Reduktion af sygefravær kan skaffe mange hænder til kommuner

Hvis sygefraværet i alle kommuner kommer ned på niveau med de kommuner, hvor det er lavest, vil det svare til, at kommunerne får over 2.300 flere fuldtidsansatte. Det viser en analyse fra Lederne, hvor chefkonsulent peger på, at en målrettet indsats for at nedbringe sygefraværet kan være et væsentligt redskab til at løse kommunernes rekrutteringsudfordring i de kommende år.

09. januar 2019

De ansatte i Faxe Kommune havde i gennemsnit 13,7 sygedage i 2017. De havde dermed landets højeste sygefravær i kommunerne, mens deres kolleger i Lemvig kun havde 9,4 sygedage i gennemsnit i kommunen med det laveste sygefravær. De markante forskelle betyder også, at der er et kolossalt potentiale for at nedbringe sygefraværet i de kommuner, hvor sygefraværet er højt.

En analyse fra Lederne viser, at hvis alle kommuner får reduceret deres sygefravær til gennemsnittet i de 10 kommuner, hvor det er lavest, vil det give, hvad der svarer til hele 2.302 fuldtidsansatte. Med andre ord vil hver enkelt kommune i gennemsnit kunne få gavn af 23,5 ”nye” medarbejdere, som eksempelvis kunne hjælpe med plejen af kommunens ældre.

- Der er enorme forskelle i sygefraværet fra kommune til kommune, som der ikke umiddelbart er nogen gode forklaringer på. Rigtig meget handler formentlig om ledelse og kultur på arbejdspladserne, og derfor er det også noget, som de enkelte kommuner kan gøre meget ved. Og i en situation, hvor kommunerne skriger på arbejdskraft ikke mindst på social- og sundhedsområdet, er det helt oplagt, at kommunerne sætter markant ind for at mindske sygefraværet, siger Henrik Casper, chefkonsulent i Lederne.

Alle kommuner bør have konkrete mål
Henrik Casper opfordrer kommunalbestyrelsen og direktionen i alle kommuner til at sætte sig for bordenden i indsatsen for at nedbringe sygefraværet og udstikke konkrete mål for, hvor meget sygefraværet skal ned.

- Det er kendetegnende for de kommuner, som er lykkedes med at nedbringe sygefraværet mest i de seneste år, at de næsten alle har arbejdet med måltal for sygefraværet. De har selvfølgelig gjort meget andet, men måltal fungerer som et vigtigt pejlemærke for indsatsen. Lederne på de enkelte arbejdspladser kan gøre meget, men det er afgørende, at kommunalbestyrelsen sætter retningen, siger Henrik Casper.

Han glæder sig derfor også over, at regeringen i dens nye udspil til en ”sygefraværs-pakke” for at nedbringe sygefraværet i den offentlige sektor vil indføre konkrete mål for, hvor meget sygefraværet skal falde år for år frem mod 2022. Måltal var også en del af regeringens økonomiaftaler med både KL og Danske Regioner i sommeren 2018, og Henrik Casper håber, at der nu bliver gjort alvor af det.

- Det er i det hele taget meget positivt, at regeringen med sygefraværspakken både vil afsætte penge og kommer med konkrete initiativer til, hvordan vi kan nedbringe sygefraværet i den offentlige sektor, som er alt for højt i dag. Det betyder jo, at vi har færre hænder på arbejdsmarkedet, end vi ellers ville have haft. Og det er helt uholdbart i en situation, hvor vi mangler arbejdskraft på en lang række områder, siger Henrik Casper.

Tidlig indsats er afgørende
Henrik Casper peger på, at et politisk og ledelsesmæssigt fokus på sygefraværet i kommunen er helt afgørende. Der skal være god støtte til den lokale leder og et beredskab centralt i kommunen, som de enkelte ledere kan trække på i forhold til indsatsen for at få den sygemeldte tilbage på jobbet.

Det er især på det langvarige sygefravær, at kommunerne generelt har højere sygefravær end andre sektorer. Og her opfordrer Henrik Casper kommunerne til at lære af nogle af de kommuner, som har haft succes med en tidlig indsats over for sygemeldte. Det gælder eksempelvis Varde, som er en af de kommuner, der har haft et markant fald i sygefraværet de senere år. Her inddrages jobcentrets sygedagpengeteam hurtigt i forbindelse med sygemeldinger, som risikerer at blive langvarige.

- Den tidlige indsats er enormt vigtig for at reducere sygefraværet. Kommunen bør allerede fra dag ét i en sygemelding have fokus på, at vedkommende skal hurtigt tilbage på arbejde. Og det er helt oplagt at bruge de ressourcer, som de kommunale jobcentre allerede har med eksempelvis sygedagpengeteams til også at reducere kommunernes eget sygefravær, siger Henrik Casper.

 

  Antal dage pr. fuldtidsbeskæftiget Procent pr. fuldtidsbeskæftiget  
Gennemsnitsligt sygefravær i 2017   11,6  5,14  
Gennemsnitsligt sygefravær for de 10 kommuner med lavest fravær i 2017*  10,1  4,46  
 Frigjorte årsværk, hvis alle kommuner reducerer sygefraværet til gennemsnittet af de 10 bedste kommuner     2.302

*De to små ø-kommuner Samsø og Ærø er blandt de 10 kommuner med lavest sygefravær, men indgår ikke i gennemsnittet, da de har så forholdsvis få ansatte, at særlige forhold kan være gældende. I stedet indgår kommunerne med 11. - og 12. lavest fravær i gennemsnittet.


Kilde: Lederne på baggrund af data fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Tallene dækker fravær på grund af egen sygdom og arbejdsskade for overenskomstansatte og tjenestemænd i kommunerne (358.251 fuldtidsbeskæftigede i 2017).