Vi bruger cookies for at optimere din brugeroplevelse.

Læs mere

Mens du er på efterløn

Du kan sagtens blive ved med at arbejde, selvom du modtager efterløn – der vil så ske fradrag i efterlønnen for de timer, du arbejder. På den måde kan du trappe langsomt ned til at gå på fuld efterløn.

Der gælder forskellige regler i forhold til blandt andet ferie, udlandsophold og frivilligt arbejde – det kan du alt sammen blive klogere på her.

Det må og skal du på efterløn

Udbetaling og satser

For at få udbetalt efterløn skal du hver måned udfylde et efterlønskort elektronisk. Indtil den 30. juni har du op til tre måneder til at få udfyldt dit kort, men du modtager først pengene, når du har tastet kortet. Der går typisk to til fem hverdage, før pengene er på din konto. Fra og med den 1. juli 2017 har du kun én måned og 10 dage fra udbetalingsmånedens udløb til at få udfyldt dit kort. Hvis ikke du når det inden for fristen, bortfalder efterlønnen som udgangspunkt.

Efterløn for maj måned 
Vi gør opmærksom på, at du på grund af de nye regler først kan taste dit kort fra og med fredag den 26. maj kl. 16.00. For at vi kan udbetale efterløn til dig den 31. maj, skal du have tastet kortet senest den 28. maj.

Efterløn for juni måned
I juni måned skal du taste dit ydelseskort i perioden fra og med den 27. juni til og med den 28. juni klokken 9.00, for at vi kan udbetale efterløn til dig den 30. juni.

Vælg det efterlønskort, der passer til din situation:

Udfyld efterlønskort Udfyld efterlønskort for seks måneder

Har du rettelser til efterlønskortet? Ret det her

Seks-måneders-ordningen
Du har også mulighed for at søge om at blive tilmeldt seks-måneders-ordningen, så du kan udfylde dit efterlønskort for op til seks måneder af gangen. Du kan kun blive tilmeldt ordningen, hvis du ikke har arbejde eller andre indtægter i efterlønsperioden bortset fra pensionsudbetalinger.

Tilmeld dig seks-måneders-ordningen

Vi får automatisk dit skattekort fra SKAT og udbetaler efterlønnen den sidste hverdag i måneden til din NemKonto – forudsat at du har udfyldt efterlønskortet. Vi benytter dit skattefradrag, når vi beregner din skat, og hvis du arbejder ved siden af, kan du eventuelt bruge en del af dit fradrag hos din arbejdsgiver og den anden del hos os. Husk også at give os besked, hvis du bruger hele dit fradrag et andet sted, for så sikrer vi, at vi kun får dit bikort fra SKAT.

Hvor meget kan jeg få i efterløn?
Hvor meget du konkret får i efterløn, afhænger af forskellige ting, som du kan læse mere om på hjemmesiden. Her kan du se de satser, der gælder:

Efterløn - maksimale satser (2017)

    Kr. per dag Kr. per uge Kr. per år
Fuldtid 91 procent 773 3.865 200.980
Deltid 91 procent 515 2.575 133.900
Fuldtid 100 procent (tidligst fra 62 år) 849 4.245 220.740
Deltid 100 procent (tidligst fra 62 år) 566 2.830 147.160


Skattefri præmie (2017)

  Per præmieportion (kr.) Maksimal præmie (kr.)
Fuldtid 13.244 (maks. 12 portioner) 158.928
Deltid 8.830 (maks. 12 portioner) 105.960


Hvornår bliver pengene udbetalt? 
Her kan du se udbetalingsperioderne:

Udbetalingskalender 2017

Periode (dato) Periode (ugenumre) Antal uger Efterlønskort kan udfyldes fra Udbetales
19.12.2016 -
22.01.2017
 51-03 5 22.01.2017  31.01.2017
23.01.2017 -
19.02.2017
 04-07 4 19.02.2017 28.02.2017 

20.02.2017 -
19.03.2017

 08-11 4 19.03.2017 31.03.2017
20.03.2017 -
23.04.2017
12-16 5 23.04.2017 28.04.2017
24.04.2017 -
28.05.2017
17-21 5 26.05.2017 31.05.2017
29.05.2017 -
30.06.2017
22-26 5 27.06.2017 30.06.2017
Periode (dato) Der udbetales
månedsvis fra
01.07.2017
Der udbetales
månedsvis fra
01.07.2017
Efterlønskort kan udfyldes fra Udbetales
01.07.2017 -
31.07.2017
    24.07.2017 29.07.2017
01.08.2017 -
31.08.2017
    24.08.2017 31.08.2017 
01.09.2017 -
30.09.2017
    24.09.2017 30.09.2017 
01.10.2017 -
31.10.2017
    24.10.2017 31.10.2017 
01.11.2017 -
30.11.2017
    24.11.2017 30.11.2017 
01.12.2017 -
31.12.2017
    24.12.2017 30.12.2017 

Fra juli 2017 sker der en ændring af tidspunkterne for udbetalingerne af din efterløn. Du skal senest taste dit ydelseskort den 3. sidste bankdag kl. 09.00, hvis din efterløn skal være til disposition den sidste bankdag i måneden. Der kan kun udbetales efterløn for en måned, hvis månedsoplysningerne er modtaget i A-kassen senest 1 måned og 10 dage efter udbetalingsmånedens udløb.

Med forbehold for ændringer.

Arbejde og efterløn

Her beskriver vi alene de regler, der gælder indtil den 30. juni 2017.

Du kan sagtens arbejde, mens du er på efterløn. På den måde kan du trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis du ønsker det.

Der sker normalt fradrag i efterlønnen for de faktiske arbejdstimer, du har, mens du er på efterløn.

Når vi vurderer, om din arbejdstid skal modregnes time for time (kontrollabel arbejdstid), eller om vi omregner din indtægt til timer (ukontrollabel arbejdstid), tager vi udgangspunkt i din arbejdsgivers indberetning til SKAT. Du kan læse mere om metoderne nedenfor.

Er din arbejdstid kontrollabel?
De fleste lønmodtagere har det, vi kalder kontrollabel arbejdstid. Det er, når din arbejdsgiver indberetter dine løntimer og dine skattepligtige indtægter til SKATs Indkomstregister. Fradraget i din efterløn sker så ud fra dine faktiske arbejdstimer. Hvis du får løn for flere timer, for eksempel løn under ferie, sygdom, helligdage og lignende, så bliver det regnet med, når der sker fradrag i din efterløn.

Hvis din timeløn er lavere end 230,08 kroner, har du ret til et lempet fradrag for de første 37.577 kroner, du tjener (forudsat at du får efterløn i et helt år – ellers bliver det beløb, du må tjene, gradvist lavere). Fradraget sker her ved, at vi omregner din indtægt til timer ved hjælp af en fast omregningssats, som i 2017 er 230,08 kr.

Tjener du mere end 37.577 kroner, vil fradraget igen være time for time som beskrevet ovenfor.

Hvis din timeløn er mindre end 114,73 kroner, bruger vi tallet 114,73 kroner per time i vores beregninger.

Er din arbejdstid ukontrollabel?
Hvis antallet af arbejdstimer ikke har haft betydning for din lønindtægt, vil fradraget i din efterløn blive beregnet på baggrund af din indtægt. Dette er normalt, hvis du eksempelvis er honorarlønnet, opgavelønnet eller ren provisionslønnet. Din indtægt vil så blive omregnet til et timetal ved hjælp af en fast omregningssats, som i 2017 er 230,08 .
Eksempel: Hvis din arbejdsgiver har indberettet en månedsløn på 12.000 kroner og ingen løntimer, ville vi komme frem til, at din løn svarer til 52,16 timer á 230,08 kroner. Det betyder, at vi skal modregne 52,16 timer i din efterløn.

Mindsteudbetalingsregel og overskydende timer
Hvis du som fuldtidsforsikret skal have fradrag i din efterløn for mere end 29,6 timer i den enkelte uge, kan du ikke få udbetalt efterløn for de resterende timer op til 37 timer per uge. Hvis du er omfattet af reglerne om lempet fradrag, og dine faktiske løntimer er over de 29,6, kan du heller ikke få udbetalt efterløn for de resterende timer, selvom din indtægt for timerne svarer til færre end 29,6 timer.

Hvis du har flere end 37 timer i en uge, bliver de ekstra timer trukket fra i den efterfølgende udbetaling af efterløn.

Husk at indberette
Når du udfylder dit efterlønskort, skal du altid huske at oplyse om arbejde. Du skal angive timeantallet med to decimalers nøjagtighed, da det kan få betydning for dine muligheder inden for efterlønsordningen, for eksempel optjening af skattefri præmie.

På ferie med efterløn

Der gælder lidt forskellige regler for, hvordan modregning i efterlønnen sker i forhold til feriepenge eller ferie med løn, når du er på efterløn.

Udlandsophold
Holder du ferie i udlandet, kan du få din efterløn med. Rejser du uden for EØS, kan du bevare retten til efterløn i op til tre måneder per kalenderår, hvis du har bopæl i Danmark.

Feriepenge og fradrag i efterlønnen
Hvis du modtager feriepenge eller har ferie med løn fra et arbejde, vil der ske fradrag i din efterløn – også selvom du har optjent det, før du gik på efterløn, og også selvom du ikke holder ferien. Vi anbefaler derfor, at du holder ferien, hvis du har mulighed for det.

Holder du ferie med løn, sker fradraget time for time, mens det for feriepenge er i antal dage med mulighed for at få suppleret op, hvis feriepengene ikke svarer til din normale efterlønssats.

Hvis du har optjent feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver, skal de normalt indbetale dine feriepenge, så du kan hæve dem via Borger.dk. Hvis du har været ansat i et helt år, har du ifølge ferieloven optjent 25 dages ferie, uanset om du har været på deltid. Du kan få pengene udbetalt, når du melder ferie digitalt til Borger.dk:

Læs mere om feriepenge på Borger.dk

Fra og med ferieåret, der startede 1. maj 2015, så skal alle feriepenge udbetales via Borger.dk. Hvis du alligevel får et fysisk feriekort, skal Lederne underskrive det, for at du kan få dine feriepenge udbetalt.

Indsend feriekort til Lederne

Hvis du får udbetalt feriepenge i efterlønsperioden, uden at du afholder ferie, så medfører feriepengene fradrag efter det antal dage, som feriepengene skulle dække. Det sker, uanset om der er tale om udbetaling af ferie efter reglerne om feriehindringer eller reglerne om udbetaling af bagatel-feriepengebeløb og lignende. Hvis feriepengene er mindre end efterlønnen for dagene, modregner vi krone for krone.

Husk at indberette
Når du har holdt din ferie, skal du oplyse det på dit efterlønskort. Du kan undgå fradrag for dine feriepenge, hvis du overgår til folkepension i det indeværende ferieår - det kan du læse mere om på Borger.dk.

Se Ledernes pjecer om efterløn her

Selvstændig bibeskæftigelse og efterløn

Du kan begynde eller videreføre en selvstændig virksomhed i op til 400 timer om året og med en indtægtsgrænse på 77.498 kr. (2017) pr. regnskabsår. Du kan også vælge at bruge op til 400 timer på én enkeltstående opgave – men det kan du kun gøre én gang i løbet af din tid på efterløn. Her er der ingen indtægtsbegrænsning.

Søg i god tid
Det er os, der giver tilladelsen, og du skal søge i god tid. Vent med at starte noget op, til du har fået svar fra os.

Hvis du gerne vil videreføre eller begynde en 400 timers-virksomhed samtidig med, du får efterløn, skal du udfylde blanketten AR 284.

Her skal du blandt andet oplyse om:

 • Tidsforbrug – også hvis der er andre ansatte. Er det en ny virksomhed, skal du skrive, hvad du forventer at bruge.
 • Beskrivelse af virksomheden
 • Indtægt i virksomheden og forventet indtægt fremadrettet

Når du søger om tilladelse, skal du sandsynliggøre, at din samlede arbejdstid i virksomheden højst vil udgøre 400 timer per kalenderår (inkl. transport, administration og ansattes tidsforbrug).

Hvis du tidligere har brugt mere tid, skal du dokumentere, at arbejdstiden bliver sat ned – enten i form af en salgsaftale for en del af virksomheden, indskrænkning af åbningstider, bortforpagtning, udlejning eller andet. Du har mulighed for at få forhøjet indtægten i det regnskabsår, hvor du går på efterløn, så den kan overstige 77.498 kr. (2017).

Går du på efterløn i 2. kvartal af et kalenderår, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 300 timer. Går du på efterløn i 3. kvartal, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 200 timer. Og går du på efterløn i 4. kvartal, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 100 timer.

Ansøg om efterløn samtidig med selvstændig virksomhed (husk login)

Husk at indberette
Når du har fået tilladelse til at drive selvstændig bibeskæftigelse samtidig med efterløn, skal der ske fradrag for de timer, du anvender på virksomheden. Inden hver udbetaling skal du oplyse om hele tidsforbruget i virksomheden, herunder tid brugt på administration og transport og timer udenfor normal arbejdstid samt lørdag og søndag. Arbejdet i virksomheden medfører fradrag i efterlønnen time for time. Ansattes tidsforbrug medfører dog ikke fradrag i din efterløn.

Fra hoved- til bibeskæftigelse
Hvis du tidligere har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse og i væsentligt omfang, har du mulighed for at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed i op til 962 timer om året.

For at få tilladelse skal du sandsynliggøre, at arbejdet i virksomheden alene vil være baseret på din egen arbejdskraft, og at din arbejdstid ikke overstiger 962 timer pr. kalenderår.

Du har også mulighed for at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed i 18½ time om ugen. Vælger du denne ordning, skal arbejdstiden udgøre 18½ time hver eneste uge, og arbejdet medfører fradrag i efterlønnen med 18½ time pr. uge.

Er du i tvivl om reglerne, er du velkommen til at kontakte os.

Spørg os om selvstændig virksomhed og efterløn

Når du stopper med selvstændig bibeskæftigelse

Hvis du stopper med din selvstændige bibeskæftigelse, skal du dokumentere, at virksomheden er ophørt. Det gør du således:

Hvis virksomheden lukker
Du kan dokumentere over for os, at du har lukket virksomheden på følgende måder:

 • Tro og love-erklæring om at virksomheden er lukket 
 • CVR-afmeldelse (herunder momsafmeldelse) registreret i Erhvervsstyrelsen. 

Ved overdragelse
Du kan dokumentere over for os, at du har overdraget virksomheden på følgende måder:

 • Tro og love-erklæring om at virksomheden er overdraget (det må ikke være til din ægtefælle/samlever eller dine umyndige børn) 
 • Kopi af overdragelsesaftalen 
 • CVR-afmeldelse (herunder momsafmeldelse) registreret i Erhvervsstyrelsen. 

Ved bortforpagtning og udlejning
Du kan dokumentere over for os, at du har bortforpagtet eller udlejet virksomheden på følgende måder:

 • Tro og love-erklæring om at virksomheden er overdraget (det må ikke være til din ægtefælle/samlever eller dine umyndige børn) 
 • Kopi af forpagtningskontrakt/lejekontrakt med navn og adresse på parterne, en beskrivelse af genstanden eller den ejendom, der bliver bortforpagtet eller udlejet, forpagtningsafgiften/lejen, datoen for aftalens indgåelse og udløb 
 • Ændring af momsregistrering til frivillig registrering. 

Hvis du udtræder af en virksomhed, der videreføres af din ægtefælle eller medejere
Du kan udtræde af virksomheden, hvis du og din ægtefælle underskriver en tro og love erklæring om, at du er udtrådt af virksomheden. Din udtræden har virkning fra det tidspunkt, A-kassen har modtaget erklæringen. Der knytter sig lidt flere betingelser til muligheden, som vi kan vejlede dig om. Ligeledes har medejere nogle muligheder for at udtræde af virksomheden – det kan vi også vejlede dig om.

Kontakt os for vejledning om efterløn og selvstændig virksomhed

Frivilligt arbejde og borgerligt ombud

Du kan sagtens udføre frivilligt arbejde, mens du er på efterløn. Men visse former for frivilligt arbejde medfører modregning i din efterløn – det kommer an på hvilken form for arbejde, det er, og hvor mange timer, du arbejder.

Forskel på fritidsaktiviteter og frivilligt arbejde
Generelt gælder det, at fritidsaktiviteter og hobbypræget arbejde ikke har nogen betydning for din efterløn.

Frivilligt, ulønnet arbejde er arbejdsopgaver, der kan udbydes som lønarbejde, må du bruge op til fire timer på om ugen uden fradrag i din efterløn. De fire timer regnes som et gennemsnit over en udbetalingsperiode, så du kan for eksempel arbejde 16 timer i én uge og ingen i de efterfølgende tre uger.

Ved visse former for frivilligt ulønnet arbejde skal alle dine arbejdstimer modregnes. Kontakt os derfor altid, før du begynder, så du kan undgå at sige ja til opgaver, som skal modregnes i efterlønnen.

Borgerligt ombud og tillidshverv
Din skattepligtige indtægt vil normalt medføre fradrag i efterlønnen på en time for hver 230,08 kroner, du har tjent – eksempelvis hvis du er:

 • Borgmester eller udvalgsformand i en kommune 
 • Medlem af et menighedsråd 
 • Bestyrelsesmedlem i en forening.
Undtagelser:
 • Hverv som vidne, nævning, domsmand, lægdommer eller tilforordnet ved valg – dette medfører ikke fradrag.
 • At være medlem af en kommunalbestyrelse/regionsråd – det medfører heller ikke fradrag. 


Kontakt os for rådgivning
Det er komplekse regler for, hvilken type aktivitet eller arbejde, der hører til i hvilken kategori, så vi anbefaler, at du kontakter os, inden du kaster dig ud i frivilligt arbejde eller påtager dig hverv. Vi har en særlig kontaktformular, du kan bruge til at kontakte os:

Kontakt os med spørgsmål om frivilligt arbejde og efterløn

Hvis du bygger om

Hvis du selv går i gang med at bygge om eller renovere din bolig, skal du altid kontakte os først, så vi kan fastslå, om der er tale om et større eller mindre byggeprojekt, der vil medføre fradrag i din efterløn.

Der gælder særlige regler, hvis du investerer i et solcelleanlæg. Det skal udelukkende være til eget forbrug, hvis ikke det skal gælde som selvstændig virksomhed, og dermed give fradrag i efterlønnen. Tilsvarende vil det tælle som selvstændig virksomhed, hvis du selv udfører installationen og/eller vedligeholdelse af anlægget.

Kontakt os, hvis du bygger om eller renoverer din bolig

Solcelleanlæg

Hvis du overvejer at investere i et solcelleanlæg, skal du være opmærksom på, at investeringen i nogle tilfælde kan have betydning for din efterløn afhængig af anlæggets funktion.

Hvis solcelleanlægget er til eget forbrug, har det ikke betydning for din efterløn. Anlægget anses for at være til dit eget forbrug, hvis det opfylder disse betingelser:

 • Anlægget er monteret på dit eget hus/ejendom, og den strøm, som anlægget producerer, er til dit eget forbrug, og anlægget er normeret herefter,
 • Anlægget er ikke anlagt med henblik på systematisk salg af strøm til elselskaberne. Eventuel overskydende strøm må dog gerne aftages af elselskabet,
 • Dine opgaver med anlægget består alene i, at du aflæser elmåleren med henblik på afregning til elselskabet, samt at du rekvirerer teknikere til vedligeholdelse,
 • Solcelleanlægget er ikke ejet i en selskabsform eller inddraget i anden selvstændig virksomhed.

Hvis du derimod anlægger solceller med henblik på at sælge strøm til elselskaberne, vil anlægget blive betragtet som selvstændig virksomhed, og det har betydning for din efterløn. Dit solcelleanlæg anses for at være selvstændig virksomhed, hvis:

 • Du systematisk sælger strøm fra anlægget til elselskaberne,
 • Du selv udfører installation og/eller vedligeholdelse af anlægget.

Læs mere om efterløn og selvstændig virksomhed

Dame med computer

Opdateret: 09.05.2017

Kunne du bruge siden? Nej Ja

Fortæl os din mening
Vi har brug for dit input, så vi hele tiden kan gøre siden bedre for dig.

Spørgsmål besvares dog ikke.
Kontakt os

Send

Tak for din feedback