Ny epidemilov skal sikre handlemuligheder og parlamentarisk kontrol

Ledernes Hovedorganisation støtter udarbejdelsen af en ny epidemilov på baggrund af erfaringerne med Covid-19. Det er afgørende, at Danmark har en epidemilov, som på den ene side sikrer myndighederne de nødvendige handlemuligheder for at forebygge, inddæmme og begrænse udbredelsen af smitsomme sygdomme og på den anden side sikrer både parlamentarisk kontrol med udmøntning af beføjelser efter loven og åbenhed om beslutningsgrundlaget herfor.

15. januar 2021

Ledernes Hovedorganisation har den 22. december 2020 modtaget fornyet høring om udkast til forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven).

Ledernes Hovedorganisation var i første omgang ikke på høringslisten. Dette har vi bemærket over for Sundhedsministeriet, så vi forhåbentlig i fremtiden indgår i denne type af høringer.

Vi vil gerne kvittere for fremsættelsen af et revideret forslag til en ny epidemilov. Vi mener, forslaget indeholder væsentlige og fornuftige ændringer i forhold til det tidligere udkast.
 


Generelle bemærkninger:

Ledernes Hovedorganisation støtter udarbejdelsen af en ny epidemilov på baggrund af erfaringerne med Covid-19. Det er afgørende, at Danmark har en epidemilov, som på den ene side sikrer myndighederne de nødvendige handlemuligheder for at forebygge, inddæmme og begrænse udbredelsen af smitsomme sygdomme og på den anden side sikrer både parlamentarisk kontrol med udmøntning af beføjelser efter loven og åbenhed om beslutningsgrundlaget herfor.

Dette skal blandt andet ses i lyset af den indgribende karakter, som tiltag efter lovforslaget indebærer for erhvervslivet og ledelsen på arbejdspladser i Danmark.

Ledernes Hovedorganisation er derfor tilfreds med, at et bredt flertal af Folketingets partier er enige om indførelse af særlige bestemmelser om parlamentarisk kontrol i form af krav om, at der skal ske forelæggelse for et folketingsudvalg forud for udmøntning af de ministerbemyndigelser til at fastsætte regler, der ligger i loven. Vi støtter også den foreslåede ændring af Epidemikommissionens rolle og sammensætning, herunder at uafhængige eksperter vil kunne deltage i udvalgets møder.

Erfaringerne fra Covid-19-indsatsen viser, at inddragelsen af arbejdsmarkedets parter er helt afgørende for de tiltag, der berører arbejdsmarkedet. Det gælder fx i forbindelse med restriktioner over for offentlighedens adgang til erhvervsvirksomheder og afskærmning af geografiske områder, som kan medføre, at medarbejdere på arbejdspladser i de berørte områder forhindres i at møde på arbejde samt restriktioner for vandrende arbejdstagere. Endvidere vil mulighederne for at pålægge personer undersøgelse og isolation indebære, at de berørte personer forhindres i at møde på arbejde, uden at de er påvist syge. 

Der vil derfor i givet fald skulle tages højde for de ansættelsesmæssige følger af sådanne restriktioner. 

Ovenstående eksempler underbygger behovet for, at arbejdsmarkedets parter involveres, når foranstaltningerne har indgribende betydning for arbejdsmarkedet. 

Ledernes Hovedorganisation er parat til at tage medansvar i sådanne situationer, som det også har været tilfældet under den nuværende Covid-19-krise.


Konkrete bemærkninger:

Kompensation for indgreb:


Ledernes Hovedorganisation mener, at virksomheder, også når der ikke er tale om ekspropriering, skal have retskrav på erstatning, når de bliver økonomisk ramt af tiltag, der skal forhindre smitte. Det bidrager til at holde hånden under erhvervslivet og sikre, at medarbejdere, virksomheder og det danske samfund hurtigt kan komme i gang efter en krise. Det bidrager også til, at der er sammenhæng mellem sundhedsforanstaltninger og økonomiske konsekvenser heraf. 


Vi har noteret os, at der blandt aftalepartierne er enighed om, at spørgsmålet om udarbejdelse af principper for kompensation for indgreb, som ikke udgør ekspropriation, kræver grundige overvejelser og selvstændige politiske forhandlinger, samt at forarbejdet bør ske i en arbejdsgruppe med inddragelse af økonomiske eksperter. Vi har ligeledes noteret os, at der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og ser frem til at bidrage i følgegruppens arbejde.

 

Varslingssystem:

Ledernes Hovedorganisation er tilfreds med, at regeringen har lanceret et nyt varslingssystem med henblik på covid-19. Vi finder det vigtigt, at varslingssystemet skaber gennemsigtighed i forhold til de sundhedsfaglige vurderinger, nødvendige tiltag og kompensationsmuligheder i den forbindelse. Det vil også skabe en sammenhæng mellem den sundhedsfaglige vurdering og konsekvenserne for økonomiske påvirkning. 

Ledernes Hovedorganisation finder, at varslingssystemer med fordel kan indskrives i epidemiloven.

 
Test, vaccinationer og oplysningspligt:

Ledernes Hovedorganisation bemærker, at den eksisterende lovgivning allerede giver myndighederne mulighed for at påbyde personer at lade sig teste og at oplyse arbejdsgiveren om resultatet af testen. Loven gælder frem til 1. juli 2021, hvor loven ophæves.

Vi har noteret os, at aftalepartierne er enige om, at anvendelsen af tvang skal begrænses, og at den nye lov derfor ikke indeholder regler, der giver mulighed for fx at tvangsvaccinere.

Denne høje grad af frivillighed skaber imidlertid en usikkerhed i forholdet mellem leder og medarbejder.

For at kunne forebygge smittespredning og opretholde aktiviteten mest muligt i samfundet er det afgørende, at ledere kan gennemføre tiltag og træffe nødvendige forholdsregler, f.eks. i tilfælde hvor en ansat er smittet.

Ledernes Hovedorganisation støtter den nye lov, som giver ledelsen mulighed for at kræve Covid-19-test af medarbejdere og kræve information om resultatet af testen. Vi mener dog, at der generelt bør gælde en oplysningspligt for medarbejderen over for arbejdspladsen, når denne konstateres smittet med en smitsom sygdom omfattet af epidemiloven. 

Sygdom omfattet af epidemiloven bør sidestilles med sygdom, der kan få indflydelse på ens arbejdsevne, hvor man i dag har en oplysningspligt i medfør af helbredsoplysningsloven. En tilsidesættelse af at give oplysningen vil svække indsatsen for at forebygge smittespredning og bør kunne få ansættelsesretlige konsekvenser i form af påtale, advarsel, opsigelse og eventuelt bortvisning.

Vi mener, at der er brug for en række yderligere tiltag i tilknytning til epidemiloven for at understøtte særligt de danske virksomheder, der eksporterer mm. Disse tiltag skal sikre de ansatte fortsat beskæftigelse og understøtte bestræbelserne på at holde gang i dansk økonomi. Dette vil yderligere sikre, at virksomheder i Danmark er lige så godt stillet som i andre lande, hvor regeringer kan vælge at favorisere erhvervslivet anderledes end i Danmark.

Vi støtter derfor, at der udvikles vaccinationspas og testbeviser vedrørende antistoffer og negative Covid-19-test, som skal kunne anvendes internationalt.

Vi støtter ligeledes, at der udarbejdes en detaljeret og offentlig kendt plan for tilvejebringelse af vaccination mm. i det offentlige sundhedssystem (tidspunkt og mængde) samt at der forelægges og offentliggøres en plan for tilbud for vaccination mm. i det offentlige sundhedssystem, som viser, hvornår forskellige grupper tilbydes vaccination.

Ledernes Hovedorganisation vil i den forbindelse pege på behovet for, at erhvervsrejser i videst muligt omfang skal være anerkendt som nødvendige rejser. Vi anbefaler, at erhvervsrejsende bliver vurderet som en gruppe, der skal prioriteres, når en vaccine eller lignende bliver godkendt af sundhedsmyndighederne.

Det er vores vurdering, at det ikke bare økonomisk, men også sundhedsmæssigt er forsvarligt at øremærke en vis mængde vaccinedoser til nøglemedarbejdere i erhvervslivet.

Endvidere mener vi, at sundhedsmyndighederne bør have pligt til at tilvejebringe og udbrede viden om alternative vaccinationsmuligheder hos private leverandører, herunder i udlandet – i tillæg til den offentlige vaccinationsplan. På den måde optager erhvervslivet heller ikke offentlige vacciner.

Ledernes Hovedorganisation vil naturligvis bakke op om anbefalinger til vaccinationer i forhold til at bekæmpe sundhedskriser, herunder også hvis der i særlige situationer bliver krav om vaccination. 

Som nævnt har vi noteret os, at aftalepartierne er enige om, at anvendelsen af tvang skal begrænses, og at den nye lov derfor ikke indeholder regler, der giver mulighed for fx at tvangsvaccinere.

Vi mener dog, at det i særlige situationer kan være nødvendigt at åbne for, at virksomheder i helt særlige situationer kan kræve vaccinationer af ansatte. Lovgivningen bør indeholde retningslinjer herom. 

 

Øvrige bemærkninger

Det bør sikres, at fravær fra arbejdspladsen med baggrund i sygdom omfattet af loven giver virksomheder adgang til sygedagpengerefusion fra første dag.

 
 

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Lars Andersen
Lars Andersen
Arbejdsmiljø- og ligestillingschef
Mobil: 2428 2481
E-mail: la@lho.dk