Nedsat arbejdsevne og fleksjob

Hvis du har mistet din arbejdsevne helt eller delvist, er der forskellige ydelser og ordninger, der kan sikre dig økonomisk.


Nedsat arbejdsevne

Gennem din kommune har du ret til en række ydelser, hvis du har mistet din arbejdsevne helt eller delvist af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Det er ydelser, som kan hjælpe dig med at fastholde dit job og sikre dig økonomisk, hvis du ikke længere kan være selvforsørgende.

Ydelser og ordninger
Afhængigt af din situation kan du have ret til følgende ydelser eller ordninger:

 • Sygedagpenge
 • Revalidering
 • Fleksjob
 • Førtidspension


Du kan læse mere om de forskellige ydelser og ordninger her på siden, samt se, hvordan vi kan hjælpe dig hos Lederne.

Har du været syg i flere år, og er der ikke udsigt til, at du igen kan arbejde på fuld tid, anbefaler vi, at du kontakter a-kassen.

Ledernes socialrådgiverservice kan hjælpe dig videre
Har du svært ved at gennemskue de mange regler, eller har du spørgsmål til dine rettigheder og muligheder, så står vi klar til at hjælpe dig.

Hos Lederne har vi en socialrådgiverservice, der har til formål at hjælpe dig, når du er hårdest ramt i dit liv - for eksempel på grund af sygdom. Vores socialrådgiver kan vejlede dig om sygedagpenge, revalidering, fleksjob og berettigelse til førtidspension.

Har du andre spørgsmål af social karakter, der ikke falder inden for ovenstående områder, skal du i stedet kontakte din kommune.

Mere om dine muligheder

Sygedagpenge

Hvis du bliver sygemeldt fra dit arbejde eller A-kassen og dermed lider et indtægtstab, kan du være berettiget til at modtage sygedagpenge.

Hvem kan modtage sygedagpenge?

 • Lønmodtagere

 • Selvstændige erhvervsdrivende,

 • Ledige med ret til arbejdsløshedsunderstøttelse,

 • Personer, der har pådraget sig en arbejdsskade, som er omfattet af lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskader.


Betingelser for at få sygedagpenge

For at opnå retten til sygedagpenge er det blandt andet et krav, at du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Din ret til sygedagpenge er også betinget af et krav om beskæftigelse. Et af følgende punkter skal derfor være opfyldt:

 • Du skal have været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de sidste 26 uger, før du blev syg, og i denne periode have været beskæftiget i mindst 240 timer og ikke være berettiget til sygedagpenge fra arbejdsgiver for perioden

 • Hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt, ville du have været berettiget til dagpenge fra a-kassen eller en ydelse, der træder i stedet for

 • Du skal inden for den sidste måned have afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af minimum 18 måneders varighed

 • Du er elev i en lønnet praktik i forbindelse med en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov.

 • Du er ansat i et fleksjob.

Læs mere om sygdom og fravær

 

Hvis du bliver syg mens du er på dagpenge

Hvis du bliver syg, mens du modtager dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse fra Lederne, så er det første, du skal gøre at registrere din sygemelding på Jobnet.dk. Så får vi automatisk besked om din sygemelding.

Log på jobnet.dk

Læs mere om sygdom og dagpenge

Revalidering

En revalidering har et erhvervsrettet sigte og kan bygges op på flere måder. Det kan blandt andet være som virksomhedspraktik, omskoling eller en egentlig uddannelse. Hensigten med en revalidering er, at du efter endt revalidering bliver i stand til at forsørge dig selv og din familie på det ordinære arbejdsmarked.

Læs mere om revalidering på Borger.dk

Sådan gør du
Du kan søge om revalidering hos din kommune. Hvis kommunen vurderer, at du har begrænsninger i din arbejdsevne, kan du få bevilget revalidering.

Hvis din kommune afslår din anmodning om revalidering, har du krav på et skriftligt afslag. Denne afgørelse har du derefter mulighed for at klage over. Det sker i praksis ved, at du sender din klage til kommunen, inden fire uger fra du har modtaget det skriftlige afslag. Kommunen vil herefter enten imødegå din klage eller fastholde afgørelsen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, vil klagen blive videresendt til Ankestyrelsen.

For-revalidering
Indtil det er muligt at fastlægge en egentlig revalideringsplan, vil du være under for-revalidering. Du lever i den periode af din hidtidige ydelse, som for eksempel kan være sygedagpenge. En for-revalidering indeholder som udgangspunkt en arbejdsprøvning, hvor du kan prøve kræfter med forskellige arbejdsfunktioner, indtil der er et afklaret sigte med revalideringen, så der kan fastlægges en endelig revalideringsplan.

Når for-revalideringen slutter, skal du have en jobplan, inden du kan påbegynde den egentlige revalidering.

Jobplan for din revalidering
Jobplanen udarbejder du sammen med jobcenteret. Den skal indeholde en beskrivelse af, hvilke elementer revalideringen består af, og hvilken erhvervsmæssig placering du vil få, når revalideringen slutter.

Du skal huske at orientere kommunen, hvis du mener, at jobplanen ikke kan overholdes, eller det er nødvendigt at ændre eller forlænge revalideringsplanen.

Fleksjob

Fleksjob er en jobtype, der kan give dig muligheden for at blive på arbejdsmarkedet i et job med mulighed for skånehensyn. Jobbet kan tilrettelægges ud fra dine behov, hvor du blandt andet kan have en fast aftale om nedsat arbejdstid.

Der er kommet nye regler om fleksjobordningen. Det er dem, vi henviser til her. På både Borger.dk og Beskæftigelsesministeriets hjemmeside kan du finde mere viden om reglerne, for dig der blev ansat i fleksjob før 2013.

Find mere information om fleksjob på Borger.dk

Læs om fleksjob på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

 
Hvordan får du bevilliget et fleksjob?
Før du kan vurderes som berettiget til et fleksjob, skal kommunen have anerkendt, at din arbejdsevne indenfor ethvert erhverv er varigt nedsat med mindst 50 procent.

Kommunen bevilliger fleksjobbet for en periode på fem år ad gangen. Herefter skal kommunen vurdere, om du forsat har ret til et fleksjob. Det betyder, at kommunen hvert femte år skal vurdere, om du forsat er berettiget. Når du først én gang er godkendt til et fleksjob, så er du forsat berettiget, selvom du i løbet af den femårige periode flytter kommune.

Hvis du er over 40 år, kan du efter det første fleksjob få bevilliget et varigt fleksjob, hvis kommunen vurderer, at du aldrig bliver i stand til at varetage et almindeligt job på ordinære vilkår.

Sådan gør du
Det er din bopælskommune, der er ansvarlig for bevillingen og visitationen til fleksjob. Når du skal ansøge om at blive visiteret til fleksjob, skal du derfor kontakte din kommune. Du skal være opmærksom på at, der er forskellige betingelser forbundet med at blive visiteret til fleksjob.

 • Du må ikke kunne opnå eller fastholde selvforsørgelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet,
 • Du skal have afprøvet eller udtømt muligheden for revalidering, aktivering og andre foranstaltninger, der kan fastholde dig i eller bringe dig tilbage til selvforsørgelse


Hvilke job kan være fleksjob?
Der er ingen begrænsninger for, hvilken type job, der kan oprettes som fleksjob både på det private og offentlige arbejdsmarked. Fleksjobbene oprettes som hovedregel præcis som et job på fuld tid. Du har desuden mulighed for at blive ansat på din hidtidige arbejdsplads, når du har været ansat på arbejdspladsen i minimum 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel eller på særlige vilkår. Kravet om de 12 måneder kan kommunen dog fravige, hvis du er blevet alvorligt syg eller har været udsat for en alvorlig arbejdsskade.

Løn- og ansættelsesvilkår ved fleksjob
Når kommunen har visiteret dig til et fleksjob, så indebærer den nye fleksjobordning, at din arbejdsgiver betaler løn for det arbejde, som du udfører i dit fleksjob. Det vil sige, at du får løn for den arbejdsindsats, som du reelt yder. Derudover får du et tilskud til din løn fra kommunen på op til 18.260 kr. (sats 2018). Størrelsen af dit tilskud vil afhænge af din løn.

Vi anbefaler, at du bevarer medlemskabet af din faglige organisation, da dine ansættelsesvilkår ved dit fleksjob vil være de samme som ved en almindelig ansættelse.

A-kasse og efterløn
Når du bliver godkendt til fleksjob af kommunen, har du ikke længere mulighed for at modtage ydelser fra din a-kasse. Det gælder både dagpenge og efterløn.

I stedet har du som arbejdsløs fleksjobber krav på ledighedsydelse fra kommunen. Ledighedsydelsen afhænger af de betingelser, du opfylder. Den højeste sats for ledighedsydelse, som du kan modtage, svarer til 89 procent af højeste dagpengesats. Den sats modtager du, hvis du inden visitationen til et fleksjob modtog sygedagpenge, barselsdagspenge, har været under revalidering efter en jobplan eller modtager ledighedsydelse efter en ansættelse i ustøttet beskæftigelse. Du bliver tillige berettiget til den højeste ydelse, når du har været ansat i fleksjob i ni måneder inden for de seneste 18 måneder. 

I stedet for efterløn kan du overgå til fleksydelse, som er en efterlønslignende tilbagetrækningsydelse. Der er betingelser, du skal opfylde, før du kan modtage fleksydelse:

 • Du skal betale fleksydelsesbidrag (svarende til efterlønsbidrag),
 • Du skal have indberettet værdien af din pensionsformue.

Vi anbefaler, at du melder dig ud af A-kassen når du har modtaget en bevilling til fleksjob.

Førtidspension

En førtidspension kan tilkendes personer, der er fyldt 18 år. Din arbejdsevne skal være helt åbenlyst varigt nedsat, og arbejdsevnen skal svare til det ubetydelige. Det skal tillige være åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle din arbejdsevne.

Din nedsættelse af arbejdsevne skal være af en sådan karakter, at du uanset mulighederne for støtte, for eksempel ved beskæftigelse i et fleksjob, efter den sociale lovgivning eller anden lovgivning ikke er i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde.

Som udgangspunkt er førtidspension målrettet borgere over 40 år. Hvis du er under 40 år, skal du i stedet have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i et eller flere ressourceforløb. Målet er at udvikle din arbejdsevne igennem en kordineret indsats iværksat af rehabiliteringsteamet i din bopælskommune.

Førtidspension – nye regler på Borger.dk
Førtidspension – gamle regler på Borger.dk

Sådan gør du
Du kan anmode din kommune om at tage stilling til, hvorvidt du er berettiget til en førtidspension. Din sagsbehandler i kommunen skal i så fald indhente dokumentation for at belyse dine forhold såsom arbejdsmarkedserfaring, uddannelse og din helbredsmæssige situation. Sagen vil herefter overgå til kommunens rehabiliteringsteam.                                          

Du kan også anmode om, at kommunen alene tager stilling til spørgsmålet om en førtidspension. Så skal du være klar over, at det vil være på baggrund af den foreliggende dokumentation, at sagen overgår til behandling. Sagsbehandleren må altså ikke efterfølgende indhente yderligere dokumentation i sagen. Sagen vil herefter overgå til kommunens rehabiliteringsteam.

Behandling og afgørelse
Når det på baggrund af skriftlige redegørelser og faglige forklaringer – svarende til en samlet faglig vurdering – anses for veldokumenteret, at du ikke længere kan blive selvforsørgende, træffer kommunen afgørelse om en tilkendelse af førtidspension. Du skal som udgangspunkt have deltaget i et ressourceforløb sådan, at kommunen kan træffe afgørelse om tilkendelse af en førtidspension.

Du skal dog være opmærksom på, at kommunen kan beslutte, at en førtidspensionssag skal genoptages til vurdering på et senere tidspunkt.

Opdateret: 05.08.2022