Artikel

Nyt om hviletidsregler

Lederne Søfart har netop deltaget i et virtuelt organisationsmøde med Søfartsstyrelsen omkring deres udkast til en ny bekendtgørelse om hviletidsregler for færger i nationalt farvand.

02. oktober 2020

Forud for mødet havde vi modtaget gode og solide inputs fra vores talsmænd i såvel de private som offentlige færger. Vi var således godt rustede til mødet, hvor vi sammen med vores arbejdsgivere har en fælles sag.

Hvis hviletidsbekendtgørelsen skulle indføres her og nu på baggrund af Søfartsstyrelsens oplæg vil det betyde væsentlige forandringer på flere overfarter. Reglerne kan nemlig betyde, at rederierne/overfarterne skal lave deres fartplaner om, således at man enten fjerner eller ændrer den sene eller tidlige afgang eller også vil det betyde kortere vagter og dermed flere møde-inddage for de ansatte.

Alvorlige konsekvenser

Sidstnævnte vil få alvorlige konsekvenser for de ansatte.

Vi som ansatte har en stor interesse i, at få så lange vagter som muligt, og derved opnå så få arbejdsdage som muligt pr. måned. Mange af de ansatte ved færgerne kommer langvejs fra. En lang transport til og fra en vagt vil derfor ikke løse hviletidsproblemet, men snarere flytte problemet til landevejen – indtil man erkender, at ens privatliv ikke hænger sammen og opsiger sin stilling for at finde andre udfordringer.

Søfartsstyrelsen oplyste, at det de havde udsendt var et bud på de fremtidige vilkår for færgefarten. Et bud, som de gerne ville have diskuteret. Interessen samledes om især bilag 5, som er en oplistning af de minimumsvilkår, som skal imødekommes ved indgåelse af lokalaftaler om hviletid.

Tilfredshed med lokalaftaler

Der var en generel tilfredshed med, at der kan indgås lokalaftaler på de enkelte overfarter med de faglige organisationer. På den måde kan vi tilrette hviletidsreglerne til de lokale forhold, idet dog bilag 5 til bekendtgørelsen skal respekteres.

Der var flere mødedeltagere, som istemte Lederne Søfarts bekymringer omkring de rigide regler, som der var lagt op til omkring de kompenserende foranstaltninger i bilag 5 til bekendtgørelsen, som følger:

Søfartsstyrelsens godkendelse af en aftale efter bekendtgørelsens § 6, stk. 5, forudsætter: 

1. At den søfarende i ethvert kalenderdøgn har minimum 10 timers hvile, som dog kan deles i to perioder.

2. At den søfarende har én hvileperiode på mindst seks sammenhængende timer i overgangen fra et kalenderdøgn til et andet. Eksempelvis hvis den søfarende afslutter sin vagt lige omkring midnat, kan den søfarende ikke påbegynde en ny vagt før der er gået seks timer, selvom et nyt kalenderdøgn er påbegyndt.

3. At de seks timer er reelle hviletimer, det vil sige, der skal tillægges tid til eventuelle andre gøremål.

4. At hovedreglen om 10-timers hvile i enhver 24-timers periode kun må fraviges to gange i træk i én syv-dages periode. Der skal mellem de to perioder, hvor hviletiden fraviges, være tre dage, hvor den søfarende enten har fri eller hviler i henhold til hovedreglen om 10 timers hvile i enhver 24-timers periode. Hovedreglen kan derfor ikke fraviges i fire på hinanden følgende dage.

5. At der på skibet eller i umiddelbar tilknytning hertil er faciliteter, således at den søfarende kan overnatte, eksempelvis soverum og toilet- og badefaciliteter.

6. At den søfarende sikres passende pauser og afvekslende arbejdsopgaver i løbet af dagen.

7. At aftalen tager højde for hvilken rute (overfart), hvilken passagerskibstype der er tale om, samt spidsbelastningsperioder.

8. Vagtskemaet skal være tilrettelagt således, at den søfarende ikke udsættes for unødig belastning.

På mødet samledes interessen sig især om punkt 2 og 4.

Blødes op

Lederne Søfart fik fremført, at pind 2 skulle blødes op, og stillede et konkret forslag om, at perioden skulle reduceres til fx fem timer. Det vil løse en del problemer. Vi bad i denne sammenhæng om, at man inddrog friperioden forud for vagten som hviletid, således at døgnets samlede hviletid ville overstige 10 timer.

Omkring pind 4 anførte vi, at en hvileperiode på mindst 21 timer mellem hver dobbeltvagt kunne anvendes, som foreslået af MolsLinjen.

Vi havde på forhånd afstemt forslaget med Færgerederierne, som sammen med flere andre bakkede op om forslagene, som en mulig og farbar vej.

Søfartsstyrelsen konkluderede at organisationerne fandt deres bud på en bekendtgørelse for et fornuftigt udgangspunkt, men at man på en række områder skal finde nogle løsningsmodeller, som på den ene side respekterer de internationale konventioner, men som også tilgodeser de bekymringer og udfordringer, som blev rejst på mødet.

Søfartsstyrelsen nedsætter et hurtigt-arbejdende udvalg, hvor Lederne Søfart er repræsenteret.