Barsel og barselsregler

Du har ret til barselsorlov, når du skal være forælder – både som mor, far og medmor. Vi folder barselsreglerne ud og med Ledernes barselsberegner, kan I planlægge jeres barsel.

Hvordan kan I som forældre fordele barselsugerne imellem jer? Hvad er mulighederne for løn og dagpenge under barsel? Og hvilke regler gælder, hvis der kun er én forælder? 


Prøv Ledernes barselsberegner

Spørgsmålene kan være mange, når man står over for en familieforøgelse og en periode med barselsorlov.

Fordeling af jeres barselsuger

Barselsugerne er som udgangspunkt ligeligt fordelt. Men nogle uger er øremærket mor, andre er øremærket far/medmor. Her får du et overblik over, hvor mange ugers orlov, I kan holde, og hvordan de er fordelt mellem jer.

Hvor mange ugers orlov kan vi afholde?

  • Som forældre har i ret til fravær fra jobbet i forbindelse med orlov i sammenlagt 84 uger. Her kan I få barselsdagpenge i 52 af ugerne.

  • Hvis begge forældre vælger at forlænge orloven med maksimalt 14 uger til hver, er det muligt at afholde sammenlagt 112 uger (det kræver dog, at I begge to er i beskæftigelse).

Hvilke uger er øremærket til mor og far/medmor?

  • Fire af de 52 uger med ret til barselsdagpenge er øremærket til mor før fødslen.
  • De resterende 48 uger er som udgangspunkt delt ligeligt mellem mor og far/medmor. Hver forældre kan således afholde 24 ugers orlov med ydelser.
  • 11 af de 24 uger er øremærket, og kan derfor ikke overføres til den anden forælder.
  • De 11 øremærkede uger bortfalder, hvis den ene forælder ikke ønsker eller har mulighed for at afholde dem.
  • To af de 11 øremærkede uger skal holdes i forbindelse med fødslen.
  • De resterende ni ugers øremærket barsel skal holdes, inden barnet fylder ét år.
  • De sidste 13 af de 24 uger er ikke øremærkede og kan derfor overføres til den anden forælder.

Gælder øremærket barsel for alle?

Nej, de øremærkede barselsuger gælder kun for lønmodtagere. Hvis du er selvstændig, ledig eller studerende, kan du vælge at overdrage op til 22 uger (9+13 uger) til den anden forælder. Altså de 22 uger, du har ret til at holde ud over de to uger, som du har til rådighed i forbindelse med fødslen.

Fordeling af barselsuger

Den nuværende barselsorlov

Vores medlemmers mest stillede spørgsmål vedrørende barsel

Hvad gælder, hvis der kun er én forælder?

Familier, hvor der kun er én forælder, har ret til samme orlov som i dag – 46 uger efter fødslen. Det gælder uanset om forælderen er lønmodtager, selvstændig, ledig eller studerende.

Solofædre og solomødres orlovsperiode er sidestillet, så begge har ret til at holde op til 46 ugers orlov.

Derudover får soloforældre fra den 1. januar 2024 mulighed for at overdrage en del af orloven til et nærtstående familiemedlem, for eksempel bedsteforældre. Det er endnu ikke besluttet, hvor mange uger af orloven, der kan overdrages til et nærtstående familiemedlem.

Hvad gælder for LGBT+-familier?

LGBT+-familier får fra den 1. januar 2024 mulighed for, at barnets to retlige forældre kan dele den overførbare orlov med op til to såkaldte sociale forældre. Det kan være en ægtefælle eller samlevende såvel som en kendt donor med en forældrelignende relation til barnet og denne donors ægtefælde eller samlever.

Det vil sige, at den nye orlovsmodel giver mulighed for at fordele den overførbare orlov mellem op til fire forældre.

En social forælder kan kun få orlov, hvis en retlig forælder ønsker at overføre noget af eller hele sin overførbare orlov.

Sociale forældre, der får overført orlov fra retlige forældre, skal opfylde de almindelige krav i barselsloven for at få ret til barselsdagpenge.

Hvad med økonomien under barsel?

Om du har ret til løn under barsel, afhænger af dit ansættelsesforhold - herunder din kontrakt og eventuelle overenskomst. Har du ikke ret til løn under barsel, kan du få udbetalt barselsdagpenge, hvis du har optjent retten til at modtage dem.

Løn under barsel
Din ret til løn under barsel afhænger af, hvilken overenskomst, aftale eller lov, du er omfattet af som lønmodtager.

Hvis du er offentligt ansat, vil din ret til løn under orlov afhænge af, om du er ansat i staten, en region eller en kommune – dog gælder det for alle tre steder, at du som far/medmor kan holde barsel i op til 15 uger med fuld løn.

Hvis du er privat ansat, vil din løn under barsel være reguleret af funktionærloven, eventuelt en privat overenskomst samt din individuelle ansættelseskontrakt.

Som ansat under for eksempel Industriens Overenskomst kan du som far holde maksimalt 13 ugers barsel med fuld løn. Det samme antal uger med fuld løn gælder også for fædre på Industriens Funktionæroverenskomst.

Når du får løn under barsel, modtager din arbejdsgiver refusion for de dagpenge, du ellers ville have modtaget. Derved betaler arbejdsgiveren kun differencen mellem dagpengesatsen og lønnen.

Dagpenge under barsel
Hvis du ikke har ret til løn under din barsel, kan du modmodtage barselsdagpenge, hvis du, inden du går på orlov, har været ansat på den første dag i orloven eller dagen før og har arbejdet mindst 160 timer inden for de seneste fire hele måneder og mindst 40 timer om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Er du ledig og modtager arbejdsløshedsdagpenge, har du også ret til barselsdagpenge, når du er på orlov.

Det præcise beløb, du kan modtage i barselsdagpenge, afhænger af, om du er lønmodtager, ledig, selvstændig eller studerende – samt timeantal og timeløn. Du kan dog højest modtage 4.465 kroner om ugen før skat (2022), uanset hvilken kategori du tilhører.

Barsel | Lederne

Din ret til barselsorlov

Din ret til barselsorlov er bestemt af en række rettigheder og muligheder afhængig af, om du er offentligt eller privat ansat eller ledig.
Læs mere om dine rettigheder og muligheder.
Kvinde sidder i stol

Dine rettigheder under graviditet

Under din graviditet er du sikret en række rettigheder, der beskytter dig gennem ligebehandlingsloven. 
Du har blandt andet ret til at gå til graviditetsundersøgelser, samt til at få løn eller dagpenge, hvis du bliver syg eller mister barnet.

Barsel

Løn og barselsdagpenge

Du er sikret dagpenge under din orlov, hvis du har optjent retten til at modtage dagpenge.
Retten til at få løn under orlov er derimod bestemt af din kontrakt, overenskomst eller andre aftaler afhængigt af, om du er offentligt eller privat ansat.