Pampernotat

Af 15. februar 2021

Der har over årene og fra tid til anden været medieopmærksomhed og skandaler i andre fagforbund og selskaber ejet af faglige organisationer, hvor medlemmernes penge ikke er blevet brugt i fællesskabets interesse, men snarere er gået til varetagelse af de ansattes eller de folkevalgtes personlige interesser.

Bestyrelsen i Lederne Søfart finder den megen omtale skadelig for det generelle omdømme for faglige organisationer og har besluttet løbende at gennemgå de forhold i Lederne Søfart, som af medlemmerne eller offentligheden kunne tænkes at få stemplet “pamperi”.

Bestyrelsen finder, at fuld offentlighed er det bedste middel til at aflive myterne om faglige organisationer som “pampervælder”. Derfor har bestyrelsen besluttet at Lederne Søfart skal have sit eget “pampernotat”.

Bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsesmedlemmerne vælges ved direkte valg blandt medlemmerne. Valgperioden er fire år. Der er fri ret til at genopstille. Der er en vedtægtsmæssig bestemmelse om, at man kun kan sidde tre sammenhængende perioder, og dermed maksimalt 12 år i bestyrelsen.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet
Arbejdet består i forberedelse og deltagelse i møder og anden aktivitet i ca. 10 dage om året. I overenskomstsår kan det blive til flere dage. Dertil kommer medlemskontakt, når man er på arbejdet eller i sin hjemmeperiode.

Til bestyrelsesmedlemmer kan der ydes en godtgørelse på kr. 1.500 pr. mødedag, til dækning af tabt arbejdsfortjeneste/mistede fridage.

Bestyrelsesmedlemmer får refunderet eventuelle telefon- og portoudgifter i forbindelse med foreningsarbejdet efter regning/skøn.

Transportudgifter og fortæring til bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med bestyrelsesmøder, udvalgsmøder, seminarer, medlemsmøder, landsmøder, bestyrelsesfest, generalforsamling, kurser og lignende refunderes efter regning i rimeligt omfang. Bilag skal vedlægges.

Formanden
Som vederlag for sit arbejde modtager formanden efter aftale med bestyrelsen et årligt vederlag. 

Foreningen stiller mobiltelefon og pc til rådighed for formanden. Foreningen betaler også telefon, internet og avis til formanden udover almindelig dækning af bestyrelsesmedlemmers udgifter til transport, ophold, fortæring mv. i foreningens tjeneste.

Bestyrelsesfest med ægtefæller/kærester
Både Lederne Søfart og Danske Lodser afholder hvert år en fest, hvor også sekretariatets ansatte med ægtefæller/kærester inviteres. Den årlige fest er som sådan betalingen for bestyrelsens arbejde, og en lejlighed hvor man fra foreningen siger “tak for lån” til ægtefæller/kærester for at man har lagt beslag på noget af den søfarendes fritid. Sekretariatet inviteres en gang om året til et socialt fællesarrangement.

Ægtefælle medrejse og – deltagelse
Bestyrelsens medlemmer har mulighed for at have ægtefæller/samlevere/kærester med ved nationale medlemsarrangementer, hvor medlemmernes ægtefæller/samlevere/kærester også er inviteret, samt ved foreningens deltagelse i Nordisk Navigatørkongres og Nordisk Lodsmøde.

Betaling af barnepige ved bestyrelsesarrangementer
I de tilfælde hvor bestyrelsen er inviteret med ægtefælle/ledsager, eller deltager af repræsentative hensyn dækkes udgifter til børnepasning i rimeligt omfang efter regning eller godtgøres med et beløb på 1375 kr.

Ansatte
Foreningens ansatte medarbejdere i sekretariatet er ansat på individuelle kontrakter undergivet foreningens vedtægter, forretningsorden, personalepolitik og den til enhver tid gældende funktionærlov.

Anden beskæftigelse og honorarer
Direktør, formand eller medlemmer af bestyrelsen kan udpeges til sagkyndige dommere og medlemmer af Sø- og Handelsretten. Mødedage i retten giver et honorar. Direktøren er tillige også sagkyndig tilknyttet de almindelige domstole (oftest byretterne). Her er der også et honorar. Antallet af mødedage om året svinger. Direktøren har 3-5 dage om året og formanden max. 2 dage. Honoraret udgjorde i 2020 2400kr./dag.

Direktøren er også medlem af Kunderådet i PFA Pension. Herfor modtages et årligt honorar på 10.000 kr. (2018)

Direktøren passer i noget omfang disse hverv/bibeskæftigelser i arbejdstiden. Da direktøren arbejder uden højeste arbejdstid og dennes arbejde ikke overtages af andre, er det med bestyrelsen aftalt, at honorarerne tilfalder direktøren som en overtidsbetaling, der medtages i forhold til fastsættelse og aftaler om direktørens samlede aflønning. Alle honorarer er fuldt skattepligtige. 

Diæter i udlandet
Ved ansattes rejser i udlandet udbetales diæter jf. skattereglerne herfor.

Ægtefælle medrejse og – deltagelse
Sekretariatets ansatte har mulighed for at have ægtefæller med ved nationale medlemsarrangementer, hvor medlemmernes ægtefæller/samlevere/kærester er inviteret, samt ved foreningens deltagelse i Nordisk Navigatørkongres og Nordisk Lodsmøde.

Ansattes kreditkort
Ansatte som af hensyn til deres arbejde og rejseaktivitet er udstyret med elektroniske betalingskort (Visa, Diners, Mastercard mv. samt benzinkort) er som udgangspunkt personligt ansvarlig for den fornødne dokumentation for de afholdte udgifter og betaling med disse kort samt at kortet er brugt i Lederne Søfarts interesse. Sammenblanding af egen og Lederne Søfarts økonomi eller økonomiske interesser kan være bortvisningsgrund, og er ikke begrænset til brug af betalingskort.

Firmabiler
Direktøren og en faglig sekretær har fri bil som en del af deres samlede lønaftale. Værdien af fri bil er skattepligtig og aftalen administreres i henhold til skattereglerne herom.

Fri telefon og internet
Alle ansatte har fri telefon og internet. Foreningen har behov for, at de ansatte også kan arbejde hjemmefra. Værdien heraf er skattepligtig og indberettes.

PC hjemmearbejdspladser
Nødvendigt udstyr til hjemmearbejdspladser leveres af foreningen.

Mobiltelefoner, bærbar pc og tablets
Leveres af foreningen til formand, næstformand,  direktør og ansatte efter individuelt behov og nødvendighed.

Parkeringsforhold
Der er adgang til fri parkering i arbejdstiden på adressen i Vermlandsgade.

Gratis frugt, sodavand, kaffe og kildevand
Stilles til rådighed for de ansatte og besøgende.

Skærmbriller
Ansatte, der bruger briller, får betalt et par skærmbriller efter behov.

Behandling, genoptræning og fysisk aktivitet
Da stillesiddende kontorarbejde til tider kan give helbredsmæssige skavanker, har det til tider været nødvendigt at betale for behandling hos kiropraktor, fysioterapeut mv. Til forebyggelse giver foreningen medarbejdertilskud til fysisk aktivitet og sport.

Udlejning - lejligheder i Navigatørernes Hus
Ved ledige lejemål tildeles lejligheder til medlemmerne. Er flere medlemmer interesseret i en lejlighed trækkes der lod. Kan lejligheder ikke lejes ud til medlemmerne tilbydes de på det almindelige udlejningsmarked.