Mit Lederne

Dagpenge

Dagpenge og udlandsophold

Hvis du overvejer at tage til udlandet, skal du huske at fortælle os det, da det kan få stor betydning for din ret til dagpenge. Det kan også have konsekvenser for din ret til efterløn - læs mere nedenfor.

Kontakt os, så vi kan give dig konkret rådgivning i forhold til netop din situation. 

Regler om dagpenge og udland

Opholdskravets betydning for din dagpengeret

Regeringen og støttepartierne har i forbindelse med finanslovsaftalen for 2020 besluttet at afskaffe opholdskravet. Læs her, hvad det betyder for dig

For at have ret til dagpenge, er der flere forskellige krav, du skal opfylde. Et af kravene er indkomstkravet, som du kan læse om i punktet herover, og et andet er opholdskravet.

Opholdskravet betyder, at du kun har dagpengeret, hvis du i 7 ud af de sidste 12 år:

 • har opholdt dig her i riget
 • har opholdt dig i et andet EØS-land eller Schweiz og
 • kan dokumentere det eller kan dokumentere, at du opfylder en af de mange undtagelser, se afsnittet herunder.

Er du statsborger i et land, der ligger uden for EØS? 
Der gælder helt særlige regler for dig, der er statsborger i et land uden for EØS. Er du det, bliver ophold i ikke-nordiske EØS-lande ikke sidestillet med ophold i Danmark, medmindre du opfylder en undtagelse. Ophold i Norge, Sverige, Finland eller Island bliver sidestillet med ophold i Danmark.

 

Hvornår gælder kravet fra?
Kravet gælder fra den 1. januar 2019, men du omfattes ikke, hvis du den 1. januar 2019 har en tidligere beregnet dagpengeret, som endnu ikke er udløbet. I den situation skal du først opfylde opholdskravet, når du enten har haft 1.924 timer fra arbejde (har genoptjent retten til dagpenge), eller når din dagpengeret er udløbet, og du dernæst bliver ledig eller skal have feriedagpenge. Genoptjener du retten til dagpenge i 2019 eller senere uden at opfylde opholdskravet, får du ikke en ny 2-årig dagpengeperiode. I stedet kan din dagpengeret forlænges med 1 år.

Gradvis indfasning
Kravet om 7 år inden for de sidste 12 år gælder først fra 2021.

I 2019 skal du blot have opholdt dig her i riget, et andet EØS-land eller Schweiz i 5 år inden for de sidste 12 år, og i 2020 er det et 6-årskrav.

Hvilke ydelser rammes af opholdskravet?

Hvis du skal have en af følgende ydelser, skal du opfylde opholdskravet:

 • Dagpenge til lønmodtagere og selvstændige.        
 • Dagpenge til dimittender, undtagen IGU-dimittender (integrationsgrunduddannelsen).
 • Feriedagpenge.
 • Ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse til fleksjobvisiterede og fleksløns-tilskud.
 • Sygedagpenge, hvis du bliver syg uden at have arbejdet mindst 240 timer inden for de sidste 6 måneder og i mindst 5 af disse måneder har arbejdet mindst 40 timer i hver måned.
 • Barselsdagpenge, hvis du ikke forinden har arbejdet mindst 160 timer inden for de sidste 4 måneder og i mindst 3 af disse måneder har arbejdet mindst 40 timer hver måned.
 • Du mister ret til løn under barsel, hvis din arbejdsgiver ifølge overenskomst eller ansættelsesaftale ikke har pligt til at betale løn under barsel i det omfang, han ikke kan få refusion.
 • Udbetaling fra vores tillægsforsikring er betinget af, at du har ret til dagpenge. Har du ikke ret til dagpenge, fordi du ikke opfylder opholdskravet, har du derfor heller ikke ret til tillægsforsikringen.

Efterlønsordningen
Retten til at få et efterlønsbevis, gå på efterløn eller få skattefri præmie berøres ikke af opholdskravet. Dog kan du miste retten til seniorjob og efterløn, hvis du bliver ledig i en sen alder og ikke har dagpengeret, fordi du ikke opfylder opholdskravet.

Oplysningerne i CPR-registreret er afgørende
I forhold til ophold her i riget, skal vi som udgangspunkt lægge vægt på dine adresseoplysninger i Det Centrale Personregister (CPR).

Du kan selv undersøge, hvordan dine registreringer i CPR ser ud ved at logge ind på borger.dk med dit NemID og klikke på følgende:

 • ”Alt om samfund og rettigheder”
 • ”Det Centrale Personregister”
 • ”Se de oplysninger, der er registreret om dig i CPR”
 • ”Adresse (tidligere)”.

Hvis du har haft bopæl på Færøerne
Bopæl på Færøerne dokumenterer du ved at sende os udskrift fra det færøske folkeregister.

Hvis du har haft bopæl i et andet EØS-land eller Schweiz
Bopæl i et andet EØS-land eller Schweiz dokumenteres ved, at vi beder myndighederne i det andet land om oplysningerne.

Mens vi venter på deres svar, kan vi udbetale ydelser med forbehold i op til et halvt år, hvis du på anden vis kan dokumentere opholdet. Du bør derfor sikre dig dokumentation for dit ophold, fx lejekontrakt, flybilletter og lignende.

Undtagelser fra opholdskravet

 I nedenstående situationer tæller perioden i udlandet ikke med som ophold i udlandet:

 • Hvis du er udsendt til arbejde i udlandet for en dansk arbejdsgiver eller ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab, som det danske moderselskab har bestemmende indflydelse på.
 • Hvis du har taget en kompetencegivende uddannelse uden for EØS, og du havde bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før uddannelsen.
 • Hvis du har haft hyre på dansk skib, dvs. skibe, der er registreret i DIS, DAS eller FTJ samt skibe, der ikke er registreringspligtige, men som anses for danske efter søloven.
 • Hvis du er i udlandet som beskæftiget i dansk interesse.
 • Forskere er på visse betingelser undtaget.
 • Medfølgende partnere er på visse betingelser undtaget.
 • Ophold i udlandet før 18-årsdagen sidestilles med ophold i Danmark, hvis du opholdt dig i Danmark i syv år ud af dine første 18 leveår, eller hvis du boede i udlandet med en forælder, der var omfattet af en af undtagelserne.
 • Du er kun omfattet af en undtagelse, hvis du kan dokumentere det.

Brexit
Storbritannien ophører med at være et EU-land den 29. marts 2019, og det vides endnu ikke, om der bliver overgangsregler i forhold til arbejdsløshedsforsikring. Gør der ikke det, vil ophold i Storbritannien efter denne dato ikke tælle med i forhold til opholdskravet, medmindre du opfylder en undtagelse som nævnt ovenfor.

Har du brug for vejledning?
Hvis du er i tvivl om hvorvidt du opfylder opholdskravet, kan du kontakte os for at få konkret vejledning.

Skriv til os

Dagpenge ved job i EØS eller på Færøerne

EØS-landene har aftalt regler for, hvor man skal være socialt sikret, herunder arbejdsløshedsforsikret, og hvordan man bevarer sine rettigheder. Det samme har Danmark og Færøerne.

Reglerne betyder, at du kan miste ret til dagpenge og efterløn, hvis du har arbejde i udlandet og ikke er forsikret i det rigtige land. Det kan også gå ud over din ret til lægehjælp, erstatning ved arbejdsskade med videre. Der er også nogle vigtige frister, du skal overholde for at undgå at miste rettigheder. 

Opholdskravet betyder, at du skal sørge for at tage bopælsdokumentation med hjem, fx lejekontrakt, og så snart du er vendt hjem til Danmark, skal du melde det til CPR-registret.

Kontakt os derfor altid for at få konkret vejledning inden du rejser.

Normalt skal du være socialt sikret i arbejdslandet, men der er mange undtagelser. I nogle lande bliver du automatisk medlem af arbejdsløshedsforsikringen, mens du i andre lande selv skal sørge for at forsikre dig. Perioder uden arbejdsløshedsforsikring kan betyde, at du mister retten til ydelser fra os, når du vender hjem eller mister retten til ydelser fra det andet land.

Det er derfor vigtigt, at du altid undersøger, hvor du skal være forsikret, inden du begynder at arbejde i udlandet. Det gælder også, selvom du normalt arbejder i Danmark, men har en enkelt eller nogle få arbejdsdage i udlandet.

Du eller din arbejdsgiver skal søge om en såkaldt "Attest A1" hos Udbetaling Danmark, før du skal arbejde i udlandet.

Find "Attest A1" på Borger.dk

Hvis du ikke har ret til at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark, fordi du arbejder i udlandet, skal du sikre dig, at du bliver optaget i arbejdsløshedsforsikringen i arbejdslandet. Dernæst skal du melde dig ud af A-kassen LH, da du ikke må være medlem i to lande samtidig. Men vent med at melde dig ud af A-kassen LH, til du er helt sikker på, at du er blevet forsikret i det EØS-land, du arbejder i.

Hvis du ikke kan blive omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor du arbejder, har du mulighed for at forblive medlem hos os, hvis bare du kan dokumentere årsagen til, at du ikke kan være medlem i det andet land. 

Hvis du er statsborger i et land uden for EØS
Arbejder du i et ikke-nordisk EØS-land, er du her i landet ikke omfattet af EØS-reglerne på grund af det danske retsforbehold. Du skal derfor fortsat være medlem af en dansk a-kasse, hvis du vil bevare din ret til danske dagpenge med videre. Det gælder også, selvom du automatisk bliver medlem i det andet land.

Men du skal også være opmærksom på, at ophold i ikke-nordiske EØS-lande ikke sidestilles med ophold i Danmark i forhold til opholdskravet, medmindre du opfylder en undtagelse, fx fordi du var udsendt af en dansk arbejdsgiver.

 

Læs mere om job i udlandet

Forsikring via jobbet
Arbejdsløshedsforsikringen i andre EØS-lande og på Færøerne er ofte så tæt forbundet med ansættelsen, at bidraget til forsikringen bliver betalt via et fradrag i din løn. Det betyder, at du kun er forsikret i perioder med arbejde.

Hvis du i arbejdslandet får ledighedsperioder, hvor du ikke får dagpenge fra arbejdsløshedsforsikringen dér, bør du straks kontakte os. Så kan vi vejlede dig om, hvad du skal gøre for at undgå at miste retten til dagpenge i Danmark, når du vender hjem.

Kontakt os for vejledning

Hvis du skal have dagpenge i et andet land
Det varierer, hvor meget man kan få udbetalt og i hvor lang en periode fra land til land. Det kan du høre mere om i det land, hvor du er forsikret.

Udstationering i EØS
Hvis du bliver midlertidigt udstationeret af en dansk arbejdsgiver i et EØS-land, har du mulighed for fortsat at være dækket af dansk lovgivning om social sikring og bevare dit medlemskab hos os. Du skal sammen med din arbejdsgiver søge om det hos Udbetaling Danmark og sende en kopi af tilladelsen til os. Det skal fremgå af din kontrakt, at udstationeringen er midlertidig. Er udstationeringen planlagt til at vare mere end tre år, skal du forsikres i det land, hvor du arbejder. Det gælder dog ikke, hvis du er statsborger i et land uden for EØS og udstationeres til arbejde i et ikke-nordisk EØS-land.

Reglerne for, hvor man skal være socialt sikret under en udstationering, er komplicerede. Du kan blive klogere ved at læse på Udbetaling Danmarks hjemmeside, men vi anbefaler også, at du kontakter os, hvis du skal udstationeres. Vi kan vejlede dig, så du undgår at miste rettigheder.

Læs mere hos Borger.dk

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dagpenge og udland

Selvstændig i EØS eller på Færøerne
Det er ikke alle EØS-lande, der har arbejdsløshedsforsikring for selvstændige. Men du kan bevare medlemskabet af A-kassen LH, hvis du ikke kan blive forsikret i det land, hvor du driver selvstændig virksomhed. Husk bare at få dokumentation på, at du ikke har mulighed for at blive forsikret i det andet land.

Dagpenge ved job uden for EØS-området

Når du får flytter til et land uden for EØS-området, har du ret til fortsat medlemskab hos os. Hvis du fastholder dit medlemskab, fordi du regner med at vende hjem igen, kan du få dagpenge ved hjemkomst, hvis du opfylder alle betingelserne. Her skal du være særlig opmærksom på opholdskravet. Det kan i visse situationer medføre, at du ikke har dagpengeret de første 7 år efter hjemkomst.

I andre situationer kan du bevare din ret til dagpenge ved hjemkomst, men kun hvis du har gemt den nødvendige dokumentation, fx udstationeringskontrakt og lønsedler.

Hvis du er med i efterlønsordningen, kan arbejde i udlandet gå udover din ret til efterløn med videre.

Derfor bør du kontakte os, inden du rejser, så vi kan vejlede dig.

Læs mere om opholdskravet under fanen Opholdskravets betydning for din dagpengeret.

Kontakt os og få rådgivning om dagpenge og udland

Hvilke lande er med i EØS?

EØS-området omfatter følgende lande i Europa og oversøiske områder:

Azorerne (Portugal), Balearerne (Mallorca, Ibiza – Spanien), Belgien, Bulgarien, Ceuta (Spanien), Cypern (græsk del), Danmark, De Kanariske Øer (Spanien), Estland, Finland, Frankrig, Gibraltar (Storbritannien), Grækenland, Guadeloupe (Frankrig), Guyana (Frankrig), Hebriderne (Storbritannien), Irland, Island, Isle of Wight (Storbritannien), Italien, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira (Portugal), Malta, Martinique (Frankrig), Melilla (Spanien), Nederlandene, Norge, Orkney-øerne (Skotland), Polen, Portugal, Reunion (Frankrig), Rumænien, Schweiz, Shetlandsøerne (Skotland), Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Western Isles (Skotland), Østrig, Ålandsøerne (Finland).

Søg job i udlandet

Når du søger arbejde i udlandet, er der to muligheder for at få udbetalt dagpenge fra os:

 1. Hvis du skal til en konkret jobsamtale i udlandet
 2. Ved længerevarende jobsøgning i et EØS-land eller på Færøerne.

1. JOBSAMTALE I OP TIL 5 DAGE
Hvis du er inviteret til en konkret jobsamtale hos en arbejdsgiver i et andet land, kan du godt få udbetalt dagpenge, imens du er afsted, så længe du opfylder følgende betingelser:

 • Før du rejser, skal du dokumentere overfor os, at du er inviteret til samtalen.
 • Du må højst være væk i fem dage. Både lørdage, søndage og helligdage tæller med i de fem dage
 • Du skal fortælle jobcenteret, at du er bortrejst.

Indsend dokumentation for samtalen

Notér på jobnet.dk, at du er bortrejst

Væk i mere end fem dage?
Er du bortrejst i mere end fem dage, kan du ikke få dagpenge, mens du er i udlandet, medmindre det er et EØS-land eller på Færøerne.

Du kan i så fald enten holde ferie eller fri for egen regning i hele perioden. Du skal give besked til jobcenteret om, at du ikke står til rådighed i den periode, og du skal huske at oplyse om perioden på dagpengekortet.

 

2. JOBSØGNING I OP TIL 3 MÅNEDER I ET EØS-LAND ELLER PÅ FÆRØERNE 
Hvis du rejser til et andet EØS-land for at søge arbejde, kan du få udbetalt dagpenge i op til tre måneder. Du skal blot opfylde følgende betingelser:

 • Du er statsborger i et EØS-land
 • Du har ret til dagpenge og har været registreret som jobsøgende i jobcenteret i mindst fire uger, hvor du kun har haft arbejde i to dage – uanset timetallet
 • Du skal have søgt tilladelse hos os, før du rejser
 • Du skal tilmelde dig den lokale arbejdsformidling inden for de første syv dage, du befinder dig i det pågældende land.

Hvis du får tilladelsen, udsteder vi en attest til dig, som bekræfter din ret til at få danske dagpenge under jobsøgning i det andet EØS-land/på Færøerne (PD U2).

Undtagelser fra kravet om fire ugers ledighed
Der er nogle få undtagelser fra dette krav. Kontakt os for at få vejledning herom.

Hent ansøgning om dagpenge under 3 måneders jobsøgning i udlandet (pdf)

Tilmeld dig jobcenteret efter udlandsophold
Hvis du vil søge om dagpenge, når du kommer hjem efter at have søgt arbejde i et andet EØS-land/på Færøerne, skal du registrere dig som jobsøgende i jobcenteret, når du kommer hjem, og før din periode med ret til dagpenge i det andet EØS-land udløber. Det vil sige senest på den sidste dag, der står på PD U2-attesten.

Ellers kan du først få dagpenge, når du som fuldtidsforsikret har arbejdet i mindst 296 timer inden for 12 uger. Der gælder lidt andre regler i forhold til Færøerne.

Udbetaling af dagpenge
I jobsøgningsperioden udbetales dagpengene med samme sats og skattekort-oplysninger som i Danmark, og det er os, der står for udbetalingen. Du skal også fortsat betale kontingent til os gennem hele perioden.

Du skal stå til rådighed
Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i jobsøgningslandet. Det gør du ved at overholde det lands regler med hensyn til kontrol på arbejdsformidlingen. Du må holde ferie for egen regning eller med godtgørelse fra en arbejdsgiver i sammenlagt højst syv dage, mens du søger job i udlandet.

Hvis du får arbejde i det andet EØS-land/på Færøerne
Hvis det lykkes dig at få arbejde, skal du optages i arbejdsløshedsforsikringen dér. Du skal også udmeldes her, da du kun må være forsikret i ét land. Du bør dog ikke udmelde dig her, før du er sikker på, at du er blevet forsikret i arbejdslandet.

Hjemvendt fra udlandet

Hvis du har været medlem af arbejdsløshedsforsikringen i et andet land, skal du optages i Danmark igen, når du vender hjem. Der gælder forskellige regler, alt efter hvornår du sidst har været medlem af en dansk a-kasse.

Mindre end fem år siden
Er det mindre end fem år siden, skal du blot søge om optagelse hurtigst muligt men senest otte uger efter, at din forsikring ophører i det andet EØS-land. Hvis du melder dig ind hos os, før fristen udløber, kan du medregne både arbejde og forsikringsperioder i udlandet.

Mere end fem år siden
Er det fem år eller mere siden, du har været med i en dansk a-kasse, skal du både være i job og søge om optagelse i A-kassen LH senest otte uger efter, din forsikring ophører i det andet EØS-land. Herudover skal du arbejde mindst 296 timer inden for 12 uger, hvis du vil være fuldtidsforsikret og overføre dine arbejds- og forsikringsperioder som lønmodtager fra det andet EØS-land.

Vær opmærksom på
Du skal i begge situationer have en attest (PD U1), som bliver udstedt af myndighederne i det land, hvor du har arbejdet. Attesten er et bevis på dine arbejds- og forsikringsperioder i landet. Den skal du sende til os sammen med ansættelseskontrakten og dine lønsedler.

Du skal også i begge situationer tilmelde dig jobcenteret fra første dag, du ønsker dagpenge, hvis du er ledig, når du kommer hjem.

Hvis du vender hjem fra Færøerne
Hvis du vender hjem fra Færøerne, skal du blot søge om optagelse her hurtigst muligt men senest otte uger efter, at din forsikring ophørte der. I den situation er der intet arbejdskrav.

Hvis du har været forsikret på Færøerne og ønsker at tage til Danmark som ledig, er det vigtigt, at du før afrejsen (via en såkaldt PD U2-attest) får lov til at tage på jobsøgning i Danmark med færøske dagpenge, da du ellers risikerer ikke at kunne få dagpenge her.

Læs mere om opholdskravet under punktet "Opholdskravets betydning for din dagpengeret".

Hjemvendt fra et land udenfor EØS?
Hvis du har bevaret dit medlemskab hos os, mens du har opholdt dig i et land udenfor EØS-området, har du ret til dagpenge, når du vender tilbage til Danmark. Det kræver dog, at du opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge, herunder opholdskravet. Husk at fortælle os det, når du kommer hjem, og registrér dig hos jobcenteret som jobsøgende, hvis du er ledig. 

Læs mere om de almindelige vilkår for ret til dagpenge

På vej på efterløn?
Der gælder særlige regler i forhold til efterløn og udlandsophold.

Læs mere om efterløn og udland

Betydning for din ret til efterløn

Hvis du betaler til efterlønsordningen, bør du læse om et udlandsopholds betydning for din ret til efterløn eller skattefri præmie – også selv om du ikke aktuelt har planer om at gøre brug af efterlønsordningen. Derudover bør du kontakte os, så vi kan vejlede dig konkret.

Læs om udland og efterløn

Læs pjecen "Job i udlandet"

Hvis du skal på arbejde uden for Danmark, er det vigtigt, at du har den fornødne viden om, hvad du selv skal gøre for at sikre dine rettigheder, så du undgår økonomiske tab.

Denne pjece fortæller dig, hvilken betydning arbejde uden for Danmark har for din ret til social sikring, dagpenge, efterløn, tillægsforsikring, ansættelsesretlig rådgivning og muligheden for at tage danske dagpenge med på jobsøgning i udlandet.

Læs pjecen "Job i udlandet" (pdf)

Opdateret: 19.11.2019