Bestyrelses- og Direktionsansvarsforsikring

Giv din bestyrelse og direktion et godt og trygt grundlag at arbejde på med en bestyrelses- og direktionsansvarsforsikring. Forsikringen dækker hele bestyrelsen og direktionen, hvis en af jer bliver mødt af et erstatningskrav som følge af en tilsidesættelse af jeres opgaver. 

Hvis der bliver stillet et erstatningskrav, så hæfter dine medarbejdere personligt og ubegrænset, hvilket kan betyde, at de i praksis kan miste hele deres private formue. Derudover, så eksisterer risikoen ikke kun for børsnoterede virksomheder, men i alle virksomheder store som små.

Du kan se eksempler nedenfor på erstatningskrav:

  • Forsikringen dækker for krav rejst mod ledelsen og bestyrelsen i virksomheder, organisationer, foreninger m.v. Forsikringen dækker krav rejst mod sikrede med påstand om ledelsesansvar i forbindelse med udøvelsen af deres ledeleseserhverv. Forsikringen er en såkaldt all-risk forsikring, der som udgangspunkt yder dækning for alle krav, men dog med visse undtagelser.

  • Sikrede under forsikringen er enhver ledende medarbejder, herunder direktører og bestyrelsesmedlemmer, der kan pådrage sig et selvstændigt ledelsesansvar. Ledelsesansvaret er personligt og ubegrænset. Ansvaret er individuelt, men solidarisk hæftelse kan pålægges.

  • Forsikringen betaler på vegne af de sikrede erstatning for direkte formuetab og sagsomkostninger.

FÅ ET GRATIS FORSIKRINGSTJEK

Eller ring til osman-tor mellem 8:30-17:00 (fredag mellem 8:30-16:00):

3283 3654
Ja tak, ring mig op

Eksempler på forskellige erstatningskrav

Salg af fast ejendom

Der var et aktieselskab, som under konkurs overdrog fast ejendom til en pris, der var 1 million kroner lavere end markedsværdi. Bestyrelsen blev gjort ansvarlige for dette og måtte derfor erstatte beløbet.

Manglende tilsyn

Bestyrelsesmedlemmerne i en virksomhed, som er børn af hovedaktionæren, blev erstatsningsansvarlige, da de havde undladt at reagere på nogle særlige omstændigheder, hvilket fremgik af regnskabet.

Salg af fast ejendom samt manglende tilsyn

En bestyrelse blev erstatningsansvarlige, da de havde solgt en ejendom til underpris, da selskabet havde været under konkursbehandling. Et medlem af bestyrelsen blev erstatningsansvarlig på lige fod med de andre, selvom denne lå på sygehuset og underskrev aftalen uden at læse den igennem.

Ulovlig lån til familiemedlem

Direktøren for et selskab havde underskrevet årsrapporten, hvori det fremgik, at en daglig leder (dennes søn) havde fået et ulovligt lån fra selskabet. Direktøren blev erstatningsansvarlig og hæftede personligt for kravet.

Virksomhedsoverdragelse

Et selskab solgte sit datterselskab til et andet selskab. Efterfølgende kom der et tredjemandskrav mod datterselskabet. Efter kravet var stillet, blev der udloddet udbytte fra datterselskabet til den nye ejer. Datterselskabet gik konkurs som følge af tredjemandskravet, hvorefter konkursboet rettede erstatning mod datterselskabets bestyrelse og det købende selskab, hvilke blev erstatningsansvarlige for tabet.

Likvidation af selskabet

Et privat vandværk lukkede, men forinden indgik de en aftale med kommunen om levering af vand til en række ejendomme i en periode efter dette. Ledelsen i vandværket havde ikke tilsidesat nok midler til videre drift og forsyning af vand til ejendommene ved lukningen, hvorfor ledelsen blev personligt erstatningsansvarlige.

Stop af drift

Ledelsen i et selskab med likviditetsproblemer fortsatte driften, selvom alt håb var ude for virksomheden. En ledelse kan ikke vurdere, hvornår alt håb er ude for deres virksomhed, fordi dette skal vurderer objektivt og ikke subjektivt, derfor blev ledelsen ansvarlig for det yderligere tab.

Non-profet fond gik konkurs

En stor fond, hvis formål var at hjælpe studerende og andre lignende person, gik konkurs efter en kort årrække med tvivlsomme investeringer. Fonden havde bl.a. investeret i pizzeriaer, finansmarkedet, minedrift i Balkan og solenergi. To fremtrædende medlemmer af bestyrelsen blev personligt anklaget for et tab på over 150.000.000 kr., da man mente, at de havde været hovedarkitekterne bag investeringerne.

Bliv forsikret med Lederne

Vores rådgivere sikrer, at du har de rigtige forsikringer.

  • Gratis og uforpligtende forsikringstjek
  • Samarbejde med Connect
  • Kundefokuseret og hurtig skadesbehandling

Bestil et opkald og bliv medlem