Mennesker

Ligestilling, trivsel, inklusion og kampen mod stress og sexchikane er nogle af de nøgleord, der træder frem, når vi kigger på Ledernes egne sociale forhold. Her kan du læse mere om vores tiltag for at skabe en divers og sund arbejdsplads.

Det står skidt til med ligestillingen i Danmark. Og selvom der er lige mange kvinder og mænd i vores land, så har vi med den naturlige udvikling først en lige fordeling af mænd og kvinder i topledelse i 2061.

Ligestilling mellem kønnene har været en mærkesag for Lederne gennem mange år, og vi vil fortsætte med at arbejde for at sikre det underrepræsenterede køn lige muligheder og lige løn for lederskab på alle niveauer i det danske samfund.

Netop derfor er vi stolte af, at vi har en ligelig fordeling af mænd og kvinder i vores hovedbestyrelse, direktion og ledergruppe. Faktisk lever vi allerede i dag op til Danmarks mål om mindst 40 procent kvinder på ledelsesgangene i 2030.

Procentandel kvinder i bestyrelsen, direktionen og ledergruppen

Diversitet og inklusion hos Lederne

Barsel

Lederne har længe haft fokus på fordelingen af barsel mellem køn. Hos Lederne har fædre og medmødre ret til at holde 24 ugers barsel med løn – det samme antal uger som mødre.

Vi mener, at det er strategisk vigtigt, at Danmark får flere kvinder ind i ledelse. Virksomheder og ledere kan gøre meget, men politisk er der også brug for handling. Derfor har vi gennem en årrække kæmpet for at få politikerne til at øremærke en betydelig del af barslen til mænd. Det vil give kvinder mere tid og mulighed for at prioritere deres karriere og dermed gøre det nemmere for dem at gå ledervejen.

Derfor var Lederne også aktiv deltager, da der i 2021 blev indgået en politisk aftale om en ny barselsmodel med 11 ugers øremærket barsel til far eller medmor. Ledernes forslag var mere ambitiøst med 18 ugers øremærket barsel til hver forælder.

Barnets sygedage

I Lederne har vi valgt at følge vores interne udvikling af fordelingen af, hvem der afholder barnets sygedage. Vi har et fortsat fokus på denne KPI, og ledelsen har en klar holdning til og kommunikation om, at barnets sygedag kan afholdes af både mænd og kvinder.

Det er selvfølgelig op til den enkelte medarbejder og dennes familie, hvordan barnets sygedage fordeles, men vi har valgt dette fokus, da vi mener, at fordeling af barsel og barnets sygedage mellem mænd og kvinder har en indvirkning på ligestillingen mellem køn.

Ligeløn mellem køn

I Lederne går vi forrest i debatten om ligeløn mellem køn. Vi har derfor valgt løbende at måle fremskridt på denne KPI internt i Lederne. I Lederne opgøres månedslønnens median for alle funktionæransatte medarbejdere og ledere i organisationen. Ligelønsloven fastlægger, at arbejdsgivere skal yde kvinder og mænd lige løn for samme arbejde eller for arbejde, der tillægges samme værdi. Derfor har vi opdelt arbejdsfunktioner i medarbejderkategorier på tværs af alle fagområder og stabe i organisationen baseret på arbejdskompleksitet og uddannelsesniveau. For at sikre sammenlignelighed og beskyttelse af oplysninger er der udregnet lønforskel for medarbejderkategorier bestående af mindst 10 personer.

Lønforskellen mellem køn ligger i intervallet fra min. 1,2 % til max. 4,1 % i de enkelte medarbejderkategorier.

Biasbevidst rekruttering

Lederne har forsøgt at minimere ubevidste bias i rekrutteringsprocessen for at øge inklusion og diversitet. Vi har i Lederne identificeret de steder i rekrutteringsprocessen, hvor vi har vurderet, at der er størst risiko for, at vores ubevidste bias bliver eksponeret og farver vores vurdering af ansøgeren. Her har vi målrettet vores indsats og arbejdet struktureret med at etablere biasblokkere.

Det udfordrer vores autopilotadfærd og tvinger os til at handle på andre måder, end vi ellers ville have gjort. Som eksempel på biasblokkere frabeder vi os i alle vores stillingsannoncer billede på ansøgerens CV. Det er en information, vi ikke skal bruge til noget, og som ikke fortæller noget om, hvorvidt ansøgeren er kvalificeret til jobbet eller ej. Dertil anvender vi det digitale værktøj Develop Diverse til at scanne alle vores stillingsopslag for ord, der ubevidst kan virke ekskluderende. På den måde sikrer vi, at de ord, vi benytter i vores stillingsannoncer, i højere grad appellerer til alle, der er kvalificerede, hvilket gør det muligt at tiltrække større diversitet til vores organisation.

Aldersgrupper

I Lederne ønsker vi ikke at aldersdiskriminere, hvil¬ket førte til, at vi har fjernet det standardfelt i vores rekrutteringssystem, hvor ansøgeren kunne angive sin alder. Vi har i Lederne en bred mangfoldighed af medarbejdere, ældste medarbejder er 68 år, yngste medarbejder er 23 år, og gennemsnitsalderen for en medarbejder i Lederne er 48 år. Tallene er eksklusiv timelønnede.

Sundhed og trivsel

Hjemmearbejde

Lederne lægger vægt på at tilbyde stor fleksibilitet, så arbejdsliv og privatliv kan hænge sammen.  Derfor har vi givet større mulighed for hjemmearbejde, så medarbejderne har mulighed for at arbejde hjemme i op til to dage om ugen, hvis det kan harmonere med opgaverne i det enkelte team. Medarbejderne har udtrykt stor tilfredshed med den øgede fleksibilitet.

Forebyggelse og håndtering af sexchikane

Det er vigtigt for Lederne, at vi opretholder et chikane- og diskriminationsfrit arbejdsmiljø for de ansatte. Derfor har vi internt i Lederne et obligatorisk digitalt læringsforløb om forebyggelse og håndtering af sexchikane for alle ledere, og det tilbydes til alle eksisterende medarbejdere og til nye medarbejdere, som en del af onboarding forløbet.

Fysisk og mental sundhed

I Lederne er der et fast tilbud til alle ledere og medarbejdere om at deltage i et træningsforløb i mindfulness. Formålet er at forebygge stress, men også at styrke engagement, jobtilfredshed og evnen til at fokusere. Vi har systematisk fokus på at forebygge stress gennem blandt andet dialog med hver enkelt medarbejder om trivsel og behovet for hjælp og prioritering i opgaveløsningen.

I forhold til den fysiske sundhed har vi i Lederne tilbud om massage, yoga og outdoortræning, ligesom den grønne mad i kantinen er med til at forbedre sundheden. Medarbejderne har desuden via PFA en gratis helbredssikring, som giver gratis adgang til hjælp fra blandt andre speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer og diætister.

Medarbejdertilfredshed

Vi har fokus på, at alle medarbejdere trives i jobbet. For at skabe endnu bedre trivsel og motivation har vi indgået et samarbejde med Great Place to Work, hvor vi årligt undersøger medarbejdertrivslen.

Igen i 2022 blev Lederne certificeret som et ’Great Place to Work’, og det er et flot billede, der tegner sig. Certificeringen kræver 70 procent positive svar i gennemsnit af alle de udsagn, der er en del af undersøgelsen, og i Lederne var der i 2022 et gennemsnit på 86 procent mod 85 procent året før.

Vil du vide mere om Ledernes arbejde?

I beretningen for 2022 kan du læse meget mere om, hvordan vi arbejder med diversitet, inklusion, sundhed, trivsel og fremtidens kompetencer blandt andet gennem vores politiske arbejde.