Bidrag til gruppelivs-og sundhedsforsikring: Måske du skal have penge tilbage

Bidrag til gruppelivs- og sundhedsforsikring -  måske skal du have penge tilbage?

Skattestyrelsen ændrer praksis på baggrund af høringssvar fra Lederne Søfart:Bidrag til gruppelivs- og sundhedsforsikring betalt af en DIS-løn skal ikke udskilles til almindelig beskatning

12. oktober 2020OPDATERING:
Skattestyrelsen vil gerne, af administrative årsager, have, at du søger via dette link:  

Link til Udligningskontoret

Hvad er ændret?
Som vi fortalte i vores seneste nyhedsbrev, så har Skattestyrelsen fredag den 11. september offentliggjort et nyt styresignal om en praksisændring. Det er nu Skattestyrelsens opfattelse, at den del af lønnen, der medgår til bidrag/præmier til gruppelivs- og sundhedsforsikringer, ikke skal udskilles til almindelig beskatning, når indbetalingen foretages af en DIS-løn.
Foretager en arbejdsgiver indbetalinger til gruppelivs- og sundhedsforsikringer af såvel DIS-indkomst som anden lønindkomst, vil det kun være en forholdsmæssig andel af bidraget, der anses for at stamme fra DIS-indkomsten.

Søfarende, hvis løn er omfattet af DIS-ordningen, kan være blevet beskattet af arbejdsgiverens indbetaling til gruppelivs- og sundhedsforsikringer, hvis en del af bidraget til pensionsordningen med løbende udbetalinger anvendes til sådanne forsikringer. Der skal følgelig være tale om en kombineret pensionsordning.

Denne del af DIS-lønnen kan være blevet beskattet som almindelig lønindkomst.

Skattestyrelsens krav til sundhedsforsikringen

For at en sundhedsforsikring kan være omfattet af Skattestyrelsens nye fortolkning, skal den opfylde en række krav, som er fastsat af Skattestyrelsen i det såkaldte ”Styresignal”, der er en bindende tjenestebefaling fra Skattestyrelsen, hvori Skattestyrelsen skriver, hvordan lovgivningen på et område, ifølge Skattestyrelen, skal forstås. 

Skattestyrelsen fastslår i styresignalet, at det er et krav, at gruppelivsforsikringen ikke indeholder et opsparingselement. Der skal være tale om en risikoforsikring, der vil komme til udbetaling i tilfælde af, at den forsikrede dør, bliver kritisk syg eller bliver invalid.

Det er desuden et krav fra Skattestyrelsen, at:

  • Gruppelivsforsikringen skal være en del af en kombineret pensionsordning.
  • Du vil have en kombineret pensionsordning, hvis der er indgået en aftale om, at arbejdsgivers indbetalinger til pensionsordningen fordeles mellem flere pensionstyper, hvor mindst én er bortseelses-berettiget.
  • Ved bortseelsesret forstås, at den ansatte ikke skal medregne arbejdsgiverens indbetaling til medarbejderens pensionsordning, når medarbejderen opgør sin skattepligtige indkomst.

Er du i tvivl, om du har en gruppelivsforsikring som en kombineret del af din pensionsordning, anbefaler vi dig at tale med dit pensionsselskab om dine pensionsordninger.

Lederne Søfarts rolle i processen frem til styresignalet

Der har gennem de seneste år været et stigende fokus på området for pensionsindbetaling af DIS-midler. Lederne Søfart har været en aktiv del af processen frem til udstedelsen af styresignalet.

Herudover har Lederne Søfart indhentet et bindende svar om arbejdsgivers indbetalinger til en § 53 A ordning med DIS-midler. I det bindende svar fandt Skatterådet, at det ville være i strid med statsstøttereglerne at tillade, at arbejdsgiveren kunne indbetale præmier til en pensionsordning omfattet af Pensionsbeskatningslovens § 53 A under DIS-ordningen.

I styresignalet henvises der direkte til Lederne Søfarts bindende svar.

Lederne Søfart har været involveret i høringsprocessen af styresignalet og afgav den 29. juni 2020 høringssvar vedrørende udkast til styresignalet. I styresignalet gav vi blandet andet udtryk for følgende:

”Som interesseorganisation for ledere i søfartssegmentet, anser vi det som positivt, at Skattestyrelsen påtænker at udstede nærværende styresignal om, at søfarende på DIS-løn ikke skal beskattes af arbejdsgiverbetalte bidrag til gruppelivs- og sundhedsforsikringer.

De omhandlende forsikringsordninger er helt essentielle for søfarende, da deres arbejdsvilkår er helt særlige. En søfarende, på et dansk skib, skal have et gyldigt sundhedsbevis (en blå bog), for at måtte udføre sit hverv. Sundhedsbeviset erklærer den søfarende egnet til skibstjeneste. Såfremt den søfarende kommer ud for en ulykke eller på anden måde kommer til skade, såvel fysisk som psykisk, kan den søfarende risikere, ikke længere at kunne erklæres egnet til skibstjeneste. Står den søfarende i en loss of licence situation, og dermed ikke længere har ret til at udføre skibstjeneste, vil den søfarende, med en forsikring der sikrer erhvervsevne, kunne få økonomisk hjælp.”

Anmodning om ændring af skatteansættelse

For at få ændret din skatteopgørelse, skal du selv anmode Skattestyrelsen om genoptagelse for de relevante indkomstår.

Du anmoder om genoptagelse af din skatteansættelse via Skattestyrelsens TastSelv eller ved fysisk post til:

Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Indhold i anmodningen 
Der er ingen formkrav til hvordan en anmodning om genoptagelse skal udformes. En anmodning om genoptagelse skal suppleres af et grundlag, der sandsynliggør, at ansættelsen er forkert. 

Det vil sige, at du i din anmodning skal henvise til, at du i har indbetalt af DIS-midler til en gruppelivs- og sundhedsforsikring og med henvisning til den nye praksis i styresignalet, SKM2020.375.SKTST, anmoder om genoptagelse for det eller de relevante indkomstår inden for perioden 2017-2019. 

Frist for anmodning om genoptagelse 
Det følger af skatteforvaltningslovens 26, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest den 1. maj i det 4. år efter udløbet af det pågældende indkomstår. 
Det betyder konkret, at der kan anmodes om ændring af din skatteansættelse for indkomstårene 2017, 2018 og 2019. 

Der kan således ikke ske anmodning om genoptagelse for indkomståret 2017, indgivet efter 1. maj 2021.