Fravær af familiemæssige årsager

Hvis dine pårørende kommer ud for en ulykke eller bliver alvorligt syge, har du i nogle tilfælde ret til fravær fra dit arbejde.

To mennesker, der omfavner hinanden

Din ret til fravær fremgår af "Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager".

Hvis du er privatansat, kan du have aftalt dig til bedre vilkår end dem, der fremgår af loven. Hvis du er offentligt ansat, har du i nogle situationer andre rettigheder end dem, der fremgår af loven. I nogle tilfælde har du også ret til løn eller vederlag under fraværet.

Du har ret til omsorgsorlov i fem arbejdsdage i et kalenderår, som kan hjælpe dig, hvis du har en nærtstående, som har behov for din væsentlige omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand.

Hvis du benytter dig af din ret til omsorgsorlov, er du samtidigt beskyttet mod at blive udsat for mindre gunstige vilkår af din arbejdsgiver. 

Du kan læse mere her om de forskellige situationer, der giver dig ret til fravær. Er du i tvivl om dine rettigheder og muligheder, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Husk, at du ikke kan blive opsagt, fordi du ønsker at gøre brug af din ret til fravær i de beskrevne situationer. Vi anbefaler derfor, at du kontakter os, hvis det alligevel sker.

Er du blevet opsagt?

Hvis du bliver opsagt under fravær, bør du kontakte os, så vi kan give dig den nødvendige rådgivning.

Har du spørgsmål?

Vores juridiske konsulenter sidder klar til at hjælpe dig. Ring på 3283 3283 eller skriv til os.

Læs om dine muligheder for fravær

Kortvarig sygdom eller ulykke

Du har ret til fravær fra arbejdet ved det som kaldes "tvingende familiemæssige årsager" (force majeure). Det betyder, at du har ret til fravær, hvis eksempelvis et nærtstående familiemedlem kommer ud for en trafikulykke, eller dit barn kommer til skade i skolen. Det er dog et krav, at din tilstedeværelse vurderes som påtrængende nødvendig. Hvis du er i tvivl, om du har ret til fravær, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt Lederne for juridisk rådgivning

Du har ret til fravær, indtil du har fundet en anden løsning på den akutte situation.

Hvis dit barn bliver alvorligt syg

Du har mulighed for helt eller delvist at opgive dit arbejde, hvis dit barn under 18 år er alvorligt syg. Under fraværet har du ret til dagpenge. Det er dog en betingelse, at kommunen vurderer, at dit barns sygdom medfører behov for ophold på hospital eller lignende institution i 12 dage eller mere. I nogle tilfælde kan behandling eller pleje i hjemmet sidestilles med ophold på hospital. Du ansøger om dagpenge ved at kontakte din arbejdsgiver, som giver Udbetaling Danmark besked om dit fravær. Herefter vil Udbetaling Danmark behandle din sag, og du kan ansøge om dagpenge. Er du ledig, skal du give A-kassen besked om dit fravær. A-kassen vil herefter sende oplysningerne til Udbetaling Danmark, som vil behandle din sag. Hvis du er selvstændig, skal du selv indberette dit fravær til Udbetaling Danmark.

Skriv til A-kassen om dit fravær

Læs mere på borger.dk om pasning af alvorligt syge børn

Hvis du er offentligt ansat
Som offentlig ansat har du mulighed for helt eller delvist at opgive dit arbejde. Hvis du har ret til dagpenge under orloven, har du i samme periode ret til løn. Du vil modtage normal løn, og din arbejdsgiver vil få dagpengerefusion. Din arbejdsgiver kan bevilge dig orlov i længere perioder – både med og uden løn. Din arbejdsgiver har dog også mulighed for at begrænse din ret til orlov med løn til en måned om året.

Er du i tvivl om dine rettigheder?
Hvis du er i tvivl om dine rettigheder og din ret til dagpenge og fravær, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt Lederne for juridisk rådgivning

Hvis dit barn skal indlægges på hospitalet

Er du offentligt ansat, har du ret til orlov med løn, hvis dit barn under 14 år indlægges, og du bliver indlagt sammen med dit barn. Du har også ret til orlov, hvis dit barn opholder sig i hjemmet under indlæggelsen. Orloven med løn kan højest vare fem dage inden for en periode på 12 måneder.

Hvis du er privatansat
Som privatansat har du ikke samme mulighed for at få fri. Du kan i stedet forsøge at aftale med din arbejdsgiver, at du får fri.

Selvbetalt omsorgsorlov

Hvis du ønsker at yde personlig omsorg eller støtte til egne børn, forældre, ægtefælle eller partner eller en person, der bor i samme husstand, har du ret til 5 omsorgsdage i hvert kalenderår. Der er ingen varslingsregler overfor din arbejdsgiver, men det vil være en god idé at melde det ud i god tid, så din arbejdsgiver har mulighed for at planlægge efter det. Du kan vælge, om fraværet skal holdes samlet eller som enkelte dage. Omsorgsdagene er uden løn, med mindre andet er aftalt med arbejdsgiver.

Men der er visse betingelser, som du skal være opmærksom på.

 • Ubrugte omsorgsdage bortfalder ved kalenderårets udgang og kan ikke akkumuleres
 • Arbejdsgiver kan kræve lægelig dokumentation
 • Hvis du har været ansat i mindst 6 måneder hos arbejdsgiver, har du desuden mulighed for at anmode din arbejdsgiver om ændrede arbejdstider eller mønstre i en konkret periode begrundet i omsorgsformål. Arbejdsgiver skal overveje og besvare din anmodning
 • Du er beskyttet mod opsigelse, som er helt eller delvist begrundet i din anmodning om eller afholdelse af omsorgsorloven
 • Din udnyttelse af omsorgsorlov må ikke forringe dine arbejdsvilkår

Hvis du er omfattet af en overenskomst eller offentligt ansat, kan du eventuelt have nogle yderligere rettigheder.

Hvis du skal passe en syg pårørende

Hvis du ønsker at passe en nær pårørende, der lider af en alvorlig sygdom eller har et handicap, har du ret til orlov fra dit arbejde uanset om du er privat eller offentlig ansat. Du skal give din arbejdsgiver besked om orloven, mindst seks uger før orloven begynder. Under orloven har kommunen pligt til at udbetale løn. Men der er visse betingelser, som du skal være opmærksom på.

 • Sygdommen eller handikappet skal være kronisk eller langvarigt
 • Din pårørende skal bo i egen bolig og ikke på for eksempel døgninstitution eller i en plejebolig
 • Din pårørende skulle ellers i døgnpleje, eller har et behov for en pleje, der svarer til et fuldtidsarbejde, hvis du ikke passer vedkommende. 
 • Både du og din pårørende skal være enige om, at orloven er en god ide.

Din ret til denne type orlov kan også fremgå af din overenskomst. Er det tilfældet, skal du i stedet følge reglerne og betingelserne i overenskomsten.

Ansættelsesforhold og varighed
Orloven kan vare op til seks måneder, og du kan eventuelt dele den op i perioder. Under orloven bliver du ansat af den pårørendes kommune, og det er derfor kommunen, som udbetaler dig løn. Hvis du skal holde denne type orlov, skal du kontakte din pårørendes kommune. Da du ansættes af kommunen, bevarer du under orloven din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lignende.

Er du i tvivl om dine rettigheder?
Hvis du er i tvivl om dine rettigheder og muligheder, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt Lederne for juridisk rådgivning

Hvis du skal passe en døende

Du har ret til at holde orlov for at passe en døende, som ønsker at dø i eget hjem. Det gælder både, hvis du er privat eller offentligt ansat. Det er dog en betingelse, at du modtager plejevederlag under orloven.

Der er en række betingelser for at få bevilget plejevederlag. En læge skal have fastslået,

 • At hospitalsbehandling er udsigtsløs,
 • At prognosen er kort levetid,
 • At den døendes tilstand ikke gør det nødvendigt, at han eller hun ligger på et sygehus,

 
Plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem. Herudover skal den døende være indforstået med, at du står for plejen.

Du skal give din arbejdsgiver besked om orloven senest samtidig med, at du ansøger om plejevederlag hos kommunen. Du skal ansøge i den kommune, som den døende vil opholde sig i den sidste tid.

Du har også mulighed for at dele pasningen og dermed også plejevederlaget med eksempelvis et andet familiemedlem. Det betyder samtidig, at du kan tage orlov på deltid. Hvis du får løn under din orlov, får din arbejdsgiver en refusion fra kommunen, der svarer til plejevederlaget.

Er du i tvivl om dine rettigheder?
Hvis du er i tvivl om dine rettigheder og muligheder, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt Lederne for juridisk rådgivning

Fri ved begravelse

I udgangspunktet har du hverken ret til at holde fri eller få løn under fraværet, hvis du skal til begravelse i arbejdstiden. De fleste virksomheder giver dog medarbejdere lov til at holde fri for at deltage i begravelser for nære pårørende. Ofte vil det stå i din kontrakt, medarbejderhåndbog eller overenskomst. Hvis ikke du kan få fri med løn, kan du måske aftale med din arbejdsgiver, at du kan bruge en ferie- eller fridag.

Lederne tilbyder ikke begravelseshjælp. Men på borger.dk kan du søge om begravelseshjælp.

Læs mere og søg om begravelseshjælp på borger.dk

Er du i tvivl om dine rettigheder?
Hvis du er i tvivl om dine rettigheder og muligheder, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontakt Lederne for juridisk rådgivning

Opdateret: 14.09.2023