrad eller øge den generelle studietid. Det er derfor vigtigt, at der tages initiativer til at følge og evaluere udviklingen tæt i de kommende år, således at dobbeltuddannelse så vidt muligt undgås, og uddannelsesvalg foretages i retning mod beskæftigelse. Ledernes Hovedorganisation foreslår, at denne evaluering forelægges forligskredsen om to år.

Genindførelse af ”kandidatreglen”
Lovudkastet genindfører retstilstanden inden 1. februar 2017, hvor uddannelsesloftet trådte i kraft; herunder forventet genindførelse af den såkaldte ”kandidatregel”, jf. afsnit 3.1.2 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget.

Kandidatreglen bevirker, at ansøgere med en afsluttet kandidatuddannelse kun kan optages på en ny videregående uddannelse, såfremt der er ledige pladser.

Ledernes Hovedorganisation bakker op om kandidatreglen og er af den opfattelse, at kandidater naturligvis skal søge at bringe sig i beskæftigelse på baggrund af den allerede erhvervede kandidatuddannelse, ligesom vi generelt bakker op om det princip, at personer, som ikke har gennemført en videregående uddannelse, og som opfylder adgangskravene, ikke må blive fortrængt fra en studieplads af en person, som allerede har gennemført en statsfinansieret kandidatuddannelse.

Det bør dog sikres, at kandidatreglen ikke hindrer produktion af dimittender – fra alle niveauer – inden for fagområder, hvor der er særligt stor efterspørgsel efter dimittendernes kompetencer. Ledernes Hovedorganisation anbefaler derfor, at man løbende holder øje med omfanget af afslag til kandidater, som søger optag på en videregående uddannelse, der falder inden for disse fagområder med henblik på løbende at kunne justere dimensioneringen af de enkelte uddannelser.

Nye muligheder for kandidater som ønsker at skifte spor
Ledernes Hovedorganisation skal desuden bemærke, at der, siden kandidatreglen sidst var effektiv, er lovgivet om nye overbygningsstrukturer, som kan være relevante for kandidater, der har behov for at skifte spor inden for samme niveau – hhv. erhvervskandidatuddannelserne og de nye etårige overbygningsuddannelser.

Ansøgere, der ikke kan få plads på en ny ordinær kandidatuddannelse pga. kandidatreglen, bør informeres om mulighederne for at søge optag på en erhvervskandidatuddannelse med ledige pladser.

Lederne anbefaler desuden at man ser på, om etårige overbygningsuddannelser er en mere oplagt mulighed for kandidater, der har behov for at skifte spor, men som ikke har behov for hele indholdet i endnu en traditionel 2-årig kandidatuddannelse eller for at starte på en ny videregående uddannelse på et andet niveau.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Thomas_Christensen_mini_portræt
Thomas Christensen
Uddannelseschef
Mobil:  2428 2480
E-mail: tch@lho.dk