Samfundet skal stille forældre lige

Begge forældre er lige vigtige for børnenes trivsel og udvikling, og der hviler ikke et større ansvar på den ene forælder frem for den anden, når det gælder pasningen og omsorgen for børnene.

Af Berit Toft Fihl, Politisk Chef i Lederne. Bragt i let forkortet/redigeret form i Dagbladet Information.

28. marts 2019

Et nyt lovforslag vil betyde, at børnepengene fremover bliver udbetalt ligeligt til begge forældre, hvis de har fælles forældremyndighed. For mange familier vil det formentlig ikke gøre stor praktisk forskel, hvilken konto pengene går ind på, men for andre kan det skubbe på, at forældrene også deler indkøb og forpligtelser i forhold til børnene mere ligeligt. Og fra samfundets side er det et helt rigtigt signal at sende: Begge forældre er lige vigtige for børnenes trivsel og udvikling, og der hviler ikke et større ansvar på den ene forælder frem for den anden, når det gælder pasningen og omsorgen for børnene. Det betyder også, at begge forældre har lige ret og mulighed for at gøre karriere – eksempelvis som ledere – alt efter hvordan de enkelte familier nu vælger at prioritere.

Ud fra et samfundsmæssigt synspunkt er det stærkt problematisk, at vi på den måde systematisk er for dårlige til at udnytte den store kvindelige talentmasse. Og derfor mener vi, at tiden er kommet, hvor staten må tage markante skridt for at fremme kvinders løn- og karriereudvikling.

Sekretariatschef i Lederne Berit Toft Fihl

Derfor bakker Ledernes Hovedorganisation helhjertet op om lovforslaget, og vi ser frem til, at det bliver gennemført med et enigt folketing i ryggen. Men vi mener ikke, at ligestillingen af forældrene skal stoppe her. Vi foreslår derfor også, at Folketinget ændrer barselsreglerne, så de nuværende 32 ugers barselsdagpenge under forældreorlov deles ligeligt mellem forældrene. Det sker ud fra et sundt princip om, at når samfundet udbetaler ydelser, stiller vi pr. definition forældrene lige.

Samtidig kan ligestillingen af forældrene fra samfundets side være med til at gøre op med et dansk paradoks, hvor vi har rigtig mange højt uddannede kvinder, men alligevel tjener kvinderne mindre end mændene, og under en tredjedel af de danske ledere er kvinder. Forskningen viser klart, at det er i tiden efter fødslen af det første barn, at kvinderne halter agterud løn- og karrieremæssigt. Det skyldes formentlig i høj grad den meget skæve fordeling af barselsorloven, hvor kvinderne i gennemsnit tager 10 gange så meget orlov som mændene. Det har samtidig afsmittende effekt på, at det fremover også er mødrene, som tager den største af børnenes sygedage, tandlægebesøg og i det hele taget de praktiske opgaver i hjemmet.

LÆS OGSÅ: Nye barselsregler skal fremme kvinders karrierer

Ud fra et samfundsmæssigt synspunkt er det stærkt problematisk, at vi på den måde systematisk er for dårlige til at udnytte den store kvindelige talentmasse. Og derfor mener vi, at tiden er kommet, hvor staten må tage markante skridt for at fremme kvinders løn- og karriereudvikling. Forældrene må fortsat selv beslutte, hvordan de vil fordele retten til orlov, men samfundets økonomiske støtte i form af barselsdagpenge skal fordeles ligeligt under forældreorloven. Det er sund fornuft.

Kontaktoplysninger

Søren Kudahl
Søren Kudahl
Pressechef
Mobil: 2338 4211
E-mail: sku@lho.dk
Berit Toft Fihl
Berit Toft Fihl
Chef for public affairs
Mobil: 2428 2453
E-mail: btf@lho.dk