Modul 3

Forebyggelse

En leder skal gå forrest for at forebygge sexchikane.

Få styr på de forebyggende indsatser

En forebyggende og tidlig indsats er afgørende for at minimere eller helt undgå sexchikane og krænkelser på din arbejdsplads. Som leder skal du stille dig i spidsen for indsatsen og kontinuerligt arbejde aktivt mod sexchikane. Det bliver du klædt på til her. 

Bliv klogere på

 • hvordan du skaber tydelig rammer og forventninger til medarbejdes adfærd, for eksempel gennem personalepolitikken
 • hvordan du løbende skaffer dig viden om, hvorvidt der er problemer med seksuel chikane i din afdeling, for eksempel gennem trivselsundersøgelser
 • hvilke guides og værktøjer, der kan understøtte, at du, dine lederkollegaer og dine medarbejdere får et fælles sprog om seksuel chikane og bliver bedre til at forebygge sammen

Skab tydelig rammer og forventninger

Forebyggelse af sexchikane er en løbende ledelsesopgave – og det er topledelsens opgave at sikre, at der er retningslinjer og faste procedurer på området. Find fem gode råd til, hvordan du kommer i gang her.

Udarbejd eller opdater jeres personalepolitik

Det er først og fremmest nødvendigt med en klar personalepolitik, hvor det utvetydig fremgår, at virksomheden har en 0-tolerance i forhold til krænkelser. Og denne bør naturligvis indgå i onboarding af nye medarbejdere, ligesom den med fordel løbende kan gentages over for øvrige medarbejdere og jævnligt indgå i ledelsestræningen.

Hvad skal en personalepolitik så indeholde?

For det første er det nødvendigt med retningslinjer, hvor det klart og tydeligt fremgår, at enhver form for krænkelser er totalt uacceptabelt – gerne med konkrete eksempler. Derudover bør det fremgå, hvilken adfærd og kultur ledelsen ønsker på virksomheden.

Kombinationen med konkrete situationer og et adfærdskodeks vil gøre det nemmere for medarbejdere at navigere i hverdagen samt svare på eventuelle tvivlsspørgsmål, som medarbejderne måtte stå med.

Retningslinjerne bør ligeledes angive konsekvenserne ved uønsket adfærd, samt hvordan kolleger, som observerer krænkelser, bør forholde sig, så alle kan være med til at bakke op om den ønskede kultur samt understøtte kolleger, der oplever uønsket adfærd. Det vil sikre åbenhed, transparens og ensartethed på området - både over for medarbejdere og ledere.


Tydeliggør, hvor man kan henvende sig, hvis man oplever sexchikane

Et vigtigt element i forebyggelsen af sexchikane er, at alle ved, hvor de skal gå hen, hvis de oplever noget, de synes er grænseoverskridende eller krænkende – og det gælder, uanset om det er dem selv, der har oplevet noget, eller de har været vidne til en ubehagelig oplevelse. For jo før du som leder bliver opmærksom på et problem, jo lettere er det at løse det – inden tonen og omgangsformen risikerer at udvikle sig yderligere i en uheldig retning.

Det kan være en fordel at have go-to personer og/eller en whistleblower-ordning i virksomheden, så alle ved, hvor de kan henvende sig i fortrolighed. Her bør fremgå eksplicit, hvordan en indberetning bliver behandlet, og hvordan man behandler fortrolige oplysningerne fra den krænkede, herunder den krænkedes identitet. Go-to personer kan for eksempel være HR eller en arbejdsmiljørepræsentant. 

Brug gerne Ledernes whistleblower-ordning som inspiration:

Ledernes whistleblower-ordning

Husk at du får uvurderlig viden, der gør dig i stand til at handle, hvis dine medarbejdere kommer til dig, fordi de oplever en dårlig omgangstone, uheldig adfærd eller decideret sexchikane. Derfor skal det altid tages alvorligt, når medarbejderne deler deres bekymringer med dig, og medarbejderne skal opfordres og gives mandat til også at tage et ansvar for at gribe ind.

Fold ud
Her kan du downloade guiden: Inspiration til politik om sexchikane

Sådan laver du en politik om seksuel chikane

Her finder du en guide til at udarbejde eller opdatere jeres politik om seksuel chikane. Den giver inspiration til, hvordan du tydeliggør virksomhedens holdninger til seksuel chikane, hvilke retningslinjer, der gælder for forebyggelse og håndtering, og hvor man kan henvende sig, hvis man oplever seksuel chikane.

Download: Inspiration til politik om seksuel chikane

Afdæk og adresser seksuel chikane løbende

Som leder kan du aktivt opsøge viden om medarbejdernes trivsel og sørge for at have fingeren på pulsen, hvad angår omgangstonen og omgangsformen på din arbejdsplads eller i dit team. Nedenfor finder du nogle metoder til, hvordan.

Derudover er det dit ansvar at gribe ind, hvis nogen opfører sig grænseoverskridende. Og det er vigtigt, at du griber ind hver gang, du oplever overskridelser af virksomhedens normer og ønskede adfærd. Nogle situationer vil kræve, at du handler resolut på det, du oplever direkte og i øjeblikket, mens andre situationer kan kalde på en italesættelse af uhensigtsmæssig adfærd eller ytringer under en privat samtale med en konkret medarbejder. Den adfærd du ikke italesætter, legitimerer du.

Som leder skal du både aktivt søge viden og løbende gribe ind overfor uønsket adfærd for at fastholde virksomheden normer og ønskede adfærd, men det skal være på en relevant, professionel og ikke konfliktoptrappende måde, så du ikke udstiller nogen – du skal huske: Endemålet er, at beskeden og budskabet kommer igennem.
Fold ud

Metoder til at afdække og adressere seksuel chikane

 • Løbende dialog

  Den bedste måde at få indsigt i, hvad der foregår blandt medarbejderne, er gennem den løbende dialog. Det gælder både, når det handler om den almene trivsel, men også når det handler om seksuel chikane. Derfor handler det om at bruge naturlige anledninger til at blive skarpere på, om nogle har oplevet krænkende situationer eller generelt oplever en krænkende eller diskriminerende omgangsform.
 • 1:1 og medarbejderudviklingssamtaler

  Løbende 1:1 samtaler og den årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) er anledninger til at tale om trivsel og om omgangstonen i virksomheden og til at være nysgerrig på, om medarbejderen selv har oplevet eller været vidne til ubehagelige eller krænkende episoder. En sag har dog altid flere sider. Så overvej altid, om de oplysninger, du får, skal give anledning til en fortrolig samtale med den eller dem, der siges at opføre sig uhensigtsmæssigt - eller om det kalder på mere kollektive indsatser. 

 • Personalemøder og fællesmøder

  Møder på tværs af medarbejdere og leder er anledning til at italesætte og få et fælles sprog omkring omgangstone og omgangsform og sammen få sat ord på, hvad seksuel chikane er. Hvis du som leder vælger at tage temaet op, kan du med fordel bruge nogle eksempler, der illustrerer problematikken, så I ikke kun skal tage udgangspunkt i jeres egne oplevelser på arbejdspladsen, for det kan skabe konflikter.

 • Arbejdspladsvurderinger og trivselsundersøgelser

  Har I spørgsmål om seksuel chikane i jeres undersøgelser, kan arbejdspladsvurderinger (APV'er) og trivselsundersøgelser være med til at afdække, om seksuel chikane findes på arbejdspladsen – og måske også hvor. De kan dog sjældent stå alene. Hvis en undersøgelse viser, at der forekommer seksuel chikane, er det noget, du skal tage alvorligt og handle på. Du bliver nødt til at finde ud af, hvad det handler om, og gerne hvem der har oplevet hvad. Hvis I har en HR-afdeling, så søg hjælp hos dem – og ellers kontakt ledelsesrådgiverne hos Lederne eller Arbejdstilsynets hotline.

Søg viden og løft det fælles sprog 

Når man som leder skal forebygge sexchikane, kan det kræve nye kompetencer – men ikke alt er nyt. Mange af elementerne kender du allerede fra din hverdag som leder, når du spørger ind til medarbejdernes trivsel og gennemfører vanskelige samtaler. Det nye kan derfor være at få styr på, hvilke regler der gælder for sexchikane, og hvilke procedurer og politikker I har på arbejdspladsen.

Løft din egen viden om sexchikane

Viden om forebyggelse og håndtering af sexchikane er vigtig for, at du som leder kan få succes i din kamp mod sexchikane. Den viden kan du eksempelvis opnå gennem dette digitale kursus, gennem et fælles lederarrangement eller som et element i en længere lederuddannelse.

Viden om forebyggelse og håndtering af sexchikane giver dig gode forudsætninger for at forebygge sexchikane, så du bliver klædt på til at reagere på en hensigtsmæssig måde, hvis du oplever en dårlig omgangstone, uheldig adfærd eller deciderede krænkelser af en medarbejder.
Nogle virksomheder tilbyder deres ledere kurser i forebyggelse og håndtering af sexchikane, men du kan også selv efterspørge viden hos din egen leder – både for at blive klædt på til opgaven selv, men også for at ledergruppen får et fælles udgangspunkt for indsatsen mod sexchikane.

Skab et fælles sprog om sexchikane

Når du ønsker at tage sexchikane op som tema i afdelingen, kan det både være, fordi du gerne vil give afdelingen et fælles sprog og fastholde en god omgangstone og form, eller fordi der har været en uhensigtsmæssig episode i din afdeling. Nedenfor er to redskaber, som kan bruges til at få åbnet op og skabt en fælles dialog om grænser, uden at det bliver for pinligt og uden at nogen udstilles.
Fold ud
Her kan du downloade dialogværktøjer til at kickstarte dialogen om sexchikane på arbejdspladsen.

Kickstart dialogen om seksuel chikane

Her finder du to dialogværktøjer til at sætte samtalen om seksuel chikane i gang med dine medarbejdere eller lederkollegaer. Det første er udviklet i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet. Det præsenterer nogle situationer, som giver anledning til at tale om, hvor grænsen går for seksuel chikane. Det andet starter samtalen om lederens dilemmaer. 

Download: Hvor går grænsen?
Download: Ledelsesdilemmaer

Test din viden

Er forebyggelse af seksuel chikane primært en opgave for mellem- og linjelederen, da de har det største personaleansvar?
Forkert svar
Rigtigt svar
Er der ét initiativ til forebyggelse af seksuel chikane, der er bedre end andre?
Forkert svar
Rigtigt svar
Er det umuligt at skabe et fælles sprog om seksuel chikane?
Forkert svar
Rigtigt svar

Få hjælp her

Få rådgivning om din forebyggelse hos Lederne 

Som medlem af Lederne har du mulighed for at få personlig og professionel sparring og rådgivning om seksuel chikane af vores erfarne ledelsesrådgivere.

Ledersparring kan kontaktes mandag til torsdag kl. 8.30 - 15.30 og fredag kl. 8.30 - 15.00 på telefon:
3283 3617    

Kontakt Arbejdstilsynets Hotline

Arbejdstilsynets hotline kan hjælpe dig i spørgsmål vedrørende seksuel chikane. Alle kan kontakte hotlinen, både medarbejdere og virksomheder.

Arbejdstilsynets hotline kan kontaktes mandag til torsdag kl. 8.00 - 15.00 og fredag kl. 8.00 - 14.00 på telefon:
7022 1280