Mit Lederne

Arbejdsmiljø

Lovforslag om at ændre ligebehandlingsloven

21. september 2019

Lederne ser positivt på lovforslaget, som indeholder helt afgørende tiltag for at bekæmpe sexchikane. Dertil er det hjælpsomt for ledere og medarbejdere i det daglige, at det bliver klart, at sexchikane er omfattet af ligebehandlingsloven.

Lederne har den 31.8.2018 modtaget høring om lovforslag om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven) – styrket fokus på forbuddet mod seksuel chikane samt forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane.

Indledningsvist skal Lederne kvittere for, at beskæftigelsesministeren tager udfordringer med seksuel chikane alvorligt og nu handler konkret på nogle af de problemstillinger, som Lederne ser som afgørende, at der bliver handlet på, hvis sexchikane skal bekæmpes.

Lederne vurderer samlet set, at lovforslaget indeholder helt afgørende tiltag for at bekæmpe sexchikane. Lederne vurderer ligeledes, at lov-forslaget helt rigtigt gør op med, at omgangstonen på arbejdspladsen ikke skal kunne få indflydelse i en afgørelse om sexchikane. Dertil er det hjælpsomt for ledere og medarbejdere i det daglige, at det bliver klart, at sexchikane er omfattet af ligebehandlingsloven. Endelig vurderer Lederne, at forhøjelse af godtgørelsesniveauet sikrer, at krænkede for sexchikane får en mere tidssvarende godtgørelse. Nedenfor er Ledernes konkrete bemærkninger til lovforslaget.

Bemærkninger til § 4
Lederne bakker op om den foreslåede ændring i det nye §4, da Lederne vurderer, at en præcisering af ligebehandlingsloven vil bidrage til at gøre det klart, at sexchikane er omfattet af ligebehandlingsloven. Lederne kvitterer for, at der i lovforslagets bemærkninger gøres op med, at en generel ”fri” eller ”afslappet” omgangstone i dag spiller en væsentlig rolle i en vurdering af, om der har fundet seksuel chikane sted i strid med ligebehandlingsloven.

Det er centralt for Lederne, at sexchikane i fremtidige retssager ikke kan afvises med begrundelse i en ”fri”, ”afslappet” eller ”familiær” omgangstone på den enkelte arbejdsplads.Det er afgørende for Lederne, at det bliver præciseret i bemærkningerne til loven, at det væsentligste i sager om sexchikane bliver den mulige overtrædelse af ligebehandlingsloven, og ikke om der har været en afslappet, fri eller seksuelt hentydende generel omgangstone på den på-gældende arbejdsplads. Altså, at man ikke kan føre sager jf. ligebehandlingsloven på grund af en omgangstone, som en person ikke bryder sig om.

Der skal foreligge forhold, som tyder på, at ligebehandlingsloven er overtrådt f.eks. ved personligt oplevet uønsket adfærd af seksuel karakter. Derfor bør det også fremgå af lovforslaget, at der skal være tale om en samlet vurdering af hele sagen, og det eller de hændelsesforløb som ligger til grund.

Bemærkninger til § 14
Ved fastsættelsen af godtgørelsen kan det tillægges vægt, at krænkelsen har indebåret en overtrædelse af forbud mod sexchikane. Lederne ser positivt på, at beskæftigelsesministeren vil appellere til Folketinget om at hæve godtgørelsesniveauet for lovovertrædelse af ligebehandlingsloven.

Lederne bemærker, at Beskæftigelsesministeriet ser, at forslaget ligger i forlængelse af justitsministerens retfærdighedsudspil, hvor tortgodtgørelsesniveauet i sager om seksuelle overgreb blev forhøjet med ca. 1/3 og tortgodtgørelse i sager om voldtægt, som også hæves med 1/3. Lederne er glade for, at sager om sexchikane nu følger med op og gøres mere tidssvarende.

Lederne havde dog håbet på, at det foreslåede niveau ville lande på samme niveau som andre overtrædelser af ligebehandlingsloven, såsom ubegrundet afskedigelse under barselsorlov eller ubegrundet afskedigelse af seniorer, hvor det gennemsnitlige niveau er højere, og som regel kan sammenlignes med min. 3 måneders løn.

Afslutningsvis skal Lederne bemærke, at det er vigtigt, at Arbejdstilsynet i samarbejde med arbejdsmarkedsparter forsat har fokus på at udvikle og formidle virkemidler til forebyggelse og håndtering af seksuel chikane til gavn for danske arbejdspladser i forskellige brancher.I sådanne virkemidler og helt generelt er det vigtigt at pointere, at alle har et ansvar og/eller medansvar for at undgå eller afhjælpe sexchikane, hvad enten man er arbejdsgiver, leder, medarbejder, kollega eller organisation.

Hele Ledernes høringssvar kan læses her.

Kontaktoplysninger

sku
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Nanna
Nanna Simone Jensen
Politisk konsulent
Mobil: 4016 3274
E-mail: nsj@lho.dk