Sådan gik generalforsamlingen

Den 5. marts afholdt Lederne Søfart anden ordinære generalforsamling i Middelfart

06. marts 2020


Der var mødt 41 aktive medlemmer op foruden 13 seniorer, og dirigenten, Peer Lundby, kunne konstatere, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

Lederne Søfarts formand, Bjarne Cæsar Jensen fremlagde bestyrelsens beretning, og han sagde blandt andet:

"Året er gået i den rigtige retning for vores forening. Det har været et spændende år, hvor specielt de nye rammer i Ledernes Hovedorganisation har præget hverdagen. En del af året er gået med at omstille sekretariatet fra at være et mindre sekretariat i egne lokaler til at være en del af en større organisation med flere muligheder, en organisationskulturel rejse af de større."

Lederne løfter opgaven

Bjarne nævnte derefter, at i 2019 har Ledernes Hovedorganisation (LH) håndteret godt 1500 sager, og skatterådgiveren har haft cirka 400 henvendelser.

"Ud over at rose LH’s juridiske team vil jeg gerne benytte lejligheden til at rose jer medlemmer for at være gode til at benytte 'Mit Lederne' til oprettelse af sager."

Tilfredse medlemmer

Bjarne kunne desuden fortælle, at vi er nu i stand til at måle, hvor tilfredse, I som medlemmer, er. For 2019 var tilfredshedsgraden 80 procent - et tal, vi er glade for, set i lyset af, at medlemmerne har skulle vænne sig til en masse nyt. Målet er, at vi skal ligge over 90 procent i tilfredshedsgrad.

Sekretariatet

Bjarne opsummerede også om sekretariatet og sagde blandt andet:
"I første kvartal blev Sune Blinkenberg ansat som ny daglig leder af foreningen, og den praktiske del af sammenlægningen blev sat i værk. Foreningens sekretariat blev hen over sommeren tilpasset den nye hverdag i Ledernes Hovedorganisation.

For at give plads til et ekstra årsværk som faglig sekretær blev kommunikationsafdelingen reduceret fra 2½ årsværk til ét årsværk fordelt på to deltidsansatte.

Fremadrettet betyder det, at sekretariatet vil bestå af en direktør, to faglige sekretærer, en kommunikations - og pressechef samt en redaktør.

Processen med at rekruttere en ekstra faglig sekretær er fortsat i gang.

Vores højt skattede skatterådgivning er det første generationsskifte i foreningen, idet vores ekspert, Jytte Hjorth, er gået på pension. Hendes afløser, Nathalie Monjoin er fundet, og skatteområdet vil også fremadrettet have høj prioritet, da det skaber stor værdi for foreningens medlemmer."

Nathalie har også tidligere beskæftiget sig med søfartsområdet.

Fordelingen af arbejdsopgaver ser nu sådan ud:

Lederne Søfart:

       Overenskomster

       Servicering af tillidsrepræsentanter

       Bisidderordning

       Personlig sparring (delt)

       Politisk arbejde

       Råd, nævn og international repræsentation

       Arrangementer

       Kommunikation

Ledernes Hovedorganisation:

       Individuel sagsbehandling

       Skatterådgivning

       Kompetence og karrierevejledning

       Personlig sparring (delt)

       (Ledernetværk)

       Juridisk bistand til SL sekretariat efter behov

       Politisk sparring til SL sekretariat efter behov

Fagbladet

Foreningens fagblad har i årets løb belyst en række vigtige sager.

Vi skrev blandt andet om:

  • Beskatning og bopælspligt ved arbejde på skibe under fremmedflag – blandt andet Cypern.
  • Fremtidens teknologi.
  • Liberalisering af Lodsvæsenet.
  • Havneudvidelser, miljøarbejde på havne og arbejdet på havne er et tilbagevendende emne.
  • Konflikten i Hormuz Strædet og om pirater.
  • Året indeholdt også afslutningen på foreningens arbejde med rapporten ”Et godt samarbejde mellem sø og land” ved forsker Nanna Thit.

Krænkelser til søs

Foreningen satte i 2019 også krænkelser til søs på dagsordenen. Ved hjælp af et analysefirma stod foreningen bag en omfattende forundersøgelse af problemets egentlige udbredelse og var i foråret vært ved en konference, hvor undersøgelsens resultater blev præsenteret for et stort antal fremmødte fra branchens faglige- og interesseorganisationer. Søfartens Arbejdsmiljøråd har sidenhen lanceret kampagnen ”Be a Buddy not a Bully”.

Internationalt samarbejde

For at sikre foreningens internationale position, deltog direktøren i årets generalforsamling i den internationale skibsførerforening, IFSMA, hvor han blev valgt ind i bestyrelsen som Vice President. IFSMA har sit sekretariat i London og har siden 1975 haft status som rådgivende organ til IMO. Ydermere arbejder IFSMA op imod ILO og var med ved bordet da MLC blev dannet.

Lodsområdet

Der har været høj aktivitet på lodsområdet i det forgangne år, fortalte formanden også.

I 2018 indgik Lederne Søfart en ny overenskomst med DanPilot. Overenskomsten skabte ro og lettede arbejdspresset for vores lodskollegaer, der i en årrække havde oplevet effekten af den statslige effektivisering og optimering.

Forståelsen af overenskomsten var ikke den samme på DanPilots side som hos Lederne Søfart og Danske Lodser. I første halvdel af året blev der afholdt en række mæglingsmøder, hvor vores repræsentanter fra Danske Lodser gjorde en stor indsats for at få enderne til at mødes.

Desværre sandede processen til og endte i to faglige voldgifter, hvoraf hver part henholdsvis tabte og vandt én faglig voldgift. Den af voldgifterne, som faldt ud til foreningens fordel, og som omhandlede fortolkningen af to-mandslodsninger, var også den vigtigste for vores medlemmer.

For god ordens skyld kan det nævnes, at foreningen kun har ført fem faglige voldgifter de sidste tre årtier – inklusive de to mod DanPilot.

DIS-udvidelsen

I foråret 2018 vedtog Folketinget at DIS-skatteordningen skulle udvides til også at gælde for ansatte på en række specialskibe i offshore-sektoren.

Et år senere havde EU-kommissionen godkendt udvidelsen, men sat som krav, at DIS-skatteordningen skulle gælde i hele EU og ikke kun i Danmark.

Den øvelse gav en del udfordringer hos såvel rederne som hos Lederne Søfart. Skatteministeriet udarbejdede et kompliceret lovværk, som kom i høring hen over sommeren. Lederne Søfart sendte et udførligt høringssvar, hvor vi som eneste organisation påpegede, at lovforslaget ville kræve alle ikke-EU borgere afskediget fra deres stillinger inden for den internationale færgefart, som for eksempel ForSea og Scandlines.

Dette ville ikke bare have ramt de, af vores udenlandske medlemmer, der har boet i Danmark i mange år, men som ikke har fået dansk statsborgerskab, men da Grønland og Færøerne ligeledes er uden for EU, ville det have afskåret dem fra at sejle i dansk international færgefart.

Udvidelsen af DIS-skatteordningen til også at gælde for en række specialskibe i offshore-sektoren er positivt for beskæftigelsen, men den måde ordningen er skitseret til at skulle gælde i hele EU på, er ikke en fordel for den danske beskæftigelse. Det forventes derfor, at DIS-skatteordningen vil blive et prioriteret område ikke bare for Lederne Søfart, men for hele branchen i de kommende år.

I det kommende år vil vi i foreningen arbejde for at:

  • Medlemstilfredsheden skal op over 90 procent
  • Sekretariatet styrkes med et fagligt årsværk
  • Omkostningerne til driften skal tilpasses omsætningsaktiverne
  • Foreningens aktiviteter tilpasses medlemmernes behov.

Der blev også vedtaget en mindre kontingentstigning på generalforsamlingen.

Der blev desuden stille en del spørgsmål i løbet af generalforsamlingen, vi bringer et par her:
Spørgsmål:

Når det er Lederne, der svarer på spørgsmål – er der så ikke længere specialister i søfart, der svarer?

Sune Blinkenberg: Jo, der er en gruppe sagsbehandlere i Lederne, der har maritim ekspertise.

Spørgsmål:

Hvordan går det med hovedoverenskomsten?

Bjarne Cæsar: Vi tror ikke længere på, at vi får den tilbage. Det er prisen for, at vi har ført DIS-sagen.

Generalforsamlingen i 2021 løber af stablen den 4. marts. Der kommer mere information herom, når vi kommer tættere på den dato.