Talsperson

Mange talspersoner bidrager til at skabe gode løn- og arbejdsforhold for deres kolleger. Samtidig kan talspersonen fungere som effektiv medspiller, når det gælder lederuddannelse, kompetenceudvikling og gennemførelse af forandringer.

Bliv klogere på dine opgaver som talsperson

Som talsperson skal du være leder eller betroet funktionær samt repræsentere mindst ti ledere eller betroede medarbejdere i virksomheden. Du skal derudover være godkendt af virksomheden som talsperson.

Talspersonens opgaver afhænger af virksomheden samt medlemmernes ønsker og forventninger. Derfor kan der være stor forskel på, hvilke opgaver du varetager som talsperson. Dit arbejde som talsperson er også omfattet af nogle retningslinjer og aktivitetskrav.

Spørg om tillidshverv

Hvis du har brug for sparring omkring dit hverv som talsperson, er du velkommen til at kontakte advokat René Honoré.

Telefon: 3283 3534

E-mail: rho@lho.dk

De mest stillede spørgsmål om talspersonsordningen

Hvordan vælges en talsperson?

Når I i virksomheden skal vælge en talsperson, skal I indkalde medlemmer af Lederne til et valgmøde. Da I i udgangspunkt ikke har kendskab til, hvem der er medlem af Lederne, vil det i praksis foregå ved, at nuværende talsperson eller kontaktperson i virksomheden håndterer processen og indkalder til valg af en talsperson, eksempelvis på virksomhedens intranet.

Alle medlemmer af Lederne i virksomheden kan afgive deres stemme til valg af Ledernes talsperson, ligesom de kan opstille og vælges som talsperson. Der skal gives en frist på mindst 2 uger for medlemmerne til tilkendegive, hvorvidt de ønsker at stille op til valg og/eller afgive stemme ved valget. Hvis der er flere, der ønsker at være talsperson, skal I afholde kampvalg. Hvis I lokalt bliver enige med virksomheden, kan I vælge flere talspersoner.

For at dokumentere medlemskab af Lederne, skal I anmode det enkelte medlem om at fremsende kopi af kvittering for indbetaling af medlemskontingent til Lederne.

Talspersonen kan vælges for en periode på højst to år, og I kan afholde genvalg. Du kan finde information om retningslinjer for talspersonordningen i Lederaftalen og Love for Lederne.

Lederaftalen § 14Love for Lederne § 23

Når I skal vælge talsperson

Talspersonen vælges ved stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer på det første valgmøde. Ifølge Ledernes Hovedbestyrelse skal der ved valget være mulighed for at stemme "ønsker ingen talsperson".

Efter valget

Når I har valgt den nye talsperson, skal I orientere Lederne. I skal sende oplysninger om navn, kontakt, medlemsnummer, tiltrædelsesdato, og eventuelt hvem den nye talsperson afløser på posten.

Send oplysninger til talsperson@lho.dk

Herefter sender Lederne en anmeldelse af den nye talsperson til virksomheden, der skal bekræfte anmeldelsen. Når Lederne har modtaget den bekræftede anmeldelse, registrerer Lederne talspersonen som valgt.

Arbejdsgiveren har mulighed for at protestere over valget af talspersonen inden for en måned efter modtagelsen af anmeldelsen.

Hvad vil det sige at være aktiv som talsperson?

Hovedbestyrelsen har besluttet, at du skal være aktiv i dit virke som talsperson hos Lederne. At være aktiv indebærer en række kriterier, som du skal opfylde. I dit virke som aktiv talsperson skal du løbende deltage i forhandlinger med virksomheden.

Årligt medlemsmøde
Desuden skal talspersonen afholde et årligt møde for medlemmerne af Lederne i virksomheden.

Det årlige talspersonsseminar
Som aktiv talsperson skal du mindst hvert tredje år deltage i det årlige talspersonsseminar. På seminaret orienterer Lederne blandt andet om nyt fra organisationen.

Hvis du ikke kan opfylde kravene
Du kan naturligvis fortsat fungere som talsperson, selvom du ikke kan opfylde kravene. Du skal være opmærksom på, at det er en betingelse, at du er aktiv, for at du kan ansøge om et efteruddannelses- og kursusforløb, hvis du bliver opsagt som talsperson.

Hvilke opgaver kan jeg få som talsperson? 

Talspersonens opgaver afhænger af virksomheden samt medlemmernes ønsker og forventninger. Derfor kan der være stor forskel på, hvilke opgaver du som talsperson varetager. Din evne til at samarbejde med medlemmerne og den øvrige ledelse har stor betydning for den rolle, de opgaver og dermed den indflydelse, som du får i virksomheden.

Din rolle som talsperson er at være sparringspartner for kollegerne og den øverste ledelse i udvikling af lederjobs og lederkompetencer i virksomheden, samt medvirke til via rådgivning fra Lederne at løse sager for de enkelte medlemmer. Dette gælder dog ikke juridisk rådgivning, som alene varetages af jurister hos Lederne. Du skal i den forbindelse anbefale det enkelte medlem at anvende Mit Lederne – Juridisk rådgivning.

Det er vigtigt, at du som talsperson har kontakt med personer, der har indflydelse, beslutningskompetence eller på anden måde interesse i de områder, du arbejder inden for.

Faste møder, eksempelvis en gang om måneden, kan være en god måde at kommunikere og lægge rammer om samarbejdet på.

Typiske arbejdsopgaver

 • Lønforhandling
 • Lokalaftaler
 • Arbejdstid
 • Skiftehold
 • Overarbejde
 • Fridage
 • Videreuddannelse
 • Afskedigelse

Det er derfor vigtigt, at du som talsperson indgår i virksomhedens strategiske arbejde omkring job- og kompetenceudvikling for lederne, samt de rammer jobbene skal udføres indenfor.

Hvilke retningslinjer skal jeg følge som talsperson?

Fra Ledernes side er der en forventning om, at du som talsperson fungerer som et naturligt bindeled mellem det enkelte medlem og Lederne, og samtidig – som ambassadør for Lederne – arbejder for at synliggøre Lederne og organisationens synspunkter. Der er derfor opstillet nogle retningslinjer for talspersonens arbejde.

Lederne forventer ligeledes, at du, eventuelt i samarbejde med Lederne, aktivt arbejder for, at alle ledere i virksomheden organiseres i Lederne.

Aftaler og sager
Alle typer af sager skal løses via rådgivning fra Lederne. I konkrete personsager og øvrig juridisk rådgivning anbefaler talspersonen det enkelte medlem, at anvende Mit Lederne – Juridisk rådgivning.

Talspersonen må ikke indgå aftaler med virksomheden uden at være i dialog med Lederne, og indgåelse af lokalaftaler forudsætter i udgangspunkt, at Lederne underskriver aftalen sammen med talspersonen.

Rådgivning
Talspersonen kan godt give medlemmet sparring, men medlemmet skal altid opfordres til at søge rådgivning hos Lederne. Det kan aftales individuelt med det enkelte medlem, om det skal ske via talspersonen eller direkte mellem Lederne og medlemmet. Talspersonen videregiver ikke personoplysninger til Lederne, men henviser medlemmet til at anvende Mit Lederne.

Opsigelse og masseafskedigelse
Ofte bistår talspersonen medlemmet under opsigelsessamtalen. Medlemmet kan imidlertid godt frasige sig talspersonens deltagelse, og det er ikke en gyldighedsbetingelse for opsigelsen, at talspersonen har deltaget under opsigelsessamtalen.

Talspersonen skal altid tage forbehold for opsigelsens saglighed og være opmærksom på, at medlemmet altid anbefales at søge rådgivning hos Lederne via Mit Lederne – Juridisk rådgivning. 

I tilfælde af masseafskedigelse kan Lederne bistå talspersonen i de lokale forhandlinger på virksomheden. Det er dog altid en konkret vurdering og afhængig af antallet af berørte medlemmer.

Uddannelse
Herudover har talspersonen mulighed for via kontakt til Ledernes KompetenceCenter at søge bistand til indgåelse af generelle uddannelsesaftaler.

Hvornår kan jeg kræve forhandling?

Det fremgår af Lederaftalen, at talspersonen kan kræve forhandling om spørgsmål af interesse for lederne. Det kan eksempelvis være arbejdsforhold, ferieplanlægning, generelle lønforhold samt ansættelses- og afskedigelsesprincipper.

Lederaftalens § 21, stk. 3 fastslår, at talspersonens kan deltage i eller repræsentere lederne ved de lokale forhandlinger i forbindelse med uberettigede afskedigelser eller bortvisninger.

Af Samarbejdsaftalen mellem Lederne og Dansk Arbejdsgiverforening fremgår det, at medlemmer af Lederne skal være repræsenteret med mindst et medlem på A-siden i virksomhedens samarbejdsudvalg. I virksomheder, hvor der er en talsperson, aftaler I med talspersonen, hvem der repræsenterer lederne i samarbejdsudvalget.

Vores undersøgelser viser, at det som regel er talspersonen eller eventuelt et medlem af sektionsbestyrelsen, der repræsenterer lederne på A-siden i samarbejdsudvalget.

Lokalaftaler
På større virksomheder, der beskæftiger mange ledere, kan det være en fordel at indgå en lokalaftale. Emner i en lokalaftale kan være:

 • Bonus 
 • Overarbejde, arbejdstid 
 • Firmabiler/telefon m.v. 
 • Uddannelse 
 • Afskedigelse
 • Orlov

Hvis du overvejer at indgå en lokalaftale, er du velkommen til at kontakte os for råd og sparring.

Kontakt Lederne om talsmandsordningen

Hvilken hjælp kan jeg få, hvis vi vil starte en talspersonsordning?

Står du og dine lederkolleger overfor at skulle starte en talspersonsordning op, er der en række overvejelser og tiltag, I bør gøre. I kan finde information om retningslinjer for talspersonsordningen i Lederaftalen og Love for Lederne.

Lederaftalen § 14Love for Lederne § 23

I er velkomne til at kontakte os, hvis I har brug for råd og vejledning under processen.

Kontakt Lederne om talsmandsordningen

Første skridt
I kan med fordel indlede med at overveje og drøfte følgende spørgsmål:

 • Er der ti eller flere ledere i virksomheden, som er medlem af Lederne?
 • Hvem kan og vil stille op som talsperson?
 • Hvad skal talspersonen aktuelt tage sig af?
 • Hvad skal talspersonen på sigt arbejde for?
 • Skal der etableres et samarbejde med øvrige medarbejderrepræsentanter?
 • Skal der være en bestyrelse eller klub omkring talspersonen?
 • Hvordan skal proceduren være med hensyn til at få valgt talsperson, oprette bestyrelse mv.?


Andet skridt

Når de overordnede beslutninger er på plads, er det en god idé at kontakte virksomhedens personaleafdeling og orientere om, at I er ved at vælge en talsperson, og at I ønsker en dialog om den videre fremgangsmåde.

I bør også understrege, at I ønsker en god dialog med ledelsen, så talspersonen kan bidrage med kvalificerede input og bruges som ambassadør for de fælles beslutninger.

Tredje skridt
Herefter bør I indkalde alle virksomhedens ledere – både medlemmer og ikke medlemmer af Lederne - til et orienteringsmøde. Eventuelt kan I kontakte Lederne og høre om eventuel deltagelse. På mødet informerer I om jeres planer og drøfter, hvad jeres talsperson skal arbejde videre med.

I bør desuden forud for valget opfordre lederne til at melde sig ind i Lederne, hvis de ønsker at stille op eller få stemmeret.

For at dokumentere medlemskab af Lederne, skal I anmode det enkelte medlem om at forevise/fremsende kopi af kvittering for indbetaling af medlemskontingent til Lederne.

Talspersonen vælges ved stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer på et vælgermøde. Ifølge Ledernes Hovedbestyrelse skal der ved valget være mulighed for at stemme "ønsker ingen talsperson". Du kan læse mere om valg af talsperson ovenfor.

Vedtægter
I har også mulighed for at stifte en forening/klub. Ved valg af talsperson skal medlemmer af Lederne have mulighed for at stille op og stemme, selvom de ikke med medlem af foreningen/klubben. Her kan du finde eksempler på vedtægter, som I kan tilpasse til jeres forening/klub.

Eksempel på vedtægter for forening (Word)

Kan jeg få efteruddannelse, hvis jeg bliver opsagt som talsperson?

Hvis du er blevet opsagt som talsperson, har du mulighed for at ansøge om et efteruddannelses- og kursusforløb i Ledernes KompetenceCenter. Det forudsætter, at: 

 • Du er anmeldt og anerkendt af virksomheden som talsperson,
 • Du har mindst et års anciennitet som talsperson i virksomheden,
 • Du er registreret som aktiv talsperson. Du kan læse om betingelserne ovenfor.

Samtidig må opsigelsen ikke skyldes tvingende årsager. Tvingende årsager kan blandt andet være, at forhold hos dig har givet rimelig grund til opsigelsen. En anden er, at opsigelsen ikke må skyldes virksomhedslukning, lukning af den afdeling, som du er talsperson i, omorganisering, nedskæringer eller lignende, der betyder, at det ikke fortsat er muligt at beskæftige dig som talsmand.

Sådan ansøger du
Når du vil ansøge om et efteruddannelses- og kursusforløb, skal du sende din ansættelseskontrakt, opsigelse, lønseddel samt en beskrivelse af hændelsesforløbet. I beskrivelsen skal du blandt andet forklare, om opsigelsen må anses begrundet i dit arbejde som talsperson.

Ansøgningen skal du sende via Mit Lederne - Juridisk rådgivning - Opsigelse, att. René Honore.

Kan jeg få dækket mine transportudgifter som talsperson?

Som talsperson for Lederne har du mulighed for at få dækket dine transportudgifter i forbindelse med kurser og arrangementer. Det er dog en betingelse, at du kan dokumentere dine udgifter.

Lederne dækker udgifter til transport efter gældende regler som DSB Standard og bus. Kører du i egen bil, dækker Lederne med 3,44 kr. per km (2021).

Som udgangspunkt indbetaler vi beløbet på din NemKonto inden for ti dage. Du har også mulighed for at få udbetalt beløbet til en anden konto, hvis du oplyser registrerings- og kontonummer.

Ønsker du dækning af transportudgifter, kan du henvende dig på talsperson@lederne.dk. Husk at sende dit medlemsnummer med i mailen (men ikke dit cpr-nummer).

Opdateret: 22.08.2023