Mit Lederne

Arbejdsmiljø

Lovforslag vil forenkle arbejdet med arbejdsmiljøet på danske virksomheder

07. januar 2020

Lederne bakker generelt op om lovforslaget, der er et væsentligt skridt til at få implementeret anbefalingerne fra ekspertudvalget om arbejdsmiljø. Et vigtigt element er, at Arbejdstilsynet skal fokusere sin tilsynsindsats endnu mere, så tilsyn i højere grad rettes mod virksomheder med rod i arbejdsmiljøet. Forslaget lægger også op til, at bøder for dårligt arbejdsmiljø forhøjes markant, især hvis der har været personskade.

Ledernes høringssvar til lovforslag om ændring af lov om arbejdsmiljø og ændring af lov om arbejdsskadesikring
Ledernes Hovedorganisation har den 10. september modtaget høring om lovforslag om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring.

Lovforslaget udmønter de dele af den politiske aftale fra april 2019 om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet, som forudsætter ændringer i arbejdsmiljøloven.

 

Generelle bemærkninger
Ledernes Hovedorganisation er meget tilfreds med, at der er indgået en bred politisk aftale, og at lovforslaget flugter med de anbefalinger, som regeringens Ekspertudvalg for Arbejdsmiljø præsenterede i september 2018.

 

Politisk enighed og langsigtet stabilitet om de lovmæssige rammer for arbejdsmiljøindsatsen er alfa og omega, når det handler om at understøtte ledernes arbejde med arbejdsmiljøet på de enkelte arbejdspladser. Det betyder meget for lederens indsats, at både politikere, myndigheder og organisationer trækker i samme retning og gennem fælles indsats bidrager til at styrke rammerne for arbejdspladsernes forebyggende arbejde.

 

Ledernes Hovedorganisation er også tilfredse med, at der i lovforslaget tages flere vigtige skridt for at fastholde og udvikle det gode arbejdsmiljø og målrette indsatsen til virksomhedernes behov.

 

Vi støtter en udvikling, hvor virksomheder, der både kan og vil skabe et godt arbejdsmiljø, ikke lægges i en spændetrøje gennem kontrol og påbud, men mødes af vejledning og dialog. Vi støtter derfor også, at Arbejdstilsynets indsats og ressourcer i endnu højere grad målrettes de arbejdspladser, der har den største risiko for arbejdsmiljøproblemer.

 

Ledernes Hovedorganisation havde dog gerne set, at både den politiske aftale og lovforslaget havde øje for en bredere vifte af virkemidler end kontrol og tilsyn. Fx har Dansk Arbejdsgiverforening og FH i tillæg til Ekspertudvalgets anbefalinger peget på behovet for at understøtte mindre virksomheders brug af arbejdsmiljørådgivning samt behovet for at styrke parternes indsats med henblik på at understøtte arbejdsmiljøindsatsen i virksomhederne.

 

Ledernes Hovedorganisation kan desuden fuldt ud tilslutte sig det høringssvar, vi sammen med øvrige parter i Arbejdsmiljørådet har fremsendt. Her ser vi frem til et positivt og konstruktivt samarbejde om opgaven med at omsætte fælles nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen til brancheniveau.

 

Ledernes Hovedorganisation er tilhænger af forståelige og enkle regler. Derfor støtter vi alle elementer i forslaget, der gør love og regler på arbejdsmiljøområdet mere forståelige og enkle.

Der er i lovforslaget en række forslag, der forudsætter, at der skal ske ændringer i bekendtgørelser og vejledninger. Vi ser frem til, på vanlig vis, at blive inddraget i arbejdet med at udarbejde disse bekendtgørelser og vejledninger i relevante fora.

Konkrete bemærkninger til lovforslaget

Lederne har følgende konkrete bemærkninger til lovforslaget:

Nr. 1, §1, stk.1

Ledernes Hovedorganisation kan tilslutte sig ændringen og noterer sig, at hensigten er at forenkle reglerne, og at der ikke er tilsigtet ændringer i arbejdsmiljølovens formålsbestemmelse i §1.

 

Nr. 19, § 66, stk. 2
Ledernes Hovedorganisation henviser til fælles høringssvar fra Arbejdsmiljørådet.

 

Nr. 23, ophævelse af § 67, stk. 9
Ledernes Hovedorganisation henviser til fælles høringssvar fra Arbejdsmiljørådet.

 

Nr. 26, §72, ny stk. 6-8
Ledernes Hovedorganisation kan tilslutte sig, at Arbejdstilsynet gives bedre mulighed for at indsamle og behandle, herunder samkøre oplysninger fra andre myndigheder m.m., til brug for målretning af Arbejdstilsynets kontrol og tilsyn m.m. Lederne forudsætter, at der er tale om data som allerede foreligger digitalt samt at de foreslåede udvekslinger og samkøringer af data vil ligge inde for rammerne af forvaltningslovens og persondatareguleringens rammer.

 

Nr. 27, §72a, stk. 1 og stk. 5 ophæves
Ledernes Hovedorganisation er enige i at ophæve disse bestemmelser, da der skal udvikles nye og forbedrede risikomodeller.

 

Lovbemærkninger til §13c under pkt. 2.4.3
Ledernes Hovedorganisation skal bemærke, at 3. afsnit i bemærkningerne til §13c under pkt. 2.3.4 kan føre til misforståelser. Her står: ”Der er derfor behov for at ændre loven, så det tillige bliver muligt for Arbejdstilsynet at påbyde virksomheder, der modtager afgørelser fra Arbejdstilsynet, at de skal anvende den nødvendige sagkundskab ved opbygning og anvendelse af egne kompetencer.” ”tillige” peger her tilbage på en autoriseret arbejdsmiljørådgiver i afsnittet før. Dette kunne misforstås derhen, at Arbejdstilsynet både kan påbyde ekstern rådgivning og samtidig stille krav om opbygning af egne kompetencer. Ledernes Hovedorganisation foreslår derfor, at ”tillige” udgår af lovbemærkningerne her.

 

Lovbemærkninger til §82, under pkt. 2.6.4
Det fremgår af bemærkningerne til det ovennævnte punkt (sidste afsnit under pkt. 2.6.4), at virksomheder, som i Arbejdsmiljøklagenævnet får medhold i en klage over et forbud, som har udløst et gebyr, vil få tilbagebetalt et opkrævet gebyr.

Af hensyn til at undgå unødigt bureaukrati og udgifter for virksomheder og myndigheder er det afgørende for Ledernes Hovedorganisation, at gebyret ikke opkræves, før fristen for klage til Arbejdsmiljøklagenævnet er udløbet. Hvis sagen er indbragt for Arbejdsmiljøklagenævnet, må man afvente, at Arbejdsmiljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen, hvor Arbejdstilsynets afgørelse tiltrædes, før et gebyr opkræves. Tildelingen af smileys følger samme procedure.

 

Lovforslagets § 3, pkt. 1
Ledernes Hovedorganisation støtter, at der kan gennemføres forsøg, som  kan bidrage til, at flere kan opretholde tilknytningen til arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade. Det vil være hensigtsmæssigt, at forsøgene ikke kun fokuserer på variationer af fast-track ordninger. Desuden ville det være hensigtsmæssigt at igangsætte arbejdet med en egentlig reform af arbejdsskadesystemet med særlig fokus på, at flere kan opretholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Lars
Lars Andersen
Arbejdsmiljøchef
Mobil: 2428 2481
E-mail: la@lho.dk