Nyhedsmail 170523

Nyhedsbrev d. 17. maj 2023

 

I dette nyhedsbrev har vi fire nyheder:

  • Sven Thormod Petersen er valgt til ny formand for Lederne Søfart
  • Bestyrelsen har fået tre nye medlemmer
  • Lederne Søfart vil ikke længere være en del af Ledernes Hovedorganisation fra april næste år
  • Der holdes ekstraordinær generalforsamling 21. september

Ny formand

Den nye bestyrelse i Lederne Søfart holdt møde i går, den 16. maj. På mødet var et af punkterne, at bestyrelsen konstituerede sig, og op til mødet havde den tidligere formand, Jens Marquard Sørensen, meddelt, at han ikke ønskede at genopstille til posten som formand.

Som ny formand valgte bestyrelsen i stedet Sven Thormod Petersen, og som ny næstformand valgtes Barbara Weinschenck.

Sven Thormod Petersen sagde efter valget:

”Samtidig med at jeg er stolt af at være valgt til ny formand for Lederne Søfart, er det med glæde, at jeg påtager mig opgaven. Vi kender alle sammen foreningen som en stærk organisation med lange traditioner og stor tilslutning blandt landets skibsofficerer, og jeg vil gøre mit bedste for at føre foreningen videre i den ånd, den har eksisteret som en støtte til sømænd i snart 150 år. I den sammenhæng vil jeg gerne understrege, at vi har samme interesse som rederne i at fremme Det blå Danmark og for eksempel rekruttere unge til søfartserhvervet.

Vi står overfor væsentlige udfordringer. De to største er nok, at vi som bekendt er midt i en retssag med Danske Rederier om DRO1 og DRO2-overenskomsterne, og at vi – som man kan læse andet steds i nyhedsbrevet her – ikke længere vil være en del af Ledernes Hovedorganisation fra april næste år.

Vedrørende retssagen, så kører den sin gang. Vi har en dygtig advokat på sagen, og han er i fuld gang med forberedelserne til det afgørende retsmøde – det, som juristerne kalder hovedforhandlingen, uden at det skal forveksles med de forhandlinger, vi kender fra overenskomstområdet.

Hvad fremtiden uden for Ledernes Hovedorganisation angår, kommer det naturligvis til at betyde ændringer. Det giver os nye muligheder samtidig med, at vi skal sikre, at vi bringer de gode ting, vi har haft i kraft af samarbejdet med Ledernes Hovedorganisation, videre. Sekretariatet er i gang med at se på de forskellige muligheder, vi har for at sikre, at vi også vil stå stærkt fremover. Det vil I alt sammen høre mere om, så snart der er nyt, og i sidste ende vil det være op til en ekstraordinær generalforsamling at beslutte, hvordan fremtiden skal se ud for foreningen.

Der vil således ske ændringer, men jeg vil gerne påpege, at det ikke skal ses som en følge af, at jeg nu har overtaget stafetten som formand for foreningen, idet jeg som udgangspunkt vil bestræbe mig på at videreføre den udmærkede linje, bestyrelsen har lagt for, hvad vi vil med foreningen.

Lad mig samtidig benytte lejligheden til at takke den afgående formand, Jens Marquard Sørensen for det store arbejde, han har gjort for foreningen gennem de seneste to år. Gennem den periode har han gjort en kæmpe indsats for foreningen. Det skal han have stor tak for, og jeg er glad for, at han har givet til kende, at han fortsat vil være aktiv i foreningen på udvalgte områder.

Sidst, men ikke mindst vil jeg gerne sige, at ja, det er rigtigt, at vi har udfordringer, men vi skal ikke glemme, at vi også opnår fine resultater for medlemmerne – nationalt såvel som internationalt.

Vi står på skuldrene af sømænd, der gennem de seneste mange år har gjort foreningen til det, den er i dag. Det betyder, at vi har et solidt fundament at bygge videre på, og det håber jeg at kunne give mit beskedne bidrag til”.

 

Tre nye bestyrelsesmedlemmer

Jævnfør foreningens vedtægter kan bestyrelsen vedtage at acceptere nye medlemmer af bestyrelsen, hvis der er ledige pladser.

Det har været tilfældet indtil bestyrelsesmødet i går, og på mødet besluttede bestyrelsen derfor at acceptere tre nye medlemmer.

Det er:

Andreas Forsberg Nielsen

Carsten Mogensen og

Per Dybro.

Der er fortsat en ledig plads i bestyrelsen til en studerende, og vi sætter en proces i gang for at finde en interesseret til denne plads.

 

Samarbejdet med Ledernes Hovedorganisation ophører

Som vi orienterede om i et nyhedsbrev sidste måned, har kampen med Danske Rederier om forhandlingsretten til DRO1 og DRO2-overenskomsterne sat samarbejdet med Ledernes Hovedorganisation i et nyt lys, idet der på nogle områder har vist sig at være uenighed mellem os og Ledernes Hovedorganisation.

Derfor fandt bestyrelsen det rigtigt at evaluere samarbejdet med Ledernes Hovedorganisation og se på, hvordan vi bedst sikrer, at foreningen fortsat står stærkt fremover.  

Samtidig med dette er samarbejdet imidlertid også blevet evalueret den anden vej rundt – altså fra Ledernes Hovedorganisations side, og det har ført til, at Ledernes Hovedorganisation har valgt at opsige samarbejdet med Lederne Søfart, hvilket betyder, at Lederne Søfart i april 2024 ikke længere vil være en selvstændig lokalafdeling i Lederne.

Lederne begrunder opsigelsen med, at det har vist sig, at ”trods en stor fællesmængde og synergier, så har der været en for stor forskel i forhold til tilgangen til og udmøntningen af det organisationspolitiske arbejde”.

Og videre:

”Meget naturligt har der også været forskellige opfattelser af stort som småt, men på det mere principielle plan i relation til det organisationspolitiske arbejde har der vist sig for store forskelle i forhold til muligheden for et fortsat samarbejde”.

Bestyrelsen for Lederne Søfart tager dette til efterretning og sætter nu turbo på arbejdet med at sikre en ny version af foreningen, hvor vi også fremover vil stå stærkt på de områder, hvor vi i dag har trukket på de fælles faciliteter med Ledernes Hovedorganisation, samtidig med at vi vil kunne udnytte mulighederne ved at stå frit og selvstændigt.

Som vi nævnte i nyhedsbrevet i sidste måned, har vi andre gode alliancepartnere, hvor vi ser andre muligheder end hos Ledernes Hovedorganisation, og vi vil nu se på, om det vil være en god idé at indgå i et samarbejde med en eller flere af disse, eller om foreningen vil stå stærkest alene.

Centralt i overvejelserne vil naturligvis stå, hvordan vi bedst varetager medlemmernes interesser. Både politisk, med hensyn til at skaffe medlemmerne de bedst mulige overenskomstmæssige forhold og ved, at medlemmerne kan få den juridiske og anden hjælp, der er vigtig for dem.

Arbejdet med dette ventes at stå på de kommende måneder, så vi kan være klar med en indstilling til en ekstraordinær generalforsamling efter sommerferien, for selvfølgelig vil det være op til medlemmerne at beslutte, hvad der er den bedste vej at gå for foreningen, og det rette forum til at gøre det vil være en ekstraordinær generalforsamling.

Undervejs vil vi holde jer orienteret om arbejdet gennem nyhedsbreve og opslag på de sociale medier.

Det skal understreges, at indtil videre vil samarbejdet med Ledernes Hovedorganisation fortsætte som hidtil, og I vil som medlemmer fortsat kunne trække på ressourcerne hos Ledernes Hovedorganisation på samme måde, som I har kunnet tidligere.

 

Ekstraordinær generalforsamling

Da foreningen holdt ordinær generalforsamling i slutningen af marts, var der desværre ikke nok medlemmer til stede til, at forsamlingen var beslutningsdygtig. Derfor skal der holdes en ekstraordinær generalforsamling, så bestyrelsens beretning og regnskabet for sidste år kan godkendes.

På bestyrelsesmødet i går blev det vedtaget at holde den ekstraordinære generalforsamling d. 21. september i år.

Generalforsamlingen vil blive holdt fysisk i København, og der vil også blive mulighed for at deltage i generalforsamlingen via elektroniske medier. Nærmere orientering om hvor generalforsamling vil blive holdt, vil komme senere.