Tjenstlig samtale

Har du modtaget en indkaldelse til en tjenstlig samtale? Så er det vigtigt, du kontakter os. Vi rådgiver dig om, hvordan du forbereder og forholder dig både før, under og efter samtalen - og vi kan rådgive dig bedst muligt, hvis vi er inde over sagen fra start.

Tjenstlig samtale
Bliver du indkaldt til en tjenstlig samtale, har du ret til at vide, hvad samtalen handler om. Så har du ikke modtaget en dagsorden, skal du kontakte din arbejdsgiver for at få nærmere oplysning om temaet for samtalen.

Hvad er en tjenstlig samtale?

En tjenstlig samtale kan have forskellig karakter.

Der kan være tale om en samtale, hvor din arbejdsgiver blot instruerer dig i udførelsen af dit arbejde, en omlægning af opgaver eller arbejdsgange eller andet, der er relevant og ligger inden for arbejdsgiverens ledelsesret.

Der kan også være tale om en mere alvorlig samtale. En sådan samtale kan blandt andet inkludere din opgavevaretagelse, overholdelse af retningslinjer, din adfærd, samarbejdsvanskeligheder eller lignende.

Hvordan håndterer du en tjenstlig samtale?

 

Vi kan klæde dig på til din tjenstlige samtale og hjælper dig også i forhold til et eventuelt efterfølgende forløb. Vi rådgiver dig blandt andet om, hvordan du forbereder og forholder dig både før, under og efter samtalen.  

Det er vores erfaring, at det er en fordel at håndtere samtalen selv. Du kan dog altid vælge at medbringe en bisidder til samtalen. Det kan være en tillidsrepræsentant, en kollega eller en anden. Som udgangspunkt deltager Lederne ikke som bisidder i tjenstlige samtaler, medmindre der er tale om en sag af helt principiel karakter. Til gengæld hjælper vi gerne med forberedelsen, og vi kan også assistere dig telefonisk både under og efter samtalen.

Står du over for en tjenstlig samtale, har vi samlet en tjekliste til dig nedenfor med gode råd til både før, under og efter samtalen. Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Fortæl mig mere

En tjekliste til den tjenstlige samtale

Tjekliste til brug for offentligt ansatte medlemmer, der er indkaldt til en tjenstlig samtale:

Før samtalen:

 1. Formålet med afholdelse af en tjenstlig samtale er at give dig en klar tilkendegivelse af, hvilke forhold arbejdsgiveren ønsker at ændre, og eventuelt oplever som utilfredsstillende. Det er ledelsen, der har behov for at komme med et budskab til dig, og derfor anbefaler vi også, at du lytter mere, end du taler under den tjenstlige samtale.
    

 2. Forbered dig inden samtalen. Hvis du ikke er blevet oplyst om samtalens tema, kan du bede din arbejdsgiver om oplysninger inden samtalen, så du kan forberede dig.
     

 3. Du har ret til at tage en bisidder med til mødet. Som udgangspunkt deltager Lederne ikke som bisidder til tjenstlige samtaler, i stedet klæder vi dig på til selv at håndtere den tjenstlige samtale. Det er vores erfaring, at det i langt de fleste tilfælde er en fordel, at du i denne fase selv håndterer din sag. Nogle gange kan det være en god idé, hvis der er en person i din omgangskreds, der har mulighed for at deltage. Det er vigtigt at være opmærksom på, at bisidderens rolle alene er at lytte og observere – den pågældende er ikke partsrepræsentant, og deltager derfor heller ikke aktivt i samtalen. Af samme grund kan det være en god ide at vælge en person, som ikke står dig for nær.

  
Under samtalen:

 1. Spørg ind til de kritikpunkter eller lignende, som arbejdsgiver fremsætter. Det er vigtigt, at du forstår budskabet klart. Nogle gange er arbejdsgivere vævende og uklare i sådanne situationer. Det er vigtigt for dine muligheder for at forandre på det anførte forhold, at du rent faktisk har forstået kritikken og kan handle på den.
     

 2. Bed din arbejdsgiver om at få klare og målbare fremadrettede mål. Disse mål skal fremgå af referatet.
    

 3. Det er vigtigt, at du under samtalen medvirker til, at det hele ikke ender i ”mudderkastning”. Hvis du bliver meget berørt af kritikken, så bed i stedet om mulighed for at kommentere arbejdsgivers synspunkter skriftligt efterfølgende. Bed din arbejdsgiver om at dokumentere de påstande, der fremsættes, hvis det giver mening.
     

 4. Det er altid muligt at bede om en mødeafbrydelse, hvis du føler behov for det.
     

 5. I de fleste situationer vil det være en god idé, at I aftaler et opfølgningsmøde, hvor du og arbejdsgiver tager stilling til situationen. Mødet skal ligge på et tidspunkt, hvor du har haft en reel mulighed for at nå at rette op. Tag her højde for ferie, kurser og andet fravær. 
      

 6. I visse tilfælde kan det være en fordel at lave en aftale med os i Lederne, hvor en juridisk konsulent vil være at træffe på telefonen under den tjenstlige samtale. Så kan du under mødet bede om en mødeafbrydelse, hvor du kan ringe konsulenten op. 
    

 7. Bed om, at der bliver taget referat af samtalen. Medbring selv en notesblok, så du kan gøre dine egne notater enten under eller umiddelbart efter samtalen.
     

 8. Som udgangspunkt fraråder Lederne, at du skriver under på referatet ved samtalen. Bed i stedet om at få referatet med hjem til gennemlæsning, inden du underskriver. Hvis din arbejdsgiver insisterer på at få din underskrift, skal du alene skrive under på, at du har modtaget referatet, men tage forbehold for din Ledernes godkendelse. Skriv forbeholdet direkte på referatet.
   

Efter samtalen (opfølgning):

 1. Læs referatet igennem, og kommentér det sagligt. Da de oplysninger, der fremkommer i forbindelse med en tjenstlig samtale, typisk vil udgøre en vigtig del af arbejdsgiverens/myndighedens oplysning af sagen og dermed beslutningsgrundlag, er det vigtigt at rette alle faktuelle fejl.
      

 2. Kontakt eventuelt os for juridisk rådgivning eller ledersparring.

Hvad kan der komme ud af en tjenstlig samtale?

I situationer, hvor samtalen omhandler forhold som du kritiseres for, kan samtalen munde ud i en påtale eller en advarsel. I enkelte, mere alvorlige tilfælde kan en tjenstlig samtale munde ud i, at du bliver indstillet til afsked.

En påtale kan gives til dig med det samme, men advarsel og afskedigelse er en afgørelse i juridisk forstand. Når du er offentligt ansat, skal du derfor altid partshøres, før en sådan afgørelse kan træffes.

Vi hjælper dig videre
Husk, at vi kan rådgive dig under hele forløbet i forbindelse med en tjenstlig samtale, herunder hvilke rettigheder du konkret kan påberåbe dig.   

Hvad er en partshøring?

Når du er ansat i det offentlige, skal ansættelsesretlige sanktioner træffes ved afgørelse. Før, man kan træffe en afgørelse, skal du høres.

Det betyder, at din arbejdsgiver skal sende en partshøring, hvori arbejdspladsen begrunder, hvorfor de mener, at du skal have en advarsel eller skal afskediges. Du skal herefter have en passende frist for at indsende dine bemærkninger.

Det er frivilligt, om du vil afgive dine bemærkninger, men vi anbefaler, at du gør det, hvis du er uenig i afgørelsen. Når din arbejdsgiver har modtaget dine bemærkninger, skal de tage stilling til dem, og på den baggrund kan de træffe en endelig afgørelse.
   
Vi opfordrer dig til i god tid at sende et udkast af dit partshøringssvar ind til os, så vi kan gennemgå det sammen med dig og give dig gode råd, inden du sender det til din arbejdsgiver.

Her har du nogle generelle, gode råd til dit partshøringssvar:

 • Skriv kort og præcist
   

 • Skriv konstruktivt; hold en pæn tone og bliv på din egen "banehalvdel" – undlad at komme med beskyldninger mod din arbejdsgiver
     

 • Husk, formålet er, at få din arbejdsgiver til at ændre syn på sagen
    

 • Forhold dig så vidt muligt til de forhold, din arbejdsgiver fremfører i den påtænkte afskedigelse (advarsel)
    

 • Kommentér kun de ting, som er direkte relevante for den eventuelle afskedigelse (advarsel)
    

 • Stil spørgsmål, hvis de kan tænkes at ændre din arbejdsgivers opfattelse af tingene
    

 • Tag forbehold for at komme med yderligere kommentarer, hvis der dukker nye informationer op.

 

Få hjælp hos Lederne
Som sagt er du velkommen til at sende dit udkast ind til os, så vi kan tjekke det igennem og eventuelt komme med supplerende bemærkninger. Send det til os i god tid inden fristens udløb.

Send dit udkast til juridisk rådgivning

Efter aftale med dig kan vi, samtidig med at du sender dit partshøringssvar, kontakte din arbejdsgiver for en drøftelse af sagen.

Hvad er en fratrædelsesaftale?

En fratrædelsesaftale er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver, som erstatter den normale opsigelse. Derfor skal du som minimum sikre dig de samme rettigheder i aftalen, som hvis du var blevet sagt op – og gerne bedre.

Hvis din arbejdsgiver ønsker at indgå en fratrædelsesaftale, typisk som en del af en afskedigelsessituation, opfordrer vi dig til at sende din arbejdsgivers udspil til en fratrædelsesaftale ind til os. Herefter kan vi klæde dig på til forhandlingen. Alternativt tilbyder vi at kontakte din arbejdsgiver direkte for en telefonisk forhandling af fratrædelsesaftalen.

Læs mere om fratrædelsesaftaler

Send dit udkast til en aftale

 

Opdateret: 29.07.2021