Ledernes svar til Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen skrev den 4. april 2019 et åbent brev til Lederne, IDA og DJØF om ligestilling. Du kan læse brevet her. Herunder er svaret fra Ledernes formand, Svend Askær.

03. april 2019

Kære Eva Kjer Hansen

Tak for dit brev af den 3. april 2019. Vi deler din interesse i at fremme kvinders løn- og karriereudvikling. Vi er, ligesom dig, utålmodige og ser gerne, at der hurtigt kommer flere kvinder på ledelsesgangene, og at lønforskelle udjævnes mellem kønnene.

Vi har som repræsentanter for 125.000 ledere og virksomheder en klar interesse i, at vi udnytter talentmassen på det danske arbejdsmarked så godt som overhovedet muligt. Derfor skal de dygtigste – uanset om de er kvinder eller mænd – udnytte deres potentiale på arbejdsmarkedet i så høj grad som muligt. Det vil sikre Danmark de bedste forudsætninger for at klare sig godt i den internationale konkurrence, hvilket er afgørende for, at vi økonomisk har mulighed for at opretholde et velfungerende samfund.

Derfor har vi brug for at gøre noget, hvis vi skal blive bedre til at tiltrække, fastholde og udvikle kvindelige talenter på det danske arbejdsmarked. Det er naturligvis op til de enkelte kvinder og familier, i hvilket omfang de ønsker at prioritere karriere og løn. Men vi har som samfund en klar interesse i at fremme, at flere kvinder gør karriere i erhvervslivet – blandt andet som ledere.

Lederne har en mangesidet indsats 
Lederne har i en lang årrække arbejdet intenst med at fremme kvinders løn- og karriereudvikling, bl.a. på følgende måder:

 • Lederne som arbejdsplads og organisation, hvor vi f.eks. har en kønsmæssig ligelig fordeling på lederniveauerne. 
 • Over for Ledernes medlemmer, som hver dag beskæftiger sig med rekruttering og karriereudvikling af medarbejdere på de danske virksomheder, i form af f.eks. rådgivning, inspirationsmateriale, konferencer mm. Men også målrettet det enkelte medlem i form af karriererådgivning, netværk mm. til brug for egen karriereplanlægning.
 • Opsamling og spredning af fakta om løn: Udarbejdelse og offentliggørelse af årlig lønstatistik, som bl.a. kan bidrage med fakta om løn og lønudvikling samt lønforskellen mellem kvindelige og mandlige medlemmer.  
 • Vi har meget materiale med gode råd til lønforhandling til vores medlemmer.
 • Ligeledes har vi en del guides og gode råd om karriereudvikling og vejen til drømmejobbet.
 • Flere forskellige surveys, der belyser forskellige aspekter omkring  mænd, kvinder, familieliv og karriere. F.eks. hvem der tog det meste af barselsorloven og årsagerne hertil, hvem der bringer og henter børn samt afholder børnenes sygedage mm.
 • Samtlige surveys har Lederne været i pressen med og videreformidlet til medlemmerne for at informere og skabe debat omkring mønstre i køn, familie og karriere.
 • Lederne har et site på lederne.dk om kvinder i ledelse, hvor Ledernes tænketank om diversitet i ledelse har affødt en ”to-do-liste” til at fremme diversitet i ledelse. Der ligger også anbefalinger til, hvordan man som leder gør op med sine bias (se sitet her).
 • Den 8. marts i år lancerede Lederne under overskriften ”Kom ind i Kampen” en bred vifte af rollemodeller, alle sammen topledere, som udtalte sig om, hvordan de hver især ser, hvad der skal til for at få flere kvinder i ledelse, både samfundsmæssigt, forretningsmæssigt, samt hvad den enkelte kvinde kan gøre (se sitet her).
 • Lederne har også engageret sig i den bredere indsats ved en række initiativer, såsom jurymedlem bag prisen Womens Board Award, hvor kvindelige bestyrelsesmedlemmer hyldes. Lederne har gjort meget ud af at eksponere vindere af prisen, således at disse kan agere rollemodeller for medlemmer og den bredere kvindelige befolkning.
 • Pressemæssigt ved løbende at sætte fokus på kvinder i ledelse og  udfordringerne ved at fremme den kvindelige andel i både danske og udenlandske medier.
 • Politisk ved at komme med konkrete forslag, der kan bidrage til at udfordre f.eks. uddannelsesvalg og det kønsopdelte arbejdsmarked.

 

Lederne har nærmere beskrevet en række af initiativerne i forbindelse med bidrag til regeringens Ligelønsredegørelse, som regeringen anmodede om tidligere på året.

Du spørger konkret ind til, hvad vi gør for at fremme, at vores medlemmer bruger orlovsmulighederne eller fremmer det på deres arbejdsplads som ledere.

Lederne mener, at arbejdsgivere og ledere med fordel kan spille en mere synlig rolle for at informere mændene om mulighederne og vilkårene for at tage barselsorlov i virksomheden.

Lederne opfordrer også virksomhederne til tydeligt at signalere til både ledere og medarbejdere, at de ser positivt på, at mænd tager barselsorlov. 

Lederne er f.eks. en aktiv del af regeringens initiativ ”Aktion fars orlov”. Vi gennemfører undersøgelser for bl.a. at belyse kulturen omkring barsel, hvor vi eksempelvis har fundet, at der er en større andel mænd, der ønskede mere barsel, end de reelt har taget. Det indgår i kommunikation med medlemmer mm. Vi varetager også medlemmernes interesser, hvis de på deres arbejdsplads f.eks. er blevet forbigået i en eller anden sammenhæng i forbindelse med afholdelse af barselsorlov, eller at deres job ikke er som før efter endt barsel. Vi har også haft sager, hvor medlemmer er blevet opsagt i forbindelse med afholdelse af fædreorlov, hvilket er dybt beklageligt. Det gik Lederne da også i pressen med for at sætte fokus på problemstillingen. 

Lederne har foreslået 16 ugers barselsdagpenge til hver forælder
Som du selv beskriver i dit brev, har Lederne fornyligt foreslået, at barselsdagpengene i forældreorlovsperioden bliver fordelt ligeligt mellem forældrene med 16 uger til hver. Det er første gang, at Lederne har taget et så drastisk skridt på denne dagsorden.  

Vi har vurderet, at det er helt nødvendigt at tage nye midler i brug, hvis vi gerne vil ændre på det faktum, at fødslen af børn og valget af meget lange barselsperioder hos kvinderne er en afgørende forklaring på den udfordring, som vi står over.

Grunden til, at vi peger på barselsdagpengene i forældreorlovsperioden, er, at staten spiller en nøglerolle for at fremme kvinders løn- og karriereudvikling. Fra samfundets side bør man give mænd og kvinder fuldstændig de samme muligheder og betingelser for at gøre karriere. Forslaget rører ikke ved, at det fortsat er op til den enkelte familie at tage stilling til, hvordan den fordeler retten til afholdelse af barsel, men den offentlige ydelse tilfalder forældrene ligeligt.

Vi har med glæde kunnet konstatere, at regeringen selv har taget et lignende initiativ fornyligt i form af at fordele børne- og ungeydelsen ligeligt mellem forældrene.

LÆS OGSÅ: Nye barselsesregler skal fremme kvinders karrierer

Ændrede barselsdagpengeregler gør det ikke alene
Men en mere ligelig fordeling af barselsorloven gør det ikke alene. Vi mener også, at Folketinget bør se på følgende:

 1. Gennemføre kommunikationskampagne om barselsorlov
  Lederne foreslår, at staten stiller en ny elektronisk platform til rådighed for vordende forældre, der gør, at både far og mor sort på hvidt kan beregne de økonomiske og karrieremæssige konsekvenser ved at tage barselsorlov. Staten bør også gå foran med en informationskampagne om de fleksible muligheder for at holde barselsorlov – blandt andet på deltid. Derudover bør det offentlige sundhedspersonale være markante i forhold til at informere om fordelene ved, at begge forældre tilbringer tid med barnet.

 2.  Sænke topskatten og/eller forhøje topskattegrænsen for at styrke kvinders erhvervskarriere
  Kvinder arbejder i dag i gennemsnit mindre end mænd, blandt andet fordi kvinder oftere arbejder på deltid. Det har negativ indflydelse på kvinders løn- og karriereudvikling. Lederne foreslår derfor en sænkning af topskatten og/eller en forhøjelse af topskattegrænsen, da det især vil øge kvinders arbejdstid og karrieremuligheder. Et større engagement i form af flere arbejdstimer fra kvinderne vil betyde, at flere kvinder kommer længere i erhvervskarrieren, og at flere kvinder potentielt bliver ledere. En sænkning af topskatten på cirka fem procentpoint vil få kvinder, der i dag betaler topskat, til at arbejde 36 minutter mere om ugen i gennemsnit, jf. De Økonomiske Råd (2018). Med en skattesænkning får familierne større udbytte af, at kvinden prioriterer arbejdslivet højere.

 3. Skabe bedre økonomisk mulighed for at købe hjælp i hjemmet
  Kvinder arbejder mere i hjemmet end mænd, og det gælder også kvindelige chefer. Kvinder er oftere også mere bekymrede for, om et lederjob kan kombineres med et familieliv end mænd. Lederne foreslår derfor at udvide Boligjob-ordningen, så familierne kan få større skattefradrag til køb af hjælp i hjemmet. Vi foreslår også, at virksomheder og ansatte skal kunne indgå aftale om, at udgifter til f.eks. rengøring, tøjvask og børnepasning hos den ansatte kan være en del af en såkaldt bruttolønsordning på linje med f.eks. et pendlerkort. På den måde skal medarbejderen ikke betale skat af udgifterne. Det vil gøre det mere attraktivt at få eksterne leverandører til at klare opgaver i hjemmet, og især kvinder vil kunne prioritere karrieren og lederjobs i højere grad ved aflastning på hjemmefronten.

 4. Gennemføre indsats for at få flere kvinder til at tage typiske ”mandeuddannelser”
  I Danmark har vi et kønsopdelt arbejdsmarked. Det gælder både på sektorniveau og i en lang række brancher, hvor der er overvægt af det ene køn. Det starter allerede i uddannelsesårerne, hvor man i populær tale refererer til ”kvindefag og mandefag”. Flere af disse fag og dertilhørende uddannelser, som både gør sig gældende inden for erhvervsuddannelsesområderet og på videregående niveau, knytter sig ofte til en bestemt sektor og branche. Der er derfor brug for en markant kommunikationsindsats for at ændre det kønsopdelte uddannelsesvalg, hvor kvinder og mænd typisk vælger forskellige uddannelser.

Jeg vedlægger forskellige beskrivelser, hvor du kan danne dig et indtryk af de forskellige initiativer, som Lederne har taget den seneste tid:

Jeg vil rigtig gerne invitere dig på en kop kaffe her i Lederne. På mødet kan jeg uddybe vores mangesidede indsats, og vi kan udveksle forslag til yderligere initiativer, som Folketinget kan tage for at fremme kvinders løn- og karriereudvikling.

Med venlig hilsen
Svend Askær
Formand