Konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul betyder, at du ikke må takke ja til et job i en konkurrerende virksomhed, hvis du stopper i dit nuværende job. Du må heller ikke have økonomisk interesse i en konkurrerende virksomhed.

Hvis du kun er dækket af en konkurrenceklausul – og ikke job- eller kundeklausuler – må du til gengæld gerne udføre arbejde for din nuværende arbejdsgivers kunder, så længe de ikke er konkurrenter eller i koncernforbund med en konkurrent. 

Bemærk, at vi på denne side vejleder om de regler, der gælder for klausuler indgået før den 1. januar 2016.

Bliv klogere på konkurrenceklausuler

Hvornår kan konkurrenceklausulen indgå i din kontrakt?

Før en konkurrenceklausul anses for gyldigt indgået en ansættelseskontrakt, er det en betingelse, at du varetager en særligt betroet stilling. Dette fremgik af funktionærlovens § 18, på det tidspunkt, hvor du indgik aftalen om klausulen.

Det er altid en konkret vurdering, om en stilling er særligt betroet. Hvis du bestrider en stilling som indebærer, at du ved ansættelse i en konkurrerende virksomhed kan påføre din arbejdsgiver væsentlig konkurrence, er der en vis formodning for, at du bestrider en særligt betroet stilling. 

 

Hvornår gælder konkurrenceklausulen?

Konkurrenceklausulen træder i kraft, hvis du selv siger op, eller hvis virksomheden opsiger eller bortviser dig på baggrund af forhold hos dig. Hvis virksomheden opsiger dig på baggrund af forhold hos virksomheden, er du ikke længere bundet af klausulen og har heller ikke længere ret til kompensation.

For at være gyldig skal konkurrenceklausulen være indgået skriftligt. Det skal fremgå af aftalen, at du får en kompensation på minimum 50 procent af din månedsløn på fratrædelsestidspunktet.. Fremgår det ikke, er klausulen ugyldig.

Disse regler gælder for konkurrenceklausuler, der er indgået i perioden 15. juni 1999-1. januar 2016. Kontakt os, hvis du har brug for vejledning til en klausul, som er indgået før dette tidspunkt.

Hvor længe gælder den?

Konkurrenceklausulen gælder i det tidsrum, der står i din skriftlige aftale med virksomheden. Der en ingen øvre grænse for, hvor længe klausulen må gælde, men vores erfaring er, at ledere og betroede medarbejdere gennemsnitligt er bundet af konkurrenceklausuler i op til et år.

Hvordan kompenseres du?

Du har som minimum ret til 50 procent af din løn på fratrædelsestidspunktet, inklusiv pension, bonus, vagttillæg, skifteholdstillæg, samt værdien af dine personalegoder. Vi anbefaler, at du forsøger at forhandle dig frem til en højere kompensation end de 50 procent, der er minimumsatsen. Hvordan du gør det, kan vi rådgive dig om.

Hvis du har mere end en klausul i kontrakten, får du kun kompensation for den ene af klausulerne.

Sådan udbetales kompensationen
Kompensationen for de første tre måneder skal du have udbetalt som et engangsbeløb sammen med din sidste månedsløn fra virksomheden. Derefter kompenseres du løbende fra den 4. måned og frem til udløbet af klausulperioden.

Hvis du får et nyt arbejde, der ikke er i strid med din klausul
Hvis du finder et arbejde, som ikke er i strid med klausulen, kan virksomheden trække din løn fra dit nye job fra i den kompensation, du modtager i den resterende tid, hvor du er bundet af klausulen (udover de tre første måneder - engangskompensationen). Denne regel gælder, hvis du har et såkaldt "passende arbejde". Det vil sige et arbejde inden for det faglige område, du er uddannet indenfor eller tidligere har arbejdet indenfor. Vær opmærksom på, at klausulen forpligter dig til at søge et passende arbejde, den såkaldte tabsbegrænsingsforpligtelse.

Hvis du ikke får et nyt arbejde
Hvis du ikke har fået et nyt arbejde, har du ret til at modtage dagpenge, samtidig med at du får udbetalt din kompensation for klausulen, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for at få dagpenge.

Læs mere om betingelser for dagpenge

Sådan begrænser du klausulen

Vi kan rådgive dig om, hvordan du begrænser konkurrenceklausulens omfang, hvis du sender din kontrakt til os, inden du skriver under.

Vi vil særligt se på, hvordan du kan få formuleret klausulen så specifikt som muligt, så den ikke begrænser dig unødigt. Det kan være i form af en skriftlig aftale om, hvilke konkrete produkter eller ydelser, der er omfattet eller hvilke specifikke virksomheder, byer og lande, som du ikke må tage ansættelse i. Vi vil også have fokus på, at varigheden af klausulen bliver så kort som muligt, og om du kan undgå konventionalbod.

Hvis du overtræder klausulen

Som følge af din klausul er du forpligtet til at betale en erstatning til virksomheden for deres tab, hvis du bryder klausulen. Virksomheden skal bevise, at de reelt set har lidt et tab, og hvor stort tabet er.

Konventionalbod
Udover erstatningen kan det i din klausul også være aftalt, at du skal betale virksomheden et bestemt beløb, hvis du overtræder klausulen – en såkaldt konventionalbod. Konventionalboden skal betales til virksomheden, uanset om de har lidt tab eller ej. Beløbet kan for eksempel svare til seks måneders løn og altså være på flere hundredetusinde kroner.

Hvis du ikke betaler boden, kan virksomheden lægge sag an mod dig.

Send din kontrakt eller klausulaftale til os, så kan vi hjælpe dig med, hvad du skal være opmærksom på i forhold til den indgåede konventionalbod.

Forbud/påbud
Udover konventionalboden kan du også blive mødt af et krav om forbud/påbud, hvis du takker ja til et arbejde, der er i strid med din klausul. Et forbud/påbud betyder, at din tidligere arbejdsgiver kan standse din nye ansættelse eller din selvstændige virksomhed med domstolenes hjælp, hvis du overtræder klausulen. I så fald vil du med øjeblikkelig virkning skulle fratræde din stilling og standse alt arbejde i virksomheden.

Hvis du bliver sagt op eller selv siger op

Konkurrenceklausulen træder kun i kraft, hvis du selv siger op, eller hvis virksomheden opsiger eller bortviser dig på baggrund af forhold hos dig. Hvis virksomheden opsiger dig på baggrund af forhold hos virksomheden, er du ikke længere bundet af klausulen og har heller ikke længere ret til kompensation. 

Hvis virksomheden opsiger klausulen

Din arbejdsgiver har ret til at opsige din klausul med en måneds varsel. Denne regel gælder, uanset om du stadig er ansat i virksomheden, eller om du er fratrådt din stilling og modtager kompensation fra virksomheden.

Vælger din arbejdsgiver at opsige klausulen, er du ikke længere bundet af den og har heller ikke længere ret til kompensation.

Hvis din arbejdsgiver opsiger klausulen, mens du stadig er ansat, har du ret til at få udbetalt et engangsbeløb svarende til tre måneders kompensation, hvis du fratræder din stilling inden for et halvt år efter, at klausulen er blevet opsagt. Denne regel gælder, hvis du selv siger op eller bliver opsagt på grund af dine egne forhold. Hvis virksomheden opsiger dig på grund af forhold i virksomheden, har du ikke ret til kompensationen. Det samme gælder, hvis du bliver berettiget bortvist.

Læs mere om bortvisning

Opdateret: 29.07.2021