Mit Lederne

Barsel

Adoption

Når du adopterer, har du ret til at holde orlov.

Orloven er opdelt i forskellige perioder og længden afhænger af, om du modtager dit barn i Danmark eller i udlandet. Reglerne for orlov er langt hen ad vejen de samme som for biologiske forældre.

Du er sikret barselsdagpenge under orloven, hvis du har optjent retten til dagpenge. Din ret til løn under orloven er derimod bestemt af din kontrakt, lokale aftaler eller overenskomster. Nedenfor kan du læse mere om dine rettigheder og muligheder.

Barsel Adoption Ansættelsesvilkår

Se hvordan du kan planlægge din orlov

Hvis du modtager dit barn i Danmark

Hvis du opholder dig i Danmark, når du modtager dit barn, har du ret til orlov med dagpenge i op til en uge, før du får barnet. Det gælder dog kun, hvis adoptionsmyndighederne stiller krav om, at du af hensyn til barnet skal opholde dig på det sted, hvor barnet befinder sig. Bliver opholdet længere end en uge af årsager, som du ikke selv er skyld i, kan du få forlænget retten til orlov med en uge.

Efter du har modtaget dit barn, har du som adoptivforælder samme mulighed for orlov som biologiske forældre.

Sådan er orloven sat sammen 

En uge - ved modtagelsen af dit barn
14 uger - efter modtagelsen, til den ene forældre
To uger - til den anden forælder, holdt i 14-ugers-perioden
32 uger - forældreorlov til begge forældre

Hvis du modtager dit barn i udlandet

Hvis du opholder dig i udlandet for at modtage dit barn, har du ret til orlov med dagpenge i op til fire uger før modtagelsen. Der er dog ikke tale om en ubetinget ret til fire ugers fravær. Du har ret til orlov fra det tidspunkt, hvor den adoptionsformidlende organisation giver meddelelse om, at du skal rejse af sted. Bliver opholdet længere end en uge af årsager, som du ikke selv er skyld i, kan du få forlænget retten til orlov med yderligere fire uger.

Efter du har modtaget dit barn, har du som adoptivforælder samme mulighed for orlov som biologiske forældre.

Sådan er orloven sat sammen

Fire uger - ved modtagelsen af dit barn
14 uger - efter modtagelsen, til den ene forældre
To uger - til den anden forældre, hold ti 14-ugers-perioden
32 uger - forældreorlov til begge forældre

Husk at varsle om orlov

Du skal varsle din arbejdsgiver i god tid. Der gælder forskellige frister for de forskellige orlovsperioder.

Orlov før og lige efter modtagelsen
Du skal tidligst muligt orientere din arbejdsgiver om, hvornår du forventer at modtage dit barn, og om du ønsker at gøre brug af din ret til orlov før modtagelsen samt de 14 ugers orlov efter.

Orlov efter modtagelsen
Hvis du som adoptivforælder ønsker at gøre brug af de to ugers orlov efter modtagelsen, skal du orientere din arbejdsgiver senest fire uger inden, din orlov begynder.

Forældreorlov
Du skal give din arbejdsgiver besked om forældreorlov senest otte uger efter modtagelsen. Hvis du som adoptivforælder ønsker at holde din forældreorlov inden for de første 14 uger efter modtagelsen, skal du orientere din arbejdsgiver tidligst muligt men senest otte uger efter modtagelsen.

Hvis du ønsker at udskyde eller forlænge din forældreorlov, skal du orientere din arbejdsgiver senest otte uger efter modtagelsen. Det gælder begge forældre.

Varsel når du vil holde udskudt forældreorlov
Hvis det er en retsbaseret udskydelse, skal du orientere din arbejdsgiver senest 16 uger før, du holder orloven. Hvis det er en aftalebaseret udskydelse, skal du overholde den frist, der er aftalt mellem dig og din arbejdsgiver. Læs mere om de to former for udskydelse af orlov her på siden.

Hvis du er ansat i region eller kommuner, gælder der i nogle tilfælde særlige regler for varsel om udskudt orlov. Hvis du har udskudt din orlov som aftalebaseret udskydelse, skal du orientere din arbejdsgiver senest otte uger før, du ønsker at påbegynde den aftalebaserede orlov.

Er du i tvivl om dine rettigheder?
Hvis du er i tvivl om varsel og rettigheder, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt Lederne for juridisk rådgivning

Barselsdagpenge

Hvis du har optjent din ret til dagpenge, er du sikret barselsdagpenge under orloven. Under forældreorloven på 32 uger er det dog kun den ene forælder, der kan modtage dagpenge. Det betyder, at I som forældre alt i alt kan holde orlov med dagpenge i 52 uger. Det gælder også, selvom du ønsker at forlænge orloven.

Hvis du vælger at forlænge din orlov, kan du bede om at få nedsat dine dagpenge hos Udbetaling Danmark. På den måde kan dine dagpenge strække sig til hele orlovsperioden med færre penge udbetalt per uge.

Orlov med barselsdagpenge
Alt i alt kan I som forældre holde orlov med dagpenge i 52 uger.

Sådan ser fordelingen af ugerne ud

Fire uger - ved modtagelsen af dit barn
14 uger - efter modtagelsen, til den ene forælder
To uger - til den anden forælder efter modtagelsen
32 uger - den ene forældres ret til orlov med dagpenge fra den 15. uge og fremefter

Sådan søger du om barselsdagpenge
Hvis du får hel eller delvis løn under orloven, er det din arbejdsgiver, der skal ansøge om barselsdagpenge for den periode, du modtager løn.

Hvis du er selvstændig eller i dele af din orlov ikke modtager løn, kan du ansøge om barselsdagpenge. Du kan få barselsdagpenge i de dage, du ikke modtager løn. Du ansøger om dagpenge hos Udbetaling Danmark gennem Borger.dk. Det skal du gøre senest otte uger efter adoptionen eller otte uger efter din første fraværsdag uden løn.

Læs og ansøg om barselsdagpenge på Borger.dk

Det er vigtigt, at du overholder fristerne, da det ellers kan betyde, at du ikke kan få udbetalt dagpenge for den periode, som ansøgningen gælder. Barselsdagpengene anses dog for at være ubrugte, og du kan ansøge om dem på ny i en ny orlovsperiode. Du er velkommen til at kontakte Ledernes jurister, hvis du har brug for rådgivning omkring barselsdagpenge.

Spørg om barselsdagpenge

Løn under orloven

Du har forskellige muligheder, alt efter om du er privatansat eller offentligt ansat.

Hvis du er privatansat
Din ret til løn under orlov ved adoption kan være reguleret af en overenskomst, lokal aftale på virksomheden eller af din individuelle kontrakt.

Funktionærloven
Funktionærloven sikrer dig ikke ret til løn under orlov, når du adopterer. I stedet har du mulighed for at ansøge om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark gennem Borger.dk.

Læs mere om adoption og barselsdagpenge på Borger.dk

Lederaftalen
Som medlem af Lederne er du omfattet af Lederaftalen, hvis din arbejdsgiver er medlem af en arbejdsgiverforening under Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Hvis din arbejdsgiver ikke er medlem af DA, kan Lederaftalen være aftalt i din kontrakt.

Download lederaftalen (PDF)

Lederaftalen sikrer dig som minimum de krav, der gælder for de øvrige medarbejdere inden for dit arbejdsområde, med mindre andet er aftalt mellem dig og din arbejdsgiver, eller det fremgår af virksomhedens personalepolitik. Hvis de øvrige medarbejdere efter deres overenskomst har krav på fuld løn under barsel, har du det altså også.

Overenskomst eller individuel kontrakt
Hvorvidt du har ret til bedre lønvilkår, end dem der er fastsat i funktionærloven, afhænger af flere ting. Du kan være ansat under en overenskomst, det kan fremgå af din individuelle kontrakt eller det kan være, at der i virksomheden er aftalt vilkår, eventuelt i en personalehåndbog, der giver dig mulighed for løn under orloven.

Hvis din arbejdsgiver har tegnet en overenskomst, kan du bede din arbejdsgiver om at få udleveret barselsreglerne.

Hvis du er offentligt ansat
Du er omfattet af forskellige regler og aftaler, afhængig af om du er ansat i staten, en region eller en kommune.

Hvis du er statsansat, er din ret til løn under orlov fastsat i Barselsaftalen for det statslige område.

Se aftalen om graviditet, barsel og adoption

Hvis du er ansat i en region eller en kommune, er din ret til løn fastsat i "Aftalen om fravær af familiemæssige årsager".

Se barselsaftalen for ansatte i en region (PDF)

Se barselsaftale for ansatte i en kommune 

Hvis du vil forlænge eller udskyde din orlov

Dine muligheder for at forlænge
Du har mulighed for at forlænge din forældreorlov med enten otte eller 14 uger, når du er lønmodtager eller selvstændig. Forlængelsen kan hverken være kortere eller længere end henholdsvis otte eller 14 uger – det er altså ikke muligt at forlænge orloven med eksempelvis ni uger. Som forældre kan I dog vælge at dele den forlængede orlovsperiode, så den ene forælder eksempelvis forlænger med tre uger og den anden forælder med fem, så den samlede forlængelse udgør otte uger.

Selvom du forlænger din orlovsperiode, har du stadig kun ret til dagpenge, der svarer til 52 uger. Når du vælger at forlænge din orlov, vil Udbetaling Danmark automatisk fordele dine barselsdagpenge så de strækker sig til hele eller den resterende del af din orlovsperiode.

Dine muligheder for at udskyde
Som forælder har du mulighed for at udskyde en del af din forældreorlov til et senere tidspunkt. Du skal blot afholde den udskudte orlov, før dit barn fylder ni år. Der skelnes mellem to typer udskydelse af forældreorloven: den retsbaserede og den aftalebaserede.

Den retsbaserede udskydelse
Som forælder har du ret til at udskyde mellem otte og 13 uger af de 32 ugers forældreorlov. Det kaldes den retsbaserede udskydelse af forældreorloven, hvilket vil sige, at din ret til at udskyde din orlov er sikret i loven.

Det skal du være opmærksom på 

  • For at udskyde din ret til fravær, skal du være i arbejde
  • Kun en af forældrene kan udskyde forældreorloven
  • Du skal holde orloven, før dit barn fylder ni år
  • Du kan udskyde minimum otte og højst 13 uger af de 32 ugers forældreorlov
  • Du skal varsle din arbejdsgiver om udskydelse af orloven senest otte uger efter fødslen
  • De otte til 13 ugers forlængelse af forældreorloven skal holdes samlet
  • Du skal give din arbejdsgiver besked senest 16 uger før, du ønsker at gøre brug af den udskudte forældreorlovsperiode
  • Hvis du er begyndt at holde din udskudte forældreorlov, kan orloven ikke udskydes yderligere
  • Du har ikke ret til at genoptage arbejdet delvist med en tilsvarende forlængelse af den udskudte forældreorlov
  • Hvis du udskyder din forældreorlov, kan du ikke samtidig forlænge den.


Den aftalebaserede udskydelse

Som lønmodtager har du mulighed for at aftale med din arbejdsgiver, at du udskyder op til 32 uger af din forældreorlov. Det kaldes den aftalebaserede udskydelse af forældreorloven. Du skal være opmærksom på, at din aftale med din gamle arbejdsgiver om udskydelse af den aftalebaserede orlov kan blive ophævet, hvis du får nyt job. Din nye arbejdsgiver er nemlig udelukkende bundet af den retsbaserede udskydelse.

Begge forældre kan gøre brug af den aftalebaserede udskydelse af forældreorloven. Vælger du at benytte dig af muligheden, kan du ikke samtidig forlænge orloven med de retsbaserede otte til 13 uger. Du kan dog delvist genoptage dit arbejde under din orlov, og herved kan du forlænge den.

I modsætning til den retsbaserede udskydelse af orloven, kan den aftalebaserede holdes drypvist i perioder.

Opdateret: 16.09.2021