Profil af den gode leder

Gode menneskelige egenskaber vejer tungt, når ledere på danske virksomheder skal sætte ord på, hvad der kendetegner en god leder. Ærlighed, troværdighed og handlekraft er blandt lederens absolut vigtigste kvaliteter, viser ny undersøgelse fra Lederne.

Af journalist Annemette Schultz Jørgensen

01. oktober 2013

Hvilke personlige egenskaber mener du, er de allervigtigste for den gode leder? Er det retfærdighed, loyalitet, troværdighed eller ærlighed? Er det ansvarlighed, evnen til at uddelegere, være visionær og helhedsorienteret? Eller måske snarere det at være handlekraftig, kunne agere god mentor eller god coach?

I en ny undersøgelse fra Lederne, foretaget i samarbejde med analysebureauet YouGov, er mere end 1.100 ledere blevet stillet samme spørgsmål. Ud fra en liste bestående af samme 12 personlige egenskaber som ovenfor er lederne blevet bedt om at udvælge de tre, de mener, er vigtigst for den gode leder. Og deres svar levner ikke megen tvivl.

Hele 47 procent, og altså tæt på halvdelen af alle lederne, peger nemlig på troværdighed som en af de vigtigste egenskaber for den gode leder. Og næsten lige så mange, nemlig 43 procent, mener handlekraft er en af de tre vigtigste personlige karakteristika. Skarpt efterfulgt af ærlighed og ligefremhed, som 36 procent, og altså mere end hver tredje, er enige om, bør være blandt den gode leders vigtigste tre egenskaber (se tabellen nedenfor, angivelser i procent).

Når man kigger på tallene, kan man se, at ledere i dag altså er rørende enige om, at især troværdighed er en af den gode leders vigtigste egenskaber. Det kan måske umiddelbart virke overraskende, når man sammenligner med, hvor lavt de for eksempel vægter det at være resultatorienteret eller visionær. For det er jo også egenskaber, der tales meget om i forbindelse med god ledelse i dag, men som altså prioriteres ret lavt af ledere ifølge denne undersøgelse, når det kommer til stykket, siger Flemming Poulfelt, professor i ledelse og strategi ved Institut for Ledelse, Politik & Filosofi på Copenhagen Business School og en af de førende danske eksperter i ledelse.

Resultatet afspejler tiden
Han tolker resultatet som et symptom på tiden. Og derfor som en konsekvens af både den omskiftelighed, som organisationer befinder sig i i dag, og ikke mindst også den synlighed, der i høj grad præger den moderne lederrolle.

- Troværdighed og ærlighed handler i høj grad om, at man som leder er pålidelig og til at regne med. Det betyder, at man er en leder, der melder klart ud, både om de forhold, der går godt, og de forhold, der går mindre godt i en organisation. Konstant omskiftelighed og omstillinger er blevet en del af hverdagen i organisationer i dag. Det skaber større usikkerhed, og derfor er behovet for klare udmeldinger og dermed ærlighed og troværdighed blevet langt vigtigere for god ledelse, siger professor Poulfelt og fortsætter:

- Samtidig er ledere også blevet langt mere synlige i dag. De sociale medier afslører hurtigt fejltrin, og pressen går også meget tættere på ledere i dag, end den gjorde tidligere. Man bliver som leder hele tiden målt og vejet, og man skal passe på ikke at fremstå tvetydig eller ulden, fordi omgivelserne hurtigt mister tilliden. Så også set i det lys, er det faktisk ikke så overraskende, at netop troværdighed og ærlighed vægtes så højt i undersøgelsen, siger Poulfelt, der samtidig ser en klar forbindelse mellem de to egenskaber og så handlekraft, som også er blandt de tre mest populære egenskaber.

- For mig er der en tydelig og forventelig sammenhæng mellem de tre øverste egenskaber, som flest ledere i undersøgelsen har peget på. For hvis man mener, at en god leder bør være troværdig, så handler det i mine øjne om, at man på den ene side synes, det er vigtigt, at ledere er ærlige og fremstår som dem, de er. Men på den anden side også om, at de så skal handle derefter. Derfor er handlekraft en naturlig egenskab at vælge, hvis man også prioriterer det at være troværdig og ærlig. Det er ikke nok bare at være klar i mælet. Den gode leder skal kunne sætte handling bag de klare ord. Troværdighed er derfor tosidet. Det indebærer, at man siger det, man gør, og gør det, man siger. Så enkelt er det, siger Flemming Poulfelt.

Den gode leder er den samme på alle niveauer
Dykker man mere ned i tallene i undersøgelsen, kan man derudover se, hvordan de adspurgte ledere fordeler sig på forskellige ledelsesniveauer. Og dermed også, hvad det er for personlige egenskaber ledere på henholdsvis direktionsniveau, mellemlederniveau, linjelederniveau og ledere uden personaleansvar finder allervigtigst for den gode leder. Svarene fremgår af tabellen nedenfor.

Tallene viser i procent, at hvor der længere nede på listen er større variation, så er der til gengæld slående enighed blandt ledere på alle niveauer om, hvad der er den gode leders vigtigste personlige karakteristika. Nemlig igen det at være troværdig, handlekraftig samt ærlig/ligefrem.

- Det her viser, at uanset hvor man befinder sig som leder i en organisation i dag, så er det stadig det samme, der tæller. Troværdighed, handlekraft samt ærlighed og ligefremhed. Det vidner jo om, at selvom opgaverne og rollerne ændrer sig for ledere, når de bevæger sig op igennem systemet, så forbliver definitionen på den gode leder alligevel den samme. Den handler dybest set om at opføre sig ordentligt, siger Flemming Poulfelt.

Ledere prioriterer lederskab før management
Han mener helt overordnet, at undersøgelsens resultater peger i retning af, at ledere i dag anser lederskabet for væsentligt, og derfor prioriterer de personlige relationer højere end management og styring.

- Når man kigger hen over de her resultater og ser på, hvilke egenskaber ledere vægter højt, og hvilke de vægter lavt, så er det i mine øjne tydeligt, at det er lederskabet, de prioriterer. For de prioriterer troværdighed og ærlighed, som i bund og grund handler om de menneskelige relationer, højere end eksempelvis det at være visionær og resultatorienteret, som begge er egenskaber, der peger mere i retning af den management-orienterede del af ledelsesrollen.

- Jeg tolker derfor denne undersøgelse som et tegn på, at ledere i dag godt er klar over, at god ledelse er en funktion af den adfærd, man udviser over for medarbejderne og omgivelserne. Den er en funktion af den måde, man optræder på som person. Det handler om, hvorvidt man bliver opfattet som værende ærlig, og som en, der har integritet.

- Det er et vigtigt signal, synes jeg, for det vidner om, at ledere i dag mener, at den gode leder altså er den, der prioriterer relationerne og den menneskelige indsigt før det at skabe resultater. Dermed ikke sagt, at de mener, at det at skabe resultater er ligegyldigt for dem. Men snarere, at de har erkendt, at gode relationer i en organisation er en forudsætning for at kunne skabe gode resultater, siger Flemming Poulfelt.

LÆS OGSÅ: Hindringer for den gode ledelse

Budskabet er slået igennem
Set i forhold til den klassiske sondring i lederens prioritering mellem leadership og management, tolker Flemming Poulfelt derfor undersøgelsen som et klart tegn på, at det, der har været ledelsesteoretikernes budskab i en årrække, nu er slået igennem blandt praktikerne.

- Det glæder mig da helt klart. For det her resultat ligger jo klods op af det, vi som teoretikere går og prædiker hele tiden. Nemlig, at hvis ledere prioriterer det at skabe menneskelige relationer og det at opføre sig ordentligt, så kommer resten af sig selv. Hvis de fremstår ærlige, troværdige og er i stand til at motivere og inspirere deres medarbejdere, frem for at gå op i stive systemer, regler og procedurer, så vil de også have langt lettere ved at udløse den energi, der skal til for at skabe højere produktivitet, slutter professoren.

Kort om undersøgelsen

  • I alt 1.115 ledere har deltaget i undersøgelsen, der er udgivet i oktober 2013. 94 på direktionsniveau, 220 mellemledere, 486 linjeledere og 220 ledere uden personaleansvar.
  • Undersøgelsen indeholder også en særskilt spørgeskemaundersøgelse for medarbejdere, som ligeledes er blevet bedt om at prioritere de tre vigtigste personlige egenskaber for den gode leder.
  • I alt 1.504 medarbejdere har svaret, og det med slående enighed. Ligesom lederne mener også medarbejderne, at evnen til at være ærlig/ligefrem, troværdig og handlekraftig er lederens vigtigste personlige kvaliteter.

Hele undersøgelsen ”Gode ledere og gode medarbejdere” fra Lederne oktober 2013 kan læses på Lederne.dk her.

 

Om Flemming Poulfelt

FlemmingpoulfeltProfessor i ledelse og strategi på Copenhagen Business School. Leder af CBS Leadership Lab. Prodekan for formidling. Flere udenlandske gæsteophold. Arbejder med ledelse, strategi, ledelse af videnintensive virksomheder og konsulentområdet. Forfatter til internationale og nationale bøger og artikler. Har medvirket på konferencer i hele verden samt været arrangør af konferencer i USA, Europa og Danmark. Foredragsholder,  konsulent, og varetager en række bestyrelsesposter.