Kundeklausul

Har du en kunde- og leverandørklausul betyder det, at når du fratræder dit nuværende job, må du ikke have forretningsmæssig forbindelse til din arbejdsgivers kunder, leverandører eller øvrige forretningsforbindelser.

Vær opmærksom på, at reglerne for klausuler er ændret per 1. januar 2016, så der er to forskellige regelsæt, alt efter hvornår du har indgået en klausul. Her kan du læse mere om de regler, der gælder fra og med 1. januar 2016.

Fortæl mig mere

Hvornår gælder kundeklausulen?

Kundeklausulen træder i kraft, hvis:

  • Du selv siger op
  • Virksomheden opsiger dig
  • Virksomheden bortviser dig.
     

For at være gyldig skal kundeklausulen være indgået skriftligt – enten i din ansættelseskontrakt eller bilag hertil.  Det skal fremgå af aftalen, at du bliver kompenseret. Kompensationen skal være i overensstemmelse med lov om ansættelsesklausuler. Såfremt der ikke kompenseres i henhold til disse regler, er aftalen ugyldig. 

Disse regler gælder for kundeklausuler, der er indgået efter den 1. januar 2016. 

Der er ligeledes et regelsæt, der gælder for kundeklausuler indgået i perioden fra den 15. juni 1999 til og med 31. december 2015.

Læs mere om reglerne for ældre klausuler

Hvor længe gælder klausulen?

Kundeklausulen gælder i det tidsrum, der står i din skriftlige aftale med virksomheden. Klausuler indgået efter 1. januar 2016 kan maksimalt gælde i 12 måneder.

Såfremt der er indgået aftale om både en konkurrence- og kundeklausul, en såkaldt kombineret ansættelsesklausul, kan den maksimalt gælde i seks måneder. Hvis kundeklausulen har en varighed udover 12 måneder, eller den kombinerede ansættelsesklausul har en varighed udover seks måneder, er klausulen i sin helhed ugyldig. Vi anbefaler, at du forhandler en så kort løbetid på klausulen som muligt. Vi kan rådgive dig, inden du skriver under på klausulen.

Hvis du fratræder i virksomheden i løbet af de første seks måneder af din ansættelse, er du ikke længere bundet af klausulen og har ikke ret til kompensation. Dette gælder både en kundeklausul og en kombineret klausul. Din opsigelsesperiode skal regnes med i de seks måneder.

Hvor omfattende må klausulen være?

Du skal i forbindelse med din opsigelse modtage en liste med de kunder/leverandører, du har været i erhvervsmæssig kontakt med de seneste 12 måneder inden opsigelsen, og som din arbejdsgiver ønsker omfattet af klausulen. Listen kan kun omfatte kunder/leverandører, som du har været i erhvervsmæssig kontakt med de seneste 12 måneder inden opsigelsen. Hvis ikke du modtager den pågældende liste, og du har rykket for den skriftligt, skal du kontakte os.

Hvordan kompenseres du?

Såfremt kundeklausulen maksimalt er gældende i seks måneder, kompenseres du med 40 procent af din løn på fratrædelsestidspunktet. Kompensationen skal beregnes på grundlag af din samlede løn, således at pension, bonus, vagttillæg, skifteholdstillæg samt værdien af dine personalegoder indgår i beregningen.

Er klausulen gældende i mere end seks måneder og maksimalt 12 måneder, skal kompensationen udgøre 60 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet.
Hvis du har en kombineret ansættelsesklausul (altså både en konkurrence- og kundeklausul), udgør kompensationen 60 procent, selv om klausulen højst kan opretholdes i seks måneder.

Vi anbefaler, at du forsøger at forhandle dig frem til en højere kompensation end de lovmæssige minimumskompensationer. Hvordan du gør det, kan vi rådgive dig om.

Engangskompensation
Kompensationen for de to første måneder af klausulperioden kaldes engangskompensation. Den har du ret til at få udbetalt senest ved fratrædelsen, og den har du altid krav på. Eneste undtagelse er, hvis du er blevet bortvist, og der er tale om en berettiget bortvisning.

Såfremt du får nyt passende arbejde, der ikke er i strid med klausulen, vil du modtage en lavere kompensation fra den 3. måned og den resterende del af klausulperioden. Passende arbejde defineres som arbejde inden for et fagligt område, som du er uddannet til eller har haft beskæftigelse inden for.

Såfremt du har en klausul, der maksimalt gælder i seks måneder, vil du modtage 16 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet fra 3. måned og frem til klausulens udløb, hvis du har indtægt fra andet passende arbejde.

Gælder klausulen i mere end seks måneder, dog maksimalt i 12 måneder eller er der tale om en kombineret ansættelsesklausul, vil kompensationen fra 3. måned udgøre 24 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet, hvis du har indtægt fra andet passende arbejde.

Såfremt konkurrencedelen i din kombineret klausul bortfalder, er du berettiget til engangskompensationen på 2 x 60 % af din løn på fratrædelsestidspunktet. Herefter udgør din løbende kompensation 40 % ind til du er i nyt arbejde eller til udløb af klausulperioden.

Husk at søge arbejde
Vær opmærksom på, at klausulen forpligter dig til at søge et passende arbejde i klausulens gyldighedsperiode, den såkaldte tabsbegrænsingsforpligtelse. Hvis du ikke aktivt forsøger at finde andet arbejde i klausulperioden, har du ikke ret til kompensationen. Du har dog altid ret til engangskompensationen.

Hvis du ikke har fået et nyt arbejde, har du ret til at modtage dagpenge, samtidig med at du får udbetalt din kompensation for klausulen. Det er dog en forudsætning, at du i øvrigt opfylder betingelserne for at få dagpenge.

Hvis du overtræder klausulen

Som følge af din klausul er du forpligtet til at betale en erstatning til virksomheden for deres tab, hvis du bryder klausulen. Virksomheden skal bevise, at de har lidt et økonomisk tab og dokumentere, hvor stort tabet er.

Konventionalbod
Udover erstatningen kan det i din klausul være aftalt, at du skal betale virksomheden et bestemt beløb, hvis du overtræder klausulen – en såkaldt konventionalbod. Konventionalboden skal betales til virksomheden, uanset om de har lidt et økonomisk tab eller ej. Beløbet kan for eksempel svare til seks måneders løn og altså være på flere hundredetusinde kroner.

Hvis du ikke betaler boden, kan virksomheden lægge sag an mod dig.

Send din kontrakt eller klausulaftale til os, inden du skriver under, så kan vi hjælpe dig med, hvad du skal være opmærksom på i forhold til at få forhandlet en eventuel konventionalbod ud af klausulen.

Forbud/påbud
Udover konventionalboden kan du også blive mødt af et krav om forbud/påbud, hvis du takker ja til et arbejde, der er i strid med din klausul. Et forbud/påbud betyder, at din tidligere arbejdsgiver kan standse din nye ansættelse eller din selvstændige virksomhed med domstolenes hjælp, hvis du overtræder klausulen. I så fald vil du med øjeblikkelig virkning skulle fratræde din stilling og standse alt arbejde i virksomheden.

 

Sådan begrænser du klausulen

Vi kan rådgive dig om, hvordan du begrænser kundeklausulens omfang, hvis du sender din kontrakt til os, inden du skriver under.

Vi vil særligt se på, hvordan du kan få formuleret klausulen så specifikt som muligt, så den ikke begrænser dig unødigt. Det kan være i form af en skriftlig aftale om, at kun visse konkrete produkter eller ydelser er omfattet. Vi vil også have fokus på, at varigheden af klausulen bliver så kort som muligt, og om du kan undgå konventionalbod.

Hvis virksomheden opsiger klausulen

Din arbejdsgiver har ret til at opsige din klausul med en måneds varsel. Denne regel gælder, uanset om du stadig er ansat i virksomheden, eller om du er fratrådt din stilling og modtager kompensation fra virksomheden.

Selvom din arbejdsgiver opsiger klausulen, har du krav på engangskompensationen svarende til to måneders kompensation, hvis du fratræder din stilling inden for seks måneder efter, at klausulen er blevet opsagt. Det gælder dog ikke, hvis du bliver berettiget bortvist.

Er du direktør?

Lov om ansættelsesklausuler gælder alene for lønmodtagere, og således ikke for direktører. Er du ansat på en direktørkontrakt, anbefaler vi dig at tage kontakt til du for eventuelle spørgsmål omkring klausuler.

Opdateret: 29.07.2021