Rekonstruktion

Lederne kan hjælpe dig med råd og vejledning, hvis din arbejdsgiver bliver taget under rekonstruktion. Vi anbefaler derfor altid, at du kontakter os med det samme. Du har også mulighed for at søge et rentefrit lån gennem os.

Rekonstruktion

Formålet med en rekonstruktion er at undersøge muligheden for at undgå en konkurs. Man undersøger eksempelvis, om man kan få tilført yderligere kapital til driften, om man kan nedskrive gæld gennem en akkordordning* eller ved frasalg af dele af virksomheden.
Så længe en virksomhed er under rekonstruktion, kan en konkursbegæring ikke behandles.

Hvad betyder rekonstruktionen for dig som ansat?
Som udgangspunkt betyder en rekonstruktion ikke noget for dit ansættelsesforhold. Du skal blive ved med at møde på arbejde, og du vil modtage løn til sædvanlig tid. Hvis ikke du modtager din løn til sædvanlig tid, er det vigtigt, at du kontakter os med det samme.

Læs mere om manglende løn

Dine krav hvis du bliver opsagt og fritstillet i forbindelse en rekonstruktion
Hvis din arbejdsgiver bliver taget under rekonstruktion, og bliver du opsagt og fritstillet, har du som lønmodtager mulighed for at anmelde dit krav til Lønmodtagernes Garantifond – i daglig tale kaldet LG.

LG er en social garantifond, der hjælper lønmodtagere, som på grund af arbejdsgiverens konkurs eller rekonstruktion mangler at få udbetalt løn, feriegodtgørelse mv. Gennem hele forløbet hjælper vi dig med råd og vejledning. Vi kan blandt andet hjælpe dig med at udfylde blanketter og anmelde dit krav til Lønmodtagernes Garantifond. 

Har du penge til gode?
Rekonstruktøren (se mere nedenfor) har 14 dage fra rekonstruktionsdatoen til at tage stilling til, om han vil benytte din arbejdskraft. Hvis du bliver hjemsendt i denne periode, skal du stadig stå til rådighed. 

Hvis du har løn, lønandele eller feriepenge til gode for tiden inden rekonstruktionen, er rekonstruktøren ikke forpligtet til at afregne disse, så længe virksomheden er under rekonstruktion. Men dit tilgodehavende skal opgøres og anmeldes til rekonstruktøren. Det kan vi hjælpe dig med. 

Hvis du arbejder for rekonstruktøren under rekonstruktionen, og virksomheden efterfølgende bliver taget under konkursbehandling, skal dine krav for tiden inden rekonstruktionen anmeldes til Lønmodtagernes Garantifond. Det kan Lederne også hjælpe dig med.

*Akkord er en gældsordning, hvor kreditors tilgodehavende bliver nedsat. Indgår man en aftale om akkord, bortfalder resten af den gæld, akkordaftalen omhandler.

Sådan forløber en rekonstruktion

1. Rekonstruktionens indledning

Din arbejdsgiver (eller en kreditor) indgiver selv rekonstruktionsbegæring til skifteretten.

Når rekonstruktionsbehandlingen starter, vil skifteretten udnævne en rekonstruktør – typisk en advokat – til at stå for rekonstruktionen. Der bliver også udpeget en uvildig regnskabskyndig – typisk en revisor.

2. Vedtagelse af rekonstruktionsplanen

Senest fire uger efter rekonstruktionen er indledt, vil rekonstruktøren indkalde til et møde i skifteretten med deltagelse af kreditorerne (mødet kaldes også for enten fire-ugers-mødet eller planmødet).

Rekonstruktøren udarbejder et forslag til en rekonstruktionsplan, som bliver behandlet på planmødet. Planen skal indeholde: 

  • En umiddelbar status og vurdering af aktiver og passiver
  • En beskrivelse af formålet med den anmeldte rekonstruktion
  • En plan for hvorledes rekonstruktionen kommer til at foregå, herunder en plan for betaling af kreditorer.

På planmødet skal rekonstruktionsplanen vedtages (evt. efter visse småændringer fra kreditorernes side), med mindre et flertal af de stemmeberettigede kreditorer stemmer imod forslaget, og disse kreditorer repræsenterer mindst 25 procent af de stemmeberettigede kreditorer (der stemmes efter beløb).  Der er ikke stemmeret til kreditorer, som står til at få deres tilgodehavender dækket fuldt ud (hvilket som oftest vil være tilfældet for lønmodtagerne).

Hvis rekonstruktionsplanen ikke bliver vedtaget på mødet, vil rekonstruktionsbehandlingen typisk ophøre, og virksomheden bliver taget under konkursbehandling.

Hvis kreditorerne vedtager planen, og der derefter sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for den vedtagne plan, vil der igen blive indkaldt til møde i skifteretten.

Læs mere om konkurs

3. Vedtagelse af rekonstruktionsforslaget

Senest seks måneder efter planmødet skal der indkaldes til et afstemningsmøde i skifteretten (også kaldet seks-måneders-mødet), hvor kreditorerne skal stemme om selve rekonstruktionsforslaget. Forslaget vil typisk indeholde et forslag til en tvangsakkord og/eller en virksomhedsoverdragelse. Skifteretten stadfæster herefter forslaget.  Hvis forslaget ikke bliver vedtaget, bliver selskabet tager under konkursbehandling.

Læs mere om konkurs


I samråd med kreditorerne kan rekonstruktøren bede om at få afstemningsmødet udsat med ind til to måneder ad gangen, dog ikke ud over fire måneder. Rekonstruktøren skal så vidt muligt fremsende rekonstruktionsforlaget til alle, der bliver berørt af rekonstruktionen, 14 dage forud for mødet i skifteretten.

Med mindre et flertal af stemmeberettigede kreditorer, der er repræsenteret på mødet, stemmer imod rekonstruktionsforslaget, er det vedtaget.
Rekonstruktionen er først gyldig, når den er stadfæstet af skifteretten. 

4. Ophør af rekonstruktion

En rekonstruktion bliver afsluttet på en af følgende måder:

  • En akkordaftale – dine lønmodtagerkrav kan dog ikke akkorderes, hvorfor lønmodtagerkrav bliver dækket fuldt ud af arbejdsgiver.
  • Virksomhedsoverdragelse – den nye ejer vil overtage dit ansættelsesforhold og dække dine krav.
  • Konkurs – Lønmodtagernes Garantifond og konkursboet efter din arbejdsgiver skal sammen dække dine krav.
  • Solvens – din arbejdsgiver bliver igen solvent, og han skal dække dine krav.

En rekonstruktion er normalt afsluttet i løbet af 6-12 måneder.

Læs mere om konkurs

lån penge gennem lederne

Står du i en situation uden indkomst grundet din arbejdsgivers konkurs eller rekonstruktion? Så kan du ansøge om et rentefrit lån gennem Lederne. 


Opdateret: 17.11.2021