Indefrosne feriepenge kan hæves nu

Husk - der er forskellige regler alt efter om du er landansat eller på søen

Landreglerne

Så er der åbnet op for kassen med de indefrosne feriemidler. Som landansat lønmodtager kan du søge om at få tre ugers feriepenge udbetalt. Pengene svarer til 12,5 procent af din ferieberettigede løn, og det er penge, som din arbejdsgiver indberetter til ATP.

Som lønmodtager har du optjent fem ugers feriemidler fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 i det såkaldte overgangsår til den nye ferielov, som trådte i kraft den 1. september i år. Beløbets størrelse beregnes ud fra din indtægt i perioden september 2019 til marts 2020, vær dog opmærksom på, at udbetalingen også afhænger af, hvor meget ferie du har afholdt i samme periode.

Hvis du vil have dine indefrosne feriepenge udbetalt og ikke vil gemme dem, kan du ansøge herom på Borger.dk lige indtil 1. december 2020.10.02

Der vil gå op til 10 hverdage, før pengene er på din konto, når du har ansøgt.

Hvad gælder for de søfarende

Helt så nemt er det ikke for de søfarende. For næppe var man kommet i gang før det viste sig, at her opstod der problemer. De søfarende har nemlig en særlig ”bullit” på ansøgningen.

På færgeområdet, hvor vi har både DAS og DIS, er problemerne forskellige. Rederierne har, i overensstemmelse med reglerne, indrapporteret feriepengene via E-indkomst. Internt i feriefondens administration har man ikke kunnet nå at få en automatisk procedure for håndteringen af søfolkene. Man har derfor valgt, at de søfarende skal sagsbehandles manuelt. Man vil således opleve, at de indrapporterede feriepenge ikke kommer frem på skærmen. De ER dog indrapporteret.

For god ordens skyld gentager vi lige reglerne:

Færgefarten (Færgerederierne)

Der blev ikke indgået nogen ferieaftale for kaptajner, overstyrmænd og styrmænd i rederierne MolsLinjen, Scandlines og FORSEA.

Derved skal rederierne indbetale og indberette de indefrosne feriepenge som enhver anden virksomhed i Danmark.

Dette er ensbetydende med, at de der måtte ønske at få adgang til udbetalingen, gennem borger.dk, kan gøre det.

Der er imidlertid forskel på, om man er ansat i DIS eller sejler på DAS.

DAS

Hvis man er ansat på DAS, betragtes man i denne sammenhæng som almindelig lønmodtager. Du skal derfor trykke på ”lønmodtager” og i øvrigt udfylde de ønskede oplysninger, herunder tro og love erklæringen. Du vil på siden få oplyst, hvor mange feriepenge, brutto, der er til rådighed. Fonden ’Lønmodtagernes feriemidler’ beskatter feriepengene inden udbetaling.

DIS

Som nævnt ovenfor, er der på DIS ikke indgået aftaler om udbetaling af indefrosne feriepenge udenom Lønmodtagernes Feriemidler.

Feriemidlerne vil derfor blive indefrosset, men man har nu mulighed for at ansøge om førtidig udbetaling af feriemidler (op til 3 uger) på en digital blanket. Ansøgningen skal vedlægges lønsedler for perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020 og kopi af kontrakt eller anden dokumentation for ansættelsesforholdet.

Gældende for DIS ansatte i Færgerne kræver det en smule forberedelse, inden man får udbetalingen af feriepengene. Man bedes nemlig have sine lønsedler og kontrakt indscannet på forkant således, at når man kommer igennem ventetiden og får muligheden for ansøge om feriepengene, så er man klar.

Man trykker på knappen for ”søfarende”, som giver adgang til den særlige digitale blanket. Blanketten udfyldes, og man vedhæfter sine lønsedler og kontrakt.

Når man har indsendt sine oplysninger, vil materialet blive sagsbehandlet manuelt. Fonden oplyser, at der må forventes lidt ekstra sagsbehandlingstid, inden udbetalingen finder sted. Til gengæld vil man ikke blive trukket i skat af beløbet.

Langfart (Danske Rederier (DRO1 og DRO2) 

Danske Rederier (DRO1 og DRO2) er med de faglige organisationer enige om, i tillæg til aftalen af 12. februar 2020, at den ferie, der er optjent i perioden fra 1. september 2019 til 31. marts 2020 (typisk 21 løbende feriedage), og som i henhold til § 6 i overgangsbekendtgørelsen om ferie for søfarende ikke indefryses, skal udbetales snarest muligt efter opgørelsestidspunktet.

De resterende dage optjent i perioden 1. april 2020 til 31. august 2020 (typisk 15 dage) kan som aftalt anvendes til at udligne en negativ ferie-/fridagssaldo i forholdet 1:1, til udligning af skyldig ferie under lønkompensation eller alternativt til udbetaling ved kalenderårets udgang. Der beregnes hverken feriepenge, pension, særlig opsparing o.l. af det beløb, der kommer til udbetaling.

Der er i det ovenfor anførte taget udgangspunkt i, at hidtidige ferieaftaler er baseret på 36 årlige feriedage. Det anførte finder tilsvarende anvendelse, hvor der måtte være aftalt 35 feriedage.

27/30-dels ordningen

Da den nye ferielov trådte i kraft 1. september 2020, blev den gamle 27/30-dels regel aflivet, idet vi med de nye regler får mulighed for samtidighedsferie. Eftersom overenskomsterne endnu ikke er forhandlet på plads, kender vi ikke de endelige tekster for, hvordan det kommer til at blive formuleret.

Hvis du er blevet ansat inden for de seneste 12 måneder og har en bestemmelse med omkring 27/30, skal du tjekke din lønseddel for september måned. Du skal have en fuld 30/30-dels løn. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte foreningen gennem ”Mit lederne” og uploade din ansættelseskontrakt og lønseddel.