Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Mens du er på efterløn

Du kan sagtens blive ved med at arbejde, selvom du modtager efterløn – der vil så ske fradrag i efterlønnen for de timer, du arbejder. På den måde kan du trappe langsomt ned til at gå på fuld efterløn.

Der gælder forskellige regler i forhold til blandt andet ferie, udlandsophold og frivilligt arbejde – det kan du alt sammen blive klogere på her.

Det må og skal du på efterløn

Udbetaling og satser

For at få udbetalt efterløn skal du hver måned udfylde et efterlønskort. Du skal udfylde og sende kortet senest en måned og 10 dage efter månedens udløb. Du mister normalt helt retten til efterløn for den måned, hvis du ikke overholder fristen.

Vælg det efterlønskort, der passer til din situation:

Udfyld efterlønskort Udfyld efterlønskort for seks måneder

Har du rettelser til efterlønskortet? Ret det her

Seks-måneders-ordningen
Du har også mulighed for at søge om at blive tilmeldt seks-måneders-ordningen, så du kan udfylde dit efterlønskort for op til seks måneder af gangen. Du kan kun blive tilmeldt ordningen, hvis du ikke har arbejde eller andre indtægter i efterlønsperioden bortset fra pensionsudbetalinger.

Tilmeld dig seks-måneders-ordningen

Vi får automatisk dit skattekort fra SKAT og udbetaler efterlønnen den sidste hverdag i måneden til din NemKonto – forudsat at du har udfyldt efterlønskortet. Vi benytter dit skattefradrag, når vi beregner din skat, og hvis du arbejder ved siden af, kan du eventuelt bruge en del af dit fradrag hos din arbejdsgiver og den anden del hos os. Husk også at give os besked, hvis du bruger hele dit fradrag et andet sted, for så sikrer vi, at vi kun får dit bikort fra SKAT.

Hvor meget kan jeg få i efterløn?
Hvor meget du konkret får i efterløn, afhænger af forskellige ting, som du kan læse mere om på hjemmesiden. Her kan du se de satser, der gælder:

Efterløn - maksimale satser (2018)

    Kr. per måned Kr. per år
Fuldtid 91 procent 16.956 203.472
Deltid 91 procent 11.304 135.648
Fuldtid 100 procent (tidligst fra 62 år) 18.633 223.596
Deltid 100 procent (tidligst fra 62 år) 12.422 149.064


Skattefri præmie (2018)

  Per præmieportion (kr.) Maksimal præmie (kr.)
Fuldtid 13.416 (maks. 12 portioner) 160.992
Deltid 8.944 (maks. 12 portioner) 107.328


Hvornår bliver pengene udbetalt? 
Her kan du se udbetalingsperioderne:

Udbetalingskalender 2017/2018

Periode (dato) Kan udfyldes fra Udbetales
01.12.2017 -
31.12.2017
21.12.2017 29.12.2017
01.01.2018 -
31.01.2018
24.01.2018 31.01.2018
01.02.2018 -
28.02.2018
22.02.2018 28.02.2018
01.03.2018 -
31.03.2018
22.03.2018 28.03.2018
01.04.2018 -
30.04.2018
23.04.2018 30.04.2018
01.05.2018 -
31.05.2018
24.05.2018 31.05.2018
01.06.2018 -
30.06.2018
24.06.2018 29.06.2018
01.07.2018 -
31-07-2018
24.07.2018 31.07.2018
01.08.2018 -
31.08.2018
24.08.2018 31.08.2018
01.09.2018 -
30.09.2018
24.09.2018 28.09.2018
01.10.2018 -
31.10.2018
24.10.2018 31.10.2018
01.11.2018 -
30.11.2018
24.11.2018 30.11.2018
01.12.2018 -
31.12.2018
19.12.2018 28.12.2018

 

Efterløn følger kalendermånederne og bliver udbetalt månedsvis. Du får udbetaling for 160,33 timer, hvis du har ret til efterløn hele måneden uden fradrag.

Du kan tidligst den 24. i hver måned udfylde dit ydelseskort på hjemmesiden (i december 2018 kan du dog allerede udfylde dit ydelseskort den 19. december 2018). Hvis du vil være sikker på, at pengene bliver sat ind på din NemKonto den sidste bankdag i måneden, skal vi have dit ydelseskort senest kl. 9 den tredjesidste bankdag i måneden.

Du har en frist på en måned og 10 dage fra den sidste kalenderdag i den pågældende måned til at indsende kortet.  

Med forbehold for ændringer.

Arbejde og efterløn

Du kan sagtens arbejde, mens du er på efterløn. På den måde kan du trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis du ønsker det.

Der sker normalt fradrag i efterlønnen for de løntimer, du har, mens du er på efterløn.

Når vi vurderer, om din arbejdstid skal modregnes time for time (kontrollabel arbejdstid), eller om vi omregner din indtægt til timer (ukontrollabel arbejdstid), tager vi udgangspunkt i din arbejdsgivers indberetning til SKAT.

Du kan som udgangspunkt få supplerende efterløn i de måneder, hvor vi kan udbetale for 14,8 timer.

Med andre ord - får du løn, ferie med feriepenge og lignende for mere end 145,53 timer, får du ikke suppleret op til de 160,33 timer.

Der gælder dog en anden grænse på 128 timer, hvis du kan få lempet fradrag.

Læs mere om alt dette i vores pjece Udbetaling af efterløn.

Vær omhyggelig med at oplyse dit arbejde korrekt
Når du udfylder dit efterlønskort, skal du altid huske at oplyse om de arbejdstimer, du forventer at få løn for ud for de dage, du arbejder.

Du skal angive timeantallet med to decimalers nøjagtighed og i minutter, da det kan få betydning for dine muligheder inden for efterlønsordningen, for eksempel optjening af skattefri præmie.

Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvordan dit arbejde skal oplyses.

På ferie med efterløn

Der gælder lidt forskellige regler for, hvordan modregning i efterlønnen sker i forhold til feriepenge eller ferie med løn, når du er på efterløn.

Udlandsophold
Holder du ferie i udlandet, kan du få din efterløn med. Rejser du uden for EØS, kan du bevare retten til efterløn i op til tre måneder per kalenderår, hvis du har bopæl i Danmark.

Feriepenge og fradrag i efterlønnen
Hvis du modtager feriepenge eller har ferie med løn fra et arbejde, vil der ske fradrag i din efterløn – også selvom du har optjent det, før du gik på efterløn, og også selvom du ikke holder ferien. Vi anbefaler derfor, at du holder ferien, hvis du har mulighed for det.

Holder du ferie med løn, sker fradraget time for time, mens det for feriepenge er i antal dage med mulighed for at få suppleret op, hvis feriepengene ikke svarer til din normale efterlønssats.

Hvis du har optjent feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver, skal de normalt indbetale dine feriepenge, så du kan hæve dem via Borger.dk. Hvis du har været ansat i et helt år, har du ifølge ferieloven optjent 25 dages ferie, uanset om du har været på deltid. Du kan få pengene udbetalt, når du melder ferie digitalt til Borger.dk:

Læs mere om feriepenge på Borger.dk

Fra og med ferieåret, der startede 1. maj 2015, så skal alle feriepenge udbetales via Borger.dk. Hvis du alligevel får et fysisk feriekort, skal Lederne underskrive det, for at du kan få dine feriepenge udbetalt.

Indsend feriekort til Lederne

Hvis du får udbetalt feriepenge i efterlønsperioden, uden at du afholder ferie, så medfører feriepengene fradrag efter det antal dage, som feriepengene skulle dække. Det sker, uanset om der er tale om udbetaling af ferie efter reglerne om feriehindringer eller reglerne om udbetaling af bagatel-feriepengebeløb og lignende. Hvis feriepengene er mindre end efterlønnen for dagene, modregner vi krone for krone.

Husk at indberette
Når du har holdt din ferie, skal du oplyse det på dit efterlønskort. Du kan undgå fradrag for dine feriepenge, hvis du overgår til folkepension i det indeværende ferieår - det kan du læse mere om på Borger.dk.

Se Ledernes pjecer om efterløn her

Selvstændig bibeskæftigelse og efterløn

Du kan begynde eller videreføre en selvstændig virksomhed i op til 400 timer om året og med en indtægtsgrænse på 79.048 kr. (2018) pr. regnskabsår. Du kan også vælge at bruge op til 400 timer på én enkeltstående opgave – men det kan du kun gøre én gang i løbet af din tid på efterløn. Her er der ingen indtægtsbegrænsning.

Søg i god tid
Det er os, der giver tilladelsen, og du skal søge i god tid. Vent med at starte noget op, til du har fået svar fra os.

Hvis du gerne vil videreføre eller begynde en 400 timers-virksomhed samtidig med, du får efterløn, skal du udfylde blanketten AR 284.

Her skal du blandt andet oplyse om:

 • Tidsforbrug – også hvis der er andre ansatte. Er det en ny virksomhed, skal du skrive, hvad du forventer at bruge.
 • Beskrivelse af virksomheden
 • Indtægt i virksomheden og forventet indtægt fremadrettet

Når du søger om tilladelse, skal du sandsynliggøre, at din samlede arbejdstid i virksomheden højst vil udgøre 400 timer per kalenderår (inkl. transport, administration og ansattes tidsforbrug).

Hvis du tidligere har brugt mere tid, skal du dokumentere, at arbejdstiden bliver sat ned – enten i form af en salgsaftale for en del af virksomheden, indskrænkning af åbningstider, bortforpagtning, udlejning eller andet. Du har mulighed for at få forhøjet indtægten i det regnskabsår, hvor du går på efterløn, så den kan overstige 79.048 kr. (2018).

Går du på efterløn i 2. kvartal af et kalenderår, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 300 timer. Går du på efterløn i 3. kvartal, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 200 timer. Og går du på efterløn i 4. kvartal, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 100 timer.

Ansøg om efterløn samtidig med selvstændig virksomhed (husk login)

Husk at indberette
Når du har fået tilladelse til at drive selvstændig bibeskæftigelse samtidig med efterløn, skal der ske fradrag for de timer, du anvender på virksomheden. Inden hver udbetaling skal du oplyse om hele tidsforbruget i virksomheden, herunder tid brugt på administration og transport og timer udenfor normal arbejdstid samt lørdag og søndag. Arbejdet i virksomheden medfører fradrag i efterlønnen time for time. Ansattes tidsforbrug medfører dog ikke fradrag i din efterløn.

Fra hoved- til bibeskæftigelse
Hvis du tidligere har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse og i væsentligt omfang, har du mulighed for at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed i op til 962 timer om året.

For at få tilladelse skal du sandsynliggøre, at arbejdet i virksomheden alene vil være baseret på din egen arbejdskraft, og at din arbejdstid ikke overstiger 962 timer pr. kalenderår.

Du har også mulighed for at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed i 18½ time om ugen. Vælger du denne ordning, skal arbejdstiden udgøre 18½ time hver eneste uge, og arbejdet medfører fradrag i efterlønnen med 18½ time pr. uge.

Er du i tvivl om reglerne, er du velkommen til at kontakte os.

Spørg os om selvstændig virksomhed og efterløn

Når du stopper med selvstændig bibeskæftigelse

Hvis du stopper med din selvstændige bibeskæftigelse, skal du dokumentere, at virksomheden er ophørt. Det gør du således:

Hvis virksomheden lukker
Du kan dokumentere over for os, at du har lukket virksomheden på følgende måder:

 • Tro og love-erklæring om at virksomheden er lukket 
 • CVR-afmeldelse (herunder momsafmeldelse) registreret i Erhvervsstyrelsen. 

Ved overdragelse
Du kan dokumentere over for os, at du har overdraget virksomheden på følgende måder:

 • Tro og love-erklæring om at virksomheden er overdraget (det må ikke være til din ægtefælle/samlever eller dine umyndige børn) 
 • Kopi af overdragelsesaftalen 
 • CVR-afmeldelse (herunder momsafmeldelse) registreret i Erhvervsstyrelsen. 

Ved bortforpagtning og udlejning
Du kan dokumentere over for os, at du har bortforpagtet eller udlejet virksomheden på følgende måder:

 • Tro og love-erklæring om at virksomheden er overdraget (det må ikke være til din ægtefælle/samlever eller dine umyndige børn) 
 • Kopi af forpagtningskontrakt/lejekontrakt med navn og adresse på parterne, en beskrivelse af genstanden eller den ejendom, der bliver bortforpagtet eller udlejet, forpagtningsafgiften/lejen, datoen for aftalens indgåelse og udløb 
 • Ændring af momsregistrering til frivillig registrering. 

Hvis du udtræder af en virksomhed, der videreføres af din ægtefælle eller medejere
Du kan udtræde af virksomheden, hvis du og din ægtefælle underskriver en tro og love erklæring om, at du er udtrådt af virksomheden. Din udtræden har virkning fra det tidspunkt, A-kassen har modtaget erklæringen. Der knytter sig lidt flere betingelser til muligheden, som vi kan vejlede dig om. Ligeledes har medejere nogle muligheder for at udtræde af virksomheden – det kan vi også vejlede dig om.

Kontakt os for vejledning om efterløn og selvstændig virksomhed

Frivilligt arbejde og borgerligt ombud

Du kan sagtens udføre frivilligt arbejde, mens du er på efterløn.

Men visse former for frivilligt arbejde medfører modregning i din efterløn.

Det kommer  blandt andet an på hvilken form for arbejde, det er, og for hvem arbejdet udføres. 

Forskel på fritidsaktiviteter og frivilligt arbejde
Generelt gælder det, at fritidsaktiviteter og hobbypræget arbejde ikke har nogen betydning for din efterløn.

Frivilligt, ulønnet arbejde er arbejdsopgaver, der kan udbydes som lønarbejde, må du bruge op til 65 timer om måneden uden fradrag i din efterløn.

Ved visse former for frivilligt ulønnet arbejde skal alle dine arbejdstimer modregnes.

Kontakt os derfor altid, før du begynder, så du kan undgå at sige ja til opgaver, som skal modregnes i efterlønnen.

Borgerligt ombud og tillidshverv
Din skattepligtige indtægt vil normalt medføre fradrag i efterlønnen på en time for hver 235,60 kroner, du har tjent – eksempelvis hvis du er:

 • Borgmester eller udvalgsformand i en kommune 
 • Medlem af et menighedsråd 
 • Bestyrelsesmedlem i en forening.
Undtagelser:
 • Hverv som vidne, nævning, domsmand, lægdommer eller tilforordnet ved valg – dette medfører ikke fradrag.
 • At være medlem af en kommunalbestyrelse/regionsråd – det medfører heller ikke fradrag. 


Kontakt os for rådgivning
Det er komplekse regler for, hvilken type aktivitet eller arbejde, der hører til i hvilken kategori, så vi anbefaler, at du kontakter os, inden du kaster dig ud i frivilligt arbejde eller påtager dig hverv. Vi har en særlig kontaktformular, du kan bruge til at kontakte os:

Kontakt os med spørgsmål om frivilligt arbejde og efterløn

Hvis du bygger om

Hvis du selv går i gang med at bygge om eller renovere din bolig, skal du altid kontakte os først, så vi kan fastslå, om der er tale om et større eller mindre byggeprojekt, der vil medføre fradrag i din efterløn.

Der gælder særlige regler, hvis du investerer i et solcelleanlæg. Det skal udelukkende være til eget forbrug, hvis ikke det skal gælde som selvstændig virksomhed, og dermed give fradrag i efterlønnen. Tilsvarende vil det tælle som selvstændig virksomhed, hvis du selv udfører installationen og/eller vedligeholdelse af anlægget.

Kontakt os, hvis du bygger om eller renoverer din bolig

Solcelleanlæg

Hvis du overvejer at investere i et solcelleanlæg, skal du være opmærksom på, at investeringen i nogle tilfælde kan have betydning for din efterløn afhængig af anlæggets funktion.

Hvis solcelleanlægget er til eget forbrug, har det ikke betydning for din efterløn. Anlægget anses for at være til dit eget forbrug, hvis det opfylder disse betingelser:

 • Anlægget er monteret på dit eget hus/ejendom, og den strøm, som anlægget producerer, er til dit eget forbrug, og anlægget er normeret herefter,
 • Anlægget er ikke anlagt med henblik på systematisk salg af strøm til elselskaberne. Eventuel overskydende strøm må dog gerne aftages af elselskabet,
 • Dine opgaver med anlægget består alene i, at du aflæser elmåleren med henblik på afregning til elselskabet, samt at du rekvirerer teknikere til vedligeholdelse,
 • Solcelleanlægget er ikke ejet i en selskabsform eller inddraget i anden selvstændig virksomhed.

Hvis du derimod anlægger solceller med henblik på at sælge strøm til elselskaberne, vil anlægget blive betragtet som selvstændig virksomhed, og det har betydning for din efterløn. Dit solcelleanlæg anses for at være selvstændig virksomhed, hvis:

 • Du systematisk sælger strøm fra anlægget til elselskaberne,
 • Du selv udfører installation og/eller vedligeholdelse af anlægget.

Læs mere om efterløn og selvstændig virksomhed

Dame med computer

Opdateret: 29.12.2017

Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback