Mit Lederne

Beskæftigelse

Ledernes høringssvar til lov om ændring af Arbejdsmarkedets Tillægspension

28. januar 2019

Lederne skal bemærke, at ordningen vil betyde ekstra opgaver for a-kasserne, som månedligt skal indberette, hvor stort et bidrag til obligatorisk pensionsopsparing, der er beregnet af arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge og efterløn. Det bør sikres, at ordningen er ubureaukratisk for a-kasserne.

Generelle bemærkning til lovforslaget.

Med lovforslaget indføres en obligatorisk pensionsordning for en række ydelser. Lederne skal indledningsvis bemærke, at forslaget ikke er i overensstemmelse med princippet om, at pensionsforhold som udgangspunkt forhandles og aftales mellem arbejdsmarkedets parter.

Indførelsen af obligatorisk pensionsopsparing kan indebære en risiko for, at værdien af og opbakningen til de eksisterende arbejdsmarkeds-pensioner på længere sigt udhules. Det skal i den forbindelse bemærkes, at arbejdsmarkedspensionerne blandt andet bidrager til at begrænse de offentlige udgifter til de indkomstafhængige ydelser til pensionister.

Det foreslås desuden, at virksomheder, der udbetaler løn under medarbejdernes fravær, skal have kompensation via et tillæg til den refusion, som arbejdsgiveren efter de gældende regler har ret til. Det gælder for syge- og barselsdagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklarings-forløb samt statens voksenuddannelsesstøtte.

Hele Ledernes høringssvar kan hentes her (PDF)

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Pressechef, Lederne
Tlf.: 2338 4211
E-mail: sku@lederne.dk