Diplom i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse fokuserer på udvikling af dit personlige lederskab gennem tæt kobling af teori og egen praksis.

Diplomuddannelsen er et kompetencegivende studie på bachelorniveau og består af seks obligatoriske fag, tre valgfrie fag og et afsluttende afgangsprojekt, der tilsammen udgør 60 ECTS point.

Uddannelsen udvikler dine ledelseskompetencer i forhold til ledelse af medarbejdere samt håndtering af organisatoriske og strategiske udfordringer. Uddannelsen har et praksisorienteret fokus, hvor du bringer cases fra din egen hverdag ind i undervisningen og opnår viden og erfaring med konkrete værktøjer som du kan tage med hjem og overføre direkte til din egen organisation.

Du bliver udfordret i din udvikling som leder med en vekselvirkning mellem nyeste ledelsesteori og metoder, der giver dig en oplevelse af en ny forståelse for dit ledelsesrum.  Derfor er der fokus på, at du gennem teori får koblet til praksis og refleksion, udvikler viden om og erfaring med, hvordan du vurderer, analyserer og anvender de elementer og værktøjer, som indgår i ledelsesprocesserne fra et strategisk til et operationelt plan.

Læs mere

Beskrivelse af de obligatoriske fag

Modul 1: Det personlige lederskab og forandring               

Du får kendskab til og kompetencer inden for:

 • Kommunikative tilgange og ledelsestilgange
 • Dine kommunikative mønstre som leder
 • Anerkendende ledelse
 • Dit professionelle lederskab
 • Ledelsesmæssige problemstillinger og kompetencer
 • Din evne til at reflektere over egen praksis

Modul 2: Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Du opkvalificeres og får kompetencer i forhold til:

 • Samarbejdsprocesser
 • Personaleorganisering og effektivisering
 • Din egen praksis som personaleleder
 • Strategiske læringsrum for medarbejderne
 • Organisering af teams og vidensdeling
 • Anerkendende og udviklende samtaler
Modul 3: Organisation, udvikling og samskabelse

Du får kompetencer i forhold til at:
 • Analysere og reflektere over sammenhænge og processer
 • Forstå og skelne mellem forskellige teoriers og metoders betydning
 • Identificere behov for egen og organisatorisk kompetenceudvikling
 • Analyse af organisatoriske problemstillinger
 • Refleksion over egen ledelsesmæssige praksis
 • Styring i egen organisation

 

 

Uddannelsens opbygning

Diplomuddannelsen i ledelse tager du typisk ved siden af dit job i løbet af 2-3 år.

Hvis du gennemfører alle moduler svarer uddannelsen til ét års fuldtidsstudie (60 ECTS point) på bachelorniveau. Uddannelsen giver dermed adgang til relevante masteruddannelser.

Uddannelsens opbygning

 • Tre obligatoriske grundmoduler 
 • Tre valgfrie moduler svarende (15 ECTS)
 • Et obligatorisk afgangsprojekt (15 ECTS) 


3 obligatoriske grundmoduler

 • Modul 1: Det personlige lederskab og forandring
 • Modul 2: Ledelse, samarbejde og faglig udvikling
 • Modul 3: Organisation, udvikling og samskabelse


3 valgmoduler
Foruden de tre obligatoriske moduler og et afgangsprojekt, skal du vælge 3 valgfrie moduler. Der er mange muligheder - f.eks. Ledelse af digitale processer, Ledelse og coaching eller projektledelse. Ikke alle skoler udbyder alle valgmoduler. Se de enkelte udbyderes hjemmesider for det specifikke udbud.


Mulighed for en uddannelsesretning/specialisering
Du har også mulighed for at opnå en specialisering hvis du tager dine valgmoduler fra en af de to specialiseringspakker:

 • Skoleledelse
 • Velfærdsteknologi


Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med at skrive et selvstændigt afgangsprojekt, hvor du i samarbejde med en vejleder undersøger en selvvalgt problemstilling. Afgangsprojektet svarer til et omfang på 15 ECTS.

Uddannelsessteder

Diplomuddannelsen i ledelse bliver udbudt på nedenstående uddannelsesinstitutioner:

Lederne Kompetencecenter

En diplomuddannelse i ledelse er en fleksibel deltidsuddannelse på bachelorniveau, som du kan sammensætte efter dine behov og interesser. Uddannelsen udbydes i København og Kolding.

Læs mere her

Pris og tilskud

Midlertidig mulighed for tilskud til deltagerbetaling på 10.000 kr. pr. år

Hvis dit højeste uddannelsesniveau er en erhvervsuddannelse, kan du frem til udgangen af 2023 få et årligt tilskud på 10.000 kr. som hjælp til deltagergebyret, når du deltager i moduler på akademi- og diplomuddannelserne. Pengene kommer fra den såkaldte Omstillingsfond, som er et resultat af Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter-  og videreuddannelse som regeringen indgik med bl.a. Ledernes Hovedorganisation i oktober 2017. Du kan læse mere om mulighederne her.

Generelle priser og tilskud

Se detaljer og aktuelle udbud på Lederne.dk/kompetencecenter

Der kan i nogle tilfælde være mulighed for at få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til uddannelsen.

Læs mere på SVU.dk

Der er flere muligheder for finansiering af din efteruddannelse. En mulighed er at arbejdsgiver afholder alle udgifter til efteruddannelse. I så tilfælde er udgiften skattefritaget for arbejdsgiver så længe efteruddannelsen har et kompetencegivende formål. Efteruddannelse, der udelukkende har privat formål, er således ikke fritaget for beskatning.

En anden mulighed er at indgå en aftale om bruttolønsordning  mellem dig og din arbejdsgiver. Bruttolønsmodellen betyder kort fortalt, at du indgår en aftale med virksomheden om, at virksomheden betaler uddannelsen, men trækker en aftalt andel af din bruttoløn for dette. Såvel efteruddannelsen som aftalen mellem dig og din arbejdsgiver, skal godkendes af SKAT.

Læs mere på SKAT.dk

Adgangsbetingelser

Uddannelsen er en videregående uddannelse på bachelorniveau, hvor du som minimum skal have en erhvervsakademiuddannelse eller en (professions)bacheloruddannelse eller tilsvarende kvalifikationer.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte Ledernes uddannelsesrådgivere, hvis du har brug for hjælp eller er i tvivl om, hvilken uddannelse, der er den rette for dig.

Tim Andersen Brandstrup, Uddannelseskonsulent
Telefon: 7875 2629
E-mail: kursusrådgivning@lederne.dk

Bettina Rishøj, Uddannelseskonsulent
Telefon: 7875 2629
E-mail: kursusrådgivning@lederne.dk

Video om uddannelsen

Se en kort video om, hvad deltagerne har fået ud af at gennemføre uddannelsen.