Vi har akut brug for at styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen

Regeringen bør opprioritere voksen- og efteruddannelsesindsatsen – for den kan spille en helt central rolle for at imødekomme manglen på arbejdskraft og til at løfte medarbejdere og lederes kompetencer til at understøtte den grønne omstilling. 

06. september 2021

- Af Berit Toft Fihl, chef for public affairs i Lederne. Bragt på Altinget.dk den 6. september 2021.  

Hvis man nærlæste regeringens udkast til næste års finanslov for at finde midler afsat til voksen- og efteruddannelse, så var det desværre ret deprimerende læsning. Området var nemlig barberet med cirka 110 millioner kroner i forhold til de seneste år. Og det er stærkt bekymrende i en tid, hvor voksen- og efteruddannelse både bør spille en vigtig rolle for at imødekomme den galoperende mangel på arbejdskraft, og hvor vi har brug for de rette kompetencer til at understøtte den grønne omstilling. Et stærkt fokus på grøn efteruddannelse er nemlig altafgørende for, at ledere og medarbejdere får det kompetence- og uddannelsesløft, der gør muligt at sætte strøm til målene om grøn omstilling på det danske arbejdsmarked. 

Løbende efteruddannelse af arbejdsstyrken er måske vigtigere end nogensinde før, og derfor ser vi i Lederne frem til nye trepartsforhandlinger på VEU-området. Det er både afgørende for at videreføre en række af de vigtige initiativer, som vi blev enige om i trepartsaftalen fra 2017, og for at finde løsninger på det akutte behov for at øge kompetencerne til at understøtte grøn omstilling. Og regeringen bør af flere årsager hellere indkalde til trepartsforhandlinger i dag end i morgen:

 

Løbende efteruddannelse af arbejdsstyrken er måske vigtigere end nogensinde før

Berit Toft Fihl, chef for public affairs i Lederne

For det første skal vi sikre, at langt flere ufaglærte får et kompetenceløft, mens de er i beskæftigelse. Det er afgørende for både den enkelte, erhvervslivet og samfundet med en løbende strategisk oprustning af de ufaglærtes kompetencer, så de kan løse fremtidens arbejdsopgaver og ikke pludselig bliver koblet af arbejdsmarkedet, hvis deres nuværende job bliver nedlagt. Her ved vi i øvrigt, at lederne på de danske arbejdspladser spiller en stor rolle. Flere undersøgelser peger nemlig på, at en leders opbakning eller skub mod uddannelse har stor betydning for de ufaglærtes lyst til at deltage i voksen- og efteruddannelse eller få et løft til faglært.

For det andet skal vi i de kommende trepartsforhandlinger have blik for, at lederne har en nøgleposition i den grønne omstilling. Desværre har kun et fåtal af lederne i dag de nødvendige grønne kompetencer. I en undersøgelse blandt medlemmer af Lederne tidligere i år svarede 18 procent, at de kun i mindre grad har de kompetencer, der skal til for at gennemføre den grønne omstilling i virksomheden. Og over halvdelen svarede, at de kun i nogen grad har de nødvendige kompetencer. Det er foruroligende, og derfor er der brug for efteruddannelse, som sikrer, at lederne har den rette viden og de rette kompetencer til at drive den grønne omstilling og understøtte arbejdet med ansvarlig ledelse, der sikrer, at vi bevæger os i en grønnere og mere bæredygtig retning. 

Lederne har en nøgleposition i den grønne omstilling. Desværre har kun et fåtal af lederne i dag de nødvendige grønne kompetencer

Berit Toft Fihl, chef for public affairs i Lederne

For det tredje bør en trepartsaftale på VEU-området også fokusere på mulighederne for efter- og videreuddannelse for hele arbejdsstyrken – inklusive dem, som har en videregående uddannelse bag sig. Vi kan desværre se, at virksomhederne i dag i vidt omfang vælger VEU-systemet på det videregående område fra. Og en væsentlig del af forklaringen er, at udbuddet ikke matcher virksomhedernes behov og ikke er tilstrækkeligt koblet til den arbejdskontekst, som det skal anvendes i. I det hele taget er der stort behov for at sikre, at den offentlige voksen- og efteruddannelsesindsats i langt højere grad er tilpasset arbejdsmarkedets behov. En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viste fornylig, at blot 42 procent af arbejdsgiverne i dag oplever, at de offentlige VEU-tilbud på videregående niveau imødekommer deres behov, mens 41 procent oplever, at det kun i nogen grad eller slet ikke er tilfældet.

Så kære regering: Få sendt de invitationer til nye trepartsforhandlinger ud hurtigst muligt. Behovet er stort, og i Lederne står vi klar med konstruktive indspark fra de danske lederes perspektiv.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk