Vedtægter

Formål
Afdelingens formål er som udtrykt i ”Love for Lederne”, hvorefter afdelingen har ansvaret for lokalt at sikre, at organisationen gennem bl.a. lokalpolitisk arbejde og markedsføring er synlig omkring ledere og ledelse. Afdelingen skal navnlig drage omsorg for at varetage organisationens ledelsespolitiske interesser i alle relevante lokale fora.

Afdelingen bistår i øvrigt Ledernes Hovedorganisations administration med fremskaffelse af relevante oplysninger, som er af interesse for organisationen.

Afdelingens vedtægter skal til enhver tid være i overensstemmelse med ”Love for Lederne.”

Afdelingens medlemmer
§ 1
Som medlem kan optages alle ledere og betroede medarbejdere inden for afdelingens område, som opfylder de i "Love for Lederne" nævnte betingelser.

§ 2
Kontingent er det til enhver tid af Lederne fastsatte. Der ydes fra administrationen et tilskud til afdelingens drift.

§ 3
Passive medlemmers kontingent er ligeledes det af Lederne fastsatte. Disse kan, uden stemmeret, deltage i afdelingens generalforsamlinger.

Afdelingens generalforsamling
§ 4
Den øverste myndighed i afdelingens anliggender er hos afdelingens generalforsamling. Afdelingens vedtægter skal dog følge de af Ledernes bestyrelse til enhver tid fastsatte standardvedtægter. Ændringer af vedtægter, der er en konsekvens af ændringer af standardvedtægten, kræver ikke beslutning på afdelingernes generalforsamling, men forelægges denne til orientering. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal, jf. dog noten til § 10.

Afdelingens generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

Den ordinære afdelingsgeneralforsamling holdes inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel sammen med en dagsorden indeholdende følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Forpersonens beretning
  3. Regnskab og budget
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg
  6. Eventuelt

Afdelingsgeneralforsamlingen bekendtgøres på den for afdelingen sædvanligt benyttede måde til kommunikation med medlemmerne.

Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling kan holdes, når afdelingsbestyrelsen finder det nødvendigt eller mindst 5% af afdelingens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begrundet begæring herom.

Afdelingens generalforsamling kan afholdes digitalt, såfremt bestyrelsen i Lederne har truffet beslutning herom.

Såfremt afdelingens generalforsamling afholdes digtalt, kan deltagelse med ret til stemmeafgivning kun ske ved tilmelding til generalforsamlingen senest otte dage inden afholdelsen af den digitale generalforsamling. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvorledes tilmelding til generalforsamlingen skal ske.

§ 5
Forslag, herunder navne på kandidater til valg til bestyrelsen, der ønskes behandlet af afdelingens generalforsamling, må være afdelingens forperson i hænde skriftligt senest otte dage inden afdelingsgeneralforsamlingens afholdelse. Hvis kandidater til valg trækker sig umiddelbart før eller under generalforsamlingen, vil det være muligt at fravige indstillingsproceduren og således indstille og vælge kandidater på selve generalforsamlingen.

Ændringer i afdelingsbestyrelsens sammensætning skal hurtigst muligt indberettes til Ledernes Hovedorganisations administration.

Afdelingsbestyrelsen
§ 6
Afdelingsbestyrelsen består af forperson, næstforperson, kasserer og yderligere to til fire bestyrelsesmedlemmer, der kan herudover vælges et antal suppleanter. På generalforsamlingen vælges ud over bestyrelsesmedlemmerne tillige en til to revisorer samt en til to revisorsuppleanter.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. I lige år vælges forperson og 1-2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges næstforperson, kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer.

Valgbarhed
For at være valgbar til en afdelingsbestyrelse skal man være medlem og have bopæl eller faktisk arbejdsadresse indenfor det geografiske område afdelingen omfatter. Der kan, efter indstilling fra afdelingsbestyrelsen, vælges ét bestyrelsesmedlem, der ikke er medlem af Lederne og som opfylder bopælskriteriet. En indstilling herom, skal fremgå af den udsendte dagsorden. Ledernes bestyrelse kan herudover i særlige tilfælde dispensere fra kravet om geografisk tilknytning. Passive medlemmer, pensionister og efterlønsmodtagere er ikke valgbare.

For at afdelingsbestyrelsen kan have fornøden tilknytning til erhvervslivet, kan der permanent kun sidde ét ledigt medlem. Ét ledigt medlem kan vælges til afdelingsbestyrelsen på afdelingsgeneralforsamlingen. Hvis der i perioden mellem to afdelingsgeneralforsamlinger bliver mere end ét ledigt medlem, skal disse stille deres mandat til rådighed på førstkommende afdelingsgeneralforsamling. Efterlønnere fratræder på førstkommende afdelingsgeneralforsamling. Bestyrelsesmedlemmer, der er ledige, kan kun genvælges én gang.

Er der flere kandidater til én bestyrelsespost gennemføres skriftlig afstemning. Ved stemmelighed mellem kandidater er det muligt at gennemføre omvalg. Ved stemmelighed efter omvalg, vil afgøres ved lodtrækning.

Sammensætning
Der skal til afdelingens bestyrelse tilstræbes en så repræsentativ sammensætning som muligt, således at der højst kan sidde to medlemmer i afdelingsbestyrelsen fra samme virksomhed. Der vil dog kunne dispenseres herfra af Ledernes bestyrelse.

Det skal tilstræbes, at der vælges en afdelingsbestyrelse, der repræsenterer afdelingens medlemssammensætning.

Hvis et bestyrelsesmedlem, der er i beskæftigelse, vælger at gå på orlov (uanset orlovstype) betragtes den pågældende som værende i beskæftigelse i hele orlovsperioden og er dermed fortsat valgbar.

Ved overgang til passivt medlemskab eller pension skal enhver valgt straks fratræde sin tillidspost. Dog kan et passivt medlem godt bestride poster som revisor og revisorsuppleant. Et passivt medlem kan også være tilknyttet afdelingsbestyrelsen til specifikke opgaver efter afdelingsbestyrelsens beslutning.

Møder
Afdelingens bestyrelse holder møder så ofte, afdelingsforpersonen finder det nødvendigt, eller når et flertal i afdelingsbestyrelsen forlanger det. Hvis et bestyrelsesmedlem udebliver fra to på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden anmeldt forfald eller gyldig grund, kan det have udtrædelse af bestyrelsen til følge, og suppleanten indkaldes.

Det kan i henhold til Love for Lederne besluttes, at der til hvervet som bestyrelsesmedlem er knyttet en godtgørelse. Fastsættelsen af godtgørelsen skal være i overensstemmelse med de af Ledernes bestyrelse vedtagne retningslinjer herfor.

Medlemmer af afdelingsbestyrelsen er delegerede ved Ledernes generalforsamling. Dette gælder alene de ordinært generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Afdelingsforperson og -næstforperson
§ 7
Det er afdelingsforpersonen, der udtaler sig til medierne og i øvrigt tegner afdelingen. Hvor der er tale om specifikke spørgsmål kan forpersonen overlade det til en anden i bestyrelsen at udtale sig på afdelingens vegne. Afdelingsforpersonen har ansvaret for ledelsen af bestyrelsens møder og organiseringen af bestyrelsens arbejde, herunder at der ved bestyrelsens møder føres referat over bestyrelsens beslutninger.

Ved afdelingsforpersonens forfald eller fratrædelse træder næstforpersonen i forpersonens sted i enhver henseende.

Valgbarhed
For valg af afdelingsforperson og næstforperson gælder ud over de i § 6 nævnte regler, at de pågældende skal være erhvervsaktive medlemmer af Lederne, og at de på tidspunktet for valget ikke sidder i opsagt stilling. Overgår de pågældende til efterløn, pension eller ledighed i valgperioden fratrædes posten som forperson henholdsvis næstforperson for afdelingen ved førstkommende ordinære generalforsamling, hvor der vælges ny afdelingsforperson henholdsvis næstforperson for den resterende del af valgperioden.

Afdelingens kasserer kan ikke tillige beklæde posten som forperson eller næstforperson i afdelingen.

Regnskab og budget
§ 8
Afdelingens indtægter og udgifter skal bogføres i henhold til de retningslinjer, som fastsættes af Lederne. Efter anmodning fra afdelingen er Ledernes Hovedorganisations administration pligtig at forestå arbejdet med bogføring af regnskabsposterne. Anmodning herom kan dog kun fremsættes i forbindelse med påbegyndelsen af et nyt regnskabsår, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

Varetages bogføring ikke af Ledernes Hovedorganisations administration, jf. stk.1, påhviler det fulde ansvar for korrekt bogføring afdelingen.

Det er en forudsætning for udbetaling af det i § 2 nævnte tilskud, at der for afdelingen er udarbejdet en og af Ledernes bestyrelse godkendt handlingsplan med tilhørende budget for det kommende år. Udkast til handlingsplan og budget skal være Ledernes Hovedorganisations administration i hænde senest den 30. november forud for tilskudsåret.

Afdelingen er tillige pligtig til at indsende et årligt regnskab med tilhørende beretning til Ledernes bestyrelse senest 30 dage efter afdelingens generalforsamling.

Afdelingens kasserer skal aflægge regnskab for det forløbne år. Budget for det følgende år fremlægges på den ordinære afdelingsgeneralforsamling. Regnskabet skal være revideret og underskrevet af den af afdelingen valgte revisor. Revisor og afdelingsbestyrelsen har ret til når som helst at gennemgå regnskabet og kassebeholdningen.

Ledernes bestyrelse og/eller Ledernes Hovedorganisations administration har ret til at fortage revision. I tilfælde af misbrug af afdelingens midler skal Ledernes Hovedorganisations administration straks underrettes.

Der må hos kassereren kun forefindes et mindre kontantbeløb. Resten skal indsættes i et pengeinstitut. Bankforbindelser kan kun besluttes af et flertal i afdelingsbestyrelsen.

Seniorklub 
§ 9
Afdelingens generalforsamling kan beslutte at oprette en seniorklub. I dette tilfælde modtager afdelingen for passive medlemmer, som er pensionister et særligt tilskud hertil fra administrationen. Tilskuddet ydes til afdelingen, og det er således afdelingsbestyrelsen, der træffer beslutning om, hvorledes midlerne fordeles til senioraktiviteterne. Der skal for en seniorklub udarbejdes budget og regnskab og dette indgår i afdelingens samlede budget og regnskab.

Ikrafttræden

§ 10
Nærværende vedtægter følger Ledernes bestyrelses standardvedtægter og træder i kraft den 1. januar 2021. Afdelingsgeneralforsamlingens muligheder for at ændre afdelingens vedtægter og således fravige standardvedtægten fremgår af efterfølgende note.

Note:

Standardvedtægten er en rammevedtægt med en række ufravigelige punkter, som ikke kan ændres på de lokale generalforsamlinger. De ufravigelige punkter skal sikre, at afdelingerne har et fælles grundlag i vedtægterne.

Dette betyder følgende:

§§ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10
Vil ikke kunne fraviges.

§ 4
Der vil kunne tilføjes punkter til afdelingsgeneralforsamlingens dagsorden.

§ 6
Det vil kunne besluttes, at vedtægten omfatter et bestemt antal suppleanter, ligesom det lokalt vil kunne besluttes om afdelingsforpersonen er på valg i lige/ulige år. Dette vil være retningsgivende for valgcyklussen for andre bestyrelsesmedlemmer.

 

*****