Resultatløn ved fratrædelse

Du har ret til en "forholdsmæssig" andel af din resultatløn, når du fratræder, hvis du har fået resultatløn som en del af din sædvanlige løn.

Resultatløn
Det betyder, at hvis du eksempelvis fratræder den 30. september i en optjeningsperiode, som følger et kalenderår, vil du være berettiget til 9/12 af den resultatløn, som du ville have ret til, hvis du havde været ansat i hele kalenderåret. Beregningen af din resultatløn skal ikke foretages på selve fratrædelsestidspunktet, men på det sædvanlige opgørelsestidspunkt – og herefter udbetales.

Læs mere om reglerne

Hvis du fritstilles

Hvis du bliver fritstillet inden opsigelsesperiodens udløb, har du naturligvis ikke længere selv mulighed for at forfølge målene for din resultatlønsaftale, men du skal alligevel stilles som om, du havde udført dit arbejde helt frem til opsigelsesperiodens udløb. Når din arbejdsgiver skal beregne din resultatløn i en fritstillingsperiode, bør din arbejdsgiver tage udgangspunkt i et gennemsnit af dine hidtidige præstationer – og dermed opnåede resultatløn bagudrettet – ligesom din arbejdsgiver bør tage højde for udviklingen i det konkrete marked i fritstillingsperioden. Det kræver altid en konkret vurdering i den enkelte situation at vurdere, hvilken resultatløn, du skal have i en fritstillingsperiode.

Din arbejdsgiver må ikke betinge din ret til bonus af, at du er i uopsagt stilling eller fortsat er ansat på opgørelsestidspunktet for resultatlønnen, medmindre der er tale om en reel fastholdelsesbonusordning (for eksempel stay on-bonus eller exitbonus).

Provision efter ansættelsens ophør

Du kan i visse tilfælde være berettiget til at modtage provision – såkaldt efterprovision – efter du er fratrådt din stilling.

Efterprovision kan for eksempel være, at du er berettiget til provision af ordren fra en given kunde, hvis ordren er kommet frem til dig eller din arbejdsgiver inden din fratræden . Du kan også være berettiget til provision for en ordre, som virksomheden får efter din fratrædelse, hvis den væsentligste årsag til ordren kan begrundes i dine bestræbelser på at indgå aftalen med kunden.

I sidstnævnte tilfælde er det en betingelse for din ret til provision, at du har bidraget med mere end blot generel markedsføring over for kunden. Det er også en betingelse, at virksomheden har fået ordren inden rimelig tid, efter du er fratrådt. Formuleringen ”Inden rimelig tid” skal fortolkes i den konkrete situation og vurderes i lyset af produkt- og branchespecifikke forhold samt øvrige konkrete omstændigheder.

Har det eksempelvis været kutyme, at dit provisionskrav først forfaldt ved kundens betaling af faktura – og fakturaen til en bestemt kunde, som du har indgået aftale med, først betales fire måneder efter din fratræden – så har du ret til provision af aftalen efter de sædvanlige udbetalingsprincipper i din ansættelse.

Splitprovision
I visse tilfælde kan provisionen deles (splitprovision) mellem dig som fratrådt medarbejder og en nytiltrådt medarbejder, som har overtaget den pågældende kunde, hvis I begge i betydelig grad har medvirket til at indgå en (provisionsgivende) aftale med kunden.

Dokumentationskrav

Din arbejdsgiver har pligt til at give dig en opgørelse over, hvordan din resultatløn er blevet beregnet. Opgørelsen skal indeholde alle væsentlige oplysninger af betydning for beregningen af resultatlønnen. Hvis der er tale om en provisionsaftale, skal opgørelsen som minimum indeholde:

  • Kundens navn og adresse
  • Vareart og -mængde
  • Fakturadato
  • Fakturabeløb
  • Provisionssats og -beløb

Virksomheden skal også oplyse dig om, hvilke aftaler du af særlige årsager ikke har fået resultatløn af.

Du kan anmode din arbejdsgiver om at udlevere konkret, relevant dokumentation, hvis du ønsker at efterprøve virksomhedens opgørelse af din resultatløn (bonus, provision mv.). Det kan eksempelvis være uddrag af ordrebøger og bogføringsmateriale, som arbejdsgiveren er i besiddelse af.

Hvis din arbejdsgiver afslår at udlevere den ønskede dokumentation, eller du betvivler rigtigheden af den, kan du kræve, at virksomheden giver dig – eller en revisor udpeget af dig – adgang til at undersøge relevant konkretiseret materiale af samme karakter som ovenfor nævnt.

Helt særlige oplysninger – eksempelvis med karakter af væsentlige erhvervshemmeligheder eller lignende – er dog ikke omfattet af arbejdsgiverens oplysningspligt.

Feriepenge af resultatløn

Resultatløn er feriepengeberettiget. Det betyder, at du har krav på feriepenge af udbetalt resultatløn – også selvom lønnen først betales til dig, efter du er fratrådt.