Vedtægter

§ 1. Navn

Lederne Søfart

 

Binavne
Søfartens Ledere,
Dansk Navigatørforening,
Danske Lodser og
Danish Maritime Officers

Hjemsted
Ledernes Hovedorganisation
Vermlandsgade 65
2300 København S

Værneting
København

§ 2. Formål

1.
På et partipolitisk uafhængigt grundlag at varetage medlemmernes faglige, økonomiske, sociale og arbejdsmiljømæssige interesser over for stat, kommuner, arbejdsgivere og myndigheder samt nationale og internationale institutioner ved indgåelse af aftaler, overenskomster, forhandling og bistand i øvrigt.

2.
Lederne Søfart er en del af Ledernes Hovedorganisation og indgår i Lederne som en selvstændig afdeling med særstatus.

§ 3. Medlemmer

1.

a. Aktive medlemmer
b. Studerende
c. Seniormedlemmer
d. Æresmedlemmer

a)
Som aktivt medlem kan optages enhver skibsofficer, lods, leder eller funktionær, der har en skibsofficersuddannelse eller arbejder inden for søfartserhvervet. Ved søfartserhvervet forstås rederier, virksomheder, institutioner og myndigheder med relation til skibsfart, herunder skibe og offshore virksomhed.

Endvidere kan personer, som er blevet arbejdsløse efter at have været beskæftiget i stillinger, hvor aktivt medlemskab kunne være opnået, optages som aktive medlemmer. Det er en betingelse for medlemskabet, at den pågældende er medlem af en organisation der er medlem af Ledernes Hovedorganisation. Indmeldelse i denne organisation og Lederne Søfart kan ske samtidigt.

 

b)
Som studerende kan optages enhver studerende under uddannelse til skibsofficer.
Ud over medlemskab af Lederne Søfart optages studerende tillige under Ledernes Hovedorganisations medlemsforening PRO.

 

c)
Medlemmer der forlader søfartserhvervet kan fortsætte som aktivt medlem eller overgå til seniormedlemskab, efter nærmere bestemmelser herom fastlagt af bestyrelsen.  Er den pågældende medlemsberettiget i en organisation under Ledernes Hovedorganisation, er det dog en forudsætning at den pågældende tillige er medlem her. 

d)

Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Hæftelse
2.
Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den forening til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§ 4. Indmeldelse

1. 
Ved indmeldelsen indtræder medlemmet i alle et medlems rettigheder og pligter og hæfter for kontingent indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. 

2. 
Ved indmeldelsen betales et indskud, der fastsættes af bestyrelsen. Indskud betales ikke ved eventuel genindmeldelse.

3.
Ved indmeldelse forfalder kontingentet fremadrettet ved førstkommende ordinære kontingent-opkrævning 

4.
Efter indmeldelsen modtager medlemmet medlemskort og et eksemplar af foreningens vedtægter.

§ 5. Kontingent

1. 
Kontingent for de forskellige medlemsgrupper og eventuelt kontingent til hjælpefond fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. For kontingent, der opkræves af studerende, indbetales halvdelen heraf til Ledernes Hovedorganisation.

2.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.

3.
I forbindelse med en lovlig varslet konfliktsituation, hvori foreningen er part, kan bestyrelsen påligne aktive medlemmer et ekstrakontingent, der pr. måned kan udgøre indtil 50 % af det ordinære halvårlige kontingent.

4.
Lederne Søfarts bestyrelse kan godkende aftaler med andre forhandlingsberettigede foreninger om medlemmers dobbeltmedlemskab. Lederne Søfarts kontingent andel skal udgøre mindst 50 % af foreningens ordinære kontingent.

5.
Bestyrelsen kan efter ansøgning bevilge nedsat kontingent eller kontingentfritagelse, når medlemmets forhold gør dette rimeligt, fx ved længerevarende sygdom, deltidspensionering, ledighed el. lign.

6.
Såfremt et medlem ikke har betalt forfaldent kontingent efter forfaldsdato, kan medlemmet slettes af foreningen, efter bestyrelsens retningsliner herfor. Tilgodehavende kontingent kan inddrives med juridisk bistand for medlemmets regning.

7.
Bestyrelsen kan yde rabat på fastsat kontingent, som har til formål at tiltrække nye medlemmer til foreningen. En sådan rabat kan maksimalt udgøre 50% af kontingentet og maksimalt vare i 12 måneder.

Bestyrelsen kan også fastsætte lavere kontingent i forbindelse med medlemsbetaling på service og produkter tilbudt af foreningen eller tilbudt i samarbejde med andre organisationer og/eller virksomheder.

§ 6. Udmeldelse

1.
Udmeldelse kan ske fra og med udgangen af det kvartal, i hvilken foreningen, senest en måned før kvartalets udløb, modtager skriftlig anmodning derom. Medlemskortet vedlægges. Modtages udmeldelsen ikke senest en måned før kvartalets udløb, vil udmeldelse være at regne fra udgangen af kommende kvartal.

2.
Medlemmer, der efter bestyrelsens skøn udviser en opførsel, der er skadelig for foreningen, kan ekskluderes. Medlemmet kan eventuelt ved en repræsentant indbringe eksklusionen for førstkommende generalforsamling, der afgør, om eksklusionen skal stå ved magt.

3.
Ved udmeldelse af Ledernes Hovedorganisation udmeldes den pågældende tillige af Lederne Søfart, medmindre der jf. § 3d er tale om et æresmedlem.

§ 7. Generalforsamlingen

1.
Foreningens højeste myndighed - bortset fra urafstemning er generalforsamlingen.

2.
Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal med mindst 1 måneds varsel ved bekendtgørelse med dagsordenen i Ledernes Søfarts medier

3.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes på begæring af bestyrelsen eller på begæring af mindst 50 medlemmer, der opgiver emner til drøftelse eller vedtagelse. Efter en sådan begæring er bestyrelsen pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse skal ske med mindst 5 dages varsel direkte til de email-adresser, medlemmerne til enhver tid har oplyst i medlemssystemet.

4.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Foreningens regnskaber
4. Budgetorientering og kontingentfastsættelse
5. Bestyrelses- og revisorvalg
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Medlemsforslag til pkt. 6. skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen og offentliggøres som minimum på foreningens hjemmeside. Fristen for indsendelse af medlemsforslag påføres indkaldelsen til generalforsamlingen. Medlemsforslaget offentliggøres i Lederne Søfarts medier.

Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal, hvor disse love ikke indeholder andre regler. Om bestyrelsesvalg se § 9, stk. 2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, såfremt mindst 40 aktive medlemmer er til stede. Er der ikke 40 aktive medlemmer til stede, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, der er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men 15 medlemmer kan begære skriftlig afstemning.

Bestyrelsen kan gøre vedtagelsen af ethvert forslag eller ændringsforslag afhængig af, at det på ny vedtages ved en urafstemning der afholdes snarest muligt. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt til en navngiven person, der skal være aktivt medlem. Ingen fremmødte kan dog repræsentere flere end i alt 4 medlemmer, inklusive medlemmet selv.

Kun aktive medlemmer og studerende har stemmeret. Studerende kan dog ikke deltage i bestyrelsesvalget.

§ 8. Formand

1.
Blandt sin midte vælger bestyrelsen hvert år en formand (President). Formanden er foreningens leder. Formanden modtager et vederlag aftalt med bestyrelsen. Formandens faste opgaver og ansvarsområder skal fremgå af bestyrelsens forretningsorden.


2.
Valg af formand kræver tilslutning fra mindst 1/2 delen af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Opsigelse af formanden i dennes valgperiode som formand kræver tilslutning af mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmer.


3.

Blandt sin midte vælger bestyrelsen hvert år en næstformand (Senior Vice President), der leder bestyrelsen ved formandens forfald. Har næstformanden også forfald, indtræder direktøren i bestyrelsen som fungerende formand. Næstformanden kan efter aftale med formand og bestyrelse varetage fastlagte opgaver.

 

Næstformanden kan herfor modtage et vederlag aftalt med bestyrelsen. Næstformandens eventuelle opgaver og ansvarsområder skal fremgå af bestyrelsens forretningsorden.

 

4.
Formand og næstformand vælges på det førstkommende bestyrelsesmøde efter den årlige generalforsamling. Såfremt en siddende formand ikke opnår genvalg eller træder ud af bestyrelsen ved et bestyrelsesvalg, er dennes stedfortræder fungerende formand indtil førstkommende bestyrelsesmøde.

5.
Formanden kan handle på foreningens vegne i sager, der ikke kan afvente bestyrelsens afgørelse, men skal snarest muligt forelægge sagen for bestyrelsen. Formanden og dennes stedfortræder er ansvarlige for, at bestyrelsens retningslinjer følges og de er over for bestyrelsen ansvarlige for enhver handling, de foretager på foreningens vegne.


6.
Formanden repræsenterer afdelingen Lederne Søfart som delegeret i Ledernes Hovedorganisation/Lederne. Se herudover § 9

§ 9. Bestyrelse

1.
Bestyrelsen består af 12 medlemmer, der vælges for 4 år ad gangen og for maksimalt 3 sammenhængende perioder, samt en repræsentant for de studerende medlemmer. De studerendes repræsentant, der skal være medlem, vælges af og blandt de studerende efter nærmere regler fastsat af bestyrelsen.

2.
Bestyrelsesvalget finder sted ved elektronisk afstemning. Afstemningen skal være tilgængelig på foreningens hjemmeside senest den 31. december. Bestyrelsesvalget og afstemningsmuligheder skal annonceres i Lederne Søfarts medier. På generalforsamlingen kan der for medlemmer, der ikke har stemt elektronisk, afgives stemme via en på dagen udleveret stemmeseddel.

 

3.
Bestyrelsen opstiller mindst det antal kandidater, der skal vælges. Kun aktive medlemmer, der er til rådighed for arbejdsmarkedet ved opstillingsfristens udløb, kan opstille. Kandidater der senest 1. oktober over for bestyrelsen skriftligt har begæret sig opstillet skriftligt anbefalet af mindst 5 aktive medlemmer, der hver kun kan anbefale 1 kandidat, har krav på at blive opstillet til valg.

Medlemmer under uddannelse ved opstillingsfristens udløb kan dog opstille til bestyrelsesvalg, såfremt de forventer at færdiggøre uddannelsen og erhverve sønæringsbevis samt overgår til aktivt medlemskab inden valgets afslutning ved generalforsamlingen.

Såfremt et opstillet aktivt medlem under uddannelse ikke opfylder betingelserne for at kunne vælges ved valgets afslutning, kan der ikke ske valg til bestyrelsen, og valget afgøres derefter mellem de øvrige opstillede kandidater.

 

4.
Er der ikke opstillet flere kandidater, end der skal vælges, er de pågældende valgt uden afstemning.
Er der ved fristens udløb ikke opstillet det tilstrækkelige antal kandidater, kan bestyrelsen vælge at indkalde kandidater på ny eller beslutte enten at udpege et medlem eller lade pladsen være vakant indtil næste ordinære bestyrelsesvalg.

 

5.
Elektroniske stemmer og stemmesedler skal optælles af et af bestyrelsen nedsat stemmetællingsudvalg. Hvert stemmeberettiget medlem kan afgive én stemme på én kandidat. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.

 

6.
Bestyrelsesmedlemmer afgår ved førstkommende bestyrelsesvalg, efter at de er ophørt som erhvervsaktive inden for skibsfartserhvervet.

 

7.
Udtræder et bestyrelsesmedlem før et bestyrelsesvalg, vælger bestyrelsen som stedfortræder et andet aktivt medlem, der indtræder i valggruppen på den udtrådtes plads som suppleant. Ved førstkommende bestyrelsesvalg er suppleanten på valg for den resterende del af valggruppens periode. 

 

8.
Bestyrelsen tegnes af formandsskabet. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves mindst 4 bestyrelsesmedlemmers underskrift, hvoraf formandens skal være den ene. I øvrige økonomiske forhold underskriver direktøren i henhold til bemyndigelse fastlagt i gældende forretningsorden.

 

9.
Bestyrelsesmøde skal afholdes mindst 6 gange årligt samt på begæring af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer eller den fungerende formand.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når den fungerende formand og mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Sager af særlig vigtighed skal så vidt muligt sendes til høring i hele bestyrelsen.

Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger og afstemninger. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

10.
Inden for områder, hvor foreningen har forhandlingsret, er bestyrelsen bemyndiget til at afgive varsel om kollektive kampskridt overfor modparter. Et sådant varsel kan afgives for alle eller for en afgrænset del af medlemmerne. Vedrørende medlemmernes ret og pligt i en konfliktsituation henvises til bestemmelserne i de kollektive overenskomster og individuelle kontrakter.

Forud for afgivelse af konfliktvarsel drøfter bestyrelsen med Lederne beslutningen om, at der agtes afgivet konfliktvarsel, herunder området og omfanget af varslet. Foreningens kollektive kampskridt kan ikke udstrækkes til medlemmer af Ledernes Hovedorganisation, medmindre Ledernes kompetente forsamlinger har truffet beslutning herom.

11.
Bestyrelsen træffer i samråd med formanden beslutning om ansættelse og kontraktforhold vedrørende direktøren. Bestyrelsen ansætter øvrigt personale efter formandens og direktørens fællesindstilling.

12.
Bestyrelsen udpeger 2 repræsentanter, samt eventuelt suppleanter for disse, der sammen med formanden er delegerede til kongressen i Ledernes Hovedorganisation samt generalforsamling i Lederne.

§ 10. Regnskab og Revision

1.
Foreningens regnskabsår er 1. oktober til 30. september.

 

2.
Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen.

 

3.
Bilagene kontrolleres af to bilagskontrollanter, der mindst en gang om året i forbindelse med regnskabsafslutning, gennemgår udvalgte bilag, efter egen bestemmelse. Bilagskontrollanterne tilrettelægger selv deres arbejde, og kan efter eget ønske gennemgå bilag hyppigere end en gang om året. Bilagskontrollanterne rapporterer i nødvendigt omfang til bestyrelse og generalforsamling.

 

Blandt medlemmerne vælges ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen to bilagskontrollanter og to suppleanter for disse. Valget er gældende for fire år.

§ 11. Administration

1.
Bestyrelsen ansætter i samråd med formanden en direktør (General Secretary) Øvrigt personale ansættes af bestyrelsen efter fællesindstilling fra formanden og direktøren, jfr. § 9, stk. 11.

 

2.
Direktøren er foreningens daglige leder og er fungerende formand, såfremt såvel formanden som næstformanden har forfald. Direktøren er ansvarlig for, at bestyrelsens retningslinjer følges og er over for bestyrelsen ansvarlig for enhver handling foretaget på foreningens vegne.


Direktøren kan efter samråd med formand og næstformand handle på foreningens vegne i sager, der ikke kan afvente bestyrelsens afgørelse, men skal snarest muligt forelægge sagen for bestyrelsen.

 

3.
Bestyrelsen kan helt eller delvist lade sekretariatsfunktioner, herunder kasse- og/eller bogholderifunktioner, udføre i samarbejde med Ledernes Hovedorganisation med tilsyn fra formanden eller dennes stedfortræder og under ansvar over for bestyrelsen. Ved beslutning herom indgår formanden efter bestyrelsens godkendelse en administrations- og serviceaftale med Ledernes Hovedorganisation.

 

§ 12. Medlemsinformation

1.
Lederne Søfart kan bruge såvel trykte som elektroniske medier  til medlemsinformation.

 

2.
Et medlemsblad udgives med formanden som ansvarshavende redaktør og tilsendes medlemmerne gratis på deres bopæl (i Danmark samt på Færøerne og Grønland), ligesom det udsendes gratis til skibe, rederier og andre relevante virksomheder efter bestyrelsens skøn.

§ 13. Ændringer

1.
Opløsning af foreningen kræver tilslutning på generalforsamling fra 3/4 af de fremmødte og derefter tilslutning fra 3/4 af de afgivne stemmer ved en efterfølgende elektronisk urafstemning. 

 

2.
Sammenslutning med andre skibsofficersforeninger og/eller foreninger for funktionærer med teknisk/administrative ledelsesfunktioner kræver tilslutning på generalforsamling fra flertallet af de fremmødte og derefter tilslutning fra 2/3 af de ved en efterfølgende elektronisk urafstemning afgivne stemmer. 

 

3.
Ændring af foreningens vedtægter kræver tilslutning på generalforsamling fra flertallet af de afgivne stemmer og derefter tilslutning fra flertallet af de ved en elektronisk urafstemning afgivne stemmer. 

 

4.
Foreningen kan ændre navn ved beslutning af en ordinær generalforsamling.

 

5.
Bestyrelsen foranlediger beslutninger angående pkt. 1-3 bekendtgjort i Lederne Søfarts medier og foranlediger en elektronisk urafstemning. Urafstemningens varighed og dermed fristen for elektronisk stemmeafgivelse fastsættes normalt til 3 måneder fra urafstemningens igangsættelse. 

 

6.
I tilfælde af foreningens opløsning træffer en efterfølgende generalforsamling med almindelig stemmeflerhed og uden hensyn til antallet af fremmødte bestemmelse om anvendelsen af foreningens midler.

Vedtægterne er ændret pr. september 1995, pr. august 1999, pr. september 2002, pr. juni 2005 pr. marts 2006, pr. 17. juli 2007, pr. juli 2008, pr. august 2010, pr. 31. juli 2013 og senest 15. juni 2018.