Mit Lederne

Dagpenge

Dagpenge og udlandsophold

Hvis du overvejer at tage til udlandet, skal du huske at fortælle os det, da det kan få betydning for din ret til dagpenge. Når du kontakter os, får du konkret rådgivning til netop din situation. Læs mere nedenfor.

Udlandsophold

Regler om dagpenge og udland

Dagpenge ved job i EØS eller på Færøerne

EØS-landene har aftalt regler for, hvor man skal være socialt sikret, herunder arbejdsløshedsforsikret, og hvordan man bevarer sine rettigheder. Det samme har Danmark og Færøerne.

Reglerne betyder, at du kan miste ret til dagpenge og efterløn, hvis du har arbejde i udlandet og ikke er forsikret i det rigtige land. Det kan også gå ud over din ret til lægehjælp, erstatning ved arbejdsskade med videre. Der er også nogle vigtige frister, du skal overholde for at undgå at miste rettigheder. 

Kontakt os derfor altid for at få konkret vejledning inden du rejser.

Normalt skal du være socialt sikret i arbejdslandet, men der er mange undtagelser. I nogle lande bliver du automatisk medlem af arbejdsløshedsforsikringen, mens du i andre lande selv skal sørge for at forsikre dig. Perioder uden arbejdsløshedsforsikring kan betyde, at du mister retten til ydelser fra os, når du vender hjem eller mister retten til ydelser fra det andet land.

Det er derfor vigtigt, at du altid undersøger, hvor du skal være forsikret, inden du begynder at arbejde i udlandet. Det gælder også, selvom du normalt arbejder i Danmark, men har en enkelt eller nogle få arbejdsdage i udlandet.

Du eller din arbejdsgiver skal søge om en såkaldt "Attest A1" hos Udbetaling Danmark, før du skal arbejde i udlandet.

Find "Attest A1" på Borger.dk

Hvis du ikke har ret til at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark, fordi du arbejder i udlandet, skal du sikre dig, at du bliver optaget i arbejdsløshedsforsikringen i arbejdslandet. Dernæst skal du melde dig ud af A-kassen LH, da du ikke må være medlem i to lande samtidig. Men vent med at melde dig ud af A-kassen LH, til du er helt sikker på, at du er blevet forsikret i det EØS-land, du arbejder i.

Hvis du ikke kan blive omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det land, hvor du arbejder, har du mulighed for at forblive medlem hos os, hvis bare du kan dokumentere årsagen til, at du ikke kan være medlem i det andet land. 

Hvis du er statsborger i et land uden for EØS
Arbejder du i et ikke-nordisk EØS-land, er du her i landet ikke omfattet af EØS-reglerne på grund af det danske retsforbehold. Du skal derfor fortsat være medlem af en dansk a-kasse, hvis du vil bevare din ret til danske dagpenge med videre. Det gælder også, selvom du automatisk bliver medlem i det andet land.

Hvis du er britisk statsborger, kan der dog gælde noget andet for dig, hvis du har haft ophold i Danmark før 1. januar 2021. Kontakt os for at få vejledning.

Læs mere om job i udlandet

Forsikring via jobbet
Arbejdsløshedsforsikringen i andre EØS-lande og på Færøerne er ofte så tæt forbundet med ansættelsen, at bidraget til forsikringen bliver betalt via et fradrag i din løn. Det betyder, at du kun er forsikret i perioder med arbejde.

Hvis du i arbejdslandet får ledighedsperioder, hvor du ikke får dagpenge fra arbejdsløshedsforsikringen dér, bør du straks kontakte os. Så kan vi vejlede dig om, hvad du skal gøre for at undgå at miste retten til dagpenge i Danmark, når du vender hjem.

Kontakt os for vejledning

Hvis du skal have dagpenge i et andet land
Det varierer, hvor meget man kan få udbetalt og i hvor lang en periode fra land til land. Det kan du høre mere om i det land, hvor du er forsikret.

Udstationering i EØS
Hvis du bliver midlertidigt udstationeret af en dansk arbejdsgiver i et EØS-land, har du mulighed for fortsat at være dækket af dansk lovgivning om social sikring og bevare dit medlemskab hos os. Du skal sammen med din arbejdsgiver søge om det hos Udbetaling Danmark og sende en kopi af tilladelsen til os. Det skal fremgå af din kontrakt, at udstationeringen er midlertidig. Er udstationeringen planlagt til at vare mere end tre år, skal du forsikres i det land, hvor du arbejder, medmindre du er statsborger i et land uden for EØS og udstationeres til arbejde i et ikke-nordisk EØS-land.

Reglerne for, hvor man skal være socialt sikret under en udstationering, er komplicerede. Du kan blive klogere ved at læse på Udbetaling Danmarks hjemmeside, men vi anbefaler også, at du kontakter os, hvis du skal udstationeres. Vi kan vejlede dig, så du undgår at miste rettigheder.

Læs mere hos Borger.dk

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dagpenge og udland

Selvstændig i EØS eller på Færøerne
Det er ikke alle EØS-lande, der har arbejdsløshedsforsikring for selvstændige. Men du kan bevare medlemskabet af A-kassen LH, hvis du ikke kan blive forsikret i det land, hvor du driver selvstændig virksomhed. Husk bare at få dokumentation på, at du ikke har mulighed for at blive forsikret i det andet land.

Dagpenge ved job uden for EØS-området

Når du får flytter til et land uden for EØS-området, har du ret til fortsat medlemskab hos os.

Hvis du fastholder dit medlemskab, fordi du regner med at vende hjem igen, kan du få dagpenge ved hjemkomst, hvis du opfylder alle betingelserne.

Det er vigtigt, at du gemmer den nødvendige dokumentation, fx kontrakt og lønsedler.

Hvis du er med i efterlønsordningen, kan arbejde i udlandet gå udover din ret til efterløn med videre.

Derfor bør du kontakte os, inden du rejser, så vi kan vejlede dig.  

Kontakt os og få rådgivning om dagpenge og udland

Hvilke lande er med i EØS?

EØS-landene er de lande, der har tilsluttet sig Den Europæiske Økonomiske Samarbejdsaftale, som fastsætter regler for blandt andet arbejdsløsheds- og sygeforsikring. 
Ud over EU-landene er EFTA-landene med i EØS-aftalen.

De 27 EU-lande:
Belgien, Bulgarien, Cypern (græsk del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland (syd), Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

EFTA-landene:
Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. EFTA er en international frihandelsorganisation, som modsat EU alene er et mellemstatsligt samarbejde.

EØS-områder
Følgende områder og oversøiske territorier er endvidere omfattet af forordningen: Azorerne (portugisisk), Balearerne (Mallorca og Ibiza), Ceuta (spansk), De Kanariske øer (spanske), Guadeloupe og Guyana (franske), Madeira (portugisisk), Martinique (fransk), Melilla (spansk), Réunion (fransk), St. Martin (franske del) og Ålandsøerne (finsk).

Søg job i udlandet

Når du søger arbejde i udlandet, er der to muligheder for at få udbetalt dagpenge fra os:
  1. Hvis du skal til en konkret jobsamtale i udlandet
  2. Ved længerevarende jobsøgning i et EØS-land eller på Færøerne.

1. JOBSAMTALE I OP TIL 5 DAGE
Hvis du er inviteret til en konkret jobsamtale hos en arbejdsgiver i et andet land, kan du godt få udbetalt dagpenge, imens du er afsted, så længe du opfylder følgende betingelser:

  • Før du rejser, skal du dokumentere overfor os, at du er inviteret til samtalen.
  • Du må højst være væk i fem dage. Både lørdage, søndage og helligdage tæller med i de fem dage
  • Du skal fortælle jobcenteret, at du er bortrejst.

Indsend dokumentation for samtalen

Notér på jobnet.dk, at du er bortrejst

Væk i mere end fem dage?
Er du bortrejst i mere end fem dage, kan du ikke få dagpenge, mens du er i udlandet, medmindre det er et EØS-land eller på Færøerne.

Du kan i så fald enten holde ferie eller fri for egen regning i hele perioden. Du skal give besked til jobcenteret om, at du ikke står til rådighed i den periode, og du skal huske at oplyse om perioden på dagpengekortet.

2. JOBSØGNING I OP TIL 3 MÅNEDER I ET EØS-LAND ELLER PÅ FÆRØERNE 
Hvis du rejser til et andet EØS-land for at søge arbejde, kan du få udbetalt dagpenge i op til tre måneder. Du skal blot opfylde følgende betingelser:

  • Du er statsborger i et EØS-land
  • Du har ret til dagpenge og har været registreret som jobsøgende i jobcenteret i mindst fire uger, hvor du kun har haft arbejde i to dage – uanset timetallet
  • Du skal have søgt tilladelse hos os, før du rejser
  • Du skal tilmelde dig den lokale arbejdsformidling inden for de første syv dage, du befinder dig i det pågældende land.

Hvis du får tilladelsen, udsteder vi en attest til dig, som bekræfter din ret til at få danske dagpenge under jobsøgning i det andet EØS-land/på Færøerne (PD U2).

Undtagelser fra kravet om fire ugers ledighed
Der er nogle få undtagelser fra dette krav. Kontakt os for at få vejledning herom.

Udfyld ansøgning om dagpenge under 3 måneders jobsøgning i et andet EØS-land eller på Færøerne

Tilmeld dig jobcenteret efter udlandsophold
Hvis du vil søge om dagpenge, når du kommer hjem efter at have søgt arbejde i et andet EØS-land/på Færøerne, skal du registrere dig som jobsøgende i jobcenteret, når du kommer hjem, og før din periode med ret til dagpenge i det andet EØS-land udløber. Det vil sige senest på den sidste dag, der står på PD U2-attesten.

Ellers kan du først få dagpenge, når du som fuldtidsforsikret har arbejdet i mindst 296 timer inden for 12 uger. Der gælder lidt andre regler i forhold til Færøerne.

Udbetaling af dagpenge
I jobsøgningsperioden udbetales dagpengene med samme sats og skattekort-oplysninger som i Danmark, og det er os, der står for udbetalingen. Du skal også fortsat betale kontingent til os gennem hele perioden.

Du skal stå til rådighed
Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i jobsøgningslandet. Det gør du ved at overholde det lands regler med hensyn til kontrol på arbejdsformidlingen. Du må holde ferie for egen regning eller med godtgørelse fra en arbejdsgiver i sammenlagt højst syv dage, mens du søger job i udlandet.

Hvis du får arbejde i det andet EØS-land/på Færøerne
Hvis det lykkes dig at få arbejde, skal du optages i arbejdsløshedsforsikringen dér. Du skal også udmeldes her, da du kun må være forsikret i ét land. Du bør dog ikke udmelde dig her, før du er sikker på, at du er blevet forsikret i arbejdslandet.

Hjemvendt fra udlandet

Hvis du har været medlem af arbejdsløshedsforsikringen i et andet land, skal du optages i Danmark igen, når du vender hjem. Der gælder forskellige regler, alt efter hvornår du sidst har været medlem af en dansk a-kasse.

Mindre end fem år siden
Er det mindre end fem år siden, skal du blot søge om optagelse hurtigst muligt men senest otte uger efter, at din forsikring ophører i det andet EØS-land. Hvis du melder dig ind hos os, før fristen udløber, kan du medregne de udenlandske arbejds- og forsikringsperioder til de krav, du skal opfylde for at få ret til dagpenge.

Mere end fem år siden
Er det fem år eller mere siden, du har været med i en dansk a-kasse, skal du både være i job og søge om optagelse i A-kassen LH senest otte uger efter, din forsikring ophører i det andet EØS-land. Herudover skal du som fuldtidsforsikret arbejde mindst 296 timer inden for 12 uger, for at vi kan medregne dine arbejds- og forsikringsperioder fra det andet EØS-land til de krav, du skal opfylde for at få ret til dagpenge.

Vær opmærksom på
Hvis du er ledig ved hjemkomst, skal du sende os din ansættelseskontrakt og lønsedler, og tilmelde dig jobcenteret fra dag, du ønsker dagpenge. Vi indhenter selv dokumentation for dine udenlandske arbejds- og forsikringsperioder hos myndighederne dér.

Hvis du vender hjem fra Færøerne
Hvis du vender hjem fra Færøerne, skal du blot søge om optagelse her hurtigst muligt men senest otte uger efter, at din forsikring ophørte der. I den situation er der intet arbejdskrav.

Hvis du har været forsikret på Færøerne og ønsker at tage til Danmark som ledig, er det vigtigt, at du før afrejsen (via en såkaldt PD U2-attest) får lov til at tage på jobsøgning i Danmark med færøske dagpenge, da du ellers risikerer ikke at kunne få dagpenge her.

Hjemvendt fra et land udenfor EØS?
Hvis du har bevaret dit medlemskab hos os, mens du har opholdt dig i et land udenfor EØS-området, har du ret til dagpenge, når du vender tilbage til Danmark. Det kræver dog, at du opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge. Husk at fortælle os det, når du kommer hjem, og registrér dig hos jobcenteret som jobsøgende, hvis du er ledig. 

Læs mere om de almindelige vilkår for ret til dagpenge

På vej på efterløn?
Der gælder særlige regler i forhold til efterløn og udlandsophold.

Læs mere om efterløn og udland

Betydning for din ret til efterløn

Hvis du betaler til efterlønsordningen, bør du læse om et udlandsopholds betydning for din ret til efterløn eller skattefri præmie – også selv om du ikke aktuelt har planer om at gøre brug af efterlønsordningen. Derudover bør du kontakte os, så vi kan vejlede dig konkret.

Læs om udland og efterløn

Brexits betydning for dine rettigheder

Den 31. januar 2020 udtrådte Storbritannien af EU.

På grund af en overgangsordning har landet indtil udgangen af 2020 haft status som EU-land, og britiske statsborgere har haft rettigheder, som om de fortsat var EU-borgere.

Per 1. januar 2021 er overgangsordningen ophørt; Storbritannien er nu et såkaldt tredjeland, et land uden for EØS-området, og britiske statsborgere er tredjelandsstatsborgere.

Det har stor betydning i forhold til arbejdsløshedsforsikring i Danmark, fordi EØS-reglerne om social sikring, herunder arbejdsløshedsforsikring, ikke gælder for tredjelandsstatsborgere på grund af Danmarks retsforbehold.

Det betyder blandt andet:

 At du ikke længere kan optjene ret til dagpenge mv. på baggrund af perioder, hvor du har været arbejdsløshedsforsikret i Storbritannien 
 At du ikke længere kan tage på jobsøgning i Storbritannien med danske dagpenge og
 At du som herboende britiske statsborger ikke længere kan optjene ret til dagpenge mv. på baggrund af perioder, hvor du har været arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land.

Der er dog en del undtagelser fra dette på grund af udtrædelsesaftalen. Ifølge udtrædelsesaftalen bevarer du dine rettigheder, som om Storbritannien fortsat var EU-land, hvis du har gjort brug af din såkaldte frie bevægelighed før 1. januar 2021. Det gælder, uanset om du er dansk eller britisk statsborger eller statsborger i et andet EØS-land. Du bevarer disse rettigheder i hele din levetid, medmindre din situation ændrer sig.

Britiske statsborgere skal søge om et nyt registreringsbevis senest i 2021
Har du som britisk statsborger haft lovligt ophold i Danmark og udnyttet retten til fri bevægelighed før 1. januar 2021, skal du søge om et nyt Registreringsbevis for at bevare dine rettigheder.

Registreringsbeviset udstedes af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og kan ansøges fra 1. januar 2021 og året ud.

Søg om registreringsbeviset her på hjemmesiden Nyidanmark.dk
Hvis du ikke er omfattet af udtrædelsesaftalen
Hvis du påbegynder et arbejde i Storbritannien efter den 31. december 2020, skal du sørge for at blive socialt sikret, herunder arbejdsløshedsforsikret i Storbritannien. Det gælder også, selvom du blot udstationeres, medmindre du udstationeres i op til 2 år. I den situation skal du søge om attesten A1 hos Udbetaling Danmark. Attesten viser, at du har ret til fortsat social sikring, herunder arbejdsløshedsforsikring i Danmark, og den vil blive respekteret af Storbritannien i de første 15 år efter den 1. januar 2021.

Ønsker du i den situation at bevare din ret til dagpenge i Danmark ved hjemkomst, skal du samtidig blive ved med at være medlem af din danske a-kasse. 

Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os:

Kontakt A-kassen

Læs pjecen "Job i udlandet"

Hvis du skal på arbejde uden for Danmark, er det vigtigt, at du har den fornødne viden om, hvad du selv skal gøre for at sikre dine rettigheder, så du undgår økonomiske tab.

Denne pjece fortæller dig, hvilken betydning arbejde uden for Danmark har for din ret til social sikring, dagpenge, efterløn, tillægsforsikring, ansættelsesretlig rådgivning og muligheden for at tage danske dagpenge med på jobsøgning i udlandet.

Læs pjecen "Job i udlandet" (pdf)

Opdateret: 29.07.2021