Fusioner, ledelse og fortællinger i det danske sundhedsvæsen

Det ser ud til, at Strukturreformen har inspireret til et antal bøger, der på højt kvalitativt niveau beskriver og drøfter de medfølgende ledelsesproblemer. Senest er der så udkommet en bog, der handler om fusionerne i det danske sygehusvæsen som følge af Strukturreformen.

Ifølge forlaget er bogen velegnet til kurser og undervisningsforløb på kandidat- og masterniveau; men anmelderen deler forfatternes håb om, at både nuværende og kommende nøgleaktører, beslutningstagere og ledere i sundhedsvæsenet vil læse denne bog og finde inspiration til en ny ledelsespraksis i de mange kommende fusionsprocesser, som givet vil finde sted i de kommende år. Men forfatternes holdning – og forslag til fusionsprocesser er særdeles interessante for alle andre virksomheder i såvel den offentlige som den private sektor, som tænker på fusioner.  

Af Paul Hegedahl, tidligere redaktør af Ledelse i DagArbejder med ledelse, kreativitet og samfundsforhold

01. juni 2008

Målet med bogen er at skabe grundlag for en mere åben, refleksiv og ansvarlig ledelsespraksis i og af fusionsprocesser. Det gøres ved at præsentere to perspektiver på fusionsprocesser, der begge er relevante for ledelse af fusionsprocesser i det danske sundhedsvæsen:

  • Det traditionelle ledelsesperspektiv på fusioner, der som hovedelementer har projekt- og kulturstyring af fusionens faser.
  • Et narrativt perspektiv, der lægger vægt på, hvordan deltagerne gennem fortællinger skaber forskellige meninger med fusioner. (En narrativ fremstilling er en vinklet fremstilling af et handlings-/hændelsesforløb eller en årsagssammenhæng med en form mere eller mindre tilnærmet en fortælling. En narrativ fremstilling kan udgøre rammen for erfaring. For en mere indgående forklaring se et leksikon.

Forfatterne argumenterer for, at fornuftig fusionsledelse i det danske sundhedsvæsen kræver anvendelse af begge perspektiver, og bogen giver anvisninger på, hvordan det nye, narrative perspektiv kan anvendes. De har selv grundigt læst og reflekteret over fusionslitteraturen og bringer de relevante dele af den i overvejelserne.

En omfattende og realistisk fusionscase diskuteres ud fra de to perspektiver og følges op af supplerende spørgsmål, som læserne kan reflektere over.

Forfatterne
Forfatterne er erfarne forskere med en omfattende udgivelsesrække af bøger om ledelse i den offentlige sektor. Finn Borum er professor emeritus i organisationsteori fra Institut for Organisation og Arbejdssociologi, Copenhagen Business School. Her var han blandt andet leder af FLOS (Forskningscenter for Ledelse og Organisation i Sygehusvæsenet). Han har desuden været leder af flere forskningsprojekter inden for såvel den private, som den offentlige sektor. Disse har som gennemgående tema haft forandringsprocesser inden for og imellem organisationer. Siden 2005 har Finn Borum været tilknyttet Center for Health Management (CHM) på Copenhagen Business School.

Lektor, cand.scient.adm. Anne Reff Pedersen, ph.d. er ansat på Institut for Organisation og Center for Health Management, Copenhagen Business School.

Indholdet
Bogen har syv overordnede temaer, som igen er opdelt i en række underafsnit.

I - Indledning
II - Fusioner i Danmarks sundhedsvæsen
III - Ledelsesperspektivet på fusioner
IV - Et narrativt perspektiv på fusioner
V - En case: Fortællinger om fusionen af to afdelinger på Dannevang Hospital
VI - Invitation til refleksion over caset og perspektiverne
VII - At navigere mellem integration og polyfoni - en mulig fusionsrejse?

Kendetegn ved fusioner
Forfatterne udpeger tre væsentlige kendetegn ved fusioner og drøfter dem i detaljer. For det første at fusioner anfægter tidligere skel mellem ”vi” og ”de” eller fremprovokerer skabelsen af nye identiteter. Det sætter spørgsmålstegn ved aktørernes forestillinger om grænsedragning mellem organisationer, afdelinger og grupper. For det andet sætter fusioner selve den grundlæggende organisering i sociale fællesskaber i spil (og man kan vel næsten sige ”på spil”) og udløser dermed mange fortolkninger og fortællinger. For det tredje er det en kendsgerning, at mange fusioner ikke opnår de forventede mål. I meget højere grad end tidligere (blandt andet fordi fusionerne inden for den offentlige sektor bliver større og større), betyder det for de ansatte alvorlige indgreb ikke alene i arbejds- og karrierelivet, men i også den private sociale situation på grund af flytninger, længere rejsetider etc.

I det hele taget er fusioner, som Borum og Reff Pedersen skriver, komplicerede og ofte dramatiske ændringsprocesser, der opleves meget forskelligt af de, der er involveret i den aktuelle fusion.

De bruger begrebet polyfon. Der er – mindst - to forskellige forklaringer på polyfoni. Den musikalske og den sproglige. I musik bruges betegnelsen polyfoni om flerstemmig musik, hvor stemmerne er tænkt som selvstændige melodier, der sekundært harmonerer med hinanden, i modsætning til homofoni, hvor harmonien er det primære. Ideen bag den sproglige polyfoniteori er, at der altid er flere stemmer i en tekst og ofte også i en sætning. Det gode eksempel på polyfoni er en nægtelse. Polyfoniteorien siger, at en nægtelse altid vil være svar på et modsynspunkt. Det er tilfældet fordi, der ikke er nogen grund til at nægte et synspunkt, hvis ikke det modsatte synspunkt er til stede. Svaret er altså ikke et svar på en ytring, der nødvendigvis er blevet udsagt, men siger bare, at der nødvendigvis er flere synspunkter og meninger involveret.

Den almindelige teori om ledelse af fusioner går mere eller mindre stiltiende ud fra, at gribes det hele an på den rette måde, skabes der harmoni og overensstemmelse. Nej, siger forfatterne i denne bog. Fusioner er præget af mange fortællinger, som må tages med i det ledelsesmæssige perspektiv. Og de peger desuden på, at det er en åben proces, der ikke på forhånd kan inddeles i klart definerede faser, men har sit eget tidsforløb. Hele tidsbegrebet drøftes indsigtsfuldt og spændende i længere afsnit i ”Narrativ er åben tid”.

I det afsluttende kapitel ”At navigere mellem integration og polyfoni – en mulig fusionsrejse” sammenlignes de to perspektivers fokus og syn på tid, aktører, organisation, ændringsprocesser og ledelsesmæssige udfordringer ved fusioner.

Og der opfordres til en kreativ og velovervejet anvendelse af de to perspektiver.

En særlig dimension
Sundhedssektoren er en offentlig sektor, der ikke frit kan vælge at fusionere eller ej, men skal have politisk legitimitet. Det gør processen betydelig mere kompleks. Forfatterne gør opmærksom på, at inden for den offentlige sektor præges et fusionsforløb af politisering i en helt anden form og udstrækning end i den private sektor. I den offentlige sektor må man være opmærksom på, at der er meget længere fra den politisk besluttede strukturreforms formulering til dens gennemslag i praksis. Men, siger de, det er afgørende for realiseringen af strukturreformens målsætninger, at de mange fusioner lykkes. Og en ”blind makker” i hele dette spil er de lokale mediers valg af, hvordan man vil beskrive og behandle processen. En række andre organisationer som patientforeninger, fagforeninger og andre blander sig og kommer med deres meninger og forslag for og imod.

Det gør på mange måder denne bog til obligatorisk læsning for alle, der beslutter og er involveret i disse fusioner. Og bør mane til eftertanke hos mange andre, der måske vil blive overrasket over, hvor mange tilsyneladende udenforstående, der har en mening om en påtænkt fusion.

Tillid og kultur
En vigtig forudsætning for en vellykket fusionsproces med en harmonisk integration er tillid. Den skabes både gennem handlinger, konkrete beslutninger. Desuden er respekt for kulturen hos den part, der føler sig som den overtagne meget vigtig. Det gennemgås grundigt uden at forfalde til at give ”opskrifter” på fremgangsmåden. Her kan man så mene, at det er vigtigt, at fortællingerne udveksles på den rette måde.

Case: Fusionen af to afdelinger på Dannevang
Denne case, der har været anvendt i undervisningen, er en pædagogisk perle. Den politiske dimension bringes på en god måde i spil allerede i casens åbning. I casen fremstår to modsatrettede fusionsfortællinger:

- fortællingen om fusionen som en tværfaglig proces
- fortællingen om fusionen som to søjler

Den ene er ledelsens fortælling, den anden er medarbejdernes fortælling. Kapitel 6 er en invitation til læserne om at tænke over – og diskutere dette case – både set i et ledelsesperspektiv og i et narrativt perspektiv. Det kan man med fordel gøre i en gruppe.

Lidt anmeldermalurt i bægeret
Den anvendte case er godt og levende fortalt. Derfor er det forståeligt, at forfatterne er blevet fristet til at have en spændende fortælling som rammen om det faglige indhold, men valget af Odysseen til dette er mindre heldigt. At det tager Odysseus 20 år og mange trængsler at vende hjem fra krigen mod Troja, blandt andet fordi han har fornærmet Poseidon, er langt ude i forhold til problemerne omkring en fusion. Man forstår også fristelsen til at bruge sejladsen mellem Scylla og Charybdis som billede på de to tilgange til fusion. Imidlertid har anvendelsen af den ene eller anden af tilgangene næppe helt så blodige følger. Tværtimod vil en kombineret og eftertænksom anvendelse af dem begge antagelig føre til gode resultater. Dels er den afsluttende beskrivelse af Odysseus sejlads mellem de to uhyrer skæmmet af misforståelser.

Anbefaling
Bogens store styrke er, at den bringer ”fortællingerne” ind i billedet. Uanset hvor godt tilrettelagt fusioner er ledelsesteknisk, vil behovet for at forstå fusionsprocessen altid udløse en mængde fortællinger og fortolkninger for at skabe mening i processen. Det har man vidst, men undervurderet. Nu bliver der gjort opmærksom på dem, og de bliver set i sammenhæng med de mere traditionelle ledelsesprocesser. Især i den offentlige sektor er det vigtigt, fordi fusionsprocesser inden for den sektor ikke blot vedrører de implicerede virksomheder, men også er en væsentlig udfordring for udøvelse af samfundsmæssig ansvarlig ledelse på alle niveauer. Den store – og de små, men virkningsfulde fortællinger, stopper ikke på det politiske niveau, men har dybtgående konsekvenser for fremtidens samfund.

Men hele tankegangen om en kombination af den traditionelle ledelsesproces og det fortællende perspektiv er særdeles spændende og relevant. Den er sammen med ”Modstillinger i organisations- og ledelsesteori” med til at vise nye veje i ledelsesteorierne.

Alle, der står over for eller i en fusionsproces, bør læse denne bog.

FusionsbogFinn Borum og Anne Reff Petersen:
”Fusioner, ledelse og fortællinger – integration og polyfoni i det danske sundhedsvæsen”
ISBN 978-87-629-0313-5
Handelshøjskolens Forlag,
København, 2008.
174 sider, hft., omfattende litt.liste.
kr. 220,00 inkl. moms, medlemspris
Kr. 275,00 inkl. moms