Tjekliste til dig, der skal forlade din arbejdsplads

Når du skal sige farvel til en arbejdsplads – hvad enten du selv har sagt op, eller du er blevet opsagt – er det vigtigt at vide, hvordan du skal forholde dig til eksempelvis telefon, mail, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Tjekliste

For de fleste af os er det at skulle stoppe i et ansættelsesforhold (heldigvis) ikke hverdagskost. Derfor kan der i kølvandet på en opsigelse – hvad enten du selv siger og eller er blevet sagt op – melde sig forskellige praktiske udfordringer, som ingen af parterne på forhånd har været helt forberedte på. 

Hvis du selv har valgt at sige op, arbejder du typisk i hele eller dele af opsigelsesperioden, og har dermed en vis indflydelse på, hvordan du får lukket ned på en god måde.

Er man derimod blevet opsagt, er der flere forhold, som har indflydelse på, hvordan man får forladt sin arbejdsplads. Det kan være årsagen til opsigelsen, lederens hierarkiske placering, eller arbejdspladsens personalepolitik. Typisk er det sådan, at jo højere oppe, du er i hierarkiet, desto oftere vil du blive fritstillet i forbindelse med en opsigelse. 

Her får du Ledernes tjekliste på ting, du skal være opmærksom på, når du skal forlade din arbejdsplads:

Tjekliste

Din mobil, PC og andre devices

For de fleste medarbejdere udgør computer og telefon et arbejdsredskab, som man i tilfælde af fritstilling skal returnere til sin arbejdsgiver.

Men hvis du også bruger din telefon og andre arbejdsredskaber til private formål, betragter man det som løngoder. Her gælder det, at du i en opsigelsesperiode enten kan bevare rådighed over telefon m.m., eller din arbejdsgiver kan kræve at få det retur, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt eller lignende. Gør vedkommende det, har du ret til at få økonomisk kompensation, der svarer til den skattemæssige værdi i perioden. I forhold til fri telefon har SKAT sat en fast takst på 2.900 kroner om året, svarende til en skattemæssig værdi på 241,66 kroner om måneden.

Loyalitet og tavshedspligt

Du har pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver. Din loyalitetspligt gælder også, hvis du bliver fritstillet eller suspenderet i forbindelse med en opsigelse. Der gælder desuden særlige regler om tavshedspligt. 

Overtræder du loven, kan du risikere bortvisning, erstatning, nedlæggelse af forbud og påbud, betaling af godtgørelse fastsat af domstole samt straf. 

I nogle kontrakter ser vi også, at brud på tavshedspligten er sanktioneret med en konventionalbod, det vil sige et fastsat kompensationsbeløb, du skal betale, hvis du overskrider tavshedspligten.

Dit telefonnummer

Nogle medarbejdere medbringer deres private telefonnummer, når de tiltræder et nyt job. Hvis du skal være sikker på, at du kan få det samme nummer med dig, når ansættelsesforholdet ophører, er det vigtigt – før opsigelsen – at have en skriftlig aftale om det.

Din mail

Hvis du arbejder i din opsigelsesperiode, og det er en naturlig del af dit arbejde at tjekke mails, så vil din arbejdsgiver typisk forvente, at du også i din opsigelsesperiode tjekker mails. 

Er du derimod fritstillet, må du ikke uopfordret logge ind og tjekke mails, da du ikke længere har en berettiget interesse i at gå på din arbejdsmail.

Når du er stoppet helt, skal din arbejdsgiver sætte et autosvar, som kan bruges i en periode efter din fratrædelse og hvoraf det fremgår, at du er fratrådt. Efter et stykke tid skal mailen udgå. Datatilsynet har lavet retningslinjer for håndtering af fratrådte medarbejderes mail. Heri hedder det, at en mailkonto kun må holdes åben i så kort en periode som muligt og højst i 12 måneder efter, at medarbejderen har forladt arbejdspladsen.  

Læs mere om retningslinjerne

Mails og billeder

Hvis du er fristillet, og du har private mails, billeder eller andet, er det en god ide at aftale, hvornår og hvordan du kan få overført disse.

Husk, at telefonen tilhører din arbejdsgiver, og at du alene har den til låns. Derfor er det generelt anbefalelsesværdigt med jævne mellemrum at gemme dine private billeder m.m. på en computer, som ikke tilhører virksomheden. 

OBS: Som opsagt må du ikke slette din arbejdsgivers materiale. Det kan medføre bortvisning.

Læs om bortvisning

Sociale medier

Så længe du er på lønningslisten hos en virksomhed, har du en loyalitetsforpligtelse over for virksomheden. Det gælder således også, når du er fristillet eller suspenderet. At du har en loyalitetsforpligtelse indebærer blandt andet, at du ikke må miskreditere virksomheden eller på andet måde stille virksomheden i dårligt lys og det gælder også på sociale medier.

Læs også om din loyalitets- og tavshedspligt

I forhold til din egen LinkedIn-profil bør du senest på fratrædelsesdatoen ændre din status, så du ikke længere står som ansat i virksomheden. Hvis du vil ændre det før, bør du afstemme det med din arbejdsgiver. Særligt hvis det kan skabe uro, at du stopper, skal I lige aftale, om det er en god idé, at nyheden bliver ”breaket” på sociale medier.

Hvis du er fritstillet, kan både du og din arbejdsgiver have en interesse i, at LinkedIn er retvisende, hvis det øger din mulighed for at finde andet arbejde. På den måde kan virksomheden også i visse situationer foretage modregning i din løn for anden indtægt i fristillingsperioden. Det er dog stadig de færreste virksomheder, der tager stilling til en opsagt medarbejders LinkedIn-profil, men det hænder.

Dine medarbejdere

Hvis du bliver opsagt, har du ikke ret til at sige farvel til medarbejderne. Men i praksis har den enkelte virksomhed dog en interesse i, at samarbejdet bliver afviklet på en så ordentlig måde som muligt, så somme tider kan det godt lade sig gøre at få sagt ordentligt farvel. Under alle omstændigheder er det anbefalelsesværdigt, at parterne får aftalt, hvad der meldes ud (såvel internt som eventuelt eksternt) hvornår det sker, og om der vil være mulighed for en egentlig afsked.

Hvis dine medarbejdere opsøger dig for at sige farvel, skal du huske, at du fortsat er underlagt din loyalitetsforpligtelse og dermed ikke må miskreditere virksomheden, herunder dens ledelse. Husk i øvrigt også, at de øvrige medarbejdere kan føle sig ”klemt”, hvis du lader følelserne tage overhånd. De har stadig en relation til arbejdspladsen, som skal bevares.

Kunder og samarbejdspartnere

Hvis du i din stilling har haft en tæt samarbejdsrelation med kunder og/eller øvrige samarbejdsrelationer, er det vigtigt at huske, at disse relationer ikke er ”dine”, men derimod hører hjemme i virksomheden. Det er derfor ikke altid en mulighed, at du får sagt farvel til disse relationer.

Bliver du kontaktet direkte af en kunde/samarbejdsrelation, skal du være opmærksom på din loyalitetsforpligtelse, herunder at kunden/samarbejdsrelationen sandsynligvis skal fortsætte samarbejdet med virksomheden. 

5 gode råd ved opsigelse

Da der i visse brancher er stor chance for, at man med tiden møder relationer fra tidligere ansættelsesforhold, anbefaler vi generelt, at man forlader et ansættelsesforhold på en ordentlig måde.

Derfor er et godt råd, at du – i tilfælde af en opsigelse – hurtigst muligt og i videst muligt omfang:  

  1. Kontakter Lederne og får hjælp – vores jurister kan blandt andet tjekke din opsigelse

    Få tjekket din opsigelse

  2. Får afklaret, hvordan opsigelsesperioden skal forløbe

  3. Får sagt farvel til kollegaer og medarbejdere på ordentlig og saglig vis

  4. Får ryddet op i aktuelle opgaver, men undlader at slette arbejdsgivers materiale

  5. Sikrer ovedragelse af de vigtigste opgaver til enten din afløser eller din leder

kompetenceudvikling til dig