Ledelse

Lederne er Danmarks største faglige fællesskab for ledere, og det forpligter. Læs mere om, hvordan vi arbejder med vores egne ESG-nøgletal, FN’s verdensmål, FN Global Compact og sikrer, at vi er en etisk drevet arbejdsplads.

Hver eneste dag tager Danmarks ledere tusindvis af beslutninger, der sætter retningen for vores virksomheder, samfund og liv. Det kalder på gode ledere. Ledere, der kan se muligheder og finde løsninger på de mange ud fordringer, som verden står overfor.

Men det kalder også på en stærk medlemsorganisation, som står bag de danske ledere og kæmper for, at de både har modet, kompetencerne og trygheden til at tage ansvaret på sig. Vores mission og vision fungerer som et pejlemærke for vores arbejde. Den afspejler essensen af, hvem Lederne er – og hvorfor der er brug for os.

Ledernes beretning 2021

Hos Lederne er vi Danmarks største faglige fællesskab for ledere, og det forpligter. Derfor har vi en ambitiøs strategi frem mod 2025, hvor bæredygtig ledelse gennemsyrer alt, hvad vi foretager os – lige fra rådgivning over vores kommercielle aktiviteter til vores politiske arbejde.

Her på siden kan du læse mere om, hvordan vi arbejder med vores egne ESG-nøgletal, FN’s verdensmål og hvordan vi sikrer, at vi er en etisk drevet organisation.

Ledernes beretning 2021
Gennemsigtighed om vores ESG-nøgletal

Vi mener, at det er vigtigt at have fuld transparens om både finansielle og miljømæssige, sociale samt ledelsesmæssige (ESG) nøgletal. Nøgletallene fremgår derfor også af Ledernes årlige beretning.

ESG-nøgletallene bidrager i supplement til de finansielle nøgletal til øget gennemsigtighed på bæredygtighedsparametre og til et helhedsorienteret billede af organisationen. Som eksempel på ESG-nøgletal kan nævnes kønsdiversitet, tilstedeværelsen på bestyrelsesmøder, whistleblowerrapporter, sygefravær, arbejdsulykker, medarbejderomsætningshastighed, medarbejdertilfredshed og CO2-regnskab.

Du kan se nærmere på ESG-nøgletallene og læse mere om Ledernes governance-struktur, og hvordan vi sikrer ansvarlighed og transparens, i årsberetningen for 2021.

Ledernes arbejde med FN's verdensmål
Lederne arbejder målrettet med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Ledernes strategi er koblet direkte op på fem af FN’s verdensmål, hvor vi har den største mulighed for påvirkning og indflydelse på at nå målene.

3. Sundhed og trivsel
Lederne har en stolt og stærk tradition med hensyn til arbejdet for et bedre arbejdsmiljø på de danske virksomheder og en vedholdende kamp mod stress og sexchikane på arbejdspladserne.
4. Kvalitetsuddannelse
Lederne har et vedholdent fokus på fremtidens kompetencer for ledere – herunder at sikre at uddannelse i bæredygtig ledelse er tilgængelig for medlemmer på alle ledelsesniveauer. Uddannelsessystemet skal derudover give ledere mulighed for at kunne rekruttere dygtige medarbejdere med efterspurgte kompetencer, der udvikles gennem hele livet.
5. Ligestilling mellem kønnene
Lederne har arbejdet for ligestilling mellem kønnene gennem mange år, og Lederne vil fortsat arbejde for at sikre det underrepræsenterede køn lige muligheder og lige løn for lederskab på alle niveauer i det danske samfund.
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
Ledernes kerneforretning er at skabe juridisk, økonomisk og ledelsesmæssig tryghed. Lederne vil fortsat i de kommende år udbrede bæredygtig ledelse i det danske samfund og dermed bidrage til bæredygtig vækst, anstændige jobs og et godt arbejdsmiljø for arbejdstagere i det danske samfund. Lederne arbejder for, at det bliver lettere at tiltrække internationale talenter og for, at vi i stedet for tidlig pension har fokus på trivsel og på at fastholde medarbejdere længere tid på arbejdsmarkedet. Omskoling og livslang læring skal sikre, at vi altid har de kompetencer, vi har brug for.
13. Klima
Lederne støtter regeringens målsætning om en 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030 og arbejder målrettet for, at danske ledere bliver en del af løsningen - det er blandt andet via vores klimapartnerskab, hvor vi udbreder 10 principper for klimaledelse. Det er samtidig vigtigt for Lederne, at den danske regering arbejder for et højere EU-mål, og at EU skal stå i spidsen for strammere klimamål i andre lande.

Etisk adfærd i Lederne

Lederne agerer på vegne af sine medlemmer som en samfundsbevidst og ansvarlig faglig organisation. Vi sikrer til enhver tid, at interessevaretagelsen sker på et bæredygtigt grundlag og i overensstemmelse med gældende lov.

Lederne støtter UN Global Compacts ti principper for ansvarlig virksomhedsadfærd med fokus på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Lederne arbejder med principperne i den daglige praksis, både internt som arbejdsplads og eksternt i kontakten med leverandører, samarbejdspartnere og øvrige interessenter.

Ledernes interne arbejde med etik

Etisk kodeks

Ledernes etiske kodeks indeholder retningslinjer for den adfærd og opførsel, vi forventer af vores ansatte - både internt i organisationen og udadtil i relation til medlemmer og øvrige interessenter. Derudover beskriver det etiske kodeks vores principper for håndtering af persondata og intellektuelle rettigheder samt Ledernes rolle inden for bæredygtighed og CSR.

Dataetik

Ledernes dataetik består af tre dataetiske principper:

  1. Medlemmet i centrum
  2. Transparens
  3. Ansvarlighed.


Vores databehandling og dataanvendelse er i overensstemmelse med de generelle persondataregler og øvrig lovgivning på området. Vores dataetik er et supplement til de formelle regler og fungerer som et etisk kompas for organisationen og giver medarbejderne de nødvendige værktøjer til at kunne agere, når der måtte opstå dataetiske dilemmaer.

Code of Conduct

Ledernes Code of Conduct for samarbejdspartnere baserer sig på FN Global Compacts ti principper og beskriver forventningerne og kravene til Ledernes samarbejdspartnere i forhold til deres forretningsmæssige adfærd og ansvar for deres omgivelser.

Konkret indeholder Code of Conduct en forventning og et krav om samarbejdspartnernes respekt for menneskerettighederne. Det indebærer blandt andet, at man ikke benytter sig af børnearbejde, og at man sikrer sig et chikane- og diskriminationsfrit arbejdsmiljø for de ansatte. Endvidere indgår der vilkår om samarbejdspartneres håndtering af ansattes rettigheder samt samarbejdspartneres forpligtelse til en bæredygtig virksomhedsledelse.

Whistleblowerordning

Ledernes whistleblowerordning giver ansatte mulighed for at foretage indberetning af alvorlige forseelser som for eksempel bedrageri, seksuel chikane, vold samt overtrædelser af en række EU-retlige regler. Ordningen lever op til kravene i whistleblowerloven, og alle ansatte er opfordret til at indberette forhold, de måtte være bekendt med eller have mistanke om.

Lederne har derudover en ekstern whistleblowerordning, der er tilgængelig via vores hjemmesider, og som giver mulighed for, at medlemmer, leverandører og andre samarbejdspartnere kan indberette kritisable forhold.

Vil du vide mere om Ledernes arbejde?

I vores beretning for 2022 kan du læse meget mere om Ledernes governancestruktur, forretningsmodel og strategi.