Mens du er på efterløn

Du kan sagtens blive ved med at arbejde, selvom du modtager efterløn – der vil så ske fradrag i efterlønnen for de timer, du arbejder. På den måde kan du trappe langsomt ned til at gå på fuld efterløn. Øvrige regler for ferie, udlandsophold og frivilligt arbejde kan du blive klogere på her.

Mit Lederne

Når du modtager efterløn, er det vigtigt, at du husker at logge på og tjekke din post på Mit Lederne.

Hvis vi får din mailadresse, skriver vi til dig, hver gang der er ny post til dig. På den måde sikrer du, at du hele tiden er opdateret på din post.

Hjælp til dig

Udbetaling og satser

For at få udbetalt efterløn skal du hver måned udfylde et efterlønskort. Du skal udfylde og sende kortet senest en måned og 10 dage efter månedens udløb. Du mister normalt helt retten til efterløn for den måned, hvis du ikke overholder fristen.

Vælg det efterlønskort, der passer til din situation:

Udfyld efterlønskort
Udfyld efterlønskort for seks måneder
Har du rettelser til efterlønskortet? Ret det her

Seks-måneders-ordningen

Du har også mulighed for at søge om at blive tilmeldt seks-måneders-ordningen, så du kan udfylde dit efterlønskort for op til seks måneder af gangen. Du kan kun blive tilmeldt ordningen, hvis du ikke har arbejde eller andre indtægter i efterlønsperioden bortset fra pensionsudbetalinger.

Tilmeld dig seks-måneders-ordningen

Vi får automatisk dit skattekort fra SKAT og udbetaler efterlønnen den sidste hverdag i måneden til din NemKonto – forudsat at du har udfyldt efterlønskortet. Vi benytter dit skattefradrag, når vi beregner din skat, og hvis du arbejder ved siden af, kan du eventuelt bruge en del af dit fradrag hos din arbejdsgiver og den anden del hos os. Husk også at give os besked, hvis du bruger hele dit fradrag et andet sted, for så sikrer vi, at vi kun får dit bikort fra SKAT.

Hvor meget kan jeg få i efterløn?

Hvor meget du konkret får i efterløn, afhænger af forskellige ting.

Se gældende satser her

Udbetaling af efterløn

Se hvornår du kan udfylde dit efterlønskort fra, og hvornår pengene udbetales.

Gå til udbetalingskalender

Arbejde og efterløn

Du kan sagtens arbejde, mens du er på efterløn. På den måde kan du trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet, hvis du ønsker det.

Der sker normalt fradrag i efterlønnen for de løntimer, du har, mens du er på efterløn.

Når vi vurderer, om din arbejdstid skal modregnes time for time (kontrollabel arbejdstid), eller om vi omregner din indtægt til timer (ukontrollabel arbejdstid), tager vi udgangspunkt i din arbejdsgivers indberetning til SKAT.

Du kan som udgangspunkt få supplerende efterløn i de måneder, hvor vi kan udbetale for 14,8 timer.

Med andre ord - får du løn, ferie med feriepenge og lignende for mere end 145,53 timer, får du ikke suppleret op til de 160,33 timer.

Der gælder dog en anden grænse på 128 timer, hvis du kan få lempet fradrag.

Læs mere i pjecen "Udbetaling af efterløn"

Vær omhyggelig med at oplyse dit arbejde korrekt
Når du udfylder dit efterlønskort, skal du altid huske at oplyse om de arbejdstimer, du forventer at få løn for ud for de dage, du arbejder.

Du skal angive timeantallet med to decimalers nøjagtighed og i minutter, da det kan få betydning for dine muligheder inden for efterlønsordningen, for eksempel optjening af skattefri præmie.

Kontakt os, hvis du er i tvivl om, hvordan dit arbejde skal oplyses.

Sådan bliver indkomst omregnet til timer

Både optjening af rettigheder og modregning for arbejde, når du får efterløn, bliver opgjort i et antal timer. Men det er ikke alt arbejde og al indkomst, der kan opgøres i timer. Hvis du for eksempel får et honorar for en bestemt opgave, er betalingen ikke opgjort i antallet af timer, du har arbejdet. I relation til efterløn omregner man sådan et honorar til et antal timer.

2 forskellige satser
Der er to omregningssatser – én, man bruger til beregningen, når du optjener rettigheder (i 2023 er denne sats 132,18 kr.), og én, man bruger til at beregne fradrag i din efterløn (i 2023 er denne sats 268,63 kr.).

Eksempel:
Lise får efterløn og får et honorar på 7.540 kr. før skat for en mindre opgave. Beløbet divideres med 268,63 kr., så hun bliver modregnet for 28,1 timer i sin efterløn.

Hun opfyldte 2-årsreglen, da hun gik på efterløn og optjener derfor skattefri præmie, når hun arbejder i efterlønsperioden.

Honoraret skal derfor også omregnes, så det kan bruges til senere udbetaling af skattefri præmie.

Da honoraret i denne situation skal bruges til at opnå en rettighed, skal det omregnes med 132,18 kr., hvilket giver 57,0 timer.

Ikke alle arbejdstimer tæller med til skattefri præmie
Hvis dine udbetalte efterlønstimer tilsammen med antal arbejdstimer i præmieoptjeningsperioden overstiger 5.772 timer, optjener du ikke skattefri præmie af de overskydende timer.

Kontakt os, hvis du ønsker vejledning om dette

Vil du vide mere om optjening af rettigheder?
Hvilke rettigheder du optjener hvornår, og hvordan timerne bliver opgjort, kan du læse mere om i vores pjece om efterlønsbeviset (husk at vælge den rette version - de er inddelt efter alder):

Hent pjecen

På ferie med efterløn

Der gælder lidt forskellige regler for, hvordan modregning i efterlønnen sker i forhold til feriepenge eller ferie med løn, når du er på efterløn.

Udlandsophold
Holder du ferie i udlandet, kan du få din efterløn med. Rejser du uden for EØS, kan du bevare retten til efterløn i op til tre måneder per kalenderår, hvis du har bopæl i Danmark.

Feriepenge og fradrag i efterlønnen
Hvis du modtager feriepenge eller har ferie med løn fra et arbejde, vil der ske fradrag i din efterløn – også selvom du har optjent det, før du gik på efterløn, og også selvom du ikke holder ferien. Vi anbefaler derfor, at du holder ferien, hvis du har mulighed for det.

Holder du ferie med løn, sker fradraget time for time, mens det for feriepenge er i antal dage med mulighed for at få suppleret op, hvis feriepengene ikke svarer til din normale efterlønssats.

Hvis du har optjent feriepenge fra en tidligere arbejdsgiver, skal de normalt indbetale dine feriepenge, så du kan hæve dem via Borger.dk. Hvis du har været ansat i et helt år, har du ifølge ferieloven optjent 25 dages ferie, uanset om du har været på deltid. Du kan få pengene udbetalt, når du melder ferie digitalt til Borger.dk:

Læs mere om feriepenge på Borger.dk

De fleste feriepenge udbetales via Borger.dk. Hvis du får et fysisk feriekort, skal Lederne A-kasse underskrive det, for at du kan få dine feriepenge udbetalt.

Indsend feriekort til os

Hvis du får udbetalt feriepenge i efterlønsperioden, uden at du afholder ferie, så medfører feriepengene fradrag efter det antal dage, som feriepengene skulle dække. Det sker, uanset om der er tale om udbetaling af ferie efter reglerne om feriehindringer eller reglerne om udbetaling af bagatel-feriepengebeløb og lignende. Hvis feriepengene er mindre end efterlønnen for dagene, modregner vi krone for krone.

Husk at indberette
Når du har holdt din ferie, skal du oplyse det på dit efterlønskort. Du kan undgå fradrag for dine feriepenge, hvis du overgår til folkepension i det indeværende ferieår - det kan du læse mere om på Borger.dk.

Se vores pjecer om efterløn her

Selvstændig bibeskæftigelse og efterløn

Du kan begynde eller videreføre en selvstændig virksomhed i op til 400 timer om året og med en indtægtsgrænse på 87.186 kr. (2023) pr. regnskabsår. Du kan også vælge at bruge op til 400 timer på én enkeltstående opgave – men det kan du kun gøre én gang i løbet af din tid på efterløn. Her er der ingen indtægtsbegrænsning.

Søg i god tid
Det er os, der giver tilladelsen, og du skal søge i god tid. Vent med at starte noget op, til du har fået svar fra os.

Hvis du gerne vil videreføre eller begynde en 400 timers-virksomhed samtidig med, du får efterløn, skal du udfylde blanketten AR 284.

Her skal du blandt andet oplyse om:

 • Tidsforbrug – også hvis der er andre ansatte. Er det en ny virksomhed, skal du skrive, hvad du forventer at bruge.
 • Beskrivelse af virksomheden
 • Indtægt i virksomheden og forventet indtægt fremadrettet

 

Når du søger om tilladelse, skal du sandsynliggøre, at din samlede arbejdstid i virksomheden højst vil udgøre 400 timer per kalenderår (inkl. transport, administration og ansattes tidsforbrug).

Hvis du tidligere har brugt mere tid, skal du dokumentere, at arbejdstiden bliver sat ned – enten i form af en salgsaftale for en del af virksomheden, indskrænkning af åbningstider, bortforpagtning, udlejning eller andet. Du har mulighed for at få forhøjet indtægten i det regnskabsår, hvor du går på efterløn, så den kan overstige 87.186 kr. (2023).

Går du på efterløn i 2. kvartal af et kalenderår, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 300 timer. Går du på efterløn i 3. kvartal, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 200 timer. Og går du på efterløn i 4. kvartal, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 100 timer. 

Husk at indberette
Når du har fået tilladelse til at drive selvstændig bibeskæftigelse samtidig med efterløn, skal der ske fradrag for de timer, du anvender på virksomheden. Inden hver udbetaling skal du oplyse om hele tidsforbruget i virksomheden, herunder tid brugt på administration og transport og timer udenfor normal arbejdstid samt lørdag og søndag. Arbejdet i virksomheden medfører fradrag i efterlønnen time for time. Ansattes tidsforbrug medfører dog ikke fradrag i din efterløn.

Fra hoved- til bibeskæftigelse
Hvis du tidligere har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse og i væsentligt omfang, har du mulighed for at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed i op til 962 timer om året.

For at få tilladelse skal du sandsynliggøre, at arbejdet i virksomheden alene vil være baseret på din egen arbejdskraft, og at din arbejdstid ikke overstiger 962 timer per kalenderår.

Du har også mulighed for at få tilladelse til at drive selvstændig virksomhed i 80,17 timer om måneden. Vælger du denne ordning, skal arbejdstiden udgøre 80,17 timer hver eneste måned, og arbejdet medfører fradrag i efterlønnen med 80,17 timer per måned.

Er du i tvivl om reglerne, er du velkommen til at kontakte os.

Spørg os om selvstændig virksomhed og efterløn

Når du stopper med selvstændig bibeskæftigelse

Hvis du stopper med din selvstændige bibeskæftigelse, skal du dokumentere, at virksomheden er ophørt.

Dokumentationen er forskellig alt efter, om du:

 • Lukker, sælger eller overdrager virksomheden
 • Bortforpagter eller udlejer virksomheden
 • Går konkurs eller kommer på tvangsauktion
 • Træder ud af virksomheden
 • Ophører ved omdannelse til formueforvaltning
 • Ophører på Tro og love

I pjecen ”Om ophør med selvstændig virksomhed” kan du læse om, hvordan du skal dokumentere ophøret i de forskellige situationer. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Hent pjecen ”Om ophør med selvstændig virksomhed”

Kontakt os for vejledning om efterløn og selvstændig virksomhed

Fritidsbeskæftigelse

Du har mulighed for at have en såkaldt fritidsbeskæftigelse samtidig med, at du får efterløn.

Du må som udgangspunkt ikke have et CVR-nr. eller være beskattet som selvstændig. De timer, du anvender på din fritidsbeskæftigelse, medfører fradrag i din efterløn time for time – uanset hvornår på døgnet og ugen du bruger tid på den.

Typer af erhversaktiviteter, der kan drives som fritidsbeskæftigelse, selv om du har et CVR-nr.:

 • Visse deltidslandbrug.
 • Drift af én udlejningsejendom med op til 10 lejemål. Du må kun i mindre omfang personligt udføre administration, små reparationer og viceværtfunktioner.
 • Fredskov på højst 5 hektar. Fredskoven skal ligge på din faste bopæl eller fritidsbopæl.
 • Egen vindmølle, eget solcelleanlæg eller lignende vedvarende energikilder, når dit arbejde herved er helt ubetydeligt.
 • Biavl med højst 20 bistader.

Fritidsbeskæftigelse er ikke omfattet af 400-timers ordningen og forudsætter dermed ikke en forudgående tilladelse. Fritidsbeskæftigelse kan ikke anvendes til at optjene skattefri præmie.

Har du en fritidsbeskæftigelse, der også opfylder betingelse for at være selvstændig, kan du overgangen til efterløn vælge, om aktiviteten i forhold efterløn anses for selvstændig beskæftigelse eller fritidsbeskæftigelse.

Vælger du, at aktiviteten anses for selvstændig beskæftigelse, er det en betingelse for at modtage efterløn, at du får tilladelse til den selvstændige beskæftigelse.

Dit valg gælder for hele efterlønsperioden i forhold til aktiviteten.

Har du en fritidsbeskæftigelse, som du ønsker at videreføre eller påbegynde i efterlønsperioden, skal du rette henvendelse til os. Dermed kan vi sikre os, at din aktivitet holder sig inden for de rammer, som reglerne giver ret til. Du skal i den forbindelse udfylde formularen Oplysninger om fritidsbeskæftigelse, som du kan finde i formularoversigten på vores selvbetjening.

Hvis din fritidsbeskæftigelse bliver CVR-registreret, kan det medføre, at den ændrer karakter til selvstændig virksomhed. Det vil i givet fald da kræve en tilladelse fra A-kassen, hvis du skal kunne have virksomheden samtidig med efterløn. Opfylder virksomheden ikke betingelserne for en tilladelse, skal du enten ophøre med virksomheden eller udtræde af efterlønsordningen. Har du i en periode allerede drevet virksomheden uden tilladelse, vil det medføre, at du skal betale efterløn tilbage for den periode, hvor du uretmæssigt har drevet selvstændig virksomhed.

Frivilligt arbejde og borgerligt ombud

Du kan sagtens udføre frivilligt arbejde, mens du er på efterløn, men visse former for frivilligt arbejde medfører modregning i din efterløn.

Det kommer blandt andet an på hvilken form for arbejde, det er, og for hvem arbejdet udføres. 

Forskel på fritidsaktiviteter og frivilligt arbejde

Generelt gælder det, at fritidsaktiviteter og hobbypræget arbejde ikke har nogen betydning for din efterløn.

Frivilligt, ulønnet arbejde er arbejdsopgaver, der kan udbydes som lønarbejde, og som må du bruge op til 65 timer om måneden på uden fradrag i din efterløn.

Ved visse former for frivilligt ulønnet arbejde skal alle dine arbejdstimer modregnes. Kontakt os derfor altid, før du begynder, så du kan undgå at sige ja til opgaver, som skal modregnes i efterlønnen.

Borgerligt ombud og tillidshverv

Din skattepligtige indtægt vil normalt medføre fradrag i efterlønnen på en time for hver 259,80 kroner, du har tjent – eksempelvis hvis du er:

 • Borgmester eller udvalgsformand i en kommune 
 • Medlem af et menighedsråd 
 • Bestyrelsesmedlem i en forening.

Undtagelser:

 • Hverv som vidne, nævning, domsmand, lægdommer eller tilforordnet ved valg – dette medfører ikke fradrag.
 • At være medlem af en kommunalbestyrelse/regionsråd – det medfører heller ikke fradrag. 


Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reglerne i vores pjece:

Frivilligt ulønnet arbejde - når du får dagpenge eller efterlån

Kontakt os for rådgivning

Det er komplekse regler for, hvilken type aktivitet eller arbejde, der hører til i hvilken kategori, så vi anbefaler, at du kontakter os, inden du kaster dig ud i frivilligt arbejde eller påtager dig hverv. Vi har en særlig kontaktformular, du kan bruge til at kontakte os:

Kontakt os med spørgsmål om frivilligt arbejde og efterløn

Hvis du bygger om

Hvis du selv går i gang med at bygge om eller renovere din bolig, skal du altid kontakte os først, så vi kan fastslå, om der er tale om et større eller mindre byggeprojekt, der vil medføre fradrag i din efterløn.

Der gælder særlige regler, hvis du investerer i et solcelleanlæg. Det skal udelukkende være til eget forbrug, hvis ikke det skal gælde som selvstændig virksomhed, og dermed give fradrag i efterlønnen. Tilsvarende vil det tælle som selvstændig virksomhed, hvis du selv udfører installationen og/eller vedligeholdelse af anlægget.

Kontakt os, hvis du bygger om eller renoverer din bolig

Solcelleanlæg

Hvis du overvejer at investere i et solcelleanlæg, skal du være opmærksom på, at investeringen i nogle tilfælde kan have betydning for din ret til efterløn afhængig af anlæggets funktion.

Hvis solcelleanlægget er til eget forbrug, har det ikke betydning for din efterløn. Anlægget anses for at være til dit eget forbrug, hvis det opfylder disse betingelser:

 • Anlægget er monteret på dit eget hus/ejendom, og den strøm, som anlægget producerer, er til dit eget forbrug, og anlægget er normeret herefter
 • Anlægget er ikke anlagt med henblik på systematisk salg af strøm til elselskaberne. Eventuel overskydende strøm må dog gerne aftages af elselskabet
 • Dine opgaver med anlægget består alene i, at du aflæser elmåleren med henblik på afregning til elselskabet, samt at du rekvirerer teknikere til vedligeholdelse
 • Solcelleanlægget er ikke ejet i en selskabsform eller inddraget i anden selvstændig virksomhed

Eget solcelleanlæg (eller lignende vedvarende energikilder) anses som fritidsbeskæftigelse, hvis dit arbejde herved er helt ubetydeligt. Arbejdet kan for eksempel være klipning af græs og buske og bed ved anlægget. Timerne du bruger på din fritidsbeskæftigelse skal oplyses på ydelseskortet og medfører fradrag i efterlønnen (uanset hvornår på døgnet og ugen du bruger tid på den).

Hvis du derimod anlægger solceller med henblik på at sælge strøm til elselskaberne - og arbejdet herved ikke kan anses som ubetydeligt -  vil anlægget blive betragtet som selvstændig virksomhed, og det har betydning for din ret til efterløn. Dit solcelleanlæg anses for at være selvstændig virksomhed, hvis:

 • Du systematisk sælger strøm fra anlægget til elselskaberne,
 • Du selv udfører installation og/eller vedligeholdelse af anlægget.

Er der tale om selvstændig virksomhed, vil aktiviteten som udgangspunkt ikke være forenelig med retten til efterløn. I visse tilfælde kan du dog få særlig tilladelse til drift af selvstændig virksomhed. Du skal i givet fald rette henvendelse til os.