Indefrysning eller udbetaling af feriepengene fra overgangsperioden

Færgerederierne: Indefrysning eller udbetaling af feriepengene fra overgangsperioden

Dette kommer der til at ske med dine feriepenge, hvis du er navigatør og ansat i Mols Linjen, FORSEA eller Scandlines

04. september 2020

Den sene udmelding

Lederne Søfart har siden vedtagelsen af den nye ferielov forsøgt, at få Færgerederierne i tale. I april måned bad vi om en status på, hvordan man i rederiforeningen ville tackle de nye bestemmelser set i lyset af, at lovgivningen pr. definition havde undtaget hele søfartserhvervet. Vi fik oplyst, at der ikke var konsensus i medlemsgruppen, og at spørgsmålet formentligt skulle tages med de enkelte rederier. Vi har siden denne melding forsøgt, at få en afklaring.

Efter det er det blevet besluttet i Folketinget, at man kan få adgang til udbetaling af tre ugers ferie fra de indefrosne feriemidler. Sammen med denne aftale stiller staten sig til rådighed for en mellemfinansiering, således at de arbejdsgivere, som, af likviditetsmæssige årsager, er udfordret, kan låne pengene af staten.

Søfarten, rederne, fandt ud af, at da de var og er udskrevet af lovgivningen, at de ikke umiddelbart har adgang til mellemfinansieringen. Dette har afstedkommet at der i ferieaftalen for langfarten i 11. time er sket en lille tilpasning.

På færgeområdet har man arbejdet på, hvilke muligheder der så måtte være. Færgeområdet har vidt forskellige overenskomster og vilkår. De menige, som ikke rammes af topskatten har udtrykt et ønske om, at de ønsker alle deres feriepenge udbetalt.

Disse drøftelser har medført, at man på rederisiden har sagt, at det vil man gerne rulle ud på hele området. Derved inddrages også officersgrupperne. Da organisationernes tilbagemeldinger har strittet ud i alle retninger valgte rederiforeningen at indkalde til et forhandlingsmøde, torsdag den 27. august, hvor man gav os et tilbud.

På mødet præsenterede forhandlingsleder Stig Dampmann, Scandlines, forslaget som et ”take it or leave it” tilbud. Enten fik man udbetalt alle 5 uger eller også ville man få indefrysningsmodellen (landreglerne).

Hvis man valgte at få udbetalt alle 5 uger var der et tilsagn om, at man kunne betale det ind på sin pensionsordning, således at den ansatte kunne undgå topskat. De ville ikke kunne tiltræde andre modeller, da det ville blive for administrativt tungt. Derved sagde de nej til, at vi kunne få feriesaldoen opskrevet med 185 timer, som kunne anvendes til ekstra frihed.

Endvidere blev det slået fast, at en aftale med rederiforeningen kun kunne indeholde en ordning. Dvs. at man ikke i FORSEA kunne vælge indefrysning og at man i MolsLinjen i stedet valgte udbetaling. Det skulle være udbetaling af alle 5 uger eller ingen aftale.

De to modeller

1 Indefrysning:

Der indgås ikke nogen aftale med Færgerederierne. Rederierne indbetaler til den særlige feriefond, som forvalter pengene frem til pensioneringstidspunktet eller man forlader arbejdsmarkedet. Regeringens aftale om, at man vil få et tilbud om, at få kontanterstattet tre ugers ferie finder anvendelse.

Derved har den enkelte muligheden for selv at bestemme om man vil have pengene eller ej.

2 Udbetaling af alle 5 uger

Der indgås en aftale med Færgerederierne.

Alle feriepengene (5 uger) kommer til udbetaling for alle i medlemsgruppen senest pr. 31. december 2020.

Den enkelte kan anvende de almindelige regler for indbetaling af pengene til sin pensionsordning. Der var i denne sammenhæng ikke forskel på, om man sejler i DAS eller DIS. Skattemæssigt ville der dog være stor forskel på de to grupper.

Opmærksomheden skal henledes på, at ved indgåelse af en aftale ville det medføre, at man ikke kunne imødekomme flere medlemmers ønske om at lade pengene overføre til den særlige feriefond, idet alle pengene ville komme til udbetaling – og for manges vedkommende til en topskat-beskatning (ca. 60%).

Lederne Søfart har meddelt rederiforeningen Færgerederierne, at vi ikke ønsker at indgå en aftale omkring tvungen udbetaling af overgangsperiodens optjente feriepenge.

Dette begrundes med, at langt de fleste ved en aftale om udbetaling af alle feriepengene (5 uger) vil blive beskattet efter topskat. Ud fra en økonomisk betragtning vil alle de medlemmer, som skal betale topskat miste for meget.

Ved ikke at indgå en aftale med rederiforeningen vil feriepengene blive indefrosset og den enkelte vil med hjemmel i ferielovsbestemmelserne få adgang til at få kontanterstattet 3 uger efter individuel vurdering og på lige fod med ansatte i land. Derved opnås der størst mulig valgmulighed for den enkelte.

Vores beslutning medfører, at Lederne Søfart som den eneste organisation har valgt ikke at indgå en aftale med Færgerederierne, idet alle de andre organisationer har valgt at indgå en aftale med tvungen udbetaling.

Beslutningen har været indgående drøftet med talsmændene fra de enkelte overfarter, som overvejende har peget på, at der skal aftales størst mulig individualitet. Dette imødekommes – ved ikke at indgå en aftale.