Praktikudfordringen skal løses gennem økonomiske incitamenter

Det praktikpladsopsøgende arbejde bør fortsat forankres hos erhvervsskolerne. Men der skal flere hænder til at løfte opgaven. De erhvervsskoler, der er gode til at finde praktikpladser, bør fremover kunne få et større økonomisk tilskud.

22. september 2020

Af Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chefkonsulent hos Lederne. Bragt på Altinget.dk den 22. september 2020.

I disse uger forhandles om en halv milliard kroner, som hvert år skal være med til at give erhvervsuddannelserne et tiltrængt kvalitetsløft og bidrage til at skabe flere praktikpladser.

Hos Lederne er vi meget positive over for et økonomisk løft. For der er nok at tage fat på.

Det halter stadig med søgningen til erhvervsuddannelserne. Det er ikke lykkes at indfri den politiske målsætning om at få mindst 25 procent til at vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020 – og som tallene er nu, er det meget svært at se, hvordan målet om 30 procent i 2025 kan nås.. Samtidig er frafaldet på erhvervsuddannelserne fortsat alt for højt.

Det skal de kommende AUB-midler være med til at ændre. Men hvordan skal pengene prioriteres? Hos Lederne har vi en række forslag til, hvordan vi løser udfordringerne.

Skærpet incitament

Som det første er der et behov for at styrke erhvervsskolernes praktikpladsopsøgende arbejde, så langt flere unge sikres en praktikplads på virksomhederne.

Derfor mener vi, at en del af de ekstra midler bør øremærkes til, at erhvervsskolerne afsætter flere hænder til at løfte det praktikpladsopsøgende arbejde i form af flere virksomhedskonsulenter, der skal løfte opgaven i tæt samarbejde med faglærerne.

Som det er i dag, er der al for stor variation i, hvor gode skolerne er til at finde praktikpladser. Lederne foreslår derfor som det andet, at incitamentet til at tilvejebringe flere praktikpladser bør skærpes væsentligt gennem ekstra midler til de skoler, der løfter opgaven.

Flere midler til forpligtende samarbejder

Opgaven kan imidlertid være vanskelig at løfte alene. Derfor mener vi som det tredje, at der ligeledes bør øremærkes midler til at etablere stærke alliancer mellem erhvervsskolerne, praktikpladscentrene og relevante parter på det lokale arbejdsmarked.

For selvom ansvaret for praktikpladser fortsat skal ligge hos erhvervsskolerne, så bør der skabes mere forpligtende samarbejder med eksempelvis jobcentrene, regionale arbejdsmarkedsråd og relevante private aktører.

En del af de ekstra midler bør øremærkes til, at erhvervsskolerne afsætter flere hænder til at løfte det praktikpladsopsøgende arbejde i form af flere virksomhedskonsulenter, der skal løfte opgaven i tæt samarbejde med faglærerne.

Christina Laugesen, uddannelsespolitisk chefkonsulent hos Lederne.

Det er samtidig vigtigt, at der med midlerne følger en øget åbenhed om arbejdet, så det bliver synligt for eleverne, hvor gode erhvervsskoler og de lokale virksomheder er til at løse praktikpladsopgaven på den konkrete skole.

Det kan med fordel formidles på en national platform, hvor andre nøgletal som frafald og trivsel også er tilgængelige tilsvarende dem, vi ser på de videregående uddannelser.

Ikke nok at løse praktikpladsproblematikken

Det er imidlertid ikke nok at sætte fokus på at løse udfordringerne med praktik- og lærepladser. Der er også behov for at løfte kvaliteten af erhvervsuddannelserne på anden vis.

Som det fjerde er der derfor behov for, at kompetencemålene for praktikken gøres tydelige, ligesom at overgangene og sammenhængen mellem praktik og skoleophold skal styrkes, da tæt på hver anden virksomhed ikke kender nok til uddannelsens mål, når eleverne starter i praktikforløbene.  

Endeligt, men mindst lige så vigtigt, er der behov for et særligt fokus på at mindske frafald. Det kan med stor fordel gøres ved at bruge data om de studerende mere aktivt, så man kan målrette indsatserne mod de elever, der er i størst risiko for at falde fra.

Derfor mener vi også, at der skal afsættes midler, til at styrke arbejdet med at mindske frafald og opbygge viden i sektoren, der sikrer langt mere datadrevne frafaldsindsatser.

Kontaktoplysninger

Diana Bergenser
Diana Bergenser
Presse- og analysekonsulent
Mobil: 2399 4962
E-mail: dib@lho.dk
Christina Laugesen
Christina Laugesen
Uddannelsespolitisk chef
Mobil: 2073 6075
E-mail: chl@lho.dk