En klassiker er kommet til ledelsesverdenen

Det er måske lidt vovet at udnævne en helt nyudgivet dansk bog om ledelse til en klassiker. Men ”Modstillinger i organisations- og ledelsesteori” har potentialet, skriver ledelsesskribent Paul Hegedahl i sin anmeldelse.

Af Paul Hegedahl, tidligere redaktør af Ledelse i dag

01. februar 2008

Den bliver nok aldrig en af de ledelsesbøger, som alle taler om i et halvt år, som ryger til tops på bestsellerlisterne og så et par år efter kan fås til nedsat pris, når en ny komet har vist sig. Den bliver en klassiker på den seje, langvarige måde. Den vil være uundværlig i pensum på en række områder inden for ledelse og organisation – og vil også blive læst og brugt af praktikere.

Titlen er ikke den mest sælgende, men den giver klart og tydeligt udtryk for indholdet i bogen, som har det prisværdige formål, at læserne skal tænke over gyldigheden af de mange – og mange forskellige – teorier og modeller, vi som praktikere, formidlere og studerende stilles over for på ledelses- og organisationsområdet. Det er ikke altid undervisere og forfattere lige frem opfordrer til, at man tænker kritisk over deres guldkorn.

Forfatterne af denne bog er alle yngre undervisere ved forskellige undervisningsinstitutioner. De ønsker, at både studerende og praktikere skal have et værktøj til at tænke kritisk over organisations- og ledelsesteori og de situationer, hvor de anvender den i praksis. Man kommer til at tænke på Piet Heins udtalelse: Man skal have en god teori og tvivle fast på den!

Man glemmer ofte at tænke over forudsætningerne
Alle, der har deltaget i diskussioner om ledelsesformer, strategier, organisationsændringer, kender situationen, hvor man lægger hver sin teori på bordet og diskuterer fordele og ulemper. Som forfatterne af denne bog påpeger, bygger alle teorier og modeller på et sæt grundlæggende antagelser og mere eller mindre velafprøvede hypoteser. Alt for ofte er man ikke tilstrækkelig bevidst om disse antagelser og de forhold, hvorunder de er blevet til. Hver slæber sine yndlingsteorier med sig i bagagen – eller formulerer kraftfuldt noget om, at dette jo nu er praksis, vi taler om, og ikke teori. Det er ikke fornuftigt og konstruktivt.  

Bogens styrke
Den store styrke i denne bog er, at forfatterne lægger stor vægt på forståelsen bag de teorier, de gennemgår forbilledligt klart. Men den helt afgørende kvalitet er, at de gennemgår en række teorier og fremhæver deres grundlæggende modsætninger – eller modstillinger som de kalder dem – inden for samme felt. Det giver muligheder for at reflektere over de forskellige teoriers gyldighed og anvendelighed i lige netop den situation, man befinder sig i nu.

Der findes erfaringsbaserede ”teorier”, og der findes ”forskningsbaserede” teorier. Som regel vil den sidstnævnte have større gyldighed, fordi den er blevet skabt gennem systematisk bearbejdning af grundlaget for de sammenhænge, man har fundet frem til. Det er den forskningsbaserede teori, der gennemgås i bogen – men stadig under det perspektiv, at enhver given teori altid er til diskussion. Det gælder al teoretisk tænkning.

Hvad er så disse modstillinger?
Forfatterne skriver, at den klassiske modstilling er ”enten-eller” – en dikotomi. Enten er den ene forklaring/teori rigtig/brugbar, eller også er den anden. Og det kan i udpræget grad bevidnes, at også ledelses- og organisationsteorierne er rige på sådanne modsætninger. Nogle gange er den enkelte teori eller model nuanceret noget i form af en matrix, men modstillingen er til stede.

Forskelle kan imidlertid også anskues som en ”både-og” forklaring/løsning – en dualitet. Det er straks lidt mere vanskeligt at forstå, at et problem kan løses ved at kæde tilsyneladende modstridende teorier og modeller sammen. Et banalt eksempel er den gamle driftsøkonomiske teori om, at enten sælger man masseproducerede varer billigt, eller også sælger man få varer, måske produceret med håndkraft, dyrt. Det er ret tydeligt i dag, at en række producenter har fundet en både-og løsning på det problem.

I bogen sætter forfatterne fokus på at præsentere den spændvidde, der findes inden for en række kendte og populære teorier om ledelse og organisation, ved at gennemgå nogle af dem i lyset af enten-eller og andre i både-og perspektivet. Og de kommer hele kompasset rundt på en god og klar måde.

Efter hvert kapitel, hvor teorierne er behandlet, er der en fin sammenfatning, der opsummerer gennemgangen og næsten fungerer som et overskueligt executive summary.

Eksempler fra bogen:

Strategisk ledelse: En af de øvelser, der altid er diskussion om – både i teori og praksis – er strategisk ledelse. Skal man se strategi som en stram plan eller som en proces? I bogen drøftes ikke blot en tankegang i forhold til en anden, men flere teorier drages ind. Den klassiske strategiske planlægning, der i høj grad hviler på militære forbilleder, som Michael Porter diskuteres over for Henry Mintzberg. Og Karl E. Weicks syn på strategi som ”efterrationaliseret held”. Der er tale om vidt forskellige tilgange, som bygger på grundlæggende forskellige videnskabsteoretiske opfattelser – og helt menneskelige opfattelser af, hvordan verden hænger sammen.

Efter denne anmelders opfattelse giver dette kapitel virkelig stof til eftertanke for de ledere/ledergrupper, der vælger enten planlægning eller proces i deres strategi ud fra eget temperament, i stedet for først at tænke grundigt over fortid, nutid og fremtid i den branche, de arbejder i – og på deres virkelige, realistiske mål – frem for at sylte det hele ind i ”den store fortælling” og visioner og missioner.

Ledelse af forandringsprocesser: Det samme gælder et andet fint kapitel om ledelse af forandringsprocesser. Er der tale om forandring eller forankring? Som forfatterne skriver, er der i dag et klart behov for et mere differentieret syn på, hvordan forandringsprocesser ledes. Der er både behov for at skabe en organisation, der er parat til forandring, men samtidig har evnen til at stoppe op og foretage en kritisk vurdering, justering og etablering af fælles mentale modeller. Man skal altså være klar over, hvor organisationen befinder sig – er det en overgang i dens liv, eller er det en kontinuerlig proces.

Management eller Leadership: En af de helt klassiske diskussioner om ledelse er, hvorvidt ledelse handler om ”Management” eller ”Leadership”. Det var især Warren Bennis, der for mange år tilbage gav startskuddet til denne dualitet. Og mange har i tidens løb fremsat mere eller mindre naive tanker om det og – ikke mindst – brugt det til at slå anderledes tænkende i hovedet med.

Der kan ikke – og det argumenteres der klogt for i bogen – være tale om modsætninger i form af enten-eller. Man må i en organisation finde balancen mellem fornyelse, sammenhold, kontrol, kontinuitet og effektivitet. Og sørge for at lederne besidder begge egenskaber i en klog blanding.    

 

En virkelig nyttig bog
Forfatterne siger beskedent afslutningsvis, at de kun har løftet en flig af et stort og komplekst felt, men at ambitionen har været at skærpe bevidstheden om mangfoldigheden og konsekvenserne. Det må man sige er lykkedes. Når man læser bogen, står det klart, at det egentlig er en bog, der har været savnet – uden man har været bevidst om det.

Henrik Ørholst, PA Consulting, skriver andet steds, at bogen er fremragende til undervisningsbrug. Det kræver imidlertid, at alle undervisere på området er lige så pragmatiske og klartskuende som de fire forfattere – og ikke selv har begået en eller flere, mere enøjede værker, hvor de rider deres kæphest og har det ”endegyldige svar på ledelsesverdenens frelse”.

Det er en bog, som vil være velegnet for ledergrupper fra praksis at læse selektivt igennem, inden de går i gang med større organisations- og ledelsesprojekter. Det vil skabe basis for en objektiv diskussion af mål og midler.

BogforsideJames Høpner, Thorkild B. Jørgensen, Torben Andersen,
Henrik B. Sørensen:
”Modstillinger i organisations- og ledelsesteori”
Academica, Århus 2007.
202 s., hft., litt.liste, indeks.
Kr. 275 inkl. moms